Foto: Fotograf/WWF - Canon

Entreprenörskap i utbildningssystemet

När begreppet entreprenörskap används i skolan gör man ofta en koppling till lärande. Syftet är att visa att entreprenörskap är ett lärande verktyg.

 

Regeringen har i "Strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet" (2009) uttalat sin strävan att entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningssystemet.

 

Ett pedagogiskt förhållningssätt

Foto: Germund SellgrenEntreprenörskap syftar enligt en bredare definition på ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet där eleven får möjlighet att utveckla självtillit, kreativitet, samarbetsförmåga, samt utrymme att omsätta idéer till handling. Den smalare definitionen, som rör kunskap om att starta och driva företag, betonas i gymnasieskolan och i högre utbildning, medan den bredare är tillämpbar på alla nivåer.

Entreprenörskap i skolan handlar lika mycket om att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att ta eget ansvar som att ge kunskaper kring projektledning, företagsekonomi, affärsplanering och marknadsföring. Entreprenörskap kan äga rum i näringslivet, i offentlig verksamhet eller i en ideell förening. 

 

Några goda förmågor

  • kreativitet
  • samarbetsförmåga
  • kunna omsätta idéer till handling
  • nyfikenhet
  • ansvarstagande

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-04