Gå till huvudinnehållet
shutterstock_300317381_toppbild_eu

EU-KOLLEN

EU-valet 2024 kommer bli avgörande för hur vi tacklar kriserna för klimatet och naturen. WWF har inför EU-valet frågat de svenska riksdagspartierna hur de tänker agera för klimatet och den biologiska mångfalden i EU. Här får du veta vad de svenska partierna tycker i 15 av de viktigaste frågorna.

För fem år sedan lanserade EU-kommissionen EU:s ”gröna giv”, en ambitiös plan för att göra vårt samhälle och vår ekonomi mer motståndskraftiga, uppnå klimatneutralitet och vända förlusten av biologisk mångfald. Om EU utvidgar och genomför planen kommer den skydda naturen och oss människor, och ge oss hopp om en bättre framtid. Det är dock ett stort OM, för vi kan inte räkna med att planen framskrider under nästa mandatperiod.

Den 9:e juni är det EU-val och inför det vill WWF förstå var de svenska partierna i EU-parlamentet står i miljö- och klimatpolitiken, med målet att ge alla väljare en överblick kring vad som kan förväntas av våra framtida Europaparlamentariker. För att göra det har vi ställt 15 viktiga frågor till alla partier, där de fått välja ett svarsalternativ och givits möjlighet att lämna en kommentar (läs mer om metoden bakom enkäten här). Svaren visas med deras logotyper.

De svenska politikerna står nu inför en inför en stor uppgift, där de måste visa mod och handlingskraft för att hantera krisen för klimatet och den biologiska mångfalden. Så, vad tycker partierna? Nedan följer frågorna med bakgrundstexter som vi skickade till dem.

Läs pressmeddelandet om hur Sveriges partier tycker om EUs natur- och miljöfrågor

Hoppa direkt till frågor om...

1. Upprätthålla och stärka EU:s gröna giv

 

► Åtar sig ert parti att upprätthålla EU:s gröna giv under de kommande fem åren, genom att göra dess genomförande till en topprioritet samt stödja ytterligare och starkare klimat- och miljölagstiftning i EU för att uppfylla åtagandena i den gröna given?

Läs mer om EUs gröna giv

2019 lanserades EU:s gröna giv, en omfattande agenda för att ta itu med klimatförändringar och miljöförstöring samt göra EU:s ekonomi mer resurseffektiv och konkurrenskraftig.

EU:s gröna giv omfattar politik för klimat, energi, biologisk mångfald, jordbruk, cirkulär ekonomi, transport och finans. Men flera åtaganden har ännu inte omsatts i praktiken (exempelvis omställningen till hållbara livsmedelssystem), och vissa vidtagna åtgärder lever inte upp till den ursprungliga ambitionen (exempelvis den överenskomna utsläppsminskningen till 2030).

Efter valet kan partierna hjälpa EU att övergå till en mer hållbar och rättvis modell genom att se till att EU:s gröna giv genomförs fullt ut.

Så svarar partierna:

► Ja, vi kommer att upprätthålla EU:s gröna giv som en av de främsta politiska prioriteringarna, bland annat genom att stödja ytterligare och starkare klimat- och miljölagstiftning i EU

Centerpartiets logotyp  Kristdemokraternas logotyp Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp  Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp Vänsterpartiets logotyp 

 

► Ja, vi kommer att upprätthålla EU:s gröna giv som en av de främsta politiska prioriteringarna, men vi kommer endast att stödja genomförandet av EU:s befintliga klimat- och miljölagstiftning

 

► Nej, vi kommer inte att behålla EU:s gröna giv som en av de viktigaste politiska prioriteringarna

Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 1

► Ja, vi kommer att upprätthålla EU:s gröna giv som en av de främsta politiska prioriteringarna, bland annat genom att stödja ytterligare och starkare klimat- och miljölagstiftning i EU

Centerpartiet: EU är vårt bästa verktyg när det kommer till att genomföra klimatomställningen och den Gröna Given bidrar till omställningen mot ett mer klimatsmart, resurs- och energieffektivt EU så att ekonomin kan växa på ett hållbart sätt. Centerpartiet vill att arbetet med den gröna given ska stärkas och skärpas kommande mandatperiod. För att lyckas förutsätts en effektiv implementering i medlemsländerna av den lagstiftning som följer av ambitionshöjningarna på klimatområdet.  Centerpartiet vill att alla länder likvärdigt ska bidra till måluppfyllnad och vi vill att det ska få kännbara konsekvenser om man inte sänker utsläppen i tillräckligt snabb takt i form av sanktioner eller uteblivna bidrag. Vi vill sätta klimatlås på EU:s budget och tvinga medlemsländer att betala böter om de inte når klimatmålen. Dessutom vill vi införa nya lagar kring att redovisa en produkts klimatutsläpp och att även det fossila kolet som går in i produkter ska prissättas.

Det är företagen och näringslivet som genomför omställningen. Därför måste de lagar vi beslutar om vara genomförbara, enkla och hjälpa och inte stjälpa näringslivets omställning. Centerpartiet vill dessutom att vi under nästa mandatperiod gör mer för att trygga och skydda våra hav. Många vatten, framförallt Östersjön, mår oerhört dåligt. Här vill vi driva på för effektiv politik som får Östersjön att må bra igen.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna stödjer EU:s ambition att nå klimatneutralitet till senast 2050. Vägen att uppnå våra gemensamma och ambitiösa mål kommer behöva se olika ut i olika medlemsländer. För KD går omställningen hand i hand med innovation, tillväxt och ekonomisk trygghet för vanligt folk.

Liberalerna: Liberalernas EU är världsledande i miljö- och klimatarbetet och driver alltid en politik som vilar på vetenskap och fakta. EU ska helt enkelt fortsätta vara världens bästa miljöorganisation. Genom liberal politik kan EU leda omställningen till hållbara samhällen och säkerställa en renare och friare framtid för kommande generationer. I Liberalernas EU förs även under nästa mandatperiod en ambitiös och realistisk politik som bidrar till att tackla klimatförändringar och miljöförstöring utan att politiken blir en bromskloss för de företag som går före i omställningen. Den gröna given kommer både behöva upprätthållas och utvecklas för att vi ska nå våra klimat- och miljömål.

Miljöpartiet: Miljöpartiet och den gröna gruppen i Europaparlamentet var drivande i att få en europeisk grön giv på kommissionens agenda 2019, och har under mandatperiodens gång jobbat med att både höja ambitionsnivåerna jämfört med kommissionens ursprungliga förslag och genomföra de löften och åtaganden som redan finns. När den nya kommissionären för den gröna given skulle godkännas fick vi gröna i genom att ytterligare lagstiftningar under den gröna given skulle presenteras, men det finns fortfarande många viktiga lagstiftningar som utlovats men som ännu inte presenterats, till exempel de kopplade till livsmedelssystemet, djurvälfärd och kemikalier. Vi kommer fortsätta att kämpa för både en ambitionsökning inom miljö och klimat och mer konkreta åtgärder för att möta ambitionen, och kräva att detta sätts högst upp på kommissionens agenda.

Moderaterna: Moderaterna har varit drivande i arbetet med att utforma den gröna given som en hållbar tillväxtstrategi för hela Europa, där ambitiösa klimatsatsningar går hand i hand med en stark ekonomi. Det är avgörande för att vi ska kunna utforma långsiktigt hållbara svar på klimatutmaningen. Moderaterna kommer att fortsätta vara den starkaste rösten för en tydlig klimatagenda som ger industri och samhälle rätt förutsättningar att ställa om.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

► Ja, vi kommer att upprätthålla EU:s gröna giv som en av de främsta politiska prioriteringarna, men vi kommer endast att stödja genomförandet av EU:s befintliga klimat- och miljölagstiftning

 

► Nej, vi kommer inte att behålla EU:s gröna giv som en av de viktigaste politiska prioriteringarna

Sverigedemokraterna: Klimat är viktigt men kanske inte EU:s allra viktigaste fråga. Det är mycket i EU:s gröna giv som är kostnadsdrivande och vi tror att många länder har accepterat mål som blir svåra att nå.

 

Klimatet

Flera av framtidens ödesfrågor rör just klimatet. Såhär säger partierna om framtidens klimatmål, utfasningen av fossila bränslen och åtgärder för att stå emot klimatförändringarna.

2. Uppnå klimatneutralitet

 

► Vilken minskningsnivå av nettoutsläppen av växthusgaser till 2040 åtar sig ert parti att slå fast i EU-lagstiftningen?

Läs mer om klimatmålen till 2040

Med den gröna given har EU:s mål att uppnå klimatneutralitet senast 2050 slagits fast i den europeiska klimatlagen, med delmål för att minska växthusgasutsläppen senast 2030 och 2040. Det första delmålet är redan satt för att minska EU:s ”nettoutsläpp” (utsläpp efter avdrag för koldioxidupptag så som skogar och andra landskap) med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Det finns dock ännu inget rättsligt bindande mål för det andra delmålet till 2040. Enligt det senaste rådet om 2040-målet från European Scientific Advisory Board on Climate Change har EU redan, enligt vissa etiska principer, förbrukat sin rättvisa andel av den globala utsläppsbudgeten. WWF:s ståndpunkt är att EU bör sträva efter att nå klimatneutralitet – det vill säga en 100-procentig minskning av nettoutsläppen av växthusgaser – senast 2040, i stället för 2050.

Så svarar partierna:

Minst 100 % (det vill säga uppnå klimatneutralitet senast 2040)

  Miljöpartiets logotyp   Vänsterpartiets logotyp 

 

Minst 90 %

Centerpartiets logotypLiberalernas logotypSocialdemokraternas logotyp

 

Lägre än 90 %, alternativt inget bindande mål alls

Sverigedemokraternas logotyp

 

Inget svar

Kristdemokraternas logotyp Moderaternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 2

► Minst 100 % (det vill säga uppnå klimatneutralitet senast 2040)

Miljöpartiet: Till 2040 vill MP minska bruttoutsläppen med minst 95%, och att det årliga upptaget av koldioxid i kolsänkor är mycket större än de kvarvarande utsläppen. Det innebär att nettoutsläppen 2040 ska ha minskat med mer än 100%. Vi vill samtidigt inte tappa fokus på att skapa både utsläppsminskningar och negativa utsläpp i närtid, och vill kraftigt öka ambitionsnivån för 2030 och 2035.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

► Minst 90 %

Centerpartiet:

Centerpartiet har sedan länge varit drivande för att EU ska uppnå klimatneutralitet redan 2040 istället för 2050 som är EU:s nuvarande mål. Vi har också återkommande varit drivande för en snabbare utsläppsminskningstakt där vi vill se en utsläppsreduktion om minst 65 procent till 2030 istället för nuvarande mål om 55 procent. Vi vill att EU ska vara en ledare och ett föredöme för andra länder som behöver ställa om, och då måste vi gå före.

