Hållbar ekonomi - detta gör WWF

Jättepanda, Kina. Foto: Michel Gunther / WWF

 

WWF jobbar för en hållbar ekonomi, bland annat genom att undersöka och påverka hur våra politiker och företag arbetar. Vi vill också sprida kunskap om hur ekonomiska beslut påverkar ekosystemen och vår egen framtid.

 

Världsnaturfonden WWF ser även att det behövs ökad acceptans bland offentliga och privata nyckelaktörer för behovet av utvecklade hållbara ekonomiska modeller och för investeringsplaner som bidrar till minskande ekologiska fotavtryck och bevarande av biologisk mångfald.

 

Vill du veta mer om WWFs arbete inom hållbar ekonomi? Hör av dig till hallbarekonomi@wwf.se

Här nedan finns ett urval av material WWF tagit fram relaterat till ekonomi inom några av våra olika arbetsområden.

 

Investera för en planet

Kapitalets klimatpåverkan – DU ÄGER
Hållbar blå ekomomi

Utvecklingsbankernas regler måste skärpas
Finansiering för hållbar stadsutveckling

Svenska beslutsfattare om hållbarhet i ekonomiska beslutsprocesser

 

Investera för en planet

I Sverige och internationellt pågår en intressant diskussion om att börja fokusera på vilka resultat bankernas och förvaltarnas ESG-strategier (strategier för miljö-, socialt ansvar och ägarstyrning) leder till. Är resultaten tillräckliga för att uppfylla vetenskapliga rekommendationer och internationella överenskommelser, eller bara ’mindre dåliga, men fortfarande dåliga’?

 

Kapitalägarnas bidrag till Rapport - EUROPEAN ASSET OWNERS: Climate alignment of public equity and corporate bond portfoliosParisavtalet

Parisavtalet har byggt upp en stark enighet om behovet av att kraftfullt minska utsläppen av växthusgaser och hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader (och att sträva efter att hamna under 1.5 grader). Här har finanssektorn en viktig roll att spela och har till viss del påbörjat detta arbete. Men mer arbete krävs för att Europas stora kapitalägare ska investera i linje med Parisavtalet. Flera av dem är överexponerade mot fossila bränslen. Nya analysmetoder är en nyckel till att öka finansmarknadens bidrag till klimatmålen. Detta visar en rapport från WWF som kartlagt kapitalägares bidrag till att hålla global uppvärmning väl under 2 grader. Observera att analysmetoden ändrats sedan WWFs kartläggning 2017, vilket gör att resultaten ur de båda rapporterna inte är direkt jämförbara.

 

Läs hela rapporten (på engelska)

En svensk sammanfattning finns här

Läs pressmeddelandet från WWF här  

 

 

Elefanten i rummet – den globala obligationsmarknaden

Elefanten i rummetDen globala obligationsmarknaden värderas till mer än 600 biljoner kronor och har vuxit med en faktor 10 sedan början av 90-talet. Obligationer spelar en betydande roll som källa till finansiering för regeringar, företag och finansiella institutioner – liksom till uppfyllandet av Parisavtalets mål att göra finansiella flöden förenliga med en klimatsäker framtid (Art. 2.1.c).
Hur påverkar då detta kapital målen för klimatomställningen och hur kan investerare styra sina obligationsportföljer?
Gröna obligationer är en välkommen innovation, som dock utgör mindre än en procent av utestående kapital globalt och ett par procent av den svenska obligationsmarknaden. Det är därför avgörande att diskussionen vidgas till obligationsmarknaden som helhet.
Den globala tankesmedjan 2° Investing Initiative (2°ii) har med stöd av WWF tagit fram en analys som handlar om hur investerare kan styra sina obligationsportföljer så att kapitalet arbetar i linje med målen för klimatomställningen.


Läs mer i diskussionsdokumentet (på engelska): The elephant in the room – Aligning global bonds market with climate goals
 

 

Klimatguide med rekommendationer till kapitalägare

Investeringsrekommendationer till kapitalägareKlimatförändringar innebär finansiella risker. Att försäkra sig om att kapital är investerat i företag som bidrar till en klimat-säker framtid är inte bara nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen i Parisavtalet, utan även för att minska klimatrelaterade finansiella risker och ta vara på möjligheter.
Med den här klimatguiden vill WWF stödja kapitalägare inom EU – pensionsfonder, försäkringsbolag och statsägda förmögenhetsfonder – och visa hur de kan investera i linje med Parisavtalets klimatmål.

 

Guidens rekommendationer till kapitalägare handlar om att;

• klimat-testa aktieportföljerna,

• redovisa hur det investerade kapitalet bidrar till klimatmålen i Parisavtalet,

• ta steg för att investera i linje med klimatmålen, exempelvis genom att:

 • integrera klimatförändringar i investeringspolicyn,
 • sätta vetenskapligt baserade mål, och att
 • engagera sig kraftfullt i de företag som ryms i aktieportföljerna.

