Gå till huvudinnehållet
Huvudskär

Återskapa Östersjöns livskraft

Fantastiska undervattensvärldar

WWF tar nu krafttag för att restaurera Östersjöns fantastiska undervattensvärldar så att de återigen kan myllra av liv. Vi satsar på de mest produktiva miljöerna som utgör lekplatser och barnkammare för många av havets arter, och skapar fria vandringsvägar för att fiskarna ska kunna leka där. Med finansiering från Svenska Postkodlotteriet kunde projektet “Återskapa Östersjöns livskraft” ta form. Här fokuserar vi på tre utvalda geografier i samverkan med lokala partners: Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Världsarvet Höga Kusten, Stockholms skärgård och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är olika i geografin och kompletterar därför varandra som projektområden. Men de har en viktig sak gemensamt – de är kustnära produktiva havsområden som är viktiga för Östersjöns livskraft. Att tre geografiska områden parallellt gör åtgärder för Östersjön inom ett och samma projekt är något nytt och unikt – och genom den samordning som WWF ansvarar för kommer nya möjligheter till samverkan och lärande skapas.

Mjältön

Världsarvet Höga Kusten

Ett världsarv är en kultur-eller naturmiljö som anses så unik och värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara den. Ingen annanstans på jorden har landet rest sig lika mycket efter en period med inlandsis som vid Höga Kusten. Det var dess unika värden som fick Unescos Världsarvskommitté att år 2000 uppta Höga Kusten på Världsarvslistan.

Stockholms skärgård

Stockholms skärgård

Med fler än 30 000 öar utgör Stockholms skärgård en arkipelag med ett unikt landskap. Det är Sveriges största skärgård och den är näst störst i Östersjön. Det örika landskapet har vuxit fram genom landhöjningen efter senasteistiden som pågår än idag och nya grund och skär kommer fortfarande till ytan. Öarna och det omgivande bräckvattenhavet bidrar med ekosystemtjänster som försörjer ett stort omland, och som huvudstaden Stockholm historiskt varit helt beroende av.

 

Helge å som mynnar ut i Hanöbukten

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Våtmarkerna är enormt viktiga för ekosystemen, och 2005 utnämnde Unesco Kristianstads Vattenrike till biosfärområde, och det är därmed landets äldsta. Här finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap präglat av människan genom tiderna. Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten, innan den når Hanöbukten.

Tillsammans för ett livskraftigt Östersjön

För att återskapa ett livskraftigt Östersjön behöver viktiga livsmiljöer restaureras, kunskap om livet under ytan öka och fler områden skyddas. Våtmarker med anslutning till Östersjön bidrar bland annat till att minska övergödningen och öka den biologiska mångfalden. I våra tre projektområden behöver extra åtgärder sättas in för att återskapa livsmiljöer och stärka ekosystemen. Projektområdena kan sedan fungera som modeller och inspiration för fler områden längs Östersjöns kust.

Tillsammans kommer vi att arbeta för att restaurera och underhålla dessa viktiga områden, för att Östersjön ska åter bli livskraftigt. För oss och för kommande generationer.

Livesändning under ytan

Inom projektet har vi även gett allmänheten möjlighet att vara med och rapportera in iakttagelser kopplat till livesändning under ytan. Livesändningen är en viktig del i det här projektet för att visa hur snabbt naturvårdsåtgärder ändå har effekt. Vi har sänt live från Stockholms skärgård, Höga kusten, och Kristianstads Vattenrike.

Här kan ni se en samlad video från alla livesändingar vi genomfört under projektets gång!

Barn och vuxna alla kan vara med och förändra

I det här projektet bjuds allmänheten in för att bidra i det faktiska restaureringsarbetet. Det arrangeras event och temadagar i våra olika projektområden för skolelever, bredare allmänhet och andra intressenter. Det kan handla om exempelvis fiskvandring, bioblitzar, vassklippardagar eller annat som kopplar till projektet och dess aktiviteter. Inom projektet tar vi även fram olika pedagogiska verktyg, så som spel och uteklassrum för skolelever.

