Copyright Wild Wonders of Europe Widstrand WWF

Levande skogsvatten

 

De flesta vattendrag finns i skogen.  Allt vatten – våtmarkerna, älven och den lilla skogsbäcken – har stor betydelse för den omgivande skogen. Väl fungerande vatten är en förutsättning för den biologiska mångfalden och skogens tillväxt. Skogen formar vattnet och vattnet formar skogen.

 

Hänsynen till skogens vatten måste förbättras. Som en hjälp till alla aktiva skogsaktörer har WWF publicerat ett informationspaket , ”WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen”. Verktygslådan ger tips och vägledning för de som planerar vattenhänsynen i skogen.

 

Att jobba för en bra vattenhänsyn i skogen blir allt viktigare för att ekosystemet ska må bra. Det ligger även helt i linje med EUs ramdirektiv för vatten.  

 

För att öka kännedomen om skogsvattnets betydelse och den biologiska mångfalden har WWF tagit fram ett antal rapporter. 

 

Alla rapporter kan hämtas som pdf-er i publikationslistan till höger. Det material som specifikt ingår i verktygslådan finns att ladda ner nedan. 

 

 

WWFs verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen

NPK+ och Blå målklassning - enkla verktyg för skoglig vattenplanering

Återskapa våtmarker genom att lägga igen diken

Vattendrag och svämplan - helhetssyn på hydromorfologi och biologi

UNK - Urvatten, Naturvatten, Kulturvatten

Rödlistade arter i källor

Den levande skogsbäcken

Flodpärlmusslan - skogsvattnens skatt

Publikationer från Levande Skogsvatten

 

Skogens vatten

Merparten av våra vattendrag finns i skogen. Vattenmiljöerna är artrika och har viktiga funktioner för skogen. Allt vatten, älven och den lilla skogsbäcken som porlar, är av stor betydelse för den omgivande skogen. På samma sätt är vattnets hydrologi, kvalitet och mångfald av växter och djur beroende av det omgivande skogslandskapet. Det som händer med vattnet i skogen kommer också förr eller senare ge effekter nedströms och slutligen i havet. Naturvården i skogsbruket har förbättrats under de senaste decenniet, men det är viktigt att även hänsyn tas till vatten och vattenmiljöer. Vattenvård är en självklar del av naturhänsynen. Vattenfrågorna får en allt större roll även i andra sammanhang, bland annat genom EUs vattendirektiv och de nationella miljökvalitetsmålen. 

 

Projektet Levande Skogsvatten

Världsnaturfonden WWF har under ett antal år drivit projektet Levande skogsvatten med målet att bidra till bättre vattenhänsyn. Projektet har utvecklat verktyg för att ta in vatten i den skogliga planeringen och visat hur man kan öka hänsynen till vatten i skogen genom konkreta åtgärder och demonstrationsområden i fält. 

Projektet medfinansieras av Sveaskog med samarbetspartners som skogsägare, skogsförvaltare, myndigheter, forskare och konsulter. Projektet syfte var att höja kunskapen och hänsynen till vatten inom skogssektorn. . Projektet har tagit fram en rad olika rapporter om skogens vatten samt ett bedömningssystem för vattendrag för att inkludera vattnet i den skogliga planeringen och skötseln.  Dessutom har praktiska åtgärder som till exempel modellprojekt där skogsdiken läggs igen och våtmarker återskapas inom projektet. Projektet är nu avslutat men Världsnaturfonden WWF fortsättar att jobba med skogsvatten inom ramen för vårt skogsarbete och skogsvision.

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-03-14

Rapport om dikesrensning

Ny studie från forsknings-institutet IVL visar att skogsbrukets dikesresning ger allvarliga konsekvenser på vattenmiljön.

 Läs rapporten

Läs WWFs pressmeddelande

Läs IVLs pressmeddelande

Skogsvattenkonferens 2012

Den 14-15 november anordnade WWF en skogsvattenkonferens  utanför Göteborg. Stort tack till alla medverkande och deltagare. Sammanlagt kom det 90 personer från skogssektorn, både forskare, praktiker och tjänstemän från myndigheter och företag. Kort sammanfattning kan läsas här: 

Sammanfattning  

Visste du att:

Sverige har nästan 100 000 sjöar och en sammanlagd längd rinnande vatten motsvarande 15 varv runt jorden! De flest vattnen ligger i skogslandskapet.