Läs hela guiden här (på engelska)

Läs en sammanfattning av guiden här (på engelska)

Läs pressmeddelandet från WWF här (på engelska)

 

 

En 2°C-analys av Europas största kapitalägares aktieportföljer

European Asset Owners report 2017En WWF- rapport från 2017 kartlägger hur väl åttio europeiska kapitalägares aktieinnehav bidrar till de klimatmål som 195 länder antog i Paris. Rapporten analyserar innehavens framtida koldioxidutsläpp och visar att många kapitalägare presterar dåligt mot IEAs tvågradersscenario 2020 - om de ens redovisar innehav och risker. Svenska kapitalägare är mer transparenta och i linje med scenariot, men saknar en styrmodell som säkrar att kapitalet bidrar till att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Läs mer i rapporten European asset owners: 2°C Alignment and Misalignment of Public Equity Portfolios  – en svensk sammanfattning finns här

 

 

Styr våra finansiella flöden mot globala hållbarhetsmål

Investera för en planetFoldern ”Investera för en planet” beskriver hur finanssektorn kan styra våra finansiella flöden mot globala hållbarhetsmål.
Världsnaturfonden WWF ingår i ett internationellt samarbete om en metod (SEIM – Sustainable Energy Investment Metrics) för att analysera om finansiella portföljer är förenliga med scenarier för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader. Nu kan kapitalägare och förvaltare kostnadsfritt testa portföljer med aktier och företagsobligationer, vilket innebär att du som kund också kan be att din bank eller förvaltare att redovisa om ditt kapital bidrar till klimatmålet. På liknande sätt behöver vi kunna sätta mål för såväl offentliga som privata investeringar och analysera hur de bidrar t ex till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta diskuterar vi gärna med svenska investerare och lagstiftare.
Läs mer i foldern: Investera för en planet

  

 

Kapitalets klimatpåverkan – DU ÄGER:

 

The Green ExchangeI samarbete med WWF sänder mediekanalen The Green Exchange en serie pod-avsnitt på engelska om hur vårt sparande påverkar klimatet.

Våra besparingar på banken används till stor del som investeringar i de globala finansmarknaderna. De flesta människor känner inte till vad som händer med deras investeringar, livförsäkringar och pensionssparande under tiden de har dem på banken. I det här pod-avsnittet analyseras sambandet mellan ekonomi och klimatförändringar. Slutsatserna av klimatmötet (COP21) i Paris i december 2015 diskuteras och i ett samtal med Magnus Emfel, senior rådgivare inom hållbar ekonomi på Världsnaturfonden WWF, söks svaren på frågan: Vem fattar besluten som gör att vi investerar i problemen (fossila bränslen och annat som motverkar hållbarhet)?


Lyssna på avsnitt 1 här: Climate & Finance #1: How Your Savings Impact Climate Change (på engelska).

 

Lyssna på avsnitt 2 här: Climate & Finance #2: The System We Need (på engelska).

 

Lyssna på avsnitt 4 - Del 1 härClimate & Finance #4: What Gets Measured Gets Done (Part 1) (på engelska).

 

Lyssna på avsnitt 4 - Del 2 härClimate & Finance #4: What Gets Measured Gets Done (Part 2) (på engelska).

 

Lyssna på avsnitt 5 här: Climate & Finance #5: A Tool to Assess Portfolio Alignment with the Goals of the Paris Agreement (på engelska) eller via spelaren nedan.

 


Parismötet en historisk vändpunkt - dags för finanssektorn att ställa om, skriver WWFs klimatexpert Stefan Henningsson i Pensioner och Förmåner.
Läs krönikan

 

DU ÄGER! AP-fondernas ägande av fossila reserver

En granskning från i mars 2015 avslöjar att AP-fondernas reserver av miljöförstörande kol ökar. Läs mer i rapporten: DU ÄGER! AP-fondernas ägande av fossila reserver 

I februari 2015 gick organisationerna inom kampanjen Schyssta Pensioner ut med en gemensam debattartikel. 

Dags för schyssta pensioner  

 

Under 2014 gjorde PwC på uppdrag av WWF en rapport om svenska investeringar i energisektorn. Rapporten är på engelska och går att ladda ned här: 

Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments

 

DU ÄGER! AP-fondernas ägande av fossila reserver WWF tog även fram en sammanfattning och infografik baserad på ovanstående rapport. 

Du Äger! Svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan


Denna sammanfattning finns även på engelska: 
Own it! Swedish Capital Allocated to Global Energy Investments

 

 

Världsnaturfonden WWF är stolta över att under hösten 2014 ha nominerats till Sveriges Konsumenters pris Blåslampan för rapporten Du äger!, som visar hur svenska folkets sparpengar påverkar klimatet.

Läs mer om nomineringen till Blåslampan

I ett öppet brev under våren 2014 uppmanar 14 organisationer pensionsgruppen och dåvarande finansmarknadsminister Peter Financial VehiclesNorman att sätta tydliga mål för verkligt hållbara investeringar då riktlinjer för AP-fondernas