Fisk och smådjur i våra skogsbäckar 

 

foto: Lennart Henrikson

 

I Sverige finns det cirka 50 fiskarter som lever i sötvatten, det vill säga sjöar och vattendrag. I våra skogsbäckar är de vanligaste arterna öring, harr, amerikansk bäckröding, simpor, elritsa, nejonögon och lax. I närheten av sjöar finner man också sjölevande arter som gädda, abborre, mört, ål och lake.

 

Vattenvård lönar sig!

Vattenvård lönar sig. Det är särskilt glädjande att det verkar som om skogsbrukets förbättrade hänsyn och minskade dikningar börjar ge effekt på skogsvattnens biologi. Sedan tidigare vet vi ju att kalkning och restaurering ger positiva effekter.

Det återstår dock mycket arbete — över 90 % av de svenska vattendragen är allvarligt påverkade. Det behövs ytterligare ansträngningar inom skogsbruket liksom fortsatt kalkning och fler restaureringsprojekt. Ytterligare exploatering för vattenkraft måste förhindras.

 

Fisken ökar i Norrlands inland

Antalet fiskarter och mängden fisk har ökat i vattendrag i Norrlands inland under de senaste årtiondena. Öringen är bland de fiskar som ökat mest. Sannolikt beror ökningen på vattenvårdande insatser som kalkning, restaurering efter flottning och förbättrad naturhänsyn i skogsbruket. Ökningen kommer att gynna sportfisket men också arter som är beroende av fisk, till exempel utter och häger, som äter fisk, och flodpärlmussla, som har ett larvstadium på öring.  Läs hela rapporten Fiskbeståndens utveckling i skogsvattendrag i Norrland

 

Vad vet du om fisken i våra skogsbäckar?

Här är ett axplock ur rapporten Fisk i skogbäckar   :

 

 • Skogsbäckar provfiskas med så kallat elfiske där fisken bedövas. Efter det att man artbestämt och mätt längden kan fisken släppas tillbaka oskadad.
 • Man kan hitta fisk i riktigt små bäckar.
  Om skogsbäcken är bredare än 3 decimeter och har hårdbottnar, är det 50 % chans att hitta öring.
 • De svenska skogsbäckarna är artfattiga. I genomsnitt får man 2,2 arter när man provfiskar en sträcka. Som mest har 10 arter påträffats.
 • Öring trivs i vatten med grusbottnar. "Öring" betyder "fisken som håller sig till ör (=grus)". Normala tätheter är 17 öringar men över 100 öringar per 100 kvadratmeter kan påträffas.
 • Harren är en av de få laxfiskar som leker på våren.
 • Amerikans bäckröding är, som framgår av namnet, en inplanterad art som idag finns över nästan hela landet. En vanlig uppfattning är att den tränger undan öring, men det finns inga uppgifter som tyder på detta.
 • Stensimpa och bergsimpa är väl anpassade till et liv i snabbt strömmande vatten. De har platt kroppsform, saknar simblåsa och kan "suga sig fast" vid underlaget med bukfenorna.
 • Elritsan är en karpfisk, släkt med mört och karp. Den är en av våra vackraste fiskar. Vid lektiden blir hanen vackert färgad. Finns det elritsa, så vet man att vattnet inte är försurat, eftersom den är mycket känslig för försurning.
 • Nejonögon är inga "riktiga" fiskar utan tillhör gruppen rundmunnar. Namnet kommer från tyskans "neun augen" (= nio ögon) och syftar på de sju gälöppningarna, ögat samt näsborren. Nejonögon lever som "larver" nere i bottenmaterialet i 3½-5½ år innan de under några korta vårveckor leker. Som vuxna suger de sig fast på andra fiskar och suger ur deras kroppsvätskor.
 • Laxen påträffas vanligen i större vattendrag. 
 • Tätheten av öring, elritsa och simpor minskar ju närmare sjöar man kommer. Där kommer sjölevande arter som gädda och mört in i bäckarna. 
 • Lövinslag längs stränderna ger fler fiskarter, bland annat för att löv blir mat för småkryp som i sin tur blir fiskföda.
 • Igenslamning av bottnar är ett stort problem för skogsbäckens fiskar, som ofta lägger sin nere i grus- och stenbotten.
 • Trädrötter i strandkanten skapar ofta skyddade ståndplatser.
 • Död ved, det vill säga trädstammar och grova grenar, ger mer fisk. En anledning är att den skapar gömställen. Mer än 8 bitar död ved per 100 meter av vattendraget ger en bra produktion av öring.
 • Beskuggning från träd på stranden förhindrar bland annat algtillväxt och för hög vattentemperatur. Öringen trivs inte i vatten som är varmare än 22 grader.
 • Skogsbruk kan skada våra skogsbäckar och deras fiskar, men idag vet de flesta som är verksamma i skogen hur vi kan skydda bäckarna. Ett levande skogsvatten är ett ju ett kvitto på ett ansvarsfullt skogsbruk!
   

 

Senast uppdaterad 2014-02-24