Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|18 jun, 2024

Dags att agera i artskyddsfrågan, regeringen

Avverkad skog, Sverige

Ett starkt och fungerande artskydd har en avgörande roll om vi ska behålla och skydda vårt unika växt- och djurliv och samtidigt minska konflikterna kring skogen. Det skriver Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF och Kjell Carlsson, styrelseordförande, Birdlife Sverige

Publicerad i Altinget 18/6-24

Den infekterade konflikten har flera orsaker. 

Saknar rättsligt skydd

En är att svensk skogspolitik är baserad på frihet under ansvar, med få strikta miljökrav. Den är inte heller tillräckligt anpassad efter EU:s naturvårdsregelverk som har strikta lagkrav om artskydd. Sverige behöver följa dessa, men EU:s lagkrav tillämpas i låg utsträckning i skogen.

En annan konfliktorsak är att fridlysningsreglerna är lagkrav, och det kan vara svårt att ge ersättning för något som krävs enligt lag.  

Fridlysning innebär att arterna har skydd mot att fångas, dödas eller samlas in. Och att det är förbjudet att skada deras livsmiljöer. Det är dock ett mycket begränsat antal skogslevande arter som är fridlysta. De flesta arter har inte något rättsligt skydd utanför skyddade områden.  

En annan konfliktorsak är att fridlysningsreglerna är lagkrav, och det kan vara svårt att ge ersättning för något som krävs enligt lag.  

Ett tredje skäl till konflikten är att förebyggande åtgärder för artskyddet inom skogsbruket länge har saknats. Enligt EU:s regelverk finns krav på förebyggande system för fridlysta arter, vilket tydliggjorts av en dom i EU-domstolen. 

Omvänd naturvård 

Vi behöver nu se nya lösningar. Det kanske mest angelägna är att skapa system så att markägare under särskilda omständigheter får ersättning vid för stora intrång. Att en markägare i dagsläget ibland måste stämma staten för att få ersättning är ohållbart. Det minskar legitimiteten för en viktig miljölagstiftning och intresset att bevara biologisk mångfald hos markägare riskerar att minska. Det kan till och med leda till så kallad omvänd naturvård, det vill säga att markägare gallrar bort naturvärden för att missgynna arter. 

Vi ser det som ohållbart både för markägare, staten och naturen och vill se följande lösningar för att komma vidare i artskyddsfrågan:

  • En ersättningsmöjlighet bör snarast komma på plats och utformas på rätt sätt. Viktigt att ersättningen ges i en rimlig omfattning. En del kan vara statlig ersättning som ges när det behövs anpassningar som går utöver allmän hänsyn enligt miljöbalken och vida överstiger lagkrav.
  • En ökad tydlighet när det gäller lagkrav på allmän hänsyn enligt miljöbalken. Det kan också innebära behov av anpassning av brukningsmetoder.
  • Staten måste ta mer ansvar och stödja mindre markägare att kunna efterleva fridlysningsreglerna. Generellt är kraven på redovisning av naturvärden och planerad miljöhänsyn inför avverkning inom skogsbruket låga, men vid artskyddsärenden kan kunskapsansvaret för särskilt små skogsägare bli orimligt betungande.
  • Vidareutveckling av effektiva förebyggande system och reglering av att det ska finnas i lag. I regeringsuppdraget ”Artskydd i skogen – strategier och arbetssätt för förebyggande åtgärder” anges flera förslag som regeringen bör ta vidare.
  • Ökade resurser för att myndigheterna ska kunna genomföra förebyggande arbete.
  • Ökade resurser för tillsyn. I nuläget saknas ofta naturvårdsbedömning och angiven hänsyn vid avverkningsanmälningar. Vi vill se ordentliga naturvärdesbedömningar och planerad miljöhänsyn.
  • Utred nya sätt att premiera skogsägare som vill utveckla naturvärden. 
  • Uppdatera listan över nationellt fridlysta arter och låt den även fortsatt gälla för pågående markanvändning som skogsbruk.

Dagens ohållbara skogsbruk leder till en fortsatt utarmning av biologisk mångfald. Vid ökad tillämpning kan fridlysningsreglerna ge bättre miljöhänsyn, ökad andel hyggesfria brukningsmetoder och stopp för avverkning av värdefulla skogar. Miljöanpassning utifrån en art ger ofta skydd av andra värdefulla arter och naturområden. Men vi måste också återuppta fokus på att kartlägga värdefulla strukturer i naturen samt andra rödlistade och hotade arter som är viktiga för att bevara biologisk mångfald i våra skogar. 

Regeringen – vi behöver komma vidare i artskyddsfrågan och våra konkreta förslag är nödvändiga steg på vägen. Agera nu för att skydda den biologiska mångfalden i Sveriges skogar.  

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 18/06/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se