Gå till huvudinnehållet
france_night_lights_201410-201504_2500

EU-valet 2024

Lägg din röst den 9 juni

EU-valet är ett av de största demokratiska valen i världen med val vart femte år. Då väljs över 700 ledamöter till Europaparlamentet vilka representerar medborgarna i de viktiga besluts som fattas inom EU.

WWFs prioriteringar

EU fattar beslut som påverkar medborgarnas dagliga liv. EU ansvarar för många viktiga och praktiska frågor – vare sig det rör sig om att hjälpa företag att hantera finanskrisen eller att minska arbetslösheten. EU arbetar också för en bättre miljö och säkrare livsmedel samt en miljöpolitik ska skydda miljön och värna om folkhälsan, klimatet och den biologiska mångfalden

Inför EU-valet den 9 juni 2024 kämpar WWF för att få kandidater i alla länder att lova att arbeta för ett hållbart Europa som respekterar gränserna för vår planet.
Läs mer om våra prioriterade frågor inför kommande mandatperiod.

Många vill göra någonting åt klimatförändringarna - speciellt de äldsta. En av fyra oroar sig för de smältande isarna.

Hejda klimatförändringarna

WWF vill att det inom EU sätts ett mål om klimatneutralitet senast 2040. Detta för att kunna hålla Parisavtalets mål på 1,5°C inom räckhåll och undvika de värsta effekterna av klimatkrisen.
WWF vill också att EU ska fastställa ett målår fär att upphöra med användningen av kol, fossilgas och olja.

Läs mer om WWFs klimatarbete

White Guide Green hållbar matbutik 2020_319798

Säkerställ en grön omställning av matsystemet

WWF vill att man inom EU ska sätta vetenskapsbaserade och kvantifierade mål inom EU för stora livsmedelsproducenter, leverantörer och återförsäljare för inköp, reklam, marknadsföring och försäljning av hållbar och hälsosam mat.

WWF vill också mobilisera EU:s långtidsbudget för att bygga ett hållbart livsmedelssystem för alla. Skadliga subventioner måste fasas ut, och jordbrukarnas inkomststöd gradvis omfördelas till åtgärder för miljö och klimat.

Läs mer om WWFs arbete för hållbar mat och jordbruk

foto Markus Westberg

Satsa på naturen

WWF vill att EU ska anta och genomföra lagstiftning för att styra om alla miljöskadliga subventioner på nationell och EU-nivå för att i stället stödja den gröna omställningen.

Fördubbla EU:s och medlemsstaternas investeringar i naturen till minst 50 miljarder euro per år.

Stärk genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald i linje med det globala ramverket för biologisk mångfald, bland annat genom att se till att alla EU:s medlemsstater antar och genomför ambitiösa nationella handlingsplaner för biologisk mångfald.

Anta och genomför ett nytt ramverk för klimatanpassning inom EU som prioriterar naturbaserade lösningar.

Så fungerar EU

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras uppgift är att besluta om EU:s budget och nya lagar, tillsammans med ministerrådet.
Europaparlamentet är tillsammans med Kommissionen och ministerrådet en av EUs tre demokratiska beståndsdelar. Parlamentets viktigaste uppgifter är att stifta lagar, ofta tillsammans med ministerrådet på Kommissionens förslag, samt att besluta om EUs budget.

Parlamentet ska ge förslag på samt godkänna vilka som utses till de politiska posterna i Kommissionen. Till parlamentet väljs var femte år 720 ledamöter varav 20 stycken går till svenska politiker. I dagsläget finns åtta svenska partier representerade bland dessa 20 platser.

Kärnan för Europaparlamentets arbete är de ämnesorienterade utskotten. I utskotten behandlar ledamöterna EU-kommissionens lagförslag. Det finns 20 ständiga utskott. I de flesta av utskotten finns det svenska ledamöter.

För att få bilda en politisk grupp i Europaparlamentet måste flera krav uppfyllas. I gruppen ska det ingå minst 25 ledamöter från åtminstone en fjärdedel av länderna. En ledamot får inte ingå i flera grupper samtidigt.
Viktigare uppdrag, som posterna som utskottsordföranden eller rapportör för en viktig fråga, fördelas efter partigruppernas storlek. Ju större grupp, ju fler uppdrag får gruppen och även mer talartid i utskotten och kammaren.

När Europaparlamentet ska fatta beslut i olika frågor behandlas först betänkandena från utskotten i de politiska grupperna. Gruppen kan därefter lämna in olika ändringsförslag. Även om grupperna samordnar sig inför omröstningarna måste inte ledamöterna rösta som gruppen i stort.

Varför är EU-valet viktigt?

Cirka 80 procent av medlemsstaternas nationella miljölagstiftning påverkas av beslut på EU-nivå.
Med cirka 7,5 procent av världens utsläpp och ett ledarskap i den internationella klimatpolitiken sedan decennier spelar EU en avgörande roll för hur världens länder ska klara av att bekämpa klimatförändringarna med sikte på max 1,5 grader. EUs medlemsländer har mer och mer gått mot att vara tjänsteekonomier som i stort är beroende av importerade naturresurser. Det gör oss särskilt utsatta. Vi påverkas inte enbart av klimatförändringar och miljöförstöring utan också när länder som vi importerar naturresurser ifrån drabbas av ekologiska förändringar och försämringar av ekosystemen som negativt påverkar deras förmåga att bidra med naturresurser till EU och resten av världen.

EUs miljö- och klimatpolitik är också viktig för att flytta fram positionerna globalt. Det koncentrerade välstånd som EUs medlemsländer innehar gör att unionen har tryck på sig att agera inom unionens gränser för att också ha trovärdighet i en global kontext. Utan ett pådrivande EU inom de globala miljö- och klimatforumen skulle de positiva krafterna försvagas för hur vi kan göra vår planet mer hållbar. Det är också EUs historiskt skarpa miljö- och klimatmål som banat vägen för tuffa internationella avtal, samt fått företag världen över att ställa tuffare krav på sina verksamheter.

Det är viktigt att EU även framöver fortsätter att gå i bräschen för en tuffare miljö- och klimatpolitik, såväl inom unionen som globalt sett. Vi står vid ett vägskäl där de beslut som fattas de kommande fem åren kommer att sätta ramarna för hur vi kan nå våra klimat- och miljömål. Därför är det av avgörande betydelse att vi får ett Europaparlament som kommer att stå upp för våra största utmaningar och viktigaste framtidsfrågor.

Kontakt

Vi jobbar med EU-valet

Dela gärna:

Senast ändrad 03/01/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se