Skogsdiken kan skada vattenmiljöer

Idag finns det fler diken än naturliga vattendrag i skogslandskapet. Det visar hur vi i stor skala har förändrat vattenlandskapet. Sveriges skogar har dikats i stor utsträckning under 1900-talet för att öka fastigheters skogsareal. Idag har nydikning i stort sett upphört vilket är positivt – däremot rensas befintliga diken. Den traditionella skogsproduktionen av gran medför ofta omfattande rensning av skogsdiken. Dikesrensning kan leda till att värdefulla vattenmiljöer skadas.


En miljöfråga

Dikesrensning är en miljöfråga med kopplingar till de skogspolitiska målen, men också flera av de svenska miljökvalitetsmålen och EUs vattendirektiv . Dikning och dikesresning har utförts utan egentlig kunskap om dess miljörisker eller dess produktionsnytta.  Man har under senare tid sett att dikesrensning kan orsaka ingenslamning, grumling och ökade halter av näringsämnen i vattendragen. Nu finns även vetenskapliga studier som visar detta. En negativ påverkar på vattnets biologi och vattenkvalitet visar sig tydligt i studien. Dessutom kan diken på torvmark ge ifrån sig mängder av växthusgaser. Skogsbruket måste ta till sig kunskapen om dikerensningens allvarliga konsekvenser och ta sitt sektorsansvar kring detta.

 

Planering ,strategi och mer kunskap behövs

Planeringsstystem behöver utvecklas för att belysa frågor om dikenas betydelse, alternativa skogsbruksmetoder samt möjlighet att återskapa våtmarker.

 

 • En översiktlig planering kommer att visa:
  - var alternativ produktion är möjlig
  - var våtmarker kan återskapas
  - var dikesrensning är nödvändig.

 

 • Fortsatt forskning kring dikesresningens effekter behövs.
 • Dikesresningens miljöpåverkan på ett lanskpasperspekitv bör studeras.
 • Verktyg måste tar fram för att kunna bedöma om planerad rensning ger produktionseffekt.
  Där dikesresning måste göras, ska den utföras med tillräcklig miljöhänsyn.

 

DiVa undersöker effekter av dikesrensning

WWF har aktivt stöttat ett forskningsprojekt för att dokumentera effekterna av rensning av diken i skogsmark med olika metoder. Projektet kallas DiVa – Dikesrensningens effekter på vattenekosystem. I två försöksområden har effekterna på vattenkvalitet och biologi studerats. Huvudansvariga för projektet är IVL och Sveaskog. Projektet stöds, förutom av WWF, av Skogstyrelsen och Naturvårdsverket.

 

Läs  rapporten


Läs mer på DiVa's hemsida  

 

En tredjedel av skogsdiken ger inge produktionsnytta och är en potential för återskapande av våtmark

Det finns en mängd diken i Sveriges skogar som inte bidrar till ökad skoglig tillväxt. De onödiga skogsdikena skulle kunna läggas igen för att öka naturvärdet utan att det blir en stor förlust i skogsproduktion. Skogsdikning och dikesrensning medför många gånger negativa miljökonsekvenser. Innan man rensar skogsdiken bör man därför göra en avvägning mellan vinsten i skogsproduktion och de negativa miljöeffekterna.


En studie av ett delavrinningsområde mellan Borås och Alingsås visar att 32% av diken saknade produktionsnytta. Här finns en möjlighet att på ett enkelt sätt återskapa naturvärden till nytta för våtmarksarter, vilt och för ekosystemtjänster som till exempel vattenrening. 

 

Läs rapporten

 

Senast uppdaterad 2013-10-29