Centerpartiet har innevarande mandatperiod haft ansvaret för att förhandla flera nyckelfiler som tar oss närmare klimatneutralitet, inte minst EU:s viktigaste klimatverktyg, EU ETS. Vi vill fortsätta detta viktiga arbete även nästa mandatperiod då EU ska slå fast klimatmål till 2040. Detta ser vi som ett givet tillfälle att öka takten och ambitionen i relevanta klimatlagstiftningar. Centerpartiet kommer att vara drivande för att EU ska minska sina utsläpp med 95 procent till 2040, vilket är vad EU:s vetenskapliga råd sagt är både nödvändigt för att uppfylla 1,5-gradersmålet i Parisavtalet, samtidigt som det är samhällsekonomiskt möjligt.

Liberalerna:  För att nå målet om ett koldioxidneutralt EU till 2050 behöver EU snarast besluta om att minska koldioxidutsläppen med 95% till 2040, jämfört med 1990 års nivå. Liberalerna har höga ambitioner – utsläppen av växthusgaser ska hela vägen till noll. EU har satt upp målet om nettonollutsläpp 2050. I Sverige har vi antagit målet om att nå nettonollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp. För att så snabbt som möjligt minska utsläppen och för att de ska nå hela vägen till nettonoll behöver insatser göras där vi får mest utsläppsminskningar per krona samtidigt som insatserna sammantaget tar oss hela vägen.

Socialdemokraterna: Vi vill att EU:s klimatmål ska vara att minska utsläppen med 95 procent netto till 2040.

 

► Lägre än 90 %, alternativt inget bindande mål alls

Sverigedemokraterna: Klimatneutralitet år 2050 är slutmålet, och Sverige ligger relativt bra till med detta arbete. För unionen som helhet kan det bli svårare, men det får framtiden utvisa. Medlemsländerna måste förhandla och komma överens, och hänsyn behöver tas till EU:s ekonomi och konkurrenskraft.

 

► Inget svar

Kristdemokraterna: Ingen av de presenterade alternativen representerar Kristdemokraternas syn, vi har därför ej kryssat i något. Kristdemokraterna stödjer ett ambitiöst delmål för 2040, men vill avvakta ordentliga konsekvensanalyser vad gäller hur olika mål påverkar landsbygd, ekonomi och vanliga människors liv innan vi binder upp oss vid en exakt siffra

Moderaterna: Moderaterna står bakom det historiska beslutet att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050. Det är viktigt att delmålet för 2040 tydliggör vägen dit. Vi behöver samtidigt se till att sänkta utsläpp faktiskt går att uppnå utan att jobb, tillväxt eller exempelvis det svenska skogsbruket straffas.

 

3. Stoppa användningen av fossila bränslen

 

► Åtar sig ert parti att fastställa rättsligt bindande mål i närtid för att upphöra med användningen av kol, gas och olja, i den ordningen?

Läs mer om att fasa ut fossila bränslen

Den geopolitiska kris och efterföljande energikris som pågår i Europa understryker de häpnadsväckande kostnaderna för vårt beroende av fossila bränslen. Fossil energi blir inte bara allt dyrare för de mest utsatta hushållen utan är också förorenande och ohållbart.

EU måste snabbt ställa om från fossila bränslen för att bli en klimatneutral ekonomi och undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna. För närvarande finns det ingen rättsligt bindande strategi för att fasa ut fossila bränslen. Det är kritiskt att EU fastställer rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol senast 2030, gas senast 2035 och olja senast 2040.

Så svarar partierna:

Ja, vi åtar oss att fastställa rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol till 2030, gas till 2035, och olja till 2040

Centerpartiets logotyp Liberalernas logotypMiljöpartiets logotyp  Vänsterpartiets logotyp 

(Liberalerna har uppdaterat sitt svar (8 april) efter publicering av enkäten.)

 

Ja, vi åtar oss att fastställa rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol-, gas- och
oljeanvändning, men anser att måldatumen 2030, 2035 och 2040 är för strikta

Kristdemokraternas logotyp Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp

 

Nej, vi åtar oss inte att fastställa rättsligt bindande mål för att upphöra med kol-, gas- och oljeanvändning

 Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 3

► Ja, vi åtar oss att fastställa rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol till 2030, gas till 2035, och olja till 2040

Centerpartiet: Det finns inget scenario där vi når klimatmålen och fortsätter förbränna fossila bränslen som idag. Omställningen till mer hållbara energikällor måste påskyndas. Centerpartiet har föregående mandatperiod varit med och stoppat finansiering av flertalet nya fossila projekt i EU inom ramen för så kallade ’projekt av gemensamt intresse’ PCI. Inte en krona av EU budgeten ska gå till ny fossil energi. Vi har dessutom satt stopp för ny infrastruktur som låser in oss i fossila beroende framgent.

Centerpartiet kommer nästa mandatperiod fortsatt verka för att EU ska fasa ut fossila bränslen, via ett förbud för all användning av fossila bränslen för energiproduktion från 2035, samt öka takten för utfasningen av användningen av fossila komponenter i material.

Miljöpartiet*: Ja, Miljöpartiet vill ha bindande lagstiftning för att upphöra med all användning av fossila bränslen i EU så snart som möjligt. Fullständig utfasning kommer innebära stora utmaningar för ekonomin och samhället som måste hanteras på ett bra sätt, men det är nödvändigt att upphöra med all användning av fossila bränslen för att nå EU:s åtaganden i Parisavtalet.
*Miljöpartiet har uppdaterat sin kommentar (8 maj) efter publicering av enkäten.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

Liberalerna*: Liberalerna är för en snabb utfasning av alla fossila bränslen. Det verktyg som redan finns på plats för att nå detta är utsläppshandelssystemet inom EU, som under den gångna mandatperioden utvidgats till fler sektorer och skärpts. Ytterst kommer det innebära en utfasning när det inte längre tilldelas några utsläppsrätter inom detta system. Liberalerna vill också utöka utsläppshandelssystemet till att även inkludera de få sektorer som idag inte täcks och som inte heller kommer täckas när systemet nu vidgas. Samtidigt som det behöver bli allt dyrare att släppa ut koldioxid genom förbränning av fossila bränslen måste alla klimat- och miljöskadliga subventioner i EU och medlemsländerna fasas ut.

Alla EU-länder måste ta sitt ansvar för den fossilfria energiproduktionen. Liberalerna vill se bindande mål för energiproduktion i EU och för varje medlemsland som ett komplement till målen för energieffektivitet och förnybar energiproduktion.

*Liberalerna har uppdaterat sin kommentar (8 april) efter publicering av enkäten.
► Ja, vi åtar oss att fastställa rättsligt bindande mål för en fullständig utfasning av kol-, gas- och oljeanvändning, men anser att måldatumen 2030, 2035 och 2040 är för strikta

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna stödjer målet om klimatneutralitet till 2050, i det ingår utfasningen av kol-, gas- och oljeanvändning.

Moderaterna:Vi står bakom målet att EU ska vara klimatneutralt senast 2050. En central del i det arbetet är att fasa ut fossila energikällor och elektrifiera både industrin och transportsektorn. Det är viktigt att vi nu arbetar med full kraft mot de gemensamma och ambitiösa mål som vi enats om. Till exempel är det viktigt att vi nått en uppgörelse på EU-nivå om hur delmålet för 2030 ska uppnås, genom Fit for 55.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar

 

► Nej, vi åtar oss inte att fastställa rättsligt bindande mål för att upphöra med kol-, gas- och oljeanvändning

Sverigedemokraterna: Användningen av fossila bränslen kommer att stoppas när det är möjligt i förhållande till ekonomi och konkurrenskraft. Det måste också finnas tillräckliga alternativ, t.ex. tillräckligt med fossilfri el att tillgå. Olika medlemsstater har olika förutsättningar, och det finns ingen anledning för tvingande bestämmelser för hela EU.

4. Anta ett ramverk för klimatresiliens

 

► Stödjer ert parti antagandet av ett nytt ramverk bestående av bindande och icke-bindande åtgärder för att främja klimatresiliens, i syfte att stärka de europeiska ekosystemens anpassningsförmåga för att skydda vårt samhälle från klimatrelaterade risker?

Läs mer om motståndskraft mot klimatförändringarna

Naturen är avgörande för att bygga resiliens mot klimatförändringar, med friska ekosystem i floddalar, fritt strömmande vatten, resilienta skogar och jordbrukslandskap som fungerar som buffert mot översvämningar, torka och för omfattande skogsbränder. Att utarma våra ekosystem ökar vår sårbarhet och de ekonomiska effekterna av extrema väderförhållanden, och EU står redan inför över 12 miljarder euro i årliga förluster.

Av säkerhetsskäl behöver EU ett nytt ramverk för klimatresiliens med både bindande och icke-bindande åtgärder, som integrerar klimatförändringarnas effekter i all politik. Detta ramverk skulle uppmuntra smarta investeringar i olika sektorer (energi, transport, jordbruk eller skog), med fokus på naturbaserade lösningar i stället för grå infrastruktur – som i många fall bara ökar sårbarheten för klimatförändringarnas effekter på lång sikt. Det skulle hjälpa städer och landsbygdsområden att hantera det snabbt föränderliga klimatet och bidra till att skydda EU:s medborgare inklusive jordbrukare, fiskare och företag.

Ett exempel på en naturbaserad lösning är att återskapa våtmarker, som kan rena vatten och skydda mot både torka och översvämningar. Det innebär också att bara utvinna den mängd vatten vi behöver för agroekologiskt jordbruk och grödor som är anpassade till ett förändrat klimat, och för dricksvatten i de mest vattenstressade områdena. Motsatsen till naturbaserade lösningar vore att höja vallar, anlägga storskaliga vattenöverföringar och dammar.