Utställning_Återskapa östersjöns livskraft

Inom projektet har en utställning tagits fram, som beskriver de problem som Östersjön står inför, hur viktigt det är att vi har ett fungerande ekosystem, och hur vi kan återskapa Östersjöns livskraft.

Utställningens material kan laddas ner här.

Spel_återskapa östersjöns livskraft

Kan du överleva 10 minuter i brackvatten? Spela vårt spel i er klass eller grupp och ta reda på det.

Här kan du ladda ner spelinstruktioner och spelkort för att skriva ut och använda.

 

Östersjökompassen

Inom projektet har nya pedagogiska verktyg tagits fram för att upptäcka livet i havet och förstå havets ekosystemtjänster. Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen är anpassade för att användas i så gott som hela Östersjön. Från Skånes sandiga kuster till Stockholms skärgård och Höga kustens klippor.

Materialet kan laddas ner från Naturum Vattenrikets hemsida.
Här kan du se filmer om Östersjökompassen och Uteklassrummet.

Se mer om projektet i denna video.

Önskat resultat

I projektet förväntar vi oss uppnå följande effekter:

  • Den biologiska mångfalden ökar i de områden där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ekosystemens strukturer och funktioner återställs genom att näringshalten i Östersjön minskar på sikt.
  • Kunskapen om Östersjöns känsliga ekosystem ökar hos allmänheten – och särskilt hos skolelever – i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Projektet bidrar till att ge kunskap om vad vi var och en kan bidra med för att rädda Östersjön.
  • Projektet bidrar till en större helhetssyn av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Projektet har förutsättningar att lyftas till policynivån i Sverige, Helcom och EU och därmed ge ökad kraft till det arbetet för ett friskt Östersjön.

Detta händer i projektet

2023-10-24 Åtgärder i Mädan, Nordingrå

Mädan, eller Sjöbodsviken som byborna kallar viken, är en ca 200 m lång vik som före åtgärd endast hade en liten vattenspegel kvar om ca 40 kvadratmeter. Viken ligger i Gaviksfjärden, Nordingrå. Möjligheten för fisk att vandra upp har varit borta i 20-30 år. Innan dess var det en välnyttjad lekvik för framför allt gädda.

Det var byborna som tog initiativet och ville göra något för viken och de hade hört att vi hade ett pågående projekt för vårlekande arter längs Västernorrlands kust. Efter ett antal turer fram och tillbaka så var markägarna med på att genomföra åtgärden och Sportfiskarna gjorde en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen där de beskrev vad de ville göra. Några veckor före grävarbetet skulle börja visade det sig att det går tre separata vattenslangar genom viken. Något som inte framkommit tidigare och Sportfiskarna behövde utreda närmare för att försöka lokalisera dessa innan grävningen kunde påbörjas.

Den 17/10 kunde de i alla fall börja och planen var att gräva sex separata öppna vattenspeglar, med intakt botten emellan för att bibehålla höjdskillnaden genom viken, men med möjlighet för fisken att ändå passera. En av vattenspeglarna isolerades från övriga, för att även groddjur och fåglar ska få en fristad med mindre konkurrens från fisk. I utloppet av viken byggdes en låg tröskel för att koncentrera vattnet i en tydlig bäckfåra. Tidigare rann vattnet utspritt genom vassbältet. Från tröskeln och ut i havet grävdes en meandrande fåra. Till våren kommer Sportfiskarna att återkomma och göra slutjusteringar vid utloppet, då det var svårt nu i oktober då vattenståndet i havet nådde ända upp i viken. Under lekperioden kommer vattnet att vara minst 50 cm lägre i havet och då behöver fallhöjden utjämnas i det nya utloppet.

