solenergi-1.jpg

Klimatmål

WWFs klimatmål

12 december 2015 i Paris togs ett historiskt beslut av världens ledare. Klimatkonventionens mål är nu samma som WWFs klimatmål sedan många år, det vill säga att vi ska försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under två grader. Alla världens länder ska agera mot detta gemensamma mål som innebär nettonollutsläpp globalt under detta sekel och ett slut på utsläpp från fossila bränslen globalt senast år 2050. Efter Paris måste klimatambitionen därmed öka överallt så att vi går mot en klimatsmart framtid tillsammans.

För Sveriges del krävs nu en sammanhängande, mycket mer ambitiös och mer innovativ klimatpolitik. WWF vill att Sverige lyfter blicken och blir först i världen med en komplett, strategisk och inspirerande klimatpolitik för en fossilenergifri och 100 procent förnybar framtid där vi integrerar miljö- och energipolitik med konsumtions-, närings-, handels-, och finanspolitik samt utvecklings- och utrikespolitik. Med vår ambition hjälper vi även världen i övrigt att ställa om mot en framtid fri från fossil energi allt som vi säkrar vår framtida välfärd, är solidariska, får en bättre närmiljö, ökar våra jobbtillfällen och exportintäkter.

Alla proaktiva storföretag jobbar idag med minst tre områden för klimatmål i värdekedjan:

  • Leverantörskedjan (det vill säga mål för företagens import/konsumtion av resurser)
  • De egna utsläppen från fabriker, energianvändning och byggnader (det vill säga mål för företagens egna inhemska utsläpp som de själva äger helt att påverka själva)
  • Att minska kundernas utsläpp genom deras produkter och tjänster (det vill säga mål för att undvika kunders utsläpp genom export/försäljning).

Det här gör företagen för att deras fotavtryck och potential för riktigt stora globala utsläppsminskningar oftast ligger i leverantörskedjan och hos kund. Det är dags för Sverige som första land att anamma ett modernare förhållningssätt med ett sådant värdekedjeperspektiv på landets utsläpp.

Det innebär att tre klimatmål behövs:

  1. Inhemskt utsläppsminskningsmål
  2. Reduktionsmål för vår konsumtion av produkter och tjänster
  3. Reduktionsmål för vår export av varor och tjänster som är kompatibla med långsiktig hållbarhet och nödvändiga utsläppsnivåer

1. Inhemskt utsläppsminskningsmål

Investeringar i Sverige ska vara klimatsmarta och resultera i minskningar av utsläppen av växthusgaser inom våra gränser på minst 40 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivå. Vi efterlyser en svensk klimatlag där Sverige åtar sig att gå mot nära nollutsläpp och 100 procent förnybar energi på naturens villkor. Sverige ska försöka uppnå 100 procent förnybar energi i hela energisystemet och nära nollutsläpp till år 2030 för att ta vår beskärda del av klimatansvaret och utnyttja det faktum att vi redan ligger före många andra länder. En fossilfri fordonsflotta, radikal effektivisering av våra bostäder samt energiproduktion från dessa och att åtgärda industrins utsläpp är nyckelåtgärder här.

Sverige bör ha ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation och dra med sig företag, städer och organisationer på denna innovationsresa. Till år 2050 krävs det att Sverige har negativa utsläpp, det vill säga 10–20 år innan detta krävs globalt för att klara konventionens mål.

Sverige bör ha ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation och dra med sig företag, städer och organisationer på denna innovationsresa.

WWF

Regeringen bör ta fram en övergripande nationell livsmedelsstrategi som hjälper oss att göra kloka matval och får människor att inse fördelarna med att äta mer vegetariskt.

WWF

2. Reduktionsmål för vår konsumtion av produkter och tjänster

I den svenska politiken måste även ingå en målsättning att minska de växande utsläppen från svensk konsumtion. Köttkonsumtionen utgör en särskilt stor andel som måste åtgärdas och Sverige bör målsätta en halvering av vår köttkonsumtion, val av bättre kött och minskat matsvinn. Regeringen bör ta fram en övergripande nationell livsmedelsstrategi som hjälper oss att göra kloka matval och får människor att inse fördelarna med att äta mer vegetariskt.

Städerna har en nyckelroll i denna omställning genom klimatsmart upphandling gällande allt från mat, byggnader och transporter samt en stadsplanering som gynnar hållbara livsstilar, exempelvis genom prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik på bekostnad av privatbilism. Alla inköp i Sverige ska vara hållbara genom att klimatsmarta produkter, tjänster och företag premieras till exempel genom strikta miljökrav vid offentlig upphandling både på nationell och lokal nivå, klimatmärkning av produkter och krav på tydlig konsumentinformation.

Svensk import blir även klimatsmartare genom att klimatsmarta produkter, tjänster och företag ej stoppas med handelshinder. Svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp måste gå från konstant ökning till minskning snarast och i linje med vetenskapens krav. Naturvårdsverket har långtgående statistik på Sveriges konsumtionsutsläpp som kan användas och en utgångspunkt kan vara Göteborgs stads antagna mål: 2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person. År 2013 ligger svenskens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser på 11 ton koldioxidekvivalenter per person.

