© WWF-Canon / Cat Holloway

Skyddade havsområden

Koster. Foto: WWF

 

Med marina skyddade områden (eng. Marine Protected Areas, MPA) menas havsområden som har ett lagligt skydd. Skyddet kan t ex vara i form av naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden (EUs skyddsnätverk av skyddade naturområden). Förbud och föreskrifter kan gälla i olika grad t ex båttrafik, fiske och andra aktiviteter.

 
En fristad för hotade arter

Marina skyddade områden behövs för att bevara den biologiska mångfalden i havet. De fungerar som en fristad för känsliga arter och ekosystem. Här kan hotade arter reproducera och återhämta sig. När bestånden blivit livskraftiga sker normalt en spridning utanför det skyddade området och kan då bli en viktig resursbas för exempelvis fiske. 


Knapert skydd

De marina skyddade områdena täcker i dag endast omkring en procent av Världshaven. På land är motsvarande siffra i storleksordningen 13 procent. Och områden som är skyddade från fiske utgör endast en promille. I Sverige ingår ca 5 % av havsytan i någon form av skyddat område – naturreservat, nationalpark eller Natura 2000. Det kan jämföras med omkring 40 % i Tyskland. De flesta områdena är också kustnära medan det finns få områden längre ut till havs. Många marina skyddade områden har dessvärre fortfarande ett bristfälligt skydd mot de mänskliga aktiviteter som påverkar den marina miljön.

 
Nätverk av skyddade områden behövs

Vid FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya 2010 enades världens länder om att det till år 2020 ska finnas marina skyddade områden som täcker minst tio procent av världens kust- och havsområden. För att det ska ske måste länderna vidta krafttag. WWF anser att det är mycket viktigt att det skapas sammanhängande och representativa nätverk av marina skyddade områden som tillsammans ger ett tillräckligt skydd för hela havets ekosystem. Sådana nätverk ska representera alla de marina livsmiljöer som ingår i ett havsområdes ekosystem och vara sammanhängande så att arter har möjlighet att sprida sig mellan de individuella områdena. Utöver detta behöver varje skyddat område en förvaltningsplan samt kontroll av att regler och bestämmelser följs. Nätverk av skyddade områden bör utgöra en central komponent i en mer övergripande havsplanering av både nyttjande och skydd.

 

BALANCE

Världsnaturfonden deltog under flera år i ett omfattande EU-projekt - BALANCE - med syfte att ta fram verktyg för ett långsiktigt hållbart nyttjande och förvaltning av Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Projektet visade på de brister som finns i befintliga nätverk av marina skyddade områden och hur dessa skulle kunna stärkas.

Läs mer

 

Senast uppdaterad 2018-03-19

WWF arbetar för att:

•  öka det totala antalet marina skyddade områden (MPA) över hela världen


•  inom ramen för Helsingforskommissionen, HELCOM, och Oslo-Paris-Konventionen, OSPAR, skapa ett nätverk av skyddade områden i Östersjön och Nordost-Atlanten


•  etablera fler marina Natura 2000-områden


•  skydda fiskebestånd och bevara naturliga ekosystem genom att stänga vissa havsområden för fiske

Välj rätt fisk!

 

Bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

 

Välj rätt fisk! Kolla WWFs Fiskguide på webben, ladda ner den som mobilapp och läs mer här!