Yttrande i Mål 208-02 angående NCC ABs ansökan om tillstånd att utföra vattenverksamhet i Kyrkfjärden i Mälaren

Stockholms tingsrätt
Miljödomstolen
Avd 9
Box 8307
104 20 Stockholm

Ulriksdal den 4 november 2002

NCC AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken att i Kyrkfjärden i Mälaren vid bostadsområdet Västra Sandudden i vattenområde i Mälaren vid fastigheten Träkvista 1:313 i Ekerö kommun få utföra schaktning i strand för anläggning av kanal, damm, småbåtskaj och bad samt att bygga en bro över kanalen. VBB Viak har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsprövning av vattenverksamhet.

NCCs vattenverksamhet planeras i direkt anslutning till ett större och livskraftigt bestånd av den mycket sällsynta och hotade vattenväxten, småsvalting, Alisma wahlenbergii. Småsvalting är endemisk för Östersjöområdet, den finns alltså inte på något annat ställe i världen. Artens utbredning i Sverige är koncentrerad till Mälaren och mindre bestånd finns i Norrbottens skärgård. Förutom i Sverige förekommer den utmed finska bottenvikskusten och i Ryssland och är rödlistad i hela sitt utbredningsområde. Artens utbredning i Mälaren minskade kraftigt under andra delen av 1900- talet i samband med att utsläppen i Mälaren ökade drastiskt. I dag förekommer den på 7 lokaler i Mälaren och den enda livskraftiga populationen finns vid Sandudden, där verksamhet planeras.

Småsvaltingen är skyddsvärd ur ett globalt perspektiv och Sverige har genom flera internationella direktiv och konventioner en skyldighet att säkra artens fortlevnad. Småsvalting är den enda svenska kärlväxten som är utpekad som en prioriterad art i EU.s habitatdirektiv, och området vid Sandudden har föreslagits av länsstyrelsen som Natura 2000 område. WWF anser att det är av största vikt att regeringen följer länsstyrelsens förslag i ärendet för att enligt direktivet skydda artens fortlevnad. Lokalen är den klart individrikaste i landet och staten har enligt habitatdirektivet därför en skyldighet att prioritera skydd av arten vid samhällsplanering och att upprätta ett Natura 2000 område. Den svenska implementeringen av habitatdirektivet i nationell lagstiftning säger otvetydigt att utpekade arter/habitat ska bevaras och inte får påverkas negativt av åtgärder, vare sig utanför utpekade lokaler eller i dem. Småsvaltingen är förutom detta också med på IUCN: s globala rödlista över hotade kärlväxter. Den ingår i Bernkonventionens förteckning över strängt skyddade växter i Europa.

Småsvaltingen kräver klart och rent vatten. Växtplatserna i Mälaren är knutna till Uppsalaåsens sträckning som antagligen bidrar till ett renare vatten för småsvaltingen. Den kräver en ostörd och skyddad miljö, är konkurrenssvag och känslig för bl.a. igenväxning av vass. En liten störning kan leda till att den snabbt försvinner. Övergödning, erosion på grund av båttrafik och försämrad vattenkvalité är faktorer som har visat sig påverka småsvaltingen negativt.

NCC planerar att bygga en kanal med damm in i det planerade bostadsområdet, en mindre båtkaj och en bro över kanalen och anlägga en badplats. Verksamheten var tidigare planerad i befintligt småsvaltingsbestånd men har nu flyttats en kortare bit där ifrån - enligt NCC på behörigt avstånd från beståndet av småsvalting. Arbetet kommer också enligt NCC genomföras med ett antal säkerhetsåtgärder för att minimera risken för negativ påverkan.

Världsnaturfonden anser att det trots detta finns stora risker att den planerade verksamheten kommer påverka småsvaltingsbeståndet. Eftersom småsvaltingen är känslig för små förändringar i miljön kan även en liten påverkan äventyra hela beståndet särskilt som det aktuella beståndet är det enda beståndet som inte minskar i dagsläget.

Det finns stor risk att vattenmiljöförhållandena kommer påverkas på ett negativt sätt för småsvalting beståndet genom att: - vattnet grumlas vid pågående vattenverksamhet - en större proportion dagvatten kommer nå ut i viken via kanalen med påföljande övergödande effekter - den planerade kanalen och hamnen kommer sannolikt medföra att båttrafiken i området ökar med påföljande risk för ökat oljespill etc. från båtarna. - en ökad båttrafik ger mer vågerosion. De lätteroderade stränderna vid rullstensåsar är särskilt känsliga för vågerosion.

Alla de uppräknade riskerna har visat sig negativa för småsvaltingen vid andra lokaler.

Sammanfattning
Världsnaturfonden WWF yrkar sammanfattningsvis att den av NCC planerade vattenverksamheten enligt försiktighetsprincipen inte bör få tillstånd att byggas. Den planerade verksamheten riskerar att äventyra Sveriges och eventuellt världens viktigaste bestånd av den sällsynta småsvaltingen. Verksamheten planeras i direkt anslutning till ett av länsstyrelsen utpekat Natura 2000 område för förekomst av småsvalting. Den planerade verksamheten kommer med stor sannolikhet negativt påverka de värden som Natura 2000 området kommer att skydda vilket är ett direkt brott mot gällande EU direktiv.

Johan Landberg
Tf generalsekreterare

Lennart Nyman
Naturvårdsdirektör

Anna Forslund
Handläggare, sötvatten
Senast uppdaterad 2007-10-04