Gå till huvudinnehållet

AGERA FÖR PLANETEN

Fler företag behöver agera för vår enda planet – i en hållbar omställning spelar företag en nyckelroll. Nu kan ditt företag ta ställning för klimatet och naturen och göra skillnad, samtidigt som du kan inspirera andra att agera. Vilken förändring väljer ditt företag?


 

Välj förändringar

Nedan har vi samlat företagsförändringar kopplat till bland annat affärsresor, investeringar, målsättning och produktion. Klicka i de förändringar som ditt företag vill genomföra, eller kanske redan genomför, och visa era anställda, kunder och konkurrenter att ni är med och gör skillnad för vår enda planet.

28 förbättringar

Sätt ambitiösa klimatmål

Sätt vetenskapligt baserade klimatmål med Science Based Target initiative, som ger företag en tydlig väg hur de ska minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Till din hjälp kan du ta 1.5 Business Playbook som ger konkreta verktyg för att sätta en klimatstrategi i linje med 1,5-gradersmålet. För små och medelstora företag finns ett särskilt spår inom Science Based Target Initiative och företag med färre än 500 anställda kan sätta klimatmål och få klimatverktyg inom initiativet SME Climate Hub.

Investera hållbart

Se till att ert sparade kapital också bidrar till Parisavtalet. Lägg företagets pengar i hållbara alternativ. Inkludera hållbarhetsaspekter vid större investeringar i företaget.

Välj klimatvänliga affärsresor

Res med tåg eller miljöbil och minimera onödiga flygresor i största möjliga mån. Sätt en resepolicy som inte tillåter flyg för affärsresor inrikes.

Beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser

Beräkna och rapportera årligen era växthusgasutsläpp i hela värdekedjan enligt GHG Protocol. Börja beräkna det som går och förbättra och förfina beräkningarna efterhand. Var transparenta med vad som ingår samt vilka åtgärder ni gjort!

Påverka era leverantörer att sätta vetenskapliga klimatmål

Ställ krav på och uppmana era leverantörer att sätta klimatmål och agera inom ramen för Science Based Target initiative, 1.5 Business Playbook eller SME Climate Hub.

Kommunicera och påverka andra aktörer till att stödja Parisavtalet

Stå upp för klimatet i de forum företaget agerar och sprid budskapet om hur viktigt detta arbete är.

Investera i förnybar energi

Investera i egen vindkraft och solkraft. Säkerställ att du endast köper 100% förnybar energi.

Transportera klimatsmart

Välj fossilfria transporter. Lägg i så stor utsträckning som möjligt era godstransporter på tåg och beställ elektrifierade transporter på väg och i städer.

Välj endast miljöbil

Välj elbil (inkl. vätgas), laddhybrid eller biogasbil, om ditt företag köper eller leasar personbilar.

Sätt mål för biologisk mångfald

Alla företag påverkar den biologiska mångfalden. Kartlägg din organisations värdekedjas påverkan. Sätt mål och ta fram strategier för att sluta bidra till förlusten av biologisk mångfald och istället öka er positiva påverkan på den.

Var med och utveckla vetenskapsbaserade mål för biologisk mångfald

Engagera din organisation i Science Based Targets for Nature (SBTN). Inom kort släpper SBTN en första version av hur företag sätter mål för naturen.

Påverka andra att agera för biologisk mångfald

Engagera din organisation i Business for Nature. Hundratals företag har redan gått med i nätverket. Här finns ett flertal initiativ där man kan vara med och påverka beslutsfattare och andra företag.

Utveckla sortiment & erbjudanden för biologisk mångfald

Erbjud produkter och tjänster som minskar den negativa påverkan på den biologiska mångfalden, till exempel genom att tillhandahålla certifierade* produkter eller att premiera leverantörer som aktivt främjar biologisk mångfald.

Bidra inte till avskogning eller omvandling av naturliga ekosystem

Säkerställ att ditt företag, genom värdekedjan, inte bidrar till avskogning eller omvandling av naturliga ekosystem. Ett sätt är att säkerställa att de produkter ditt företag erbjuder har certifieringar med ambitiösa mål och granskade av tredje part, såsom FSC (trä), RSPO (palmolja) och RTRS (soja).

