WWFs inställning till ansökan av Göteborg Energi AB om tillstånd att anlägga en vindkraftverkspark på Fladen. Mål M 203-02

Vänersborgs tingsrätt
Miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg

Ulriksdal den 30 september 2003

Den 5 juli 2002 lämnade Göteborg Energi in en ansökan till Miljödomstolen om att få bygga 60 vindkraftverk om 2,5-5MW per enhet på Fladen. WWF har inte givits möjlighet att yttra sig som remissinstans i ärendet, men har vid flera tillfällen skickat synpunkter till såväl regeringen som EU-kommissionen.

WWFs ställningstagande
Världsnaturfonden WWF motsätter sig en utbyggnad av vindkraft på Fladen. Vi vill understryka de höga naturvärdena samt att Fladen utpekats som unik miljö av lokala, nationella och internationella myndigheter. Detta gör att området är synnerligen olämpligt för utbyggnad av vindkraft och WWF kräver att Fladen snarast får ett lämpligt juridiskt skydd.

Höga naturvärden
Många undersökningar av biologiska värden på utsjöbankar har visat att grunda utsjöområden generellt har mycket höga naturvärden. Enligt Fiskeriverket beräknas 95% av fåglarna och 95% av fiskarna finnas på ca 5% av Östersjöns yta - främst inom dessa grundområden. På Fladen finns unika och artrika algsamhällen med kelpskogar som utgör habitat för en rik och varierad flora och fauna. Området runt Fladen är av internationell betydelse för ett flertal fågelarter och utgör ett av nordvästra Europas viktigaste övervintringsområden för bl.a. tretåig mås, sillgrissla och tordmule. Fladen utgör även ett viktigt födosöks- och reproduktionsområde för fisk. Grundområdet utgör dessutom en "tillflyktsort" för flera arter av fisk, vilket är särskilt viktigt under de perioder då syrebrist drabbar djupare områden i Kattegatt. Det är även födoplats för knubbsäl och gråsäl. Fartygstrafik, oljeutsläpp, överfiske och sandtäktverksamhet utgör ett ökande hot mot områdets naturvärden. Vindkraftsutbyggnad i den skala som planeras skulle ytterligare riskera att skada områdets höga värden.

Fladens höga naturvärden har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och området är av HELCOM klassat som ett Baltic Sea Protected Area (BSPA). Det är även klassat som ett Important Bird Area (IBA) av BirdLife International. Området har också, tillsammans med Lilla Middelgrund, av Naturvårdsverket föreslagits ingå i OSPARs nätverk av marina skyddsområden. Länsstyrelsen i Hallands län och Naturvårdsverket har dessutom under flera år föreslagit att Fladen ska ingå i EUs nätverk av skyddade områden (Natura 2000) och verkat för att områdenas naturvärden skyddas. Detta visar på områdets mycket höga värden för naturvården och den biologiska mångfalden i våra hav. Fladen bör ingå i EUs nätverk Natura 2000 Trots att såväl Länsstyrelsen som Naturvårdsverket länge verkat för att Fladen ska ingå i Natura 2000-nätverket har regeringen inte agerat för att detta skydd verkställs. Det ger oss skäl att anta att vindkraftens exploateringsintressen har bidragit till den segdragna processen. Det bör därför påpekas att detta strider mot EUs Habitatdirektiv. Enligt direktivet skall urvalet av Natura 2000-områden ske endast på grundval av områdenas vetenskapliga värden och deras betydelse för bevarandet av direktivets livsmiljöer och arter och inte med beaktande av ekonomiska intressen. Fladen har mycket höga naturvärden och hyser såväl sandbankar (1110) som rev (1170), två naturtyper som ingår i habitatdirektivet. Grundat på kriterierna i bilaga 3 till direktivet bör Fladen, enligt WWFs mening, tveklöst ingå i Natura 2000 nätverket.

Habitatdirektivet har, på grund av brist på kunskap, ännu inte genomförts fullt ut i områden som ligger långt ut till havs, utanför 12 nm. I Sverige är Hoburgs bank det enda område utanför 12 nm (inom EEZ) som har utsetts till Natura 2000 område. EU-kommissionen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med genomförandet av habitatdirektivet i utsjöområdena utanför 12 nm och det är högst sannolikt att EU-kommissionen kommer att kräva att Sverige skyddar fler utsjöområden. Medan detta arbete pågår är det viktigt att tillämpa försiktighetsprincipen för att inte riskera att viktiga havsområden, som borde vara klassade som Natura 2000 områden, går förlorade innan habitatdirektivet har genomförts.