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer antagandet av nya bindande och icke-bindande åtgärder för klimatresiliens som prioriterar spridning och utveckling av naturbaserade lösningar

Centerpartiets logotyp Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp  Vänsterpartiets logotyp 

 

Ja, vi stödjer antagandet av nya icke-bindande åtgärder för klimatresiliens som prioriterar spridning och utveckling av naturbaserade lösningar, men vi stödjer inte nya bindande åtgärder

Kristdemokraternas logotyp Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp

 

Nej, vi anser att EU redan har tillräckliga bindande och icke-bindande åtgärder för att stödja klimatanpassning och/eller naturbaserade lösningar 

 Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 4

Ja, vi stödjer antagandet av nya bindande och icke-bindande åtgärder för klimatresiliens som prioriterar spridning och utveckling av naturbaserade lösningar

Centerpartiet: Även om vi når Parisavtalets och Sveriges klimatmål kommer vi behöva anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat. Det kan dock aldrig ersätta det prioriterade arbetet med att minska utsläppen. Det är betydligt mer kostnadseffektivt att planera och förebygga effekterna av klimatförändring än att reparera skador. Alla måste vara delaktiga i detta arbete, näringsliv, civilsamhälle, kommuner, regioner, Sverige och EU. Vi vet samtidigt att klimatförändringarna drabbar medlemsländerna olika. Även inom Sverige kommer utmaningarna vara olika. Centerpartiet utesluter inte att ny lagstiftning kan omfatta både bindande och frivilliga åtgärder. Men åtgärderna måste vara flexibla nog för att utgå från lokala förhållanden och så att beslut fattas på rätt nivå. Alla åtgärder måste respektera äganderätten och det är viktigt att de som påverkas också får rätt till ersättning. Vi vill också att nya åtgärder utformas med hänsyn till det pågående genomförandet av naturrestaureringsförordningen, vilken innehåller krav på naturbaserade lösningar, såsom återställande av våtmarker.

Liberalerna: Effekterna av klimatförändringarna märks redan och den svenska temperaturökningen går i genomsnitt runt dubbelt fort som ökningen på jorden som helhet. Även om alla utsläpp stoppats idag kommer vi behöva leva med de klimatförändringar som redan sker under lång tid framöver. Framförallt påverkar dessa klimatförändringar våra ekosystem och riskerna för extremväder. Liberalerna vill se skarpa krav på klimatanpassningsåtgärder från EU-nivå så att alla medlemsländer tar sitt ansvar. Det som sker i ett land påverkar inte sällan ekosystem och liknande i ett annat. Den nya lagen om naturrestaurering är ett viktigt steg mot ökad klimatresiliens och den behöver implementeras på ett effektivt sätt i medlemsländerna under kommande mandatperiod.

Miljöpartiet: Vi vet att hur väl vi än lyckas med att minska utsläppen och öka kolsänkan så drabbas vi av klimatförändringarna redan nu. Vi måste fortsätta investera i klimatanpassning som rustar våra samhällen mot översvämningar, katastrofer och värmeböljor. Miljöpartiet anser att klimatanpassning och stärkt klimatresiliens bör integreras i alla relevant EU-politik, och vill se bindande mål och åtgärder för klimatresiliens i EU och för varje medlemsstat för att så bra som möjligt rusta oss för de brutala konsekvenserna av ett förändrat klimat. För att stärka ekosystemens och våra samhällens resiliens är naturbaserade lösningar avgörande.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

Ja, vi stödjer antagandet av nya icke-bindande åtgärder för klimatresiliens som prioriterar spridning och utveckling av naturbaserade lösningar, men vi stödjer inte nya bindande åtgärder

Kristdemokraterna: Det är bra och viktigt att stödja nya åtgärder för klimatanpassning, men olika länders förutsättningar ser också olika ut. EU ska sätta gemensamma ambitiösa mål, men det ska i högre grad än idag vara upp till medlemsländerna att utforma den exakta politiken.

Moderaterna: Ytterligare åtgärder behövs för att skydda våra samhällen från klimatrelaterade kriser. Därför höjer exempelvis regeringen anslaget för att restaurera dikade våtmarker och på EU-nivå är LIFE ett kraftfullt verktyg för gemensamma satsningar i samma syfte, som vi står bakom.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

 

Nej, vi anser att EU redan har tillräckliga bindande och icke-bindande åtgärder för att stödja klimatanpassning och/eller naturbaserade lösningar 

Sverigedemokraterna: Inte på EU-nivå, behov och förutsättningar skiljer sig mellan länder och frågan hanteras lämpligen på nationell nivå.

 

Naturen

Krisen för den biologiska mångfalden är ett faktum. Här ser du vad partierna anser om frågor kring skydd av natur, åtgärder för våra vatten och hur EU bidrar till avskogning.

5. Genomföra FNs globala ramverk för biologisk mångfald

 

► Åtar sig ert parti att skydda naturområden och uppnå de mål som fastställts i EU:s strategi för biologisk mångfald och FN:s globala ramverk för biologisk mångfald, genom att omvandla frivilliga åtaganden till rättsligt bindande mål för alla EU:s medlemsstater?

Läs mer om målen för biologisk mångfald

Globalt är 75 procent av landytan och 66 procent av havsområdena påverkade av mänsklig verksamhet. Detta fenomen påverkar inte bara de olika arter som lever i dessa ekosystem, utan även framtida generationers välbefinnande. Det minskar nämligen dessa områdens förmåga att fungera som kolsänkor och skydda mot effekterna av klimatförändringarna.

I sin strategi för biologisk mångfald till 2030 åtog sig EU att inrätta ett sammanhängande och effektivt förvaltat nätverk av skyddade områden. Nätverket bör täcka minst 30 % av EU:s landyta och 30 % av EU:s havsområden, och inkludera minst en tredjedel strikt skyddade områden senast 2030. På global nivå fastställs dessutom i FN:s globala ramverk för biologisk mångfald ett mål om att effektivt skydda 30 % av land- och inlandsvattenområdena, samt av kust- och havsområdena senast 2030.

För att uppnå dessa mål förlitar sig EU på en frivillig mekanism, som hittills inte har varit särskilt effektiv. För närvarande har endast en handfull EU-medlemsstater lämnat in nationella åtaganden, trots att tidsfristen löpte ut i slutet av 2022. Efter valet har partierna möjligheten att se över EU:s strategi för biologisk mångfald och omvandla dessa frivilliga åtaganden till rättsligt bindande mål, och därmed bidra till att skydda dessa värdefulla ekosystem och de livsformer som de upprätthåller.

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer fastställandet av rättsligt bindande mål för EU:s medlemsstater för att uppnå 2030-målen om skyddade områden

 Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp  Vänsterpartiets logotyp 

 

Nej, vi anser att frivilliga åtaganden för EU:s medlemsstater är tillräckliga för att uppnå 2030-målen om skyddade områden

Centerpartiets logotyp Kristdemokraternas logotyp Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 5

Ja, vi stödjer fastställandet av rättsligt bindande mål för EU:s medlemsstater för att uppnå 2030-målen om skyddade områden

Liberalerna: Liberalerna stödjer kraven i både EU:s och FN:s mål för den biologiska mångfalden och vi anser att öka våra skyddade områden till 30 % till 2030 måste ses som en minimigräns. Det behöver till skarpa åtgärder både på EU- och nationell nivå för att återställa den biologiska mångfalden i Europa. Dessa måste alltid vara baserade på det vetenskapen säger krävs och är mest effektivt.

Miljöpartiet: Miljöpartiet och de andra gröna i Europaparlamentet har länge krävt att målen för 2030 inom strategin för biologisk mångfald ska göras bindande och fick med sig en majoritet av parlamentet på detta under omröstningen om strategin i början på mandatperioden. Det är tydligt att EU måste prioritera upp arbetet med biologisk mångfald under nästa mandatperiod.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

Nej, vi anser att frivilliga åtaganden för EU:s medlemsstater är tillräckliga för att uppnå 2030-målen om skyddade områden

Centerpartiet: När det kommer till långvarigt, hållbart och effektivt skydd av nya marker och naturområden är frivillighet nyckeln för Centerpartiet. Denna frivillighet måste finnas både för markägare och för medlemsstater, då landanvändningsfrågor till stor del avgöras, och ska fortsätta avgöras, på lokal och nationell nivå.

Kristdemokraterna: Ingen kommentar.

Moderaterna: Vi vill stärka den biologiska mångfalden. Det arbetet ska däremot inte inkräkta på det svenska skogsbruket, äganderätten eller förutsättningar för jordbruket och livsmedelsproduktion, som de förslag vi hittills sett på europeisk nivå kommer att göra.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

Sverigedemokraterna: Biologisk mångfald är viktigt, men hur arbetet för att främja denna hanteras bäst på nationell nivå. Vi vill inte se fler rättsligt bindande mål, utan respektive medlemsland behöver göra sina egna bedömningar och prioriteringar.

6. Öka åtgärdstaken för att nå god status för strömmande vatten, sjöar och grundvatten

 

► Åtar sig ert parti att driva på medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder och påskynda arbetet med att nå Vattendirektivets mål om god status för strömmande vatten, sjöar och grundvatten år 2027?

Läs mer om sötvatten och Vattendirektivet

Människor, djur och växter är alla beroende av sötvatten för vår överlevnad. Förutom att det är livsuppehållande spelar det också en viktig roll för jordbruket, olika industriella processer och klimatreglering.

Tyvärr står sötvattenresurserna i Europa inför många hot, bland annat föroreningar, överuttag och klimatförändringar. Vattendirektivet, den viktigaste delen av EU:s vattenlagstiftning, har som mål att alla sjöar, strömmande vatten och grundvatten ska vara återställda till god hälsa 2027.

Sedan direktivet antogs 2000 har dock mycket få framsteg gjorts för att skydda och återställa avrinningsområden. Dessutom är nästan 60 procent av EU:s strömmande vatten och sjöar fortfarande inte i gott skick idag, och många vatten är undantagna från att uppfylla de rättsliga skyldigheterna. Efter valet har partierna möjlighet att engagera sig i denna process och främja ett bättre genomförande av Vattendirektivet.

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer målen i Vattendirektivet och anser att medlemsstaterna måste påskynda arbetet med att nå direktivets mål 

Centerpartiets logotyp Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp Socialdemokraternas logotyp Vänsterpartiets logotyp

 

 Ja, vi stödjer målen i Vattendirektivet, men vi anser att medlemsstaterna behöver mer tid och flexibilitet för att uppnå dem 

Kristdemokraternas logotyp Moderaternas logotyp  Sverigedemokraternas logotyp

 

Nej, vi anser att genomförandet av Vattendirektivet inte är genomförbart och vill att ambitionerna i direktivets mål sänks

Partiernas kommentarer till fråga 6

Ja, vi stödjer målen i Vattendirektivet och anser att medlemsstaterna måste påskynda arbetet med att nå direktivets mål

Centerpartiet: Sverige behöver ha ett rättssäkert och klokt genomförande av hela Vattendirektivet. Centerpartiet var drivande i att få till Vattenkraftens miljöfond och vill kombinera effektiva miljöåtgärder med god tillgång på vattenkraftsel i kombination med respekt för äganderätten. Det finns ingen anledning att dra ut på tiden, utan den fastlagda tidsplanen i den nationella planen bör hållas.

