Naturbetesmarker – ett rikt växt- och djurliv

Många växter i en artrik naturbetesmark är anpassade till näringsfattiga förhållanden. Backsippa, gullviva, kattfot, jungfrulin och stagg är några exempel. De har god förmåga att hushålla med näringen bl.a. genom sin småvuxenhet, smala och långlivade blad och jämn tillväxthastighet. Ärtväxter som gökärt, käringtand, getväppling och olika klöverarter kan utnyttja kvävet i luften. Om en betesmark gödslas konkurreras dessa arter ut av mer snabbväxande och högväxta arter som brännässla, hundkex, smörblomma, maskros och hundäxing.

 

Öppenhet och ljustillgång är viktigt för många kärlväxter, insekter, fjärilar och fåglar. I en solbelyst kortbetad grässvål värms marken upp tidigt på våren då till exempel många insekter svärmar och parar sig.


Samspel

Många arter lever i samspel med andra arter i betesmarkerna. Ett exempel är den rödlistade fjärilen svartfläckig blåvinge, som under högsommaren flyger över torra, välbetade marker, där den lever i ett komplicerat samspel med backtimjan och hedrödmyra.

 

Andra arter som är viktiga producenter av så kallade ekosystemtjänster är t.ex. ca 380 arter vilda bin som pollinerare och dyngbaggar som tar hand om djurens spillning.

 

Komockor drar till sig många insekter, som utnyttjar dyngan som föda och för äggläggning. Inte mindre än 450 arter av smådjur har påträffats i dynga i Norra Europa. En komocka kan i gynnsamma fall innehålla mellan 500-1000 individer av olika skalbaggar, flug- och myggarter. Flera av de alltmer sällsynta och hotade arterna av dyngbaggar är beroende av varma, torra, sandiga marker, gärna i öppna – halvöppna lägen.

 

Rödlistade arter

Scharlakansröd vaxskivling. Foto: Ola Jennersten/N

Scharlakansröd vaxskivling.
Foto: Ola Jennersten/N

Många arter är rödlistade i jordbrukslandskapet, det vill säga missgynnade eller hotade. Naturbetesmarker är särskilt viktiga för att de rödlistade arterna ska kunna bevaras. Till de artgrupper som har flest rödlistade arter i jordbrukslandskapet hör skalbaggar ,kärlväxter, fjärilar  och storsvampar.

 

Tillbaka till Naturbetesmarker

 

 

Senast uppdaterad 2015-01-05