Gå till huvudinnehållet
Fjäril i odlingslandskap

odlingslandskap

Det svenska odlingslandskapet är viktigt för den biologiska mångfalden. Här finns:

50 %  av Sveriges insekter.
25 % av Sveriges häckande fåglar.
ca 50 % av Sveriges växter, däggdjur, kräl- och groddjur.

Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser!

BLI FADDER   GE GÅVA

Morgonkaffe till ljudet av surrande humlor

Odlingslandskapets ängar och hagar sjuder av liv. Här trivs blommor, fjärilar, svampar och fåglar. På en enda kvadratmeter kan ett fyrtiotal växter rymmas. Hagarna är särskilt viktiga för pollinatörerna. En mångfald av vildbin, humlor och blomflugor behövs för att ge goda skördar och för att upprätthålla naturens rika väv av liv. Men ängs- och hagmarkerna är samtidigt en av våra mest hotade miljöer. Läget är kritiskt för många arter, och nu behöver vi göra allt för att rädda dem.

Svenska landskap

PROBLEM

 • Brist på betesdjur och igenväxning med buskar och träd hotar artrikedomen i hagarna.
 • Ökad intensifiering av jordbruket i slättbygd och nedläggning av jordbruk i skogsbygd leder till mer enformiga landskap och minskad biologisk mångfald.
 • Övergången mellan skog och åker har blivit skarp. Granplantering möter åkerkant. De halvöppna skogsbrynen, med en mångfald av blommande och bärande örter, buskar och lövträd behöver återskapas och skötas.
 • Förekomsten av värdefulla småbiotoper som stenmurar, öppna diken och åkerholmar minskar. Det krymper livsutrymmet för många arter.
Humla

LÖSNING

Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet är resultatet av hållbart brukande. WWF arbetar därför för att öka lönsamheten för lantbrukare som sköter naturbetesmarker, våtmarker, blommande kantzoner och andra värdefulla miljöer.  Det kan ske genom:

 • Ökade miljöersättningar för naturbetesmarker och ängar
 • Ökade anslag för skötsel av skyddad natur
 • Ökade anslag för restaurering och skötsel av våtmarker
 • Nya miljöersättningar för att sköta värdefulla småbiotoper
 • Certifiering och marknadslösningar som ger bonden betalt för insatser för biologisk mångfald. Till exempel IP Svenskt Sigill och KRAV. Det är framför allt viktigt att öka den ekologiska odlingen i slättbygd.
 • Offentlig upphandling som premierar “mångfaldsmat” som naturbeteskött och hänsynsfull växtodling.
Trädgårdshumla

BLI FADDER IDAG

Hjälp oss skydda hotade arter och rädda svensk natur genom att:

 • SKYDDA minst 30 % av svensk natur till år 2030
 • Arbeta för ett HÅLLBART skogs- och jordbruk
 • ÅTERSKAPA naturtyper

Låt naturen fortsätta ge oss unika upplevelser – BLI FADDER!

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som fadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för vår svenska natur.

Välj välkomstgåva

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Läs mer om den svenska naturen:

Dela gärna:

Senast ändrad 22/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se