Förväntningarna på att fisk ska vandra upp redan till våren är låga, då detta område har varit stängt så länge att inga fiskar är födda i viken. Men förhoppningen är ändå att det koncentrerade flödet i den nya fåran ska ge ett lockande flöde, så fisk i den yttre viken ska lockas upp. Detta kommer följas upp till våren. Även fåglar och grodor förväntas dyka upp så fort snön och isen smälter i maj.

2023-10-16 Återbesök hos experimentlokaler

Nu i mitten av oktober är det kallare och snart även mörkare tider i skärgården. Länsstyrelsens delprojekt Gäddhäng ska snart summera årets fältarbete och på allvar börja analysera årens resultat. De inledde veckan med att åka ut till en av experimentlokalerna för att se hur åtgärderna fortskrider och för att dra upp kornhalmen som legat i vattnet över sommaren i syfte att försöka stävja algblomning i viken. Vattnet i viken var kyligt och klart. När de snorklade runt såg de en sovande abborre i en tångruska, men i övrigt var det främst elritsa i viken och annars ganska tomt på fisk. Vegetationen på botten (främst borstnate) hade vuxit sig hög och var översållad med pyttesmå snäckor som åt det sista av årets trådalger.

Halmen har gjort sitt och ska inte ligga kvar i vattnet när höst- och vinterstormarna snart slår till på allvar. De fick upp alla halmsäckar på land i säkert förvar där de får ligga och torka upp till våren. Materialet kommer antingen bli bomaterial åt sjöfåglar som häckar lokalt i området eller avyttras på annat sätt beroende på skick efter vintern. Det var förvånande att halmen ännu var så opåverkad av att ha legat i blöt en hel sommar. Den saknade helt påväxt och var ungefär lika styv som innan. Något ämne eller textur måste helt klart fungera avhållande för påväxande alger och djur.

Den planterade vassen stod kvar och på några håll hade den skjutit sidoskott. Några vassgrupperingar var riktigt kraftiga, medan andra mattor återigen hade kantrat i senaste höststormen för någon vecka sedan. Där kunde man se rötterna som slitits upp från botten under mattan. Det konstaterades att det inte är helt enkelt få vass att etablera sig trots att bottensubstratet och andra förhållanden vanligen borde vara gynnsamma. Man tror dock att målet med en gles lekvass kommer nås. De flesta risvasarna låg också kvar, men några hade börjat falla isär. Därför finns stor risk att åtminstone några kommer försvinna under årets vinterstormar. Sannolikt behövs därför nya risvasar till våren om man vill stötta den lokala föryngringen av abborre.

Vi är nöjda med resultaten på platsen och tycker oss ha fått ökad förståelse för lokalen, men också generell kunskap som vi hoppas kunna sammanfatta på ett bra sätt så andra kan ta del av våra lärdomar.

2023-09-13 Projektbesök Höga kusten

Projektteamet besökte den 13-14 september olika restaureringsområden i Höga kusten. Projektet skapar stor lärdom i gruppen och arbetet som genomförs har stor betydelse för den lokala biologiska mångfalden, och för Östersjöns livskraft.

2023-08-15 Fårbete i Ottenlandet

Nu betar landskapsvårdande får på Ottelandets strandäng i Höga Kusten! Ottelandet har varit en igenväxande strandäng som nu har kunnat återställas tack vare det här projektet. Havsstrandängar är områden som ofta har mycket höga naturvärden. I Höga Kusten finns det ytterst få strandängar, mycket på grund av områdets topografi. Det gör att vi måste vara lite extra rädda om de få som finns. Strandängen vid Ottelandet höll på att växa igen och därmed förlora sina höga naturvärden. Här har nu sly och vass röjts, samt ett stängsel har satts upp där får nu betar. Fåren började omgående glatt beta av sly och älgört, precis enligt plan! Ottelandet kommer nu åter kunna bli en av de allra finaste strandängarna i Västernorrland med höga värden både på land och i havet. Det är även ett paradis för rastande och häckande fåglar. Stort tack till markägare och djurägare för det fina samarbetet!