Sluta förorena naturen

Ta bort skadliga kemikalier i ditt företags värdekedja och minimera övergödningen.

Stoppa den illegala arthandeln

Se till att dina produkter inte innehåller olagliga delar från hotade vilda djur eller växter. Minska riskerna så att inte företaget används för illegal handel av arter i transport eller i e-handel. Säkerställ att ditt företag inte bidrar till att invasiva arter eller sjukdomar sprids.

Skydda natur

Samverka med naturvårdsorganisationer och myndigheter för att investera i insatser och projekt som har positiv påverkan på biologisk mångfald, som exempelvis att skydda ekosystem och natur.

Återskapa natur

Samverka med naturvårdsoganisationer och myndigheter för att bidra till projekt som skyddar och restaurerar värdefull natur, exempelvis våtmark, ängsmark eller regnskog.

Sätt mål för vatten

Vattenbristen är större än någonsin, och det vatten som finns kvar blir allt smutsigare. Företag är inte bara beroende av vatten - de har också stor påverkan på vatten. Kartlägg och analysera era vattenrisker i värdekedjan, prioritera åtgärder och sätt vattenmål för ert företag med hjälp av WWFs Vattenriskfilter.

Gynna biologisk mångfald lokalt

Gynna den biologiska mångfalden på företagets egna marker, till exempel genom att anlägga gröna tak och fasader, blomsterängar och odlingar, sätta upp insektshotell och fågelholkar eller att plantera träd. Samverka gärna med kommunekologer eller lokala naturvårdsorganisationer för att se var ni kan göra mest nytta.

Sätt mål om att bli 100% cirkulära

Sätt upp delmål för alla delar i värdekedjan; från design och materialval till produktion, erbjudande och "end-of-life". Läs mer i denna guide för mer cirkulära produkter och tjänster baserat på ekonomiska kriterier.

Gå med i cirkulära nätverk

Inget företag kan bli helt cirkulärt på egen hand, utan måste samverka i symbios med andra företag i värdekedjan. Gå med i cirkulära nätverk som Nordic Circular Hotspot, Circular Sweden, CirEko eller Cradlenet.

Påverka leverantörer att sätta cirkulära mål

Uppmana ditt företags leverantörer att sätta mål.

Mät hur cirkulär er organisation är

Använd etablerade verktyg som Circulytics. Det mäter ett företags hela cirkularitet och ger stöd för beslutsfattande och strategisk utveckling för cirkulär ekonomi.

Investera i cirkulära innovationer och material

Investera i innovationer som leder till ökad cirkularitet i företagets värdekedja. Säkerställ att ditt bolag främst köper recirkulerade material istället för nyproducerade.

Erbjud cirkulära produkter

Erbjud produkter i återvunna material, som är designade för att kunna uppgraderas och repareras, hålla länge och i slutändan cirkuleras.

Köp in eller erbjud cirkulära tjänster

Hyr, dela, låna eller leasa istället för att köpa nya produkter till verksamheten. Eller ställ om din affär och börja erbjuda cirkulära tjänster.

Ta reda på ditt bolags risker kopplade till naturen

Visste du att alla bolag i någon mån är beroende av och påverkar naturen? Det gäller såväl kaffe och elektronik som de hus som byggs. Den koppling som din arbetsplats eller ditt företag har till natur och biologisk mångfald medför risker, både för affärsverksamheten och för naturen. Men det går att göra något åt det! Ta reda på mer om ditt företags risker i WWFs kostnadsfria riskfilter för biologisk mångfald.

Bra jobbat! Du har valt 0 förbättringar.

Vill du få en sammanställning av de förbättringar du valt skickad till dig? Fyll då i namn och mejladress nedan.

