Gå till huvudinnehållet
Vildmarksriket, Dalarna.

skog

Låt oss fortsätta njuta av gammelskogens rikedom – även i framtiden!

BLI FADDER   GE GÅVA

Mjuk mossa och ljudet av en hackspett

I våra djupa skogar lever sagolika djur och växter. Men artrikedomen i skogen kan inte tas för given. Slagugglan, spillkråkan och den vackra orkidén Norna är alla tre exempel på arter som är numera är rödlistade enligt Artdatabanken. För att de ska fortsätta finnas längs våra skogsstigar behöver deras hem skyddas bättre.

Brown bear (Ursos arctos), by a lake in Finland.

PROBLEM

Idag finns stora utmaningar med att skydda de svenska skogarna. Dagens avverkningsnivå är ohållbar om vi vill bevara den rika biologisk mångfalden
och ekosystemtjänster. Tyvärr nås inte heller de nationella miljömål och internationella åtaganden som är uppsatta för att skydda skog och arter. Sverige lever idag heller inte upp till EUs regelverk om skydd av arter och livsmiljöer.

 • För 43% av alla Sveriges rödlistade arter utgör skogen en livsviktig miljö (enl. Artdatabankens rapport)
 • För nästan 20% av de rödlistade arterna har deras förutsättningar försämrats så att de har försvunnit helt från minst ett län.
 • Av Sveriges 15 skogstyper har 14 otillfredsställande eller dålig bevarandestatus.
 • Skogspolitiska intressen vill intensifiera skogsbruket ytterligare vilket innebär högre risk för miljön och hot mot arter
 • Dagens politiska styrmedel är otillräckliga för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Det behövs större hänsyn vid avverkning av skogar med höga naturvärden.
 • Skogsbruket leder till en minskad variation, bland annat avseende trädarter- och åldrar, men som också leder till mindre motståndskraftiga skogar och ger en negativ påverkan på skogens vatten.
Needles

LÖSNING

WWF arbetar för att skydda och återskapa mer biologiskt rika skogar. Låt oss fortsattse Nornan växa längs med stigar, höra slagugglans hoande och ha kvar de gamla träden som viskar sin historia.

 • Stopp för ökad intensifiering av skogsbruket och stopp för avverkning av värdefulla skogar.
 • Starkare lagstiftning med högre krav på miljöhänsyn.
 • Ökade resurser att skydda skog och skötsel av skyddade områden.
 • Starkare ekonomiska styrmedel, som stöd för naturvårdsåtgärder.
 • Stärkta insatser för rådgivning för naturvårdsåtgärder, miljöhänsyn och alternativa skogsbruksmetoder.
 • Ökade resurser och incitament för återställande av biologiskt rika skogstyper.
 • Ökad användning av skonsamma alternativa skogsbruksmetoder.
 • Ökad kunskap och opinionsarbete för ett mer varierat och miljövänligt skogsbruk.

 

Läs mer om skog i Sverige 

 

Brunbjörn

BLI FADDER IDAG

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:

 • SKYDDA minst 30 % av svensk natur till år 2030
 • Arbeta för ett HÅLLBART skogs- och jordbruk
 • ÅTERSKAPA naturtyper

Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj välkomstgåva

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Läs vidare om svensk natur:

Dela gärna:

Senast ändrad 22/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se