Sillgrissla (Uria aalge)

Sillgrissla

Östersjöns egen pingvin

På Stora Karlsö utanför Gotland finns Östersjöns största koloni med sillgrisslor; drygt 14 000 par häckar där. I månadsskiftet april-maj lägger honan sitt enda ägg direkt på berget. Det kan verka chansartat på en smal klipphylla 40 meter ovan marken, men äggets  form med ena änden mycket spetsigare än den andra gör att det rullar runt sin egen axel när det får en knuff. Fast ett och annat ägg störtar ändå ned i avgrunden, inte minst när det hettar till grannar emellan.

Vetenskapligt namn

Sillgrissla (Uria aalge)
Släkte: Uria
Familj: Alcidae – alkor

Storlek och livslängd

Storlek: 40-45 cm hög och med ett vingspann på 60-70 cm
Livslängd: 30 år
Könsmogen: Vid 5 års ålder
Ruvningsperiod: Lägger sina ägg i maj och juni, ruvningstiden är 30 dagar, då hanen och honan hjälps åt och avlöser varandra.
Läte: Ljudet från sillgrisslan är ett upprepat nasalt ”wha-wha-wha” som sedan blir ett mer råmande läte.
Föda: Småfisk, i Östersjön främst skarpsill och strömming
Antal i Östersjön: Det finns cirka 45000 sillgrisslor i Östersjön. Av dessa är 30000 vuxna fåglar som häckar, dessutom finns ytterligare omkring 15000 ungfåglar.

Utbredning
Uppehåller sig mest till havs, men för häckningen söker den sig till land vid Sveriges ostkust som runt Gotland (Karlsöarna), Västerbottenkusten, Uppland och Södermanland. På ön Boden utanför Västerbottens kust finns den nordligaste kolonin.
Antal i det vilda ( år 2015 )
45 000
Bevarandestatus (Artdatabanken)
 • LC
 • NT
 • VU
 • EN
 • CR
 • EW
 • EX
 • DD

Sillgrissleparet delar jämlikt på ruvningen och hjälps åt att mata ungen när ägget kläckts. Den vill ha fisk, främst skarpsill som föräldrarna hämtar ibland miltals ut till havs. Men att flyga fram och tillbaka kostar i längden alldeles för mycket föräldraenergi. När ungen är omkring tre veckor gammal övertygas den med lock och pock att hoppa ner från hyllan, och simma med ut till fiskevattnen där hanen fortsätter att mata ungen.

I början av augusti gapar sillgrisslornas bohyllor tomma och tysta. Då har fåglarna lämnat sina häckplatser och flyttat ner till södra Östersjön för att övervintra.

WWFs projekt Havsfåglar i Östersjön på Stora Karlsö

Redan 1912 ringmärktes de första sillgrisslorna på Stora Karlsö och WWFs projekt på ön sedan år 1997 har medverkat till att närmare 60 000 ungar idag är märkta i Sverige.

Miljögiftsanalyser på sillgrisslornas ägg har utförts sedan slutet av 1960-talet. Med hjälp av informationen från de här världsunika studierna har sillgrisslorna på Stora Karlsö ett stort vetenskapligt och allmänt värde för att vi ska förstå förändringar i havsmiljön. Inom projektets forskning har även visats hur sillgrisslan påverkas av ekosystemförändringar, som till exempel skarpsillens utveckling, och hur arten kan användas som en tidig indikator.

Stora Karlsö är den viktigaste häckningsplatsen för en rad havsfågelarter i Östersjön. Förutom sillgrissla och tordmule har Östersjöns silltrut sin viktigaste häckningsplats här. Silltruten har minskat kraftigt sedan 1960-talet och är klassad som nära hotad på den svenska rödlistan över hotade arter.

Även gråtruten har börjat minska i Östersjön. Arten har dessutom varit utsatt för den så kallade fågeldöden som efter forskning visat sig bero på brist på tiamin. Grundläggande ekologiska studier av de här arterna har därför påbörjats inom projektet.

Mellanskarven, den i Östersjön häckande rasen av storskarv, har sedan början av 1990-talet haft en dramatisk populationsuppgång i hela Västeuropa. På Stora Karlsö har de första studierna av populationen i Östersjön påbörjats och analyser pågår kontinuerligt för att i framtiden kunna se exempelvis hur skarven påverkar lokala fiskbestånd och om vilken konkurrens som kan finnas med andra arter i närområdet.

Stora Karlsö
På Stora Karlsö utanför Gotland finns Östersjöns största koloni med sillgrisslor.

På smala klipputsprång i kalkstensbranterna på Stora Karlsö trängs sillgrisslor i tusental.

Sillgrissla (Uria aalge)

På smala klipputsprång i kalkstensbranterna på Stora Karlsö trängs sillgrisslor i tusental.

Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)

Fiskenät blir dödsfälla

En rapport som presenterades år 2000 visade att bifångst i fisket var den absolut vanligaste dödsorsaken för sillgrisslor.  Hälften av de ringmärkta fåglarna hade hittats i fiskeredskap, främst i drivnät från det kommersiella laxfisket.

Av rapporten framgick dessutom att dödligheten hos Östersjöns sillgrisslor hade ökat, med en överlevnad hos vuxna fåglar som sjunkit från 90 till 80 procent.  Skälet skulle kunna vara att fler drunknar i fiskeredskap. Glädjande nog har senare studier visat på högre överlevnad. Laxdrivgarnsfiske förbjöds i Östersjön 2008, vilket troligen minskar dödligheten ytterligare.

För sillgrisslor och andra långlivade arter som blir könsmogna sent i livet och fortplantar sig långsamt är de vuxna fåglarna mycket betydelsefulla för beståndets fortlevnad. Ett räkneexempel: om dödligheten bland vuxna sillgrisslor ökar med 5 procent för att fler drunknar i fisknät, skulle resterande fåglar behöva föda dubbelt så många ungar för att beståndet inte ska minska på sikt.

En annan riskfaktor är oljeutsläpp från fartyg. Omkring 5 procent av de återfunna sillgrisslorna i tidigare nämnda studie, hade dött av oljeskador. När ungarna lämnar Stora Karlsö simmar de söderut i farvattnen mellan Öland och Gotland, ett område som trafikeras av drygt 40 000 fartyg varje år. En oljeolycka på sensommaren i dessa vatten skulle få allvarliga konsekvenser.

Hotfylld historia

Skoningslös jakt ledde till att Östersjöns sillgrisslor var nära utrotning i slutet av 1800-talet. År 1880 fanns det bara 20 fåglar kvar på Stora Karlsö. Fåglarna fridlystes och beståndet började sakta öka.

På 1970-talet upptäckte man att skalen på sillgrisslornas ägg var kraftigt förtunnade. Äggen brast när föräldrarna ruvade och många par misslyckades med häckningen. Skalförtunningen orsakades av miljögifterna PCB och DDT som fåglarna fick i sig via fisken de fångade i Östersjön. Sedan dess har gifthalterna successivt minskat och skaltjockleken börjar nu närma sig normala värden.

På 1980-talet var det dags för nästa miljölarm. På kort tid tiodubblades halterna av sk bromerade flamskyddsmedel i sillgrisslornas ägg. Dessa ämnen finns i bl.a datorer och mobiltelefoner. Under senare år har halterna minskat, men de ekologiska följderna av bromföreningarna är ännu okända.

Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
Visste du att

Det finns cirka 45 000 sillgrisslor i Östersjön. Av dessa är 30 000 vuxna fåglar som häckar, dessutom finns ytterligare omkring 15 000 ungfåglar.

Visste du att

En sillgrissla kan bli ca 40 år gammal. Den häckar för första gången när den är ungefär 5 år.

Visste du att

Sillgrisslor äter fisk, i Östersjön främst skarpsill och strömming.

Vad gör WWF?

Projektet Havsfåglar i Östersjön, Baltic Seabird Project, stöds av Världsnaturfonden WWF sedan 1997.

Inom projektet studeras sillgrisslor och ytterligare fyra Östersjöfåglar. Man försöker bland annat bedöma hur olika mänskliga aktiviteter påverkar bestånden på lång sikt. Forskare ringmärker fåglar, analyserar återfynd av de ringmärkta fåglarna, studerar häckningsbiologi och långsiktiga populationstrender och länkar ihop information om fåglarna med förändringar som sker under ytan i Östersjöns ekosystem.
Projektet med sillgrisslor på Stora Karlsö utvecklas kontinuerligt, och glädjande nog verkar populationen växa med runt 5 procent varje år..

Webbplats om havsfåglar

Projektet ”Havsfåglar i Östersjön” bedriver forskning på sillgrissla, tordmule och silltrut för att kartlägga problem och föreslå åtgärder. Läs mer på projektets egen hemsida.

www.balticseabird.com
Sillgrissla (Uria aalge)
Rapport om dödlighet

Sillgrisslorna i Östersjön

Våren 2000 presenterades en omfattande rapport om sillgrisslorna i Östersjön. Studien som delvis finansierades av WWF baserades på 2500 återfynd av de totalt 43 000 sillgrisslor som ringmärktes på Stora Karlsö 1912-1998. Analysen visade att bifångst i fisket är det enskilt största hotet mot sillgrisslorna.

Ladda ner rapporten

Svensk skärgård
 • Steg 1
 • Steg 2
 • Steg 3

Östersjöfadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se tills vidare om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.