LÄS MER OM VARJE FÖRÄNDRINGSKATEGORI

Solar panel for climate impact reduction

Klimatkrisen

Utsläppen av växthusgaser har ökat dramatiskt de senaste decennierna och ökar fortfarande på global nivå. Om vi skall nå Parisavtalet, så måste vi halvera utsläppen av växthusgaser på global nivå till 2030.

 

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald och en natur i balans är helt nödvändig för människans existens och välbefinnande och är grunden till vårt välstånd och ekonomi. Ändå är vi just nu på väg i det sjätte massutdöendet orsakat av oss människor.

 

Erlend Ekseth_Unsplash

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi innebär att man går från en linjär ekonomi där produkter tillverkas, används och slängs – till ett kretsloppsanpassat system där avfall istället blir en värdefull resurs. Företag kan göra stor skillnad genom att gå över till cirkulära affärsmodeller.

 

VARFÖR SKA FÖRETAG AGERA FÖR PLANETEN?

Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi – vilka åtgärder gör ditt företag?

Om vi ska klara de kriser vi står inför för klimatet och den biologiska mångfalden så måste vi börja producera och konsumera smartare. Vår överkonsumtion av resurser har en starkt negativ påverkan på planeten. Företag kan göra en betydande skillnad genom att gå över till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster. Cirkulär ekonomi handlar om att nyttja planetens begränsade resurser optimalt och designa bort avfall från systemet. Avfall är en viktig resurs som idag slängs – men istället kan den återanvändas. I en cirkulär ekonomi lämnar vi vårt nuvarande slit- och slängsamhälle, den så kallade linjära ekonomin, och övergår till att återskapa resurser under en lång tid.

Företag som sätter upp ambitiösa mål för cirkulär ekonomi minskar inte bara sin negativa påverkan på planeten och gynnar därmed såväl klimat som biologisk mångfald, utan de minskar även sina affärsrisker, ökar sin konkurrenskraft, stärker sitt varumärke och sparar resurser.

Företag har en stor del i vår överkonsumtion av naturen – och därmed ett ansvar att minska sin påverkan på den biologiska mångfalden och klimatet. Vilka av WWFs åtaganden väljer ditt företag för att gynna den biologiska mångfalden, vara med och bekämpa klimatkrisen och för att bidra till en cirkulär ekonomi?

Den biologiska mångfalden minskar snabbt

Vi står inför en kris kopplat till vår natur och den biologiska mångfalden. Aldrig tidigare har vi känt av magnituden av människans påverkan på naturen och klimatet som nu. Vi överkonsumerar jordens resurser och tar mer än vad planeten hinner återskapa. 75 procent av jordens miljö på land och 66 procent av de marina miljöerna har förändrats signifikant på grund av mänsklig aktivitet. Mer än en tredjedel av jordens landyta används till produktion av grödor och boskap, vilket lämnar mindre och mindre yta kvar för de naturliga ekosystemen som är så viktiga för vår egen överlevnad.

En allvarlig konsekvens är att en miljon djur och växtarter hotas av utrotning, och att bestånden av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med hela 68 procent de senaste 50 åren, enligt WWFs Living Planet Report 2020. Det innebär inte bara ett nödläge för naturen, utan också för våra samhällen och vår ekonomi. Naturen är helt nödvändig för vår existens och välbefinnande och är grunden i vårt välstånd. Ändå är vi just nu på väg i det sjätte massutdöendet orsakat av oss människor.

Klimatutsläppen ökar fortfarande globalt

Om vi skall klara klimatkrisen och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader enligt Parisavtalet, så måste vi halvera utsläppen av växthusgaser på global nivå till 2030 och nå netto noll till 2050. Detta är kritiskt för att bibehålla ett stabilt klimat som möjliggör människans existens. Företag som aktivt agerar för klimatet minskar inte bara sin klimatpåverkan utan minskar även affärsrisker och ökar sin konkurrenskraft, då tuffare krav kommer att ställas från allt fler aktörer i samhället, exempelvis investerare. Vi har ont om tid och företag har en central roll att spela om världen ska klara att leverera på Parisavtalet.

Senast ändrad 30/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se