© WWF-Canon/Sindre Kinneröd

Konsekvenser

Människa, djur och natur hotas

Den förstärkta växthuseffekten får allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur, även om de lokala effekterna varierar. En undersökning från FNs klimatpanel, IPCC, visar att en tredjedel av den naturliga levnadsmiljön för växter och djur kan försvinna om medeltemperaturen höjs med bara två grader Man vet inte om liknande miljöer kommer att finnas någon annanstans. Som en följd kan hela arter utrotas.
 
Känsliga ekosystem, utrotningshotade växter och djur och områden som redan är kraftigt påverkade av utsläpp eller skövling är mest sårbara för klimatförändringar. Klimatzoner förflyttas i dag ovanligt fort ur ett historiskt perspektiv. Arter som inte hinner anpassa sig pressas då till gränsen. Inträffar dessutom ett extremt väderfenomen, som en översvämning, värmebölja eller torka, kan en art helt gå under.

 Klimatvittne, Madagascar. Foto: John e Newby / WWF Canon

 

Effekter i dag

Klimatförändringens effekter märks över hela jorden. Vi ser redan:

 

  • Global glaciärsmältning. I och med att isar smälter ökar risken för förlorade ekosystem, översvämningar och brist på vatten, det visar en rapport från IPCC om klimatförändring och glaciärsmältning. Miljontals människor i lågländer är i fara. 

 

  • Arktis smälter. Medeltemperaturen vid Arktis ökar mycket snabbare än för resten av planeten. 2012 hade isarna minskat med 40 procent mer än medelvärdet för de senaste årtiondena. Mätningar från National Snow and Ice Data Center, som sköter mätningar åt Nasa, visar att isarna smälter allt snabbare. När isarna smälter blottläggs mörkare hav och land, mörkare ytor absorberar mer värme än ljusa och temperaturen riskerar att stiga ännu mer. När Arktis isar smälter hotas Isbjörnen och sälarna som är beroende av sin naturliga levnadsmiljö och havsnivåerna riskerar att stiga. Läs mer om hoten mot Arktis.

 

  • Havsnivåer stiger. Enligt SMHI kan havsnivåerna stiga med upp till en meter de närmaste hundra åren. När vatten värms ökar volymen. Smältvatten från ismassor tillkommer också. Ö-nationer i Indiska oceanen och Fijiöarna i Stilla havet drabbas redan idag av höjda havsnivåer och några av öarna kan på sikt försvinna helt visar data från IPCC. Läs mer om hur haven påverkas

 

  • Extremt väder. Klimatförändringarna kan antagligen föra med sig fler och kraftigare extrema väderförhållanden så som exempelvis värmeböljor. Den förstärkta växthuseffekten var antagligen en nyckelfaktor när Europa år 2003 drabbades av en värmebölja som kostade mer än 20 000 liv. Den europeiska miljöbyrån, EEA (2004), anger också att kraftiga värmeböljor kan bli allt vanligare i Europa i framtiden.

 

  • Djur som påverkas. När klimatet förändras påverkas också miljön som alla djur bor i och även om många hittills har kunnat anpassa sig så kommer det blir svårt för många av dem. Ett exempel är när isen smälter i Arktis. Isbjörnen och de olika sälarterna i Arktis behöver isen för att klara sig, utan den blir det svårt att hitta någonstans att äta eller vila sig. Ett annat exempel är beståndet av nordatlantisk lax som minskade drastiskt när havstemperaturen steg 6ºC över det normala 1997. Ju varmare vattnet blir, desto mer mat behöver laxen. Blir det för varmt svälter fisken ihjäl. I och med att vintrarna blir mildare och djur som sprider sjukdomar får det lättare att klara sig kan malaria och liknande sjukdomar spridas till nya områden. 

 

  • Ökade kostnader för katastrofer. Enligt Swiss Re, försäkringsbolaget vars experter årligen sammanställt rapporter om katastrofkostnader på FNs initiativ, har kostnaderna för klimatrelaterade katastrofer ökat från 5 till 60 miljarder USD de senaste 40 åren. Likaså pekar en rapport från EUs miljöbyrå, EEA, på att nästan två tredjedelar av alla katastrofer i Europa sedan 1980 orsakats av stormar, översvämningar och extremt väder och de ekonomiska förlusterna har dubblats på 20 år. Bland annat flyttar fler människor till städer och vi bygger mer i utsatta områden. I kombination med allt fler naturkatastrofer ökar därför kostnaderna. 


 

Senast uppdaterad 2013-11-18

 © WWF-Canon / John E. Newby

Miljontals människor tvingas till flykt som en följd av naturkatastrofer i klimatförändringens spår.
© WWF Canon / John E. Newby

 

© WWF-Canon / Michel Gunther

Översvämning av Dongting Lake i Hunanprovinsen, Kina.

© WWF Canon / Michel Gunther