Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|07 jul, 2024

Utan biologisk mångfald har människan ingen framtid – inför en naturlag

Svensk natur

Förlusten av arter och livsmiljöer är ett växande hot mot mänskligheten, precis som klimatförändringarna. Sverige behöver en samlad politik för naturen, med en naturlag, ett naturpolitiskt mål och naturpolitiskt råd – motsvarande det klimatpolitiska ramverket. Det skulle ge frågan den prioritet som krävs för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald och säkra de naturnyttor vi är beroende av. Det skriver ett 50-tal ledande forskare och representanter från civilsamhället.

Publicerad i GP 7/7- 2024

När ljuset strålar som längst njuter vi av naturen som mest. Vi plockar blommor, trär smultron på strån, simmar i skogsjöar och i havet. Det är en passande tid att reflektera över naturens betydelse för vårt välbefinnande och välstånd. Vi lever nämligen i den värsta naturkrisen i mänsklighetens historia och vi måste stoppa och vända denna nedgående trend. 

Vi föreslår därför ett naturpolitiskt ramverk – som motsvarar det klimatpolitiska ramverket och som ger förutsättningar att vända naturkrisen. Det är en fråga som angår oss alla och vår framtid. 

Låt oss först förklara bakgrunden. Biologisk mångfald – variationen av arter, gener och ekosystem – är avgörande för allt liv på jorden. Förutom sitt egenvärde utgör den grunden för människans välfärd och existens. Välmående ekosystem ger oss mat och friskt vatten. De skyddar oss mot sjukdomsspridning och extrema händelser som översvämningar, torka och skogsbränder. 

  Vetenskapen visar tydligt att det är illa ställt med den biologiska mångfalden och att det beror på ökad mänsklig påverkan. En miljon arter beräknas vara utrotningshotade globalt på grund av mänskliga aktiviteter. Och situationen är allvarlig även i Sverige. Det äventyrar de nyttor och ekosystemtjänster naturen förser oss med.  

I Världsekonomiskt forums årliga globala riskrapport för 2024 lyfts förlusten av biologisk mångfald som en av vår tids största globala utmaningar. Riskerna förväntas också öka med tiden och påverka viktiga delar av samhället såsom livsmedelssäkerhet och ekonomi. 

 Trots den vetskapen har den senaste tiden präglats av sänkta ambitioner inom naturpolitiken. I Sverige har vi sett de största neddragningarna i naturvårdsbudgeten någonsin, och ett minskande stöd för att våra näringar så som skogsbruk, jordbruk och fiske ska bli hållbara. Vi håller på att dra undan mattan för oss själva. 

En ljuspunkt är att världens länder år 2022 enades om att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030. Detta åtagande gjordes genom att Sverige och nästan 200 länder antog FN:s nya globala ramverk för biologisk mångfald. 

Vad länderna åtagit sig att göra är tydligt. Åtagandet omfattar konkreta mål om att skydda, restaurera och hållbart bruka naturresurser, och om att skapa incitament som stöder en sådan utveckling. Redan i oktober – på det globala partsmötet för biologisk mångfald COP16 i Colombia – förväntas Sverige presentera sin nationella handlingsplan. Planen ska beskriva hur landet ska verkställa sina åtaganden: vem som ska göra vad, när, och med vilka resurser.   

För att möta naturkrisen krävs, liksom för klimatet, en samhällsomställning där alla måste bidra. Alla – från enskilda personer till företag, politiker, myndigheter och organisationer - inom alla sektorer och politikområden. Regeringen har ansvaret för att det sker.  

Vi som undertecknar artikeln konstaterar att viktiga förutsättningar för denna samhällsomställning saknas, inte minst saknas en sammanhållen politik och att biologisk mångfald integreras i alla sektorer och politikområden. 

Den biologiska mångfalden kräver högre prioritet – för naturen och människans framtid. 

Behovet av en samlad politik för naturen 

Naturkrisen och klimatkrisen är två ödesfrågor som måste ges samma politiska vikt. De är nära kopplade, där den ena inte kan lösas utan den andra. Å ena sidan förstärks förlusterna av biologisk mångfald av klimatförändringarna, å andra sidan kan friska ekosystem motverka klimatförändringarna och öka samhällets motståndskraft mot dess effekter. Forskning visar att det fortfarande går att vända utvecklingen, men det krävs fokus och satsningar. 

