Genomskåda säljtrick!
Vanliga påståenden om tropiska träprodukter 


"Virket kommer från odlingar/plantager."

Detta påstående stämmer inte i de flesta fall, i själva verket kommer virket oftast från naturskogar. Även om virket faktiskt kommer från en plantage betyder inte det nödvändigtvis att plantagen drivs på ett ansvarsfullt sätt. Naturskog runtomkring kanske ändå avverkas. Plantager är ju en arbetsplats, men ofta finns ingen garanti för att människor som bor eller arbetar i anslutning till plantagen behandlas respektfullt.

Dessutom hugger man ofta ner naturskog för att anlägga en plantage. Plantager kan aldrig ersätta en skog, de är så kallade monokulturer där oftast bara en enda art odlas. Det finns dock FSC-certifierade plantager där hänsyn tas till skogen som ekosystem, ursprungsfolks- och lokalbefolkningars rättigheter respekteras och där de plantageanställda arbetar under drägliga förhållanden. FSC-reglerna innebär också att man inte förstör arters möjlighet att sprida sig.

"Efter avverkning sker återplantering."

Återplantering i tropisk skog är komplicerat och kan inte kompensera för de skador och förlust av livsmiljö som konventionell avverkning av naturskog innebär. Det är mycket som krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart skogsbruk - samverkan med lokalbefolkningen, skonsamma avverkningsmetoder, en väl genomförd skötselplan etc.

I vissa fall kan återplantering fungera som en mindre komponent i ett ansvarsfullt bruk av den tropiska naturskogen. Man kan plantera i luckor i naturskogen, men detta kan dock endast hjälpa den naturliga föryngringen på vägen.

"Virket kommer från ett uthålligt skogsbruk."

Vad då uthålligt? Vilka kriterier är det som tillämpas? Kräv att få se dokumentation som bevisar påståendet. Ett FSC-certifikat är det enda säkra beviset för att det bedrivs ett långsiktigt ansvarsfullt skogsbruk.

Även om inte just den här arten är hotad kan sättet den avverkats på orsakat stor förödelse i ett större eller mindre skogsområde.

"Staten kontrollerar avverkningen."

Myndigheternas skogsorgan är ofta svaga och korrupta i många skogsländer. Det går lätt att få tag på ett falskt certifikat eller köpa sig till ett från myndigheterna. Även om det stämmer att staten verkligen kontrollerat avverkningen bör man fråga sig vad den kontrollen innefattar. Vad innebär den egentligen för skogen och dess invånare? Vilka krav är det som ställs för att få ett godkännande?
Senast uppdaterad 2014-12-01

Tropikskog

Foto: WWF International

Tropikskogarna är jordens artrikaste ekosystem och skogarna är viktiga för balansen i atmosfären och det globala klimatet. Här finns tusentals arter som t.ex. kan användas i framtida mediciner.

 
Läs mer om WWFs tropikskogsarbete