Liberalerna: Skyddet för våra sjöar, hav och vattendrag är angeläget för de sårbara ekosystemen, men också vår livsmedelsproduktion och vår vattenförsörjning. Att vårt vatten är rent, hälsosamt och giftfritt är avgörande både för att naturen ska må bra men också för att vi människor inte ska bli sjuka. Det krävs ett krafttag av medlemsländerna för att nå upp till de mål som redan utstakats och vi utesluter inte att nya mål kan behövas om vetenskapen visar på ett sådant behov.

Miljöpartiet: Miljöpartiet är tydliga med att målen i vattendirektivet är otroligt viktiga, och att direktivet därför inte ska revideras, men att implementeringen av det måste väsentligt förbättras. Det handlar bland annat om otillräcklig tillämpning och finansiering, bristande genomförande av försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar, och att vattendirektivets mål inte integreras i sektoriella lagstiftningar, inte minst när det kommer till jordbruk, transport och energi. Det handlar också om utbredd användning av undantag i direktivet i många medlemsstater. Vi anser att det är av yttersta vikt att alla förvaltningsnivåer är involverade och samarbetar för att integrera målen i politik och lagstiftning.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

 Ja, vi stödjer målen i Vattendirektivet, men vi anser att medlemsstaterna behöver mer tid och flexibilitet för att uppnå dem 

Kristdemokraterna: I Sverige finns 10 000-tals sjöar och vattendrag som vi ska vara stolta över och värna men så som vattendirektivet är utformat i svensk lag ställs vårt vatten obönhörligt över andra mål och i vägen för hållbar utveckling. Orimligheten i hur direktivet appliceras i Sverige har på kort tid visat sig från sin sämsta sida vid flera tillfällen.

Vattendirektivet behöver revideras för att kunna hantera intressekonflikter i stället för att verka kontraproduktivt. Vattendirektivet är för komplicerat och detaljerat implementerat i Sverige. Det behöver ses över i grunden så att det går att tillämpa i praktiken. Det saknas avvägningsmöjligheter för att balansera kraven i vattendirektivet mot andra samhällsmål, som byggande av god stadsmiljö, viktiga miljökrav och klimatmål.

Moderaterna: Moderaterna prioriterar en mer ambitiös politik för att säkerställa en återhämtningsplan för hav, sjöar och vattendrag, inte minst för Östersjön. Torsken och strömmingen behöver räddas, det krävs bättre reningsteknik för att hindra mikroplaster och läkemedelsrester från att hamna i havet och vi behöver sätta stopp för bottendöden. Vi vill samtidigt ha viss flexibilitet för medlemsländerna, för att värna växande samhällen och den svenska vattenkraften.

Sverigedemokraterna: Vattendirektivet är beslutat och ska genomföras, det är ett viktigt arbete men vi behöver ha förståelse för att de olika medlemsstaterna har olika förutsättningar för att genomföra detta arbete, det behöver hanteras på nationell nivå.

7. Integrera en ekosystembaserad ansats i alla havspolitikens områden

 

► Stödjer ert parti en anpassning av EUs havspolitik till EUs och internationella mål för klimat och biologisk mångfald, för att främja en hållbar blå ekonomi?

Läs mer om havspolitiken

Våra hav spelar en avgörande roll i att reglera klimatet. De lagrar lika mycket kol som ekosystemen på land och tar upp ungefär en tredjedel av den koldioxid som släpps ut av mänsklig aktivitet. De innehåller också en mängd olika ekosystem och har ett enormt kultur- och rekreationsvärde. Därför är haven nödvändiga att skydda och för det krävs en tvärgående strategi.

Samtidigt som EU:s gröna giv satte i gång en förflyttning från miljöförstöring mot ett mer hållbart samhälle, ger bristen på meningsfull uppmärksamhet för våra hav i den gröna given upphov till farhågor och konflikter i genomförandet. Havsrelaterad politik saknar verklig anpassning och samstämmighet med nyligen antagna EU- och internationella mål för klimat och biologisk mångfald.

Förbättringar behövs för att politiken ska kunna skydda våra hav på ett effektivt sätt och främja en hållbar blå ekonomi.

Så svarar partierna:

Ja, vi åtar oss att anpassa all EU:s havspolitik till EU:s och internationella mål för klimat och biologisk mångfald och vi stödjer nya lagstiftningsinitiativ 

Centerpartiets logotyp Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp Moderaternas logotyp Vänsterpartiets logotyp

 

Ja, vi åtar oss att anpassa all EU:s havspolitik till EU:s och internationella mål för klimat och biologisk mångfald men endast genom icke-bindande åtgärder 

Kristdemokraternas logotyp  Socialdemokraternas logotyp Sverigedemokraternas logotyp

 

Nej, vi anser inte att det är nödvändigt att förbättra samstämmigheten mellan EU:s havspolitik och EU:s och internationella mål för klimat och biologisk mångfald 

Partiernas kommentarer till fråga 7

Ja, vi åtar oss att anpassa all EU:s havspolitik till EU:s och internationella mål för klimat och biologisk mångfald och vi stödjer nya lagstiftningsinitiativ

Centerpartiet: Vi anser bland annat att EU:s miljöfonder behöver bli bättre på att bidra till havens fortlevnad genom att en större andel öronmärks för restaurering av havsbottnar och hållbart fiske.

Liberalerna: Havens ekosystem är sköra och Liberalerna är övertygade om att vi behöver lyssna till den samlade vetenskapliga bedömningen som tydligt säger att mycket mer måste göras för att skydda våra marina ekosystem. Detta måste ske i alla led från tydliga regler kring fiskeuttag som följer vetenskapens bedömningar och som efterlevs till regler för miljöskadliga utsläpp i verksamhet på land som når våra vatten. Vi kommer heller inte nå våra klimatmål utan tydliga krav och insatser för de marina ekosystemen. För att nå detta kan ny lagstiftning, baserad på vetenskapens bedömningar, behöva komma på plats

Miljöpartiet: Ja, vi behöver en räddningsplan för haven därför vill vi se en systemövergripande havslag som säkerställer att EU:s strategi för den blå ekonomin är hållbar och har ekosystemens livskraft som utgångspunkt. Därför vill vi ha en havslag som säkrar en samstämmighet mellan all EU-lagstiftning som påverkar havet. Det är nödvändigt för ett levande och motståndskraftigt hav. En självklar del i detta är också att EU:s internationella fiskepartnersavtal måste vara rättvisa och stödja lokalt och hållbart fiske – något vi gröna jobbat med och fått gehör för särskilt vad gäller jämställdhet i avtalen.

Moderaterna: Vi vill se en mer ambitiös havspolitik, som säkerställer rena vatten och levande havsmiljöer.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

Ja, vi åtar oss att anpassa all EU:s havspolitik till EU:s och internationella mål för klimat och biologisk mångfald men endast genom icke-bindande åtgärder

Kristdemokraterna: Arbetet för en renare havsmiljö är viktigt. Regeringen har därför aktivt arbetat för ett beslut om att inleda formella förhandlingar om ett rättsligt bindande globalt avtal mot plastföroreningar som syftar bl.a. till att bidra till minskad plastnedskräpning i haven. Det första förhandlingsmötet hölls i november 2022 och arbetet fortgick under 2023. Det är bra och havsmiljön är fortsatt en viktig fråga på flera politiska nivåer.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

Sverigedemokraterna: Frågan kan ge upphov till motfrågor (exakt vad avses?) och svaret bör troligen vara mer detaljerat och balanserat än formatet medger. Men generellt sett ja. EU:s medlemsstater bör samarbeta bättre för att bevara livskraftiga havsmiljöer.

8. Minska EU:s bidrag till avskogning

 

► Åtar sig ert parti att minska EUs bidrag till avskogning genom att stödja en utvidgning av EU:s avskogningsförordning till annan träd- och buskmark (other wooded land) såsom savanner och gräsmarker?

Läs mer om hur EU bidrar till avskogning

Trots att sju av tio européer vill ha bort produkter kopplat till avskogning från butikshyllorna är EU fortfarande en av världens största importörer av tropisk avskogning och tillhörande växthusgasutsläpp.

2023 antog EU ny lagstiftning som syftar till att stoppa handeln med produkter som är kopplade till avskogning på den europeiska marknaden – avskogningsförordningen. Om EU fullt ut vill hantera konsumenternas oro i denna fråga måste den nya lagstiftningen om avskogning utvidgas så att den inte bara omfattar skogar.

Efter valet har partierna möjlighet att stödja att produkter som är kopplade till avskogning och förstörelse av annan träd- och buskmark (other wooded land) såsom savanner, gräsmarker och våtmarker ska omfattas av lagstiftningen.

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer en utvidgning av EU:s avskogningsförordning till annan träd- och buskmark (other wooded land) inom de kommande fem åren 

 Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp  Vänsterpartiets logotyp

 

Nej, vi stödjer inte en utvidgning av EU:s avskogningsförordning till annan träd- och buskmark (other wooded land) inom de kommande fem åren 

Centerpartiets logotyp Kristdemokraternas logotyp  Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 8

Ja, vi stödjer en utvidgning av EU:s avskogningsförordning till annan träd- och buskmark (other wooded land) inom de kommande fem åren

Liberalerna: Global avskogning är ett akut problem för både klimatet och miljön. Konsumtionen på EU:s inre marknad är idag en stor drivkraft bakom den globala avskogningen och målet med EU:s förordning mot avskogning är att vår konsumtion inte ska bidra till detta. Förordningen behöver utvärderas löpande under införandeperioden och vetenskapliga bedömningar behöver göras för att se till att lagen blir så effektiv som möjligt. Det är tyvärr redan uppenbart att den behöver utvidgas till annan träd- och buskmark för att inte syftet ska undergrävas och avskogningen bara flytta från en marktyp till en annan.

