Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe

 

 

Polen riskerar att hamna i EU-domstolen för avverkning i Bialowieza-skogen

2017-06-21

Sedan mer än ett år tillbaka har protester från bland andra WWF, UNESCO och EU uppmanat den polska regeringen att upphöra med sin olagliga avverkning i Bialowiezaskogen, Europas sista stora fragment av låglandsnaturskog. Avverkningen i detta Världsarv strider mot gällande internationella överenskommelser och nu har EU skickat en sista varning till Polen.

 

Bialowieza, en av Europas mäktigaste skogarÅr av arbete för att begränsa avverkningen av träd i Bialowieza har nu spolierats av de polska myndigheterna. De har inte lyssnat till protesterna och nu har EU skickat en sista varning till Polen och kräver svar inom en månad. Hör inte den polska regeringen av sig, kan detta brott mot den gällande EU-överenskommelsen hamna i EU-domstolen. 

I januari 2017 antog Polen den så kallade Szyszkos Lag efter den polske miljöministern Jan Szyszko. Lagen är en rak höger mot allt miljöarbete och betyder i korthet att polska markägare inte längre behöver meddela myndigheterna om de planerar avverkning av sin skog. De behöver inte heller återställa den avverkade skogsmarken med nyplantering av träd.

Det tydligaste exemplet på den polska regeringens naturvårdsfientliga politik är avverkningarna i Bialowiezaskogen. Detta har lett till kraftiga protester både från EU, miljöorganisationer, polska och internationella forskare, polska protestgrupper och polsk allmänhet. Att bryta mot EUs naturskyddslagar, som fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet, har i tidigare fall lett till höga böter och indrag av bidrag.

Granbarkborrar anges som orsak för att Polen måste avverka träd.— Den nuvarande regeringen i Polen använder ett utbrott av granbarkborren som förklaring till avverkningen, berättar Adam Bohdan, biolog på Wild Poland Foundation.
Men sådana insektsangrepp är en del av de naturliga förändringsprocesser som format skogen sedan urminnes tider, och definitivt inget godtagbart skäl för att hugga ned träden.

— Hittills har de avverkat 10 000 träd*, fortsätter Adam. Men det är inte bara angripna träd som huggits ned utan även 100-åriga ekar. Dessutom kör skogsmaskinerna sönder markvegetationen och förstör då livsvillkoren för många andra arter. Även fåglarna drabbas mitt i häckningssäsongen, något som strider mot fågeldirektivet.

 

Mellan 30 och 50 aktivister har funnits på plats och bland annat kedjat fast sig i skogsmaskinerna för att hindra avverkningarna. Aktivisterna greps i början av juni av polis, men protesterna fortsätter både inom landet och från EU, UNESCO, WWF och sex andra miljöorganisationer, bland annat BirdLife, Greenpeace och ClientEarth.


Mellan 30 och 50 aktivister har funnits på plats och bland annat kedjat fast sig i skogsmaskinerna för att hindra avverkningarna. Aktivisterna greps i början av juni av polis, men protesterna fortsätter både inom landet och från EU, UNESCO, WWF och sex andra miljöorganisationer, bland annat BirdLife, Greenpeace och ClientEarth.Mellan 30 och 50 aktivister har funnits på plats och bland annat kedjat fast sig i skogsmaskinerna för att hindra avverkningarna. Aktivisterna greps i början av juni av polis, men protesterna fortsätter både inom landet och från EU, UNESCO, WWF och sex andra miljöorganisationer, bland annat BirdLife, Greenpeace och ClientEarth.

— Nu har vi satt upp ett läger vid skogen och uppmanar alla som vill hjälpa till att skydda skogen att komma hit för att stödja de lokala samhällena och ge ytterligare kraft åt protesterna. Under den internationella solidaritetsveckan för bevarandet av Bialowieza, den 3–9 juli, har UNESCO ett möte i Krakow här i Polen för att diskutera framtiden för Bialowiezaskogen, berättar Adam, och vi vädjar om internationellt stöd till protesterna. Hittills har 160 000 namnunderskrifter samlats in på våra protestlistor, http://www.ilovebialowieza.com, men vi behöver många fler.

För att göra ont värre, har myndigheterna nu spärrat av hela Bialowiezaskogen för att dölja avverkningen av denna unika gammelskog. Avspärrningarna kommer att stoppa turismen under hela högsäsongen i år och medföra kraftigt minskade inkomster för de lokala samhällena. Men myndigheterna menar att avspärrningarna har tillkommit för att förhindra olycksfall om besökare skulle få beträda skogen.

Skogen hyser bland annat bisonoxe (visent), varg, lo, kronhjort och flera sällsynta hackspettsarter. Foto: Sanchez&Lope / WWFSom stor och relativt orörd urskog är Bialowieza unik. Skogen hyser bland annat visent (europeisk bison), varg, lo, kronhjort och många sällsynta arter av hackspett och uggla. I skogen finns också en rik mångfald av fåglar, däggdjur, insekter och svampar.

”Polens beslut är ett enormt hot mot en av Europas sista vildmarker och ett brott mot EU-rätt. Polens regering har ansvaret att skydda denna urgamla skog som är hem för tusentals växter och djurarter. Att hugga ned träd är inget sätt att bevara den för framtida generationer”, säger de sju organisationerna gemensamt.

Läs om hur ett överträdelseförfarande går till i rutan intill.

 

 

 * De senaste månaderna har mer än 10 000 träd fällts i en äldre del av skogen.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-06-28

Om överträdelseförfaranden

Om kommissionen får veta att ett EU-land inte följer EU:s regler kan den starta ett så kallat överträdelseförfarande.

Så går det till:
1. En skrivelse skickas till landets regering. Efter att regeringen skickat ett skriftligt svar till kommissionen är det vanligt att frågan diskuteras vid olika möten.

2. Om kommissionen fortfarande misstänker att landet bryter mot EU-rätten går den vidare med en formell underrättelse. Här anges på vilket sätt medlemslandet anses ha brutit mot EU-rätten. Efter detta kan kommissionen inte lägga till ytterligare klagomål. Landet har två månader på sig att svara.

3. Kommissionen skickar ett motiverat yttrande till regeringen, med krav på att landet rättar till sina regler inom en fastställd tidsfrist, vanligen två månader.
4. Om kommissionen är missnöjd med medlemslandets svar och åtgärder förs ärendet vidare till EU-domstolen för avgörande, en så kallad "fördragsbrottstalan".

5. EU-domstolen kan utdöma böter mot landet.

 

Läs mer hos EU-upplysningen!

Om Bialowieza

Bialowieza är en urskogsartad lövblandskog som är den enda i sitt slag i Europa. Den är klassad som UNESCO Världsarv och skyddad av Natura 2000. Den 1600 kvadratkilometer stora skogen är 10 000 – 7 000 år gammal och hyser en stor rikedom av fåglar, däggdjur och insekter. Här lever vitryggig hackspett, tretåig hackspett och rovfåglar som mindre skrikörn och dvärgörn samt ugglor som pärluggla och sparvuggla. Den svarta storken häckar här och 800 visenter (europeiska bisonoxar) strövar runt i skogen. Här finns även varg, lo, kronhjort .Delar av skogen är brukad och delar är skyddade som nationalpark, vilket är ett starkare skydd än Natura 2000.


 

Kronhjort i Bialowieza Foto: Sanchez&Lope / WWF