Utöver reduktionsmål för svenskarnas direkta konsumtion bör mål också sättas för konsumtionen av finansiella tjänster, som i dagsläget leder till väldigt höga utsläpp internationellt på grund av hur dessa medel förvaltas. Fossil kol, olja och gasbolag får svenska investerares uppbackning genom nästan 370 miljarder av svenskt sparkapital. Regeringen måste besluta om att ställa krav på koldioxidredovisning för alla banker, fond- och försäkringsbolag i Sverige så att kunderna och bankerna själva börjar ta aktiva beslut att minska denna stora exponering och risk. Förutom att styra privat sparande så är klimatkriterier för AP-fondernas förvaltning en mycket viktig fråga. Riksdagens pensionsgrupp måste ge AP-fonderna ett tydligt uppdrag att omgående avveckla sina innehav i kolbolag och att klimatsäkra hela det svenska pensionskapitalet att bidra till en framtid där vi stannar väl under två graders global uppvärmning.

3. Reduktionsmål för vår export av innovativa varor och tjänster

Sverige ska bli bäst i världen på att internationalisera och exportera hållbara produkter och tjänster som passar in i en global cirkulär ekonomi baserat på 100 procent förnybar energi och resurser. Då kan vi minska andras CO2-utsläpp samtidigt som vi skapar jobb både här hemma och globalt.

Det är dags för en långsiktig storsatsning på export och internationalisering av miljöinnovation på 7–10 år med stora och små svenska företag som gör Sverige till en testbädd för internationell miljöinnovation och som kan ta ut denna kompetens på världsmarknaden, inte minst med fokus på tillväxtekonomierna. Bara i utvecklingsländerna uppskattas att marknaden för miljöteknik de närmaste tio åren är 13 gånger högre än Sveriges årliga BNP. Och Sverige ligger i framkant. Att inte kasta sig över utmaningen hemma och då samtidigt öppna upp denna globala möjlighet är en förlorad chans att säkra vår framtida välfärd och jobb som vi kan vara stolta över i Sverige och andra delar av världen.

Sverige bör sätta ett kompletterande mål för effekter av svensk internationalisering och export av transformativa klimatinnovationer som reducerar globala utsläpp. WWF gör beräkningar på hela Energimyndighetens energiinnovationsportfölj kring potentiell utsläppsminskning globalt samt har gjort uppskattningar på ett trettiotal svenska Climate Solver innovationsbolag. Ett additionellt reduktionsmål på 210 miljoner ton från internationaliserad svensk klimatinnovation till år 2030 vore en god ambition (två gånger högre än Sveriges egna årliga utsläpp inklusive konsumtion år 2013) att börja med parallellt med att redovisnings- och uppföljningssystem etableras.

I detta internationella sammanhang är det även viktigt att Sverige styr utvecklingsbanker och våra exportkrediter mot klimatlösningar istället för problem, vilket tyvärr ofta är fallet idag. Sverige måste kräva ett lågt utsläppstak för att projekt ska kunna förtjäna stöd i form av statliga exportkrediter eller utlåning genom utvecklingsbankerna. En stark svensk internationell röst för utfasning av fossila subventioner och infasning av ett pris på koldioxidutsläpp är viktig här. Kostnaden för de stora globala subventionerna till fossil kol, olja och gas motsvarar ca 6,5 procent av världens BNP år 2015 enligt Internationella Valutafonden (IMF).

Likaså är det av största vikt att Sverige tar ett solidariskt och moraliskt ansvar att bidra rikligt till klimatfinansiering med nya och additionella medel till de länder som drabbas värst av klimatförändringarna. Ägarstyrning i de statliga bolag som agerar utomlands är viktig – Regeringen måste styra om Vattenfall mot 100 procent förnybara energisystem och en ansvarsfull avveckling av sina fossila tillgångar så att dessa stannar kvar i marken och ej förbränns. Statliga bolag ska som minimikrav sätta klimatmål som ligger i linje med deras sektors krav för att vi ska hamna under två graders global uppvärmning, så kallade Science Based Targets. WWF verkar för att stora svenska och utländska bolag sätter Science Based Targets och vill att även Sverige och investerare verkar för det. Genom att parallellt styra finansiell, utrikes-, handels- och näringspolitik att driva mot att global hållbarhet och fossilfrihet uppnås kan Sverige göra en ännu större insats för miljön och tjäna stort på det ekonomiskt.

Ikon teman i klimatpåverkan

Fem brådskande områden

Det är framför allt inom fem områden som det brådskar att driva fram innovationer både i Sverige och globalt. Vi kan summera dessa i 5B: Butiken, Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen. Sverige bör investera innovativt i fossilfria, hållbara och förnybara lösningar inom dessa områden.

Kläder hänger på lina, Storbritanninen

Du kan leva mer klimatsmart

Här kan alla dra sitt strå till stacken. Därför har WWF samlat konkreta tips på hur du kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i ditt vardagliga liv.

LÄS HÄR

Isbjörn

BLI Isbjörnsfadder

Klimatet och biologisk mångfald hänger ihop. Hjälp oss bromsa klimatförändringarna och skydda hotade arter!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

 

Som Isbjörnsfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till vårt arbete för klimatet, isbjörnarna och de andra invånarna i Arktis.

Bli fadder – hjälp oss kämpa för ett levande Arktis!

 

 

Fyll i uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Signera autogiro

Ha tålamod, din bank kontaktas.

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 06/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se