I projektet pågår även arbete för att återställa ytterligare havsstrandängar i Höga Kusten och även åtgärder för kustlevande rovfisk med anläggande av lekområden och åtgärdande av vandringshinder. Mer info om det kommer framöver!

2023-06-29 Fältbesök i Stockholms skärgård

Veckorna före midsommar har varit intensiva inom delprojekt Gäddhäng. Direkt efter att kornhalmen lades ut i det ena området i början av juni levererades en första omgång med ungefär 150 gäddungar som projektteamet hoppas ska återkolonisera området. Av förra årets utsättning har ännu ingen effekt noterats, men det kan ta några år innan de utsatta ungarna blir könsmogna och börjar leka. Så här års finns en hel del spigg för gäddungarna att äta så de mår gott, och förhoppningsvis blir antalet spigg i området successivt färre. 

Länsstyrelsen Stockholm gjorde ett första återbesök att studera effekter av kornhalmen precis före midsommar. Vid en första anblick såg det ut att vara mycket mer smådjur runt halmen, framförallt vattenlevande insekter och snäckor men också plankton, vilket är ett bra tecken. Planktonprover togs på flera platser och kommer analyseras kommande veckor. Förhoppningsvis skapar halmen lokala platser med rikare ekosystem och bättre vattenkvalité. 

Överlag är det mycket växtplankton i havet nu, så det är svårt att göra fiskobservationer utöver all spigg. Dock kunde det konstateras att det fanns väldigt mycket abborre i det andra området, där det satts ut många risvasar och det finns en lokal abborrpopulation. Känslan när man snorklar runt i viken detta år är att man simmar i ett akvarium med fiskstim av alla storlekar överallt, inte minst 100 000-tals yngel. Det fanns till och med ännu kvar rom i risvasarna så leksäsongen är inte helt över. Svårslaget!  

2023-10-22 Specialnummer av Bladet

Nyligen har ett specialnummer av Naturskoleföreningens medlemstidning, Bladet, kommit ut. Denna gång med tema Vatten. Naturum Vattenrikets bidrag till tidningen handlar om Östersjökompassen och om Uteklassrum Östersjön, som vi ju tagit fram inom projektet Återskapa Östersjöns Livskraft. Tidningen kan ni läsa här.

2023-09-29 Groddplantor i Riddersholm

Idag besöktes det konstgjorda revet vid Riddersholm som skapats i projektet. Det kunde konstateras att försöket med blåstångssådden på stenrevet varit lyckat då små groddplantor syntes både på stenarna som placerats ut och även på revblocken runt omkring. Så roligt att det lyckades!

 

2023-08-22 Gäddungar i vassen

Under sommaren har Länsstyrelsen varit ute och gjort flera fältundersökningar i ytterskärgården. De har kikat på allt från vassplanteringen till effekter av halmbehandling, risvasar och fiskutsättning. Man kan se hur vassen sakta men säkert rotar sig och risvasarna står kvar, vissa för andra året i rad. Både i risvasarna och vassen kan man se några av årets utsatta gäddungar och även annan fisk. Risvasarna blir som små artificiella revstrukturer som skapar gömslen.

ttnet i viken där kornhalm lagts ut var mycket klarare om man jämför med tidigare år och på botten kunde man till och med notera kortvuxna kransalger som kan ses som ett tecken på bättre vattenkvalité. Först framemot augusti efter stormen Hans kom en mindre blomning med kiselalger. I den andra fladen som undersöks (utan kornhalm) var det extrem algblomning redan i juli, men den dämpades till augusti. Djurplanktonsamhället i vikarna har också undersökts. Samma arter förekommer i hela området, men proportionerna varierar. Under juni och juli var djuren betydligt fler, medan antalet minskade markant i augusti. Analyserna är dock inte helt klara så resultaten presenteras senare.

