© WWF-Canon / Sing

Projekt tiger

 

Bakgrund

För ungefär hundra år sedan fanns det tigrar från Turkiet i väst, via Kazakstan till östra Ryssland, Kina och Korea. I söder fanns det tiger i Iran, Pakistan, Indien, Malaysia och den indonesiska övärlden. Sammanlagt var det ungefär 100 000 tigrar och bara i Indien fanns det 40 000 stycken. Men sedan dess har kontakten med människan tärt hårt på tigerbestånden. I dag saknas tigrar i ungefär 93 procent av tigerns forna område och ungefär 96 procent av tigrarna har försvunnit! Bara under det senaste decenniet har ytan minskat med 41 procent. Antalet tigrar idag beräknas till 3200.

 

Hoten mot tigrar – biotopförstörelse och illegal jakt

Trots att tigern är fridlyst i alla tigerländer och att internationell handel är förbjuden enligt CITES-konventionen dödas och smugglas ändå tigrar. Eftersom tigern är en besvärlig granne uppstår ofta konflikter i områden där människor och tigrar möts.
När tigern dödar boskap hämnas ofta människorna genom att lägga gift exempelvis stryknin i det döda djuret. Jakt på tigerns bytesdjur försämrar förutsättningar för tigrar och stora uttag av brännved till matlagning utarmar skogarna och gör också att möten mellan tiger och människor ökar.
Tigerdelar är en viktig del i en traditionella orientaliska medicinen. Denna jättemarknad för miljarder människor är också ett av de stora hoten för tigern eftersom marknaden i princip är omättbar. De flesta tigrar som skjuts illegalt smugglas österut mot Kina, Taiwan och Singapore därför att förtjänsten är stor.


 Indiens tigerreservat inventerades för några år sedan och då identifierades följande problem:


- Dålig logistik, utrustning och brist på fordon, samt dåliga förhållanden för de anställda
- Olika typer av folkligt uppror i parkerna (bl a maoistisk gerilla)
- Dåliga förbindelser med andra lämpliga tigerområden sk korridorer
- Finansiella problem
- Underbemannade parker
- Problem med olagligt bete, illegalt skogsbruk, skogsbrand, tjuvjakt
- Okontrollerad turism
 


 

Projektet bedrivs i följande områden:

Indien,Ryssland, Kambodja, Indonesien

 

Projektets mål

Naturvård , restaurering och förvaltning av tigerhabitat inom 14 tigerlandskap
Skydd, återställande och förvaltning av tiger

- och dess bytesdjur i tigerlandskapen.
Engagera lokalbefolkningen i naturvårdsfrågor genom att erbjuda utbildning, hälsovård och utkomstmöjligheter.
Bekämpa illegal jakt och handel med tigerdelar nationellt och internationellt
Se till att tigervänlig policys, förpliktelser och aktiviteter av regeringar i tigerländer, utvecklingsorganisationer och företag

Genomförande

Tigrar är bra på att föröka sig och förutsatt att det finns utrymme, föda och tillräckligt med skydd kan tigern snabbt återta förlorad terräng.
Arbetet fokuseras till så kallade tigerlandskap (tiger conservation landscape). Det är stora landområden som innehåller lämpliga tigermiljöer som kan härbärgera åtminstone fem tigrar och består av kärnområden (välbevakade reservat), och korridorer mellan dessa områden som möjliggör att tigrarna kan vandra mellan kärnområdena. Av de 76 identifierade tigerområdena i världen fokuserar WWF idag på 13. 

Arbetet inkluderar skydd, restaurering och skötsel av dessa områden för att få både tiger- och födodjurspopulationer att öka. Väl utrustade och utbildade reservatsvakter är nödvändigt för att hålla tjuvjägare borta. Det är nödvändigt att engagera lokalbefolkning i naturvårdsfrågorna. Det sker genom diskussioner, utbildning och hjälp att skapa utkomstmöjligheter. En del byar som ligger inom kärnområden för tiger skall enligt myndighetsbeslut erbjudas möjlighet att flytta till områden där konflikter med vilda djur är mindre.

Men det räcker inte att bara arbeta på lokal nivå. Den illegala handeln med tigerdelar måste bekämpas internationellt. WWFs program för arthandelsfrågor, TRAFFIC, är intensivt engagerat med att arbeta med Asiens stora katter, varsko regeringar när oegentligheter upptäcks och hålla koll på gränsområdena mot Kina genom att bl a utbilda tullpersonal så att smuggling försvåras eller helst förhindras.

 
WWF s långsiktiga mål för tigerskydd

2010 var Tigerns år i den kinesiska kalendern och FNs biodiversitetsår. Därför har WWF satt som mål att långsiktigt vända den nedåtgående tigertrenden och fördubbla antalet tigrar till 2022. Totalt uppskattas antalet vilda tigrar idag till cirka 3200.


Att tigerskydd är politiskt prioriterat nationellt och regionalt inom alla tigerländer, vilket resulterar i bättre skydd för att trygga tigerns framtid.


Handeln med tigerdelar och tigerprodukter är eliminerad år 2020.

 

Senast uppdaterad 2014-10-31