Användarhjälp

På den här sajten kan man med hjälp av två separata kalkylatorer beräkna miljöbelastningen för skolor och för enskilda elever. Genom att ange hur mycket man konsumerar och slänger inom olika konsumtionskategorier beräknas både ekologiska fotavtryck och koldioxidutsläpp.

Registrering/inloggning är valfritt: det går utmärkt att använda kalkylatorerna även om man inte har ett användarkonto på sajten. Dock så måste man vara registrerad/inloggad om man vill lagra sina resultat och jämföra dessa med varandra. Mer information om registrering/inloggning finns längst ner på denna sida.

• Sajtnavigering
• Inmatning av mätvärden
• Visa resultat
• Lagra resultat
• Jämför resultat
• Om registrering/inloggning

Sajtnavigering

Högst upp finns huvudmenyn med vilken man navigerar runt på sajten. Där når man Skolkalkylatorn och Elevkalkylatorn, denna sida, en informationssida om ekologiska fotavtryck samt en informationssida om sajten. Till höger finns en inloggningsruta (lär mer om registrering/inloggning nedan). Under inloggningsrutan finns en resultatruta. Genom att klicka på flikarna i resultatrutan så får man se aktuella resultat för de värden som just för tillfället är inmatade i respektive kalkylator.

Väl inne i Skol- eller Elevkalkylatorn dyker det upp navigationsikoner till vänster på skärmen (se den röda markeringen i bilden här bredvid). Dessa används för att navigera mellan de olika kategorierna i respektive kalkylator — Skolkalkylatorn täcker sex kategorier och Elevkalkylatorn täcker fem kategorier. Där finns även ikoner för att nå resultatsidan och startsidan för respektive kalkylator.

Observera att man på startsidan för Skolkalkylatorn kan mata in hur många elever och anställda som finns på skolan — dessa uppgifter behövs ifall man vill få reda på skolresultaten per person.

Inmatning av mätvärden

På de olika kategorisidorna i respektive kalkylator matar man in de mätvärden man samlat ihop. Utseendet på dessa sidor skiljer sig åt en aning (bilden till vänster visar avfallskategorin i Elevkalkylatorn), fast principen är densamma: fyll i formulären så gott det går och klicka på den gröna "Uppdatera"-knappen nere till höger. Då lagras mätvärdena för den aktuella kategorin, lokalt i din webbläsare eller på servern om du är inloggad som registrerad användare (läs mer nedan). Samtidigt uppdateras dina aktuella resultat direkt i resultatrutan till höger på skärmen.

Transportkategorin i Elevkalkylatorn skiljer sig en aning från övriga kategorier. Där anger du först sträckan (enkel väg) som du normalt färdas varje dag till och från skolan, varpå du sedan bockar för det transportsätt du oftast använder för respektive resa. Som vanligt klickar du på "Uppdatera"-knappen längst ner när du är klar.

Resultatsidor

På resultatsidorna finns mer detaljerad information om aktuella resultat i Skolkalkylatorn och Elevkalkylatorn. Dessa sidor skiljer sig åt en aning för respektive kalkylator:

På Skolkalkylatorns resultatsida visas först två cirkeldiagram som visar hur det ekologiska fotavtrycket och koldioxidutsläppet för skolan är fördelat på de sex olika kategorierna. Därefter visas skolans egentliga fotavtryck — vilket då är en jämförelse mellan skolans fysiska yta och den bioproduktiva yta som skolan gör anspråk på. Slutligen finns en tabell med samma värden som återfinns i den beigetonade resultatrutan.

På Elevkalkylatorns resultatsida åskådliggörs först elevens ekologiska fotavtryck i form av en fot. Fotens storlek varierar i relation till storleken på det ekologiska fotavtrycket. Under foten visas hur det ekologiska fotavtrycket fördelar sig på de fem kategorier som Elevkalkylatorn täcker. Fastän Elevkalkylatorn inte omfattar alla konsumtionskategorier så får man ändå en uppskattning på det totala fotavtrycket och de totala koldioxidutsläppen. Detta möjliggörs via värden baserade på genomsnittlig nationell statistik på de kategorier som inte täcks av kalkylatorn, exempelvis privat varukonsumtion, resor (förutom de till och från skolan) samt framförallt den andel av konsumtionen som sker i offentlig regi (sjukvård, offentlig förvaltning och liknande).