2023-07-05 Plantering av ålgräs

Nu är planteringen av ålgräs i full gång utanför Åhus. I förra veckan bjöds det in till pressträff. Radio Kristianstad som samkör sommarsändningarna med Radio Malmöhus, Blekinge, Halland och Kronoberg direktsände ett reportage som ni kan se här. 

2023-06-05 Kornhalmsbehandling

Förra veckan var Länsstyrelsen Stockholm ute i skärgården för fortsatt arbete inom delprojekt Gäddhäng. Denna gång var syftet att påbörja en kornhalmsbehandling i en liten havsvik som tampas med kraftig algblomning sommartid. 

Kornhalm används traditionellt att bekämpa lokal algblomning (växtplankton) i dammar. Kraftig blomning i små vattenmiljöer kan skapa en ogynnsam miljö för organismer, bland annat fisk. Problematiken förvärras då näringsämnen frigörs från sedimentbottnar. Hur kornhalm fungerar mot algblomning är inte helt klart, men man tror att den verkar både kemiskt och biologiskt. Inom delprojektet ska effekten i havsmiljö undersökas och därför har Länsstyrelsen fått tillstånd från fastighetsägarna att lägga ut kornhalm i säckar både som åtgärd och i studiesyfte. Under sommaren kommer uppföljning att göras och därefter sammanfattas resultaten. 

När Länsstyrelsen ändå var ute i skärgården passade de naturligtvis på att följa upp effekten av tidigare åtgärder. Denna gång var det lite klarare i vattnet och de såg både en gädda ett mindre stim av årsyngel av abborre. I en risvas fanns dessutom lite nylagd abborrom, så de är försiktigt optimistiska. De boostade även effekten med ytterligare abborrom från en annan skärgård. 

Partners inom projektet

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike ansvarar för det arbetet som utförs i den geografiska regionen. Bland annat kommer de att anlägga våtmarker, återskapa ålgräs och förbättra strandnära livsmiljöer. De kommer även att engagera barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan – till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och uteklassrum för besökande skolor

Läs gärna mer om deras arbete här.

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Som en del i projektet återskapa Östersjöns livskraft kommer Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Sportfiskarna och WWF återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk vid Höga Kusten.

Läs mer om Länsstyrelsen Västernorrlands arbete med miljö och vatten här.

Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell organisation som ända sedan 1919 har arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Sportfiskarna med sin specialkompetens bland annat att tillgängliggöra viktiga lekvikar, skapa fria vandringsvägar i kustmynnande vattendrag och restaurera våtmarker i både Höga kusten och i Stockholms skärgård. Detta i kombination kommer att hjälpa viktiga rovfiskar som gädda och abborre att föröka sig.

Läs mer om Sportfiskarnas fiskevårdsarbete här.

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen har många uppgifter. Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. De arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer de i Stockholms skärgård tillsammans med Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och WWF att återskapa våtmarker samt restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholms arbete med miljö och vatten här.

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger stora områden i Stockholms skärgård. Deras uppgift är att bevara dem för framtiden så att också kommande generationer ska ha tillgång till en frisk och tillgänglig skärgård. Inom projektet Återskapa Östersjöns livskraft kommer Skärgårdsstiftelsen att restaurera våtmarker, samt informera om Östersjön hos besökande i Stockholms skärgård.

Läs mer om Skärgårdsstiftelsens arbete här.

WWF

WWF är den samordnande partnern, och ansvarar att projektet hålls ihop. Tillsammans med resterande partners kommer WWF att arbeta för att anlägga och restaurera våtmarker, återskapa ålgräsängar, restaurera lekplatser och vandringsvägar för fisk, samt förbättra strandnära livsmiljöer.

Vill du se mer av det vi arbetar med i kust- och skärgårdsmiljö? Kolla in här.

Partnerlogga

Under ytan

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östersjön!

Senast ändrad 16/04/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se