Miljöpartiet: Miljöpartiet arbetade även för en utvidgning till både “other wooded land” och andra naturliga ekosystem av det ursprungliga förslaget under förhandlingarna, och tog fram en studie för att visa på behovet av detta för att inte med avskogningslagen öka trycket på andra värdefulla ekosystem.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

Nej, vi stödjer inte en utvidgning av EU:s avskogningsförordning till annan träd- och buskmark (other wooded land) inom de kommande fem åren

Centerpartiet: Centerpartiet anser att avskogning är ett av de värsta globala klimat- och miljöbrotten vi har i dagsläget. Men, såsom avskogningsförordningen ser ut i dag är den inte möjlig att genomföra i verkligheten, då den är oerhörd detaljerad, ställer väldigt långtgående krav på spårning och administration samt skapar många gränsdragningsproblem – det är t.ex. olagligt att återställa naturbetesmarker så som lagen ser ut i dag. Centerpartiet vill därför reformera lagen och göra den genomförbar innan den utökas till att gälla fler markkategorier.

Kristdemokraterna: Det finns olika traditioner och förvaltningssätt rörande skog och skogspolitik i medlemsländerna, och i grunden bör dessa frågor fortsatt vara nationell kompetens. EU-åtgärder på områden vad gäller import till EU:s inre marknad stödjer vi, men vi har haft problem vad gäller felaktiga definitioner av avskogning som även riskerar slå nationellt. Vi stödjer inte en utökad EU-lagstiftning på detta område.

Moderaterna: Moderaterna är positiva till skärpta krav för att motarbeta avskogning. Samtidigt har vi sett hur nya regelverk på EU-nivå ofta blandar ihop internationell avskogning med svenskt hållbart skogsbruk. Så får det inte vara. Den svenska skogen är ett av våra främsta verktyg i klimatarbetet. Det gäller även det aktiva skogsbrukets roll i att binda koldioxid och ersätta fossila produkter med biobaserade.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

Sverigedemokraterna: Vi är inte emot en utvidgning men inte heller för, effekten av en sådan utvidgning behöver analyseras nogsamt. Eventuella konsekvenser, för miljö eller exempelvis traditionella näringar och kulturformer men inte minst möjligheten till livsmedelsproduktion behöver beaktas.

Maten och jordbruket

Det vi äter och hur det framställs har stor inverkan på vår planet. Såhär säger partierna i frågor om omställning av våra livsmedelssystem, jordbrukspolitik och fiske.

9. Ställa om till hållbara livsmedelssystem

 

► Stödjer ert parti antagandet av ny lagstiftning med omfattande och vetenskapligt baserade kvantitativa mål för att stärka hållbarheten i hela livsmedelskedjan?

Läs mer om livsmedelskedjan

Effekterna av vårt nuvarande livsmedelssystem kan märkas i vårt dagliga liv. Människor har allt svårare att få tillgång till hälsosam och hållbar mat. Dessutom bidrar vårt livsmedelssystem avsevärt till förlusten av biologisk mångfald, utarmningen av naturresurser och klimatförändringarna. Därför måste beslutsfattare fastställa rättsligt bindande principer och mål för att förbättra vårt livsmedelssystem för alla aktörer från livsmedelsförädling till distribution och konsumtion.

EU har tagit ett steg i denna riktning genom att, som en del av strategin ”Från jord till bord”¹, presentera idén om en övergripande förordning om hållbara livsmedelssystem. Det har dock ännu inte presenterats något lagstiftningsförslag som kan förhandlas av EU-parlamentet och medlemsstaterna. WWF uppmanar EU-kommissionen och de politiska partierna att stödja en snabb publicering av förslaget – med standarder för europeiska produkter som även gäller för importerade produkter. Efter valet kommer partierna att ha möjlighet att stödja en publicering av denna nya lagstiftning och att aktivt bidra till att främja en hållbar, rättvis och hälsosam modell för livsmedelsproducenter och konsumenter i EU.

¹Strategin ”Från jord till bord” är en central del av EU:s gröna giv och syftar till att göra livsmedelssystemen rättvisa, hälsosamma och miljövänliga.

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer antagandet av lagstiftning om hållbara livsmedelssystem som fastställer övergripande principer och kvantitativa bindande mål för att i högre grad involvera livsmedelsproducenter, distributörer och konsumenter i den gröna omställningen

  Centerpartiets logotyp Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp Vänsterpartiets logotyp 

 

Ja, vi stödjer antagandet av lagstiftning om hållbara livsmedelssystem, men den bör begränsas till att fastställa allmänna principer och mål – utan kvantitativa bindande mål

Kristdemokraternas logotyp Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp

 

Nej, vi stödjer inte antagandet av någon ny lagstiftning om hållbara livsmedelssystem

Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 9

Ja, vi stödjer antagandet av lagstiftning om hållbara livsmedelssystem som fastställer övergripande principer och kvantitativa bindande mål för att i högre grad involvera livsmedelsproducenter, distributörer och konsumenter i den gröna omställningen

Centerpartiet: Centerpartiet vill se en lagstiftning om hållbara livsmedelssystem och vi stödjer kvantitativa bindande mål som vi bedömer har ett europeiskt mervärde, som är proportionerliga och som inte är reglerar människors egna val.

En stor del av livsmedelssektorns hållbarhet regleras inom andra lagstiftningar, t.ex. så täcks utsläppen från jordbruket och livsmedelsproduktionen av EU:s klimatregelverk, användningen av växtskyddsmedel inom förordningen om hållbar användning av växtskyddsmedel och användningen av antibiotika till djur inom veterinärmedicinska lagstiftningen.

Centerpartiet har under mandatperioden 2019-2024, varit drivande i frågor som rör hållbara livsmedelssystem. Vi skrev till exempel EU:s nya proteinstrategi, som presenterar många lösningar för hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart – mer forskningsmedel till växtbaserade proteiner, bättre styrning av jordbrukspolitiken, effektivare regelverk för att godkänna nya livsmedel och bättre samverkan inom hela livsmedelskedjan, för att nämna några saker.

Liberalerna: Liberalerna vill fasa ut alla klimatskadliga subventioner i EU. Utfasningen måste ske med hänsyn till livsmedelsproduktion och hushållsekonomi, men det enda långsiktigt hållbara, såväl för ekonomin som klimatet, är en avveckling. För att minska utsläppen i hela produktionskedjan är det i första hand drivmedelssubventionerna till jord- och skogsbruket som behöver fasas ut. Det kan finna skäl att stödja jordbruket, men det ska inte göras baserat på hur mycket fossila bränslen som förbrukas utan på klimatnytta och miljöhänsyn.

Miljöpartiet: Miljöpartiet och gröna gruppen har varit drivande i frågan och uppmanat kommissionen att presentera lagstiftningsförslag för ett hållbart livsmedelssystem. Det största hotet mot livsmedelsproduktion i EU är jordbrukets fossilberoende, klimatförändringar och ekosystemkollaps. Idag är livsmedelsproduktionen inte i linje med EU:s klimat- och miljömål. Därför behöver EU en övergripande lagstiftning med rättsligt bindande principer och mål som garanterar hållbarheten i hela livsmedelskedjan. Dessutom måste vi säkerställa att importerade livsmedel lever upp till samma krav som mat producerad inom EU, bland annat genom att införa spegelklausuler i alla handelsavtal.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar

Ja, vi stödjer antagandet av lagstiftning om hållbara livsmedelssystem, men den bör begränsas till att fastställa allmänna principer och mål – utan kvantitativa bindande mål

Kristdemokraterna: Det är viktigt att beakta alla tre hållbarhetsaspekterna – ekonomi, socialt och miljö. Vi delar inte påståendet att det blir allt svårare att få tillgång till hälsosam och hållbar mat men är överens om att politiken har ett ansvar att skapa förutsättningar för en hälsosam livsföring. Vi ser särskilt behovet av en överenskommelse i livsmedelsbranschen om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel, samt att ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska.

Moderaterna: Moderaterna står bakom ambitionen i jord till bord-strategin, däremot vet vi inte exakt hur en sådan förordning kommer att utformas. Sverige har redan i dag ett hållbart lantbruk i världsklass och det ska fortsatt ges förutsättningar att leverera prisvärd och säker mat av hög kvalitet.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

Nej, vi stödjer inte antagandet av någon ny lagstiftning om hållbara livsmedelssystem

Sverigedemokraterna:  I den här kontexten är ”hållbarhet” inte helt lätt att definiera. Men på ett övergripande plan bör EU:s medlemsländer eftersträva ett resurseffektivt jordbruk. Detta är dock inte nödvändigtvis något som EU centralt skall bestämma.

10. Reformera den gemensamma jordbrukspolitiken

 

► Stödjer ert parti en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med strategin ”Från jord till bord” och EU:s gröna giv, och att omdirigera stödet till jordbrukare för deras övergång till agroekologiska metoder?

Läs mer om den gemensamma jordbrukspolitiken

Förhållandet mellan europeiskt jordbruk, klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald är invecklat. Å ena sidan bidrar jordbruket till utsläpp av växthusgaser och förlust av natur, å andra sidan blir jordbruket allt mer sårbart för klimatförändringarnas effekter och krisen för den biologiska mångfalden.

Under 2025 ska EU-kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för att utforma en ny gemensam jordbrukspolitik för perioden efter 2027. Det blir den första möjligheten att anpassa EU:s jordbrukspolitik till visionen i strategin ”Från jord till bord”, och omdirigera den gemensamma jordbrukspolitikens direktstöd för att ge finansiellt stöd till jordbrukare i omställningen mot ett mer hållbart livsmedelssystem.

Efter valet kommer partierna kunna stärka jordbrukarna och hjälpa dem att bygga upp resiliens samtidigt som miljöpåverkan från EU:s jordbruksproduktion minskar.

Så svarar partierna:

Ja, vi åtar oss att se över den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med EU:s gröna giv och strategin ”Från jord till bord”, och vi stödjer att fasa ut direktstöden och i stället omdirigera EU:s offentliga medel för att stödja jordbrukare i omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem

Centerpartiets logotyp Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp  Vänsterpartiets logotyp 

 

Ja, vi åtar oss att se över den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med EU:s gröna giv och strategin ”Från jord till bord”, men vi stödjer inte en utfasning av direktstöden 

Kristdemokraternas logotyp Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp

 

Nej, vi stödjer inte en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med EU:s gröna giv och strategin ”Från jord till bord” 

 Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 10

Ja, vi åtar oss att se över den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med EU:s gröna giv och strategin ”Från jord till bord”, och vi stödjer att fasa ut direktstöden och i stället omdirigera EU:s offentliga medel för att stödja jordbrukare i omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem

Centerpartiet: Livsmedelsproduktionen behöver bli mer hållbar. För att bli det behöver den bli mer lönsam och konkurrenskraftig, för annars kan inte de nödvändiga investeringarna göras. Centerpartiet vill se en ökad marknadsanpassning av den gemensamma jordbrukspolitiken och styra en större andel av EU:s jordbruksbudget till klimat- och miljöåtgärder, investeringsstöd och innovationsstöd. Vi vill även se en jordbrukspolitik som främjar generationsskiften och en mångfald av jordbruk.