Enligt ett fall i EG-domstolen, gällande ett våtmarksområde i Spanien, framgår det att kraven i Fågeldirektivet även ska gälla för områden som ett land borde ha klassificerat som Natura 2000 områden, men där så inte har skett. EU-kommissionen har uttryckt att detta även borde gälla för habitat i Habitatdirektivet och att om den nationella listan över förslag till Natura 2000-områden inte är fullständig bör myndigheterna se till att statusen för områden som enligt de vetenskapligt grundade kriterierna i direktivet (bilaga 3) borde vara upptagna på listan inte försämras. Detta bör enligt vår mening även tillämpas för Fladen.

Världsnaturfonden har nyligen skrivit brev till EU-kommissionen angående Fladen och inväntar kommissionens svar.

Nationell planering av den storskaliga vindkraftsutbyggnaden
Under 2000/2001 gav regeringen en rad myndigheter i uppdrag att utreda förutsättningarna för den storskaliga vindkraftsutbyggnaden. Energimyndigheten har redovisat områden med goda vindförutsättningar, Boverket har utrett förutsättningarna för storskalig utbyggnad av vindkraft i havet och i fjällen och Naturvårdsverket har utrett naturvårdens intressen på utsjöbankarna. WWF anser att en heltäckande nationell planeringsprocess, där olika intressenter är delaktiga, är nödvändig för att undvika onödiga konflikter mellan olika intressen och påverkan på naturen. Myndigheternas utredningar bör utgöra basen i en sådan planeringsprocess. WWF anser därför att resultatet av de olika myndigheternas utredningar måste ligga till grund för en storskalig utbyggnad av vindkraften och att utbyggnaden ska ske i de områden där konflikterna är minst.

WWF vill därför poängtera att Naturvårdsverket i sin redovisning av sitt regeringsuppdrag att utreda naturvårdens intressen på utsjöbankarna tydligt har uttryckt att naturvärdena vid Fladen, så väl som vid tre andra bankar - Lilla Middelgrund, Norra Midsjöbanken och Hoburgs bank, är så stora att dessa områden bör skyddas från alla slag av exploateringsföretag, inklusive etablering av vindkraft. Boverket uttrycker i sin utredning att dessa fyra områden bör bevaras orörda för framtiden. Även Fiskeriverket motsätter sig en vindkraftsetablering på Fladen. WWF delar denna uppfattning.

Kunskapen är för närvarande bristfällig när det gäller att bedöma vindkraftens effekter på natur och miljö, särskilt avseende vindkraftens miljöeffekter på livet under havsytan. De studier som har genomförts hittills gäller främst miljöeffekterna av enstaka eller få vindkraftverk och kan inte användas utan vidare för att dra slutsatser när det gäller konsekvenserna av stora vindkraftparker. De kumulativa effekterna vet vi också ytterst lite om. Etablering av en stor vindkraftpark på Fladen riskerar att medföra negativa effekter på såväl havsfåglar som fisk, säl och produktiva bottensamhällen. Tekniken för att bygga ut havsbaserad vindkraft i stor skala är så ny och oprövad att de första stora vindkraftsparkerna bör definieras som nationella referensområden för vilka kontrollprogram för forskning och miljöövervakning bör initieras. Pilotprojekt behövs för att vi ska kunna lära oss mer om vindkraftens påverkan på miljön, men det är mycket viktigt att vi agerar efter försiktighetsprincipen och inte riskerar att förstöra områden med mycket höga naturvärden innan vi har skaffat tillräcklig kunskap. WWF motsätter sig därmed att pilotprojekt lokaliseras till områden som är utpekade för att de hyser såväl hotade som särskilt känsliga eller värdefulla arter eller biotoper och därmed är särskilt betydelsefulla för den biologiska mångfalden. WWF anser dessutom att det vore synnerligen olyckligt att, trots det nationella utrednings- och planeringsarbete som pågår, bygga Sveriges första stora vindkraftspark på Fladen, en av de fyra utsjöbankar som utpekats som särskilt värdefulla.

WWF anser att sökanden inte i tillräcklig grad har undersökt alternativa platser för etablering av vindkraftparken. I såväl Naturvårdsverkets som Boverkets utredning anges andra områden där vindkraft med stor sannolikhet är förenlig med naturvårdsintressena.

Lars Kristoferson
generalsekreterare

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Åsa Andersson
marinbiolog

Bilagor: Brev till EU-kommissionen (030925)

Kopia till: Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Boverket, Länsstyrelsen Halland
Senast uppdaterad 2007-10-04