KÖTTGUIDEN - VILTKÖTT

 

Det viltkött som diskuteras här kommer från vilda djur som lever i våra skogar och som jagas under den reglerade jaktsäsongen. Största delen av svenskt viltkött kommer från älg, vildsvin, hjort och rådjur.. I hägn för så kallat frilevande vilt produceras också viltkött från hjort, vildsvin och mufflon. Hägnen ska enligt gällande bestämmelser vara så stora att djuren klarar sig utan tillskottsfoder under vegetationsperioden. Det är Länsstyrelserna som godkänner hägn för frilevande vilt. För att Köttguidens bedömning av viltköttet ska vara tillämpbar gäller att djuren inte stödutfodras i betydande omfattning.


Renkött räknas inte som vilt i och med att renarna ägs av renskötare. De föds dock upp som frilevande djur i stor utsträckning, och när underlag finns kommer Köttguiden även att presentera en bedömning av renkött.

Även importerat vilt finns på listan över köttslag som vi vill utveckla i kommande upplagor av  Köttguiden.

 

KLIMAT    

Då det inte går åt extra odlingsmark eller foder för vilda djur som ”producerar” viltkött bedöms de extra växtgasutsläppen som små.
Metanutsläpp från vilda idisslare, såsom älgar, hjortar och rådjur är svåra att värdera då det ofta rör sig om vilda djurarter och belastar därför  inte viltköttet i bedömningen.
Växthusgasutsläpp kopplat till jakt omfattas kan antagligen vara betydande men man kan resonera så att dessa utsläpp snarare hör till själva aktiviteten ”att jaga” än produkten viltkött.


BIOLOGISK MÅNGFALD    

Ingen mark går åt till foderproduktion i de fall viltet inte stödutfodras eller äter från åkrar.

 

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL    

Inga bekämpningsmedel används för viltkött.

 

DJURSKYDD OCH BETE / ANTIBIOTIKA -

Begreppet djurvälfärd går inte att tillämpa på vilda djur, då vi människor inte kontrollerar dessa, och antibiotikafrågan är inte heller relevant. Frågor som rör jaktetik är idag allt viktigare och därför diskuteras inom jägarkåren till exempel olika jaktmetoder och tekniker för att undvika onödig stressbelastning på djuren under jakt och för att på så sätt också undvika köttkvalitetsproblem.


Hur mycket viltkött finns det?

Viltkött utgör endast ca 2-3% av den totala köttkonsumtionen i Sverige idag och det är således inget alternativ varken praktiskt eller miljömässigt att tillåta viltet att öka i en sådan utsträckning att viltköttet kan ersätta betydande mängder av det kött vi konsumerar idag. Däremot finns möjligheter att få ut mer av det viltkött som produceras (och som idag till största delen stannar hos jägarna, deras familjer och bekanta) på marknaden så att fler konsumenter får tillgång till viltköttet.

 

Skulle vi dela upp det svenska viltet som produceras under ett år (inklusive mängden importerat viltkött) på den svenska befolkningen motsvarar det ca 2,5 kg benfritt kött per person och år. 
 

 

Senast uppdaterad 2016-06-23

Följ ljussignalerna
- hitta rätt kött

Ljussignalerna rött, gult och grönt hjälper dig att välja rätt kött till middag. 
Köttguiden granskar olika köttslag utifrån fem kategorier – klimat, biologisk mångfald, bekämpningsmedel, antibiotika samt djurvälfärd och bete – och visar även på andra proteinkällor som kan ersätta kött på tallriken.

 

Rött = Undvik
Påverkan på planeten är alldeles för hög

 

Gult = Var försiktig
Utmaningar finns inom miljö och/eller djurens välfärd

 

Grönt = Ät måttligt
Om du äter kött, välj ur denna kategori

 

Köttguidens kriterier

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

Frågor & svar om Köttguiden

 

Varför ger WWF ut Köttguiden och vad betyder färgerna?

Frågor och svar om Köttguiden 2016

WWFs Fiskguide

Fiskguiden 2016
 

Fiskguiden 2016 i miniformat  

Fiskguiden 2016 i lång version

 

Fiskguiden finns nu även som mobilapp för Android och iPhone

Ladda ner Fiskguidens app

Kontakt

Anna Richert, sakkunnig Hållbar mat, WWF

 

 


Sakkunnig Hållbar mat

Anna Richert
anna.richert@wwf.se

 

Hjälp till att förbättra Köttguiden
Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt.


Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på: kottguiden@wwf.se