Vi stödjer en successiv omvandling av direktstöden inom EU, i linje med hur snabbt lantbruket och marknaden hinner anpassa sig, till att fokusera mer på resultatbaserade klimat- och miljöersättningar, samt miljöåtgärder. Vi är säkra på att sådan omställning både tryggar lönsamheten och konkurrenskraften för lantbruket, gör det än mer hållbart samt öppnar upp för nya inkomster för lantbruket. Dessutom förbereder det EU:s lantbruk på en den kommande EU-utvidgning.

Liberalerna: Liberalerna anser att EU:s jordbruksstöd behöver reformeras i grunden. Majoriteten av EU:s klimat- och miljöskadliga subventioner kommer idag från den gemensamma jordbrukspolitiken. Liberalerna vill att alla produktionsstöd tas bort och att enbart stöd till omställning av jordbruk och landsbygdsutveckling finns kvar. Politiken i EU ska möjliggöra den gröna omställningen, inte hålla den fossila ekonomin under armarna.

Miljöpartiet: Ja, vi vill reformera jordbrukspolitiken i grunden och fasa ut direktstöd som är baserade på hektar. EU:s jordbrukspolitik måste ändras i grunden så att den är förenlig med våra klimat- och miljömål. Systemet för stöd till EU:s bönder behöver revideras så att det gynnar jordbrukets omställning och stödjer småskaligt och ekologiskt jordbruk. Att antalet bönder drastiskt minskar i EU är ett resultat av den nuvarande ohållbara jordbrukspolitiken som främst gynnar industriellt jordbruk och stora markägare.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar

 

Ja, vi åtar oss att se över den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med EU:s gröna giv och strategin ”Från jord till bord”, men vi stödjer inte en utfasning av direktstöden 

Kristdemokraterna: Ingen kommentar.

Moderaterna: Generellt är vi skeptiska till att en så stor andel av EU:s budget går till jordbruket och anser att systemet bör effektiviseras. Att delar av den gemensamma jordbrukspolitiken går till miljö- och klimatåtgärder är dock bra, då jordbruket har en viktig roll i klimatomställningen. Här har svenskt jordbruk redan kommit långt. Ytterst ska jordbruket förutsättningar stärkas genom sänkta skatter, slopade särkrav och minskat regelkrångel. De stöd som finns ska betalas ut i tid.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

 

Nej, vi stödjer inte en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken i linje med EU:s gröna giv och strategin ”Från jord till bord” 

Sverigedemokraterna: Alla politikområden behöver kontinuerligt ses över och anpassas efter medlemsländernas och omvärldens utveckling. Jordbrukspolitiken utgör inget undantag. Vi ser inte att kommissionens Gröna giv måste vara avgörande.

 

11. Förbättra genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

 

► Åtar sig ert parti att fullt ut genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, få slut på överfisket och åstadkomma ekosystembaserad fiskeriförvaltning?

Läs mer om fiskeripolitiken

Fisket har en avgörande roll i EU:s samhällen, dess ekonomi och livsmedelssystem, genom att bidra till sysselsättning och befolkningens näringsmässiga välbefinnande. Men den invecklade kopplingen till klimatförändringar och överfiske utgör utmaningar, påverkar den marina biologiska mångfalden och fiskbestånden samt bidrar till mer miljöproblem.

2023 publicerade EU-kommissionen sitt åtgärdspaket för fiske, en rad strategier och politiska rekommendationer som ska hjälpa EU:s fiskeflotta att övergå till miljömässigt hållbara, socialt rättvisa och ekonomiskt gångbara metoder. En av rekommendationerna är att bättre genomföra vissa rättsliga bestämmelser i den gemensamma fiskeripolitiken för att få ett slut på överfisket och uppnå en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer ett fullständigt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken för att åstadkomma ett skonsamt och hållbart fiske i EU 

  Centerpartiets logotyp Kristdemokraternas logotyp Liberalernas logotypMiljöpartiets logotyp Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotypSverigedemokraternas logotyp  Vänsterpartiets logotyp 

 

Nej, vi anser att det inte finns något ytterligare behov av att påskynda genomförandet av den nuvarande gemensamma fiskeripolitiken och att dagens insatser är tillräckliga för att uppnå ett skonsamt och hållbart fiske i EU

Nej, vi anser att de nuvarande målen för den gemensamma fiskeripolitiken inte är realistiska och bör revideras 

Partiernas kommentarer till fråga 11

Ja, vi stödjer ett fullständigt genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken för att åstadkomma ett skonsamt och hållbart fiske i EU

Centerpartiet: Det räcker att vi kollar på de kollapsade strömming- och torskbestånden i Östersjön för att förstå att EU:s fiskeripolitik behöver bli mer hållbar. Centerpartiet vill att EU:s fiskekvoter ska göras om för att bättre ta ansvar för ett hållbart fiske och vi vill begränsa det storskaliga industrifisket i Östersjön genom att tillfälligt stoppa deras fångster av strömming och sill. Vi vill även se en europeisk kraftsamling när det gäller förlorade fiskeredskap, så kallade spökredskap, som lämnats kvar i haven och som är ett stort miljöproblem.

Kristdemokraterna: Det är av grundläggande betydelse att upprätthålla konkurrensneutraliteten inom detta område. Det som beslutas ska genomföras likvärdigt inom hela EU.

Liberalerna: Den sköra marina ekosystemen i EU måste skyddas och alla medlemsstater behöver snarast leva upp till de krav som den gemensamma fiskepolitiken ställer. Det gäller både kring efterlevnaden och beslutandet om fiskemöjligheter i våra vatten. Mer måste göras, befintliga regelverk måste implementeras och efterlevnaden stärkas. För våra vatten, i synnerhet Östersjön, handlar det om att införa fiskestopp när beståndet når för låga nivåer, att stoppa miljöskadliga fiskemetoder som trålfiske där vetenskapen kräver det, att avskaffa fiskesubventioner och att införa en marknad för uttagsrätter på samma sätt som vi har för koldioxidutsläpp. Exempelvis behöver det industriella strömmingsfisket i Östersjön helt pausas tills bestånden återhämtat sig.

Miljöpartiet: Självklart måste fiskeripolitiken genomföras. Det är en nödvändighet för att undvika en kollaps av viktiga bestånd i det marina ekosystemet. EU har ett juridiskt bindande mål om att stoppa överfisket till 2020. Tyvärr ser vi nu försök att runda lagstiftningen både från kommissionen och rådet där stora fiskenationer försöker vattna ur lagstiftningen med stöd av högern i EU-parlamentet. Miljöpartiet vill också gå längre än gällande lagstiftning och införa en fiskeriförvaltning som är ekosystembaserad. Det betyder att vi bland annat vill förbjuda industrifiske i Östersjön och stoppa bottentrålning i EU – inte bara i skyddade områden. Dessutom vill vi införa ett permanent moratorium – ett permanent förbud – mot gruvdrift och exploatering av våra havsbottnar som är ett enormt hot mot det marina ekosystemet. Miljöpartiet och gröna gruppen har under flera mandatperioder jobbat för ett hållbart och socialt rättvist fiske och stödjer helt kommissionens rekommendationer på området som en absolut förutsättning för en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.

Moderaterna: Vi vill se en hållbar fiskeripolitik som stoppar överfiske.

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

Sverigedemokraterna: En gemensam fiskeripolitik behövs. Allt ska givetvis förbättras, om möjligt. Vi vill stoppa överfisket och arbeta för hållbara livskraftiga bestånd. Vi värnar det småskaliga kustnära fisket, och vill bevara denna näring som är så viktig för många kustsamhällen för framtiden.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

Pengarna

Hur pengarna fördelas är avgörande för att genomföra den gröna omställningen. Här ser du vad partierna anser om hur mycket som ska investeras i naturen och att fasa ut miljöskadliga subventioner.

12. Öka investeringarna i natur och människor

 

► Stödjer ditt parti att öka EU:s och nationella investeringar i naturen till minst 50 miljarder euro per år?

Läs mer om investeringar i natur och människor

För att begränsa klimatförändringarna och anpassa vårt samhälle och vår ekonomi till dess effekter är det avgörande att vi skyddar och återställer våra ekosystem. Det kräver en omdirigering av miljöskadliga subventioner till investeringar i naturen, tillsammans med ekonomiskt stöd till jordbrukare, skogsbrukare, markägare, fiskare samt kust- och lokalsamhällen som ägnar sig åt naturrestaureringsåtgärder.

En studie som beställts av EU-kommissionen uppskattar försiktigt att minst 48 miljarder euro krävs årligen mellan 2021 och 2030 för att uppnå målen i EU:s strategi för biologisk mångfald till 2030. Det uppskattas att endast 27 miljarder euro investerades av EU och dess medlemsstater under 2021. Att öka finansieringen på både EU- och nationell nivå är absolut nödvändigt för att hantera krisen med förlust av biologisk mångfald.

Det är också en möjlighet att stärka dem som står i frontlinjen för naturrestaurering, öka vår resiliens mot klimatkatastrofer och stödja hållbar livsmedelsproduktion. Slutligen är finansiering av naturen en investering och inte en kostnad eftersom en investering i återställande av naturen på 1 euro ger 8 euro tillbaka i form av ekonomiska fördelar.

 

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer att öka EU:s och nationella investeringar i naturen till minst 50 miljarder euro per år

Centerpartiets logotyp  Miljöpartiets logotyp  Vänsterpartiets logotyp 

 

Ja, vi stödjer att öka EU:s och nationella investeringar i naturen jämfört med idag, men vi förbinder oss inte till någon specifik siffra 

Liberalernas logotyp  Moderaternas logotyp Socialdemokraternas logotyp

 

►Nej, vi stödjer inte att öka EU:s och nationella investeringar i naturen jämfört med idag

 Kristdemokraternas logotyp Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 12

Ja, vi stödjer att öka EU:s och nationella investeringar i naturen till minst 50 miljarder euro per år

Centerpartiet: Ingen kommentar.