När det gäller klimatet har vi sedan flera år ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag och en klimathandlingsplan. Det har lett till att klimatet idag är en central fråga i politiken. För att kunna hantera naturkrisen och ge biologisk mångfald den plats den förtjänar i politiken föreslår vi inrättandet av ett motsvarande naturpolitiskt ramverk. Det bör omfatta: 

  • Ett riksdagsbundet långsiktigt naturpolitiskt mål som inkluderar att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald i Sverige till 2030; 
  • En naturlag som anger att varje regering vid varje ny mandatperiod tar fram en naturpolitisk handlingsplan som talar om vad som ska göras för att nå målet, och vilka resurser som avsätts för att nå dit; 
  • Ett naturpolitiskt råd som ger stöd till och utvärderar regeringens insatser. 

   

Därför uppmanar vi regering och riksdag att skyndsamt visa ledarskap och göra verklighet av detta förslag. 

  

Undertecknare: 
Alexandre Antonelli,
professor i biologisk mångfald, Göteborgs universitet   

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare, Centrum för biologisk mångfald, SLU   

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen  

Gustaf Lind, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF  


Petra Andersson
, fil dr i praktisk filosofi, Göteborgs universitet  Susanne Arvidsson, docent i finansiering och redovisning, Lunds universitet, och programchef Mistra BIOPATH  Andrea Belgrano, Docent, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet; och Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet  Jan Bengtsson, professor i ekologisk miljövård, Sveriges lantbruksuniversitet  Lena Bergström, docent i marin ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet  Fredrik Björk, adjunkt i miljövetenskap och doktorand i miljöhistoria, Malmö universitet  Jonna Bornemark, professor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola  Wim Carton, docent i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet   Beatrice Crona, professor i tvärvetenskaplig miljöforskning, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet  Leif Dahlberg, professor i kommunikation, KTH  Frauke Ecke, professor i ekologi, Helsingfors universitet  Jeannette Eggers, forskare i hållbart skogsbruk, Sveriges lantbruksuniversitet  Viktor Elliot, lektor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet   Magnuz Engardt, docent i meteorologi, Stockholms universitet  Göran Englund, professor i ekologi, Umeå universitet Lars Gamfeldt, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet  Karin Gerhardt, forskare i hållbara livsmedelssystem, Sveriges lantbruksuniversitet  Paul Glantz, docent i atmosfärvetenskap, Stockholms universitet   Caroline Greiser, forskare i landskapsekologi, Stockholms universitet  Thomas Hahn, docent i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet  Tuija Hilding-Rydevik, professor emeritus vid SLU Centrum för biologisk mångfald Erik Huss, geograf, vd Husstainability   Hanna Johannesson, professor, Stockholms universitet  Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi, Mittuniversitetet  Åsa Kasimir, docent i naturgeografi, Göteborgs universitet  Björn Kjellström, professor emeritus, Luleå tekniska universitet  Jenny Klingberg, föreståndare, Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, Göteborgs universitet  Linda Laikre, professor i populationsgenetik, Stockholms universitet  Björn-Ola Linnér, professor, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet  Mark Marissink, chef, SLU Artdatabanken  Allison Perrigo, föreståndare, Botaniska trädgården, Lunds universitet  Nils Ryman, professor i populationsgenetik, Stockholms universitet  William Sidemo Holm, forskare i naturvård, Lunds universitet  Lisen Schultz, forskare inom landskapsförvaltning, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet  Tord Snäll, professor i ekologi, SLU Artdatabanken  Marie Stenseke, professor i kulturgeografi, Göteborgs universitet  Peter Stenvinkel, professor i medicinska njursjukdomar, Karolinska Institutet  Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet  Sanna Stålhammar, forskare inom hållbarhetsstudier, Sverigeslantbruksuniversitet  Johan Svensson, forskare i landskapsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet  Håkan Tunón, föreståndare, Centrum för biologisk mångfald, SLU  Mats Töpel, forskare i biologisk mångfald, IVL Svenska Miljöinstitutet  Johan Uddling, professor i växtekofysiologi, Göteborgs Universitet  

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 07/07/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se