Gå till huvudinnehållet
demonstartion

Kreativitet på hållbar väg

Konkreta exempel

Exempel på projekt

Bildprojekt Global uppvärmning

Vallaskolan och Ekebyskolan i Sala, åk. 8, arbetade under en period med ett bildprojekt med namnet Global uppvärmning. Man ville fördjupa sig i klimatförändringarna och frågor kring hållbar utveckling. Konstnären Anna Toresdotter bjöds in till en workshop med pedagogerna. Hon visade för pedagogerna hur hon som konstnär arbetar för att nå ut till andra om det klimathot som vi står inför. Anna presenterade fakta kring läget på planeten och hur vi människor kan anpassa våra liv för att bättre ta hand om vår jord. Hur ska vi få FLER att fatta? Även eleverna fick möta Anna som berättade hur hon arbetar med skapande och måleri.

Vallaskolan bestämde sig för att tackla temat Global uppvärmning med hjälp av ett skapat demonstrationståg – människor som demonstrerar mot den globala uppvärmningen i 30 cm höga gipsfigurer.

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Glokalt projekt, estetiskt och digitalt skapande

Globala gymnasiet i Stockholm har en internationell inriktning och driver ett så kallat Glokalt projekt. Här ingår bland annat att eleverna väljer en vara som de följer under hela produktens livscykel från vaggan till graven. Som ett skapande inslag fick eleverna arbeta med digitalt bildskapande i 5 lektioner plus en föreläsning med konstnären Anna Toresdotter. Under denna föreläsning fick eleverna se Annas målningar, men också höra henne berätta om de stora globala utmaningarna och hur hon har inlemmat dem i sitt måleri. Eleverna fick även ta del av några andra föreläsningar till exempel vd:n för Max hamburgare, en miljökonsult och lärare som föreläste om klimatet.

Därefter fick eleverna skapa analoga och digitala bilder. Ett krav var att själva råva­ran och den färdiga produkten skulle vara med på bilden.

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Filmskapande – gör en animerad film

Animation betyder ”att göra levande”. I detta avsnitt handlar det om hur man på ett enkelt sätt kan skapa en egen animerad film.

En av fördelarna med animation är att du kan låta berättelser utspela sig på platser som kan vara svåra att filma i verkligheten. Du kan också skapa figurer och världar helt ur fantasin, eller ge liv till något i din vardag, som att till exempel låta ett äpple göra en piruett eller ett glas vatten dricka upp sig själv. Ett annat ganska vanligt sätt att använda animation är för att illustrera och tydliggöra faktauppgifter i en berättad text. Möjligheterna är med andra ord många. Därför är det bra att börja med att fundera på vad du vill berätta.

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Poesi för en hållbar framtid

“Barns och ungas röster och handlingskompetens är en betydelsefull kraft om vi ska nå de globala målen. Skolans uppdrag är bland an­nat att utbilda handlingskompetenta individer som vill vara med och bygga en hållbar värld. Genom värdeskapande projekt möjliggörs fördjupat lärande och ökad kunskap om de globala målen. Dessutom inger det framtidshopp.

Världen behöver barns och ungas berättelser; ord, tankar, känslor och handlingar som kan skapa en hållbar framtid. I samband med World Poetry Day 2019 skapade elever i Trelleborg från olika program på Söderslättsgym­nasiet, elever i grundskolan och i förskolan poesi för en hållbar framtid och tävlade med sina dikter i den lokala poesitävlingen.

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Framtidssagor från Trelleborg

Barn och unga från förskolan till gymnasiet i Trelleborgs kommun har utvecklat kunskaper om Agenda 2030 och använt sin fantasi och kreativitet för att tillsammans skapa en digital sagosamling. I samband med Världsbok­dagen den 23 april 2018 publicerades sagorna på bloggen Framtidssagor för nyfikna läsare både i och utanför skolan.

Arbetet med Framtidssagor ville ge eleverna möjlighet att utveckla nyfiken­het, kreativitet, och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling genom att använda sina språkliga och digitala förmågor. Eftersom det fanns verkliga mottagare verkade barn och unga ta ett större ansvar för sitt arbete och lärande. Det ökade också deras motivation och engagemang. Det blir viktigt när det är på riktigt!

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Unga arkitekter för en hållbar stadsutveckling

Unga arkitekter för hållbar stadsutveckling är ett projekt där elever på gymnasiet utforskat närområdet och använt tankar, känslor och ord för att utveckla den nya stadsdelen Sjöstaden i Trelleborg. Genom ett undersökande demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomsyrat av lärande för hållbar utveckling, utmanades och motiverades unga att vara aktiva medskapare i samhällsutvecklingen. Pro­jektet genomfördes parallellt i grundskolan och mynnade ut i en gemensam utställning på Söderslättsgymnasiets mediatek.