Lagra resultat (endast inloggade användare)

Som inloggad användare går det att lagra de resultat som kalkylatorn räknat ut. Lagring sker via den gröna "Lagra resultat"-knappen som finns på resultatsidan i respektive kalkylator (och som endast syns om man är inloggad).

Observera att resultaten för Elevkalkylatorn och Skolkalkylatorn lagras separat! Har man således beräknat både sitt eget elevresultat och sin skolas resultat så måste båda dessa resultat lagras var för sig via respektive resultatsida!

Har man av misstag lagrat ett resultat i Skol- eller Elevkalkylatorn som man inte vill ha kvar så går det att ta bort detta. Via länken "Hantera lagrade resultat" i inloggningsrutan uppe till höger så kommer man till en sida där man kan ta bort tidigare lagrade resultat. Skulle man således ha lagrat ett fiktivt resultat, eller att man råkat lagra samma resultat flera gånger, så går det utmärkt att ta bort dessa från ens användarkonto!

Jämför resultat (endast inloggade användare)

Varje gång man på nytt erhåller ett resultat kan detta jämföras med tidigare lagrade resultat. Har fotavtrycket och koldioxidutsläppet minskat? Jämför-sidorna når man via länk under tabellen på respektive resultatsida. I liggande stapeldiagram jämförs de lagrade resultaten med det nuvarande. På varje rad återfinns lagringsdatumet för respektive resultat.

Observera att staplarna högst upp på Jämför-sidorna är det aktuella resultatet, inte ett tidigare lagrat resultat. Om man visar Jämför-sidan direkt efter att man lagrat ett resultat så kommer de två översta stapeldiagrammen vara identiska!

Om man vill undersöka hur förändringar i konsumtionsmönster påverkar miljöbelastning (för sig själv eller sin skola) så räcker det med att lagra de korrekta (icke-påhittade) resultaten. Man kan därefter mata in påhittade mätvärden och få nya resultat som sedan kan jämföras på Jämför-sidan, utan att dessa först måste lagras. Det är en god ide att (utifrån handlingsplanen) först skriva ner alla sina korrekta mätvärden innan man börjar experimentera med nya värden.

Registrering och inloggning

För att kunna lagra resultat och jämföra dessa med varandra så måste man vara registrerad och inloggad. Registrering sker genom att man matar in sin e-postadress samt ett valfritt lösenord (kom-ihåg-ord) i inloggningsrutan uppe till höger. Observera att användarkontot är personligt och knutet till e-postadressen. I och med registrering godkänner man att dessa uppgifter lagras på servern.

Om man redan har ett användarkonto så använder man samma formulär för att mata in sin e-postadress och det kom-ihåg-ord man angav när man registrerade sig. Uppger man fel kom-ihåg-ord så uppmanas man prova igen. (En funktion för lösenordspåminnelse är snart på plats!)

Om man bara vill experimentera runt i kalkylatorerna utan att lagra resultaten så behöver man inte skaffa något konto. I detta fall så går samtliga resultat och mätvärden förlorade när man stänger sin webläsare. Om man väljer att registrera sig under arbetets gång så lagras såväl aktuellt resultat som aktuella mätvärden på servern. När man därefter loggar in igen (från valfri Internet-terminal) så syns både lagrade resultat och de mätvärden man senast matade in som inloggad användare. Således: vid registrering första gången så lagras de befintliga mätvärdena på servern, där även ytterligare inmatade mätvärden därefter lagras. Vid inloggning (som tidigare registrerad användare) så hämtas senast inmatade värden från servern och ersätter därmed de befintliga mätvärdena.

Logga in
E-postadress:
Kom-ihåg-ord:

Första gången här? Registrera dig så sparas dina mätvärden! Mata in din e-postadress och ett valfritt lösenord ovan! [Om registrering]

Redan registrerad? Logga in så hämtas dina tidigare mätvärden och resultat!

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
SUMMA:
0,0 glha
0,0 kg

Förklaring »