© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Naturbeteskött
– en grön produkt med många mervärden

Naturbetesmarkerna tillhör våra allra mest artrika marker. Men för att behålla sin mångfald av växter och djur, måste de betas. Köttet från betande djur är inte bara av hög kvalitet – det har också bidragit till att bevara den biologiska mångfalden och hålla landskapet öppet. Detta ger naturbeteskött ett viktigt mervärde. 

 

Naturbetesbönderna kan vara lantbrukare som har djuren på naturbeten istället för att föda upp dem inomhus i stall. Naturbetesbönder är också mjölkproducenter med bete för ungdjur och kor som inte mjölkar, så kallade sinkor. Mjölkande kor går för det mesta inte på naturbetesmarker.

 

 

© Jan Wärnbäck / WWF-Sweden © Ola Jennersten / WWF-Sweden

 

Kan efterfrågas vid offentlig upphandling

WWF har utvecklat konceptet för naturbeteskött och fört ut det till livsmedelsbutiker, restaurangägare, kommunala skolor och äldreboenden. Att kött är naturbeteskött är sedan flera år en erkänd kvalitet, och det innebär att köttet går att efterfråga vid offentlig upphandling. Djurens långsammare tillväxt, högre slaktålder och den gräsbaserade utfodringen ger en högre kvalitet på köttet. Det gör att lantbrukaren kan få bättre betalt för godkänt och certifierat naturbeteskött än för annat kött. 

 

Efterfråga certifierat naturbeteskött i butik!

Som konsument kan det vara svårt att hitta certifierat naturbeteskött i butik. Köttet finns hos vissa handlare, och många gårdar säljer själva kött i köttlådor eller i lokala gårdsbutiker. I takt med att intresset ökat har flera större butiksaktörer börjat lyfta fram naturbeteskött. Så fråga efter certifierat naturbeteskött i din butik och visa att det finns en efterfrågan!

 

 Foto: CreativeCommons/Pixabay (humla) & © Germund Sellgren / WWF-Sweden (östersjön)

 

Därför är det bra att välja naturbeteskött om du äter kött

 

  • Du bidrar till att bevara naturbetesmarkerna och deras biologiska mångfald.
  • Du bidrar till att motverka övergödningen av Östersjön.
  • Du får ett kött av högsta kvalitet som är marmorerat, mört och extra smakrikt.
  • Du kan känna dig säker på att djuren går ute minst halva betesperioden.
  • Du får ett kött med en tydlig lokal avsändare vilket gynnar svenska lantbrukare som värnar om miljön.

 

WWF och naturbetesmarkerna

WWF drev under 25 år projektet ”Naturbetesmarker”. Genom arbetet identifierades tre nyckelfaktorer som krävs för att säkra svenska naturbetesmarker.


 

  1. En livskraftig svensk lantbrukarkår där betesinriktad djurproduktion ingår som en naturlig komponent.
  2. Långsiktiga och stabila miljöstöd som gör att brukare vågar ingå skötselavtal för naturbetesmarkerna.
  3. En marknad som efterfrågar naturbeteskött vilket gör naturbetesmarkerna till värdefulla resurser för lantbruksföretagen.

 Här hittar du rapporten.

 

 

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-11-20

Naturbeteskött för naturens skull

Linda Eriksson Foto: privat

– Vi har dragit ner på köttätandet, men vi äter bättre kött när vi väl äter det. Eftersom det här köttet är dyrare blir det helt enkelt så att vi inte äter kött lika ofta, säger Linda Eriksson i Säffle.
Lär dig mer om fördelarna med naturbeteskött

Naturbeteskött i Sverige

© Ola Jennersten / WWF-Sweden


Den ideella föreningen Naturbeteskött i Sverige bildades 2012 som en fristående fortsättning på WWFs arbete. Föreningen arbetar för ökad produktion och konsumtion av certifierat naturbeteskött i Sverige.


Föreningen fungerar även som en plattform för alla som är intresserade av naturbeteskött och naturbetesmarker – såväl lantbrukare som konsumenter och företrädare för livsmedelsindustri och handel.

Till föreningen: www.naturbete.se

Läs mer om naturbetesmarker

 

De artrika naturbetesmarkerna är ett av de allra viktigaste markslagen att bevara för att skydda den biologiska mångfalden i Sverige. De är nödvändiga för pollinerande insekter och kan bidra till att motverka övergödningen av Östersjön. Dessutom lagras koldioxid i den orörda marken.
Läs mer om naturbetesmarker 

Naturbetesbönder 2017Hur fungerar EUs jordbruksstöd i praktiken? Vad är bra? Vad är bekymmersamt?
 Våra naturbetesbönder berättar 

WWFs naturbetesprojekt

 

WWF drev under 25 år projektet ”Naturbetesmarker”.  Arbetet resulterade i att minst 36000 hektar biologiskt rika betesmarker återställdes eller slapp växa igen. En uppföljning visar att över 90 procent av markerna fortfarande används tio år efter att restaureringar gjorts.


Även direkta effekter på biologisk mångfald har dokumenterats inom arbetet. Ett exempel är den hotade mnemosynefjärilen, som i ett av projektområdena vid Upplandskusten ökade från 70 individer till 800 och även har spridit sig till nya områden.

 

Läs mer om WWFs naturbetesprojekt:

Ladda ner fullständig rapport 
Ladda ner sammanfattning