Miljöpartiet: En fortsatt överexploatering av naturen och dess biologiska mångfald riskerar att föra med sig en fullständig kollaps av ekosystem som vårt samhälle är beroende av. Att investera i naturen är inte bara helt nödvändigt, men också en riktigt bra investering som kommer ge tillbaka mycket mer. Alternativkostnaden, om vi väljer att inte investera i en frisk natur, är betydligt högre. Vi stödjer därmed den konkreta ökningen av EU:s och medlemsstaternas investeringar i naturen, men vill också understryka att resten av budgeten och andra investeringar bör klimat- och biodiversitetssäkras för att inte en annan del av budgeten samtidigt skadar miljön.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

Ja, vi stödjer att öka EU:s och nationella investeringar i naturen jämfört med idag, men vi förbinder oss inte till någon specifik siffra 

Liberalerna: För att nå våra mål för den biologiska mångfalden som vi förbundit oss till genom FN:s Montréalavtal för den biologiska mångfalden krävs kraftfulla åtgärder både genom lagstiftning och ekonomiska satsningar. Här behöver både EU och medlemsstaterna ta sitt ansvar och vi måste också öka vårt bistånd som riktas mot insatser för att främja den biologiska mångfalden i världen. Till 2026 har EU redan slagit fast att minst 10% av EU:s gemensamma medel ska gå till insatser för den biologiska mångfalden men mer måste till. Vi måste också se till att de nationella insatserna ökar samt att förutsättningarna för att få till privata investeringar blir bättre. Exakt hur mycket som kommer att behövas måste vetenskapen säga då det är svårt att på förhand säga vilken effekt olika insatser får och när.

Moderaterna: Moderaterna är positiva till att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner och investera mer i miljö- och klimatsmarta åtgärder, exempelvis för att stärka den biologiska mångfalden

Socialdemokraterna: Ingen kommentar.

 

►Nej, vi stödjer inte att öka EU:s och nationella investeringar i naturen jämfört med idag

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna anser att åtgärder på detta område i högre grad än idag bör skötas nationellt. Ett bra exempel på detta är regeringens ambitiösa satsning på återvätning av våtmarker.

Sverigedemokraterna: Vi är inte negativa till investeringar men vi vill inte öka EU:s totala budget eller teckna in nya utgiftsområden. Vi vill se mer bra investeringar i natur och människor, mindre av dåliga investeringar. Låt medlemsstaterna själva avgöra var investeringarna gör bäst nytta.

13. Omdirigera fossila och andra miljöskadliga subventioner

 

► Åtar sig ert parti att omdirigera subventioner för fossila bränslen och andra miljöskadliga subventioner på EU- och nationell nivå till den gröna omställningen, med ett prioriterat fokus på att hjälpa sårbara människor och ekonomiska nyckelsektorer?

Läs mer om miljöskadliga subventioner

Subventioner till miljöskadliga metoder, såsom fossila bränslen och industriella jordbruksmetoder, bidrar till överutnyttjande av naturresurser, förlust av biologisk mångfald och ökade utsläpp av växthusgaser. De medför enorma mänskliga och ekonomiska dolda kostnader, samtidigt som de också utgör en missad möjlighet att finansiera EU:s gröna giv.

Att omdirigera dessa subventioner är avgörande, eftersom det skulle främja hållbarhet och omställningen till en mer miljömässigt ansvarsfull ekonomi. För att ta itu med detta problem har EU och dess medlemsstater gjort upprepade icke-bindande åtaganden om att fasa ut offentliga subventioner för fossila bränslen och för andra naturskadliga aktiviteter.

För närvarande finns det dock inget rättsligt ramverk som stöder dessa åtaganden. Som ett resultat av detta har endast minimala framsteg gjorts.

Att omdirigera alla skadliga subventioner till den gröna omställningen, med fokus på att stödja sårbara hushåll och ekonomiska nyckelsektorer i omställningen, skulle vara ett viktigt steg för att finansiera dessa avgörande insatser.

Så svarar partierna:

Ja, vi stödjer antagandet och genomförandet av rättsliga åtgärder för att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner på EU- och nationell nivå, och anser att dessa subventioner – som en prioritet – bör omorienteras mot den gröna omställningen, med fokus på att hjälpa sårbara människor och viktiga intressenter

Centerpartiets logotyp Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp Socialdemokraternas logotyp Vänsterpartiets logotyp 

 

Ja, vi stödjer målet att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner, och anser att dessa subventioner – som en prioritet – bör omorienteras för att uppnå den gröna omställningen, med fokus på att hjälpa sårbara människor och viktiga intressenter i den gröna omställningen. Vi anser dock inte att det krävs ytterligare rättsliga åtgärder för att uppnå detta mål

  Kristdemokraternas logotyp

 

Nej, vi stödjer inte målet att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner

  Sverigedemokraternas logotyp

 

Inget svar

Moderaternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 13

► Ja, vi stödjer antagandet och genomförandet av rättsliga åtgärder för att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner på EU- och nationell nivå, och anser att dessa subventioner – som en prioritet – bör omorienteras mot den gröna omställningen, med fokus på att hjälpa sårbara människor och viktiga intressenter

Centerpartiet: Centerpartiet har länge varit drivande för att fasa ut fossila subventioner, såväl nationellt som i EU. Vi vill istället öka satsningarna på den gröna tekniken, som kan ersätta den fossila energin. Centerpartiet vill se en utfasning av subventioner till fossila bränslen och fossil energi, samt andra miljöskadliga subventioner. EU:s budget ska få ett klimatlås, så att inte en krona går till länder som inte efterlever de gemensamma klimatmålen, och inte en krona av EU-budgeten ska gå till nya fossila projekt. Däremot har EU inte mandat att besluta om nationella medel eller vår nationella budget, vilket fortsatt ska gälla.

Liberalerna: Liberalerna anser att alla subventioner i EU och medlemsländerna som leder till klimat- och miljöförstöring, såsom vissa subventioner till jordbruket eller för fossila drivmedel, måste fasas ut för att sedan avvecklas. Majoriteten av EU:s klimatskadliga subventioner kommer idag från den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Liberalerna vill att alla produktionsstöd tas bort och att enbart stöd till omställning av jordbruk och landsbygdsutveckling finns kvar. Politiken i EU ska möjliggöra den gröna omställningen, inte hålla den fossila ekonomin under armarna.

Miljöpartiet: Miljöpartiet och den gröna gruppen har i åtskilliga lagstiftningsärenden och betänkanden begärt ett slut på fossila och miljöskadliga subventioner på europeisk samt medlemsstatsnivå, och fick igenom att konkreta tidsfrister ska sättas i förhandlingarna om det åttonde miljöhandlingsprogrammet. Arbetet går alldeles för långsamt, både i att sätta slutdatum och, att införa konkreta åtgärder för dess utfasning, och omdirigera finansieringen till att ställa stödja en rättvis omställning, och detta är självklart någonting vi kommer att fortsätta att betona vikten av. Påståenden om att omställningen är för dyr klingar falskt när vi samtidigt lägger så mycket pengar på att motarbeta den.

Socialdemokraterna: Vi stödjer en utfasning av fossila och miljöskadliga subventioner men det behöver följas upp med ekonomiskt stöd för de medlemsländer som har svårast att klara av omställningen.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

► Ja, vi stödjer målet att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner, och anser att dessa subventioner – som en prioritet – bör omorienteras för att uppnå den gröna omställningen, med fokus på att hjälpa sårbara människor och viktiga intressenter i den gröna omställningen. Vi anser dock inte att det krävs ytterligare rättsliga åtgärder för att uppnå detta mål

Kristdemokraterna: Att fasa ut fossila subventioner är viktigt, men ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Ett problem är att det saknas en gemensam och tydlig definition av fossila subventioner. Kristdemokraterna stödjer exempelvis det svenska reseavdraget, som brukar betraktas som en fossil subvention. Lika så är det fortsatt nödvändigt med stöd till regionala flygplatser i Sverige, som också av många klassas som en fossil subvention. I ett något längre perspektiv kommer målkonflikten att minska, eller helt försvinna, då vi vill se helt fossilfri fordonsflotta.

 

► Nej, vi stödjer inte målet att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner

Sverigedemokraterna: Här råder ofta begreppsförvirring. Det är vanligt att subventioner förväxlas med skattelättnader. Skattelättnader kan vara motiverade och ska kallas vid sitt rätta namn. I ett land som Sverige med stora avstånd och gles befolkning är det tillexempelvis nödvändigt med ett reseavdrag om vill ha en levande landsbygd. Alldeles oavsett är detta en fråga för nationella bestämmelser.

 

► Inget svar

Moderaterna: Moderaterna är positiva till att fasa ut fossila och miljöskadliga subventioner och investera mer i miljö- och klimatsmarta åtgärder. Vi driver på för att såväl enskilda individer som företag och samhälle ska ges rimliga förutsättningar att genomföra omställningen, dock inte på det sätt som anges i svarsalternativen.

14. Stödja ett EU-ramverk för omställningsfinansiering

 

► Åtar sig ert parti att utvidga EU-ramverket för hållbar finansiering genom att lägga till två kategorier som hjälper till att klassificera ekonomiska aktiviteter som är ”under omställning” respektive ”ohållbara”, utöver de redan definierade ”hållbara” aktiviteterna?

Läs mer om finansiering

Finansiering är ett kraftfullt verktyg för att uppnå en grön ekonomi, om kapital och investeringar används för att styra omställningen mot miljömässigt hållbara aktiviteter. Ett första steg är att definiera vad som utgör sådana ”miljömässigt hållbara aktiviteter”.

EU har gjort vissa framsteg på området genom att skapa EU:s gröna taxonomi² 2021. Detta klassificeringssystem är dock ofullständigt, eftersom det saknas en klassificering av ohållbara aktiviteter som omedelbart bör fasas ut, liksom av aktiviteter som kan ställas om och nå den gröna kategorin förutsatt att en aktivitetsspecifik investeringsplan upprättas.

För att uppnå ett verkligt ”grönt finansiellt system” är det viktigt att förbättra EU:s regelverk för hållbar finansiering. Den mest effektiva lösningen skulle vara att utvidga EU:s taxonomi från den nuvarande enda kategorin (”hållbar”) till tre kategorier i ett trafikljussystem. Det nya systemet skulle skilja mellan ekonomiska verksamheter som är ”hållbara”, ”under omställning” och ”ohållbara”.

