Foto: Ola Jennersten

Ansökan om medel från stiftelsen Florafonden

 

Världsnaturfonden WWF ger här möjlighet att ansöka om medel från stiftelsen Florafonden. Insända ansökningar skall följa de riktlinjer som anges nedan.

I gåvobrevet anges att medel får beviljas av Världsnaturfonden WWF till följande syften:
- Skall huvudsakligen användas för vetenskaplig forskning rörande hotad växtlighet och i samband därmed fortlöpande dokumentation av densamma.
- Kan avsättas för att möjliggöra inköp och vård av områden som ur naturskyddssynpunkt är särskilt intressanta. De kan avsättas som naturreservat eller beredas annat likvärdigt skydd enligt naturvårdslagen.
- Får bara användas för verksamhet i Sverige.

Om flera likvärdiga ansökningar finns kommer också följande kriterier att användas av Världsnaturfonden vid bedömningen av vilka som tilldelas medel:

Kriterier:
Projektet / idén skall:
• ligga i framkanten och visa på nytänkande när det gäller naturvård - främjande av biologisk mångfald och/eller minskade ekologiska fotavtryck.
• ha stor potential att direkt eller i framtiden främja och vara en hävstång för ökad biologisk mångfald och/eller hållbart nyttjande av naturresurserna ur ett biologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och minska ekologiska fotavtryck.
• utgöra ett inspirerande föredöme inom innovativ naturvård som kan skalas upp, återupprepas och tillämpas av andra aktörer på andra platser i Sverige eller världen.Ansökan
Ansökan skrivs i ansökningsformuläret och skickas via mail till Världsnaturfonden WWF,  innovativnatur@wwf.se, senast 14 september.


Ansökningarna kommer att behandlas under oktober/november och besked lämnas senast sista november.

Rapportering:
Skriftlig rapportering sker efter projektets genomförande eller en gång per år. Projektledaren förväntas ställa upp med att personligen informera om projektet vid något tillfälle.

 

 

Senast uppdaterad 2015-05-11

WWFs naturvårdsarbete

I informationsbroschyren "Verksamheten" kan du läsa om WWFs arbete och flera viktiga naturvårdssegrar.

 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2014 

Verksamheten 2013 

Verksamheten 2012

Verksamheten 2011

Verksamheten 2010

Verksamheten 2009 

Verksamheten 2008