Man ville utveckla fyra förmågor som förutspås vara betydande i en komplex och ständigt föränderlig värld: kritiskt tänkande, kommunikation, samarbete och kreativitet.

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Handen möter leran – en workshop

I början av 2019 genomfördes en tvådagarsworkshop i Keramika Fantasia, Bollerup. Syftet var att utgå vi från de globala utmaningarna och finna ska­pande och kreativa vägar för oss själva och barn/ungdomars behov att tro på sig själva och sin inre förmåga.

Keramikern Eva Troedsson inledde workshopen:
– Idag vill jag förmedla de fyra elementen. Vi kommer bland annat skapa raku. Raku är en japansk urgammal teknik att bränna keramik. Fritt över­satt är betydelsen i raku – glädje, lycka, behag och kopplat till dåtida japansk filosofi och enkelhetens estetik, som innebär ett ödmjukt förhållande till naturen. Vi är alla en del av den och de Fyra Elementen Jord, Eld, Vatten, Luft. Idag ska vi titta inåt, känna inåt och göra en dröm verklig! Vi ska göra tre saker idag:

  • Leta föremål och tankar – göra ett avtryck
  • Skapa ett kärl – tumma fram en skål som sen ska brännas
  • Skapa ett klot – tumma fram ett klot delvis på samma sätt som kärlet

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Återbruk i konsumtionssamhället

Många av oss har förstått att vår konsumtion av nyproducerade prylar inte är hållbar. Vi i Sverige lever som om vi har fyra jordklot, vi har använt de råvaror som planeten producerar åt oss på ett år, redan 1:a augusti …

Sveriges alla kommuner har idag avfallsplaner som bygger på Avfallshierarkin. Längst ner i trappan, det vill säga det minst önskvärda, finns deponi, att lägga på hög. Det utan tvekan det vanligaste sättet att bli av med avfallet, globalt sett. På nästa trappsteg finns energiutvinning, vi eldar upp avfallet, bättre att avfallet blir värme än att det ligger på hög. Det tredje sämsta är att återvinna, det vill säga processa avfallet till nya råvara. Metallavfall blir ny metallråvara, tidningspapper blir ny pappersmassa och så vidare.

Näst högsta trappsteget är att återbruka, det vill säga att använda prylarna igen. Genom att sälja, ge bort, reparera eller göra om. Högst upp, det vi ska eftersträva, handlar om att minska avfallet.

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Kreativa metoder att undervisa om miljöfrågor

För yngre:Visualisering av samtal genom en stor ledsen respektive en glad gubbe
För de riktigt små målade man på en förskola upp en stor glad, respektive ledsen gubbe som fick sitta uppe på väggen under en längre tid. Dessa fick så småningom fyllas med bilder barnen ritat eller med bilder man klippte ut ur tidningar som illustrerade det man samtalade om. För att illustrera att det är smartare att cykla och ta bussen istället för att åka bil satte man till exempel upp bilder på kollektivtrafik och cyklister i den ena gubben, vid sidan av avgaser från bilismen i den andra.

För äldre: Dessa förslag kan ge upphov till ämnesöverskridande arbeten mellan NO, svenska, engelska och bild. Utgå från befintliga konstbilder med miljötema

  • Vad ser du i bilden?
  • Vad tänker och känner du när du ser den?
  • Vad skulle du vilja förändra i bilden?

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Ämnesövergripande dans och filmprojekt

Sticklinge skola, Lidingö, har i samarbete med WWF genomfört ett ämnesövergripande tema om hållbar utveckling.

Pedagogen Kädi Reemets berättar: Vi har utgått från WWFs material som stöd för undervisningen. I huvudsak har ämnena biologi, samhällskunskap och svenska integrerats med de praktiskt-estetiska ämnena bild och idrott. Digitala verktyg har använts för dokumentation och synliggörande av lärandeprocessen både i klass­rumsundervisningen och under projektdagarna med de inbjudna dans- och filmkonstnärerna.

Vi vill genom detta arbete inspirera och särskilt lyfta fram värdet av hur samarbete mellan teoretiska och estetiska ämnen kan förstärka lärandet. Att man genom praktisk-estetiska lärprocesser befäster kunskaper, uppmuntrar till kreativitet och samarbete samt tillfredsställer elevernas behov av varia­tion i den annars ofta stillasittande klassrumsmiljön. Vår erfarenhet visar också att elever med utmaningar inom det sociala eller språkliga området stärks och utvecklas särskilt genom detta arbetssätt.

Dans- och filmkonstnärerna Amanda Norlander och Helene Berg besökte skolan under tre schemabrytande dagar i slutet av projektperioden.

Läs mer i Kreativitet på hållbar väg

Kontakt för lärare

Om du har några frågor som rör utbildning är du välkommen att kontakta:

Dela gärna:

Senast ändrad 16/09/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se