 

² EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem som upprättats av EU för att definiera vilka ekonomiska aktiviteter som kan anses vara miljömässigt hållbara.

Så svarar partierna:

Ja, vi stöder antagandet av en ”utökad” taxonomi med tre kategorier, som klargör vad som utgör ekonomiska aktiviteter som är ”hållbara”, ”under omställning” och ”ohållbara”

  Miljöpartiets logotyp  Vänsterpartiets logotyp 

 

Ja, vi stöder antagandet av en ”utökad” taxonomi med två kategorier, som klargör vad som utgör ekonomiska aktiviteter som är ”hållbara” och ”under omställning”

  Socialdemokraternas logotyp

 

Nej, vi stöder inte antagandet av en ”utökad” taxonomi och anser att det nuvarande tillvägagångssättet med en ”hållbar” taxonomi är tillräcklig

Centerpartiets logotyp Kristdemokraternas logotyp Liberalernas logotyp Moderaternas logotyp Sverigedemokraternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 14

Ja, vi stöder antagandet av en ”utökad” taxonomi med tre kategorier, som klargör vad som utgör ekonomiska aktiviteter som är ”hållbara”, ”under omställning” och ”ohållbara”

Miljöpartiet: Ohållbara investeringar innebär stora risker, både för investeraren själv och för vår gemensamma framtid. Miljöpartiet driver därför på för att vi också ska ta fram en konkret röd taxonomi som definierar ohållbara investeringar. En kategori mitt emellan den gröna och röda, “under omställning”, skulle också vara positiv, så länge kategorins innehåll inte skapar möjligheter för greenwashing av investeringar i sådant som istället bör fasas ut. De mest ohållbara investeringarna bör istället för att kategoriseras som ohållbara helt fasas ut och på sikt bör fler och fler aktiviteter som hindrar uppfyllnad av klimatmålen motverkas.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

Ja, vi stöder antagandet av en ”utökad” taxonomi med två kategorier, som klargör vad som utgör ekonomiska aktiviteter som är ”hållbara” och ”under omställning”

Socialdemokraterna: Vi är positiva till en sådan inriktning, men har inte tagit ställning till några konkreta förslag ännu.

 

Nej, vi stöder inte antagandet av en ”utökad” taxonomi och anser att det nuvarande tillvägagångssättet med en ”hållbar” taxonomi är tillräcklig

Centerpartiet: Centerpartiet anser att mer kapital och investeringar behöver styras mot hållbara aktiviteter, men vi anser att taxonomin som den är utformad tyvärr missar målet. På det sätt som taxonomin i dagsläget fungerar utesluts hållbara branscher på oklara grunder. Centerpartiet vill därför göra om och klargöra hela taxonomiregelverket före det utvidgas till fler kategorier.

Kristdemokraterna: Taxonomin som system har inte blivit bra, och bygger på att politiker selektivt klassar det ena eller det andra som hållbart och inte hållbart. Kristdemokraterna stödjer inte en expansion av systemet.

Liberalerna: Det är viktigt att vi får ett tydligt regelverk för taxonomi för hållbar finansiering. Detta måste vara teknikneutralt och baserat på vetenskapliga, inte politiska, bedömningar. Detta innebär att det kan behöva utökas med fler kategorier för att ytterligare hjälpa den finansiella marknaden att styra sina investeringar mot hållbara lösningar. Men det behöver vara en vetenskaplig bedömning som ligger till grund för hur sådana skulle formuleras och när behovet uppstår.

Moderaterna: Vi har varit emot att EU-politiken ska detaljstyra vad som kan klassas som en hållbar investering, eftersom vi står upp för teknikneutralitet och en fri marknad. Vi vill inte att taxonomin utvidgas. När taxonomin nu finns var det samtidigt viktigt att få kärnkraften inkluderad.

Sverigedemokraterna: Nej vi ser inte det arbetet som prioriterat.

15. Förbättra tillgång till information, rättslig prövning och allmänhetens deltagande

 

► Åtar sig ert parti att förbättra allmänhetens tillgång till information och effektiv tillgång till rättslig prövning?

Läs mer om tillgång till offentlig information

För att ordentligt genomföra EU:s lagstiftning, inklusive miljölagstiftningen, är det avgörande att både civilsamhället och enskilda medborgare har möjlighet att få tillgång till offentlig information och – om det behövs – att de kan söka rättvisa genom nationella domstolar.

Från och med 2022 hindras den berörda allmänhetens tillgång till rättslig prövning i 21 av 27 medlemsstater på grund av ihållande hinder¹. Dessa hinder inkluderar dålig tillgång till information om beslut i miljöfrågor, begränsningar av miljöorganisationers och enskilda personers rätt att väcka talan vid domstol, höga och oöverkomliga kostnader samt domare som använder ett otillräckligt tillämpningsområde.

Efter valet har partierna möjlighet att förbättra genomförandet av EU:s gröna giv genom att ta itu med och undanröja hindren för tillgång till information och rättvisa i medlemsstaterna – och säkerställa medborgarnas grundläggande rättigheter.

 

¹ Baserat på EU-kommissionens översyn av miljögenomförandet 2022, se här sida 5

Så svarar partierna:

Ja, vi åtar oss att intensifiera det nationella genomförandet av befintliga skyldigheter när det gäller tillgång till information och rättslig prövning, samt att stödja ytterligare initiativ på EU-nivå för att ta itu med den inkonsekventa och ojämna efterlevnaden av kraven på tillgång till rättslig prövning i EU och dess medlemsstater  

Liberalernas logotyp Miljöpartiets logotyp Vänsterpartiets logotyp

 

Ja, vi stödjer ett intensifierat nationellt genomförande av befintliga skyldigheter när det gäller tillgång till information och rättslig prövning, men anser inte att ytterligare initiativ på EU-nivå är nödvändiga

 Centerpartiets logotyp Socialdemokraternas logotyp

Nej, vi stödjer inte att ytterligare åtgärder vidtas för att ge allmänheten tillgång till information och effektiv tillgång till rättslig prövning

 Kristdemokraternas logotyp Sverigedemokraternas logotyp

► Inget svar

Moderaternas logotyp

Partiernas kommentarer till fråga 15

Ja, vi åtar oss att intensifiera det nationella genomförandet av befintliga skyldigheter när det gäller tillgång till information och rättslig prövning, samt att stödja ytterligare initiativ på EU-nivå för att ta itu med den inkonsekventa och ojämna efterlevnaden av kraven på tillgång till rättslig prövning i EU och dess medlemsstater

Liberalerna: Lagstiftning får inte maximal effekt om den inte också kan prövas juridiskt av de som påverkas av möjliga överträdelser. Allmänhet, intresseorganisationer och företag måste alltid inkluderas i lagstiftningsprocesser, i implementering av lag samt utvärdering av lag. De måste också ha tillgång till korrekt, lättförståelig och uppdaterad information om efterlevnaden av olika lagar. När lagar inte följts ska de som skadats av detta både ha tillgång till juridisk prövning och rätt till kompensation när skadan kan bevisas. Detta är en grundläggande rättighet för alla medborgare i EU och behöver garanteras i hela unionen.

Miljöpartiet: Miljöpartiet har under mandatperioden arbetat för att förbättra tillgången till information och rättslig prövning till exempel under förhandlingarna om Århusförordningen och genom försök att kodifiera och förtydliga rättigheterna under Århuskonventionens genom paragrafer i nya och ändrade EU-lagstiftningsförslag kopplade till miljö och klimat. Vi anser att mycket mer behöver göras för att ta bort hinder för att befintliga skyldigheter och rättigheter ska efterlevas, både i EU och på medlemsstatsnivå.

Vänsterpartiet: Ingen kommentar.

 

Ja, vi stödjer ett intensifierat nationellt genomförande av befintliga skyldigheter när det gäller tillgång till information och rättslig prövning, men anser inte att ytterligare initiativ på EU-nivå är nödvändiga

Centerpartiet: Ingen kommentar.

Socialdemokraterna: Vi har tidigare varit drivande för att människor ska ha rätt till information, frihet att delta i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning. Transparens och medborgerligt inflytande är bärande principer i rättsstaten och förutsättningar för medborgarnas förtroende för EU:s institutioner och lagstiftning. Nu behöver alla genomföra det som är gemensamt överenskommet. Eventuellt nya initiativ har vi inte tagit ställning till.

 

Nej, vi stödjer inte att ytterligare åtgärder vidtas för att ge allmänheten tillgång till information och effektiv tillgång till rättslig prövning

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill se omtag gällande Århuskonventionen, (som ger allmänheten rätt att få tillgång till information om och att delta i beslutsprocesser rörande miljöfrågor samt rätt att få sin sak prövad) måste implementeras på nytt och på en nivå som är i paritet med hur det faktiskt var tänkt från början och därmed begränsa vilka som kan överklaga till personer som faktiskt är direkt berörda sakägare.

Sverigedemokraterna: Tillståndsprövningar behöver kunna hantera intressekonflikter, tillgång till information är bra. Men det är inte upp till EU att besluta om vilka processrättsliga system medlemsstaterna ska tillämpa, deras konstitutionella ordning eller liknande, precis som EU inte skall lägga sig i den svenska yttrandefriheten eller vår offentlighetsprincip.

 

Inget svar

Moderaterna: Civilsamhället är en avgörande del i EU:s demokratier och vi vill stärka förutsättningarna för det civila samhället. Öppenhet, insyn och rättssäkerhet är centralt, däremot behöver det förtydligas viken typ av organisationer som exempelvis har rätt att överklaga, just för att upprätthålla rättssäkerhet.

METOD

Inför EU-valet har WWF identifierat viktiga åtgärder som våra politiker behöver implementera under kommande mandatperiod för att skapa ett mer motståndskraftigt samhälle samt stoppa krisen för klimatet och den biologiska mångfalden. I december 2023 skickade WWF ut en enkät till de svenska partierna i EU-parlamentet, med syfte att undersöka deras åsikter kring de åtgärder vi identifierat som viktiga. Partierna hade fram till 31 januari 2024 på sig att svara på enkäten.

För varje fråga som ställdes, blev partierna tillfrågade att ta ställning till förslaget genom att välja mellan tre olika svarsalternativ. Vidare hade partierna möjlighet att lämna en kommentar med en förklaring till deras svar. Både svaret och de skriftliga kommentarerna finns tillgängliga i sin helhet i anslutning till varje fråga.

Dela gärna:

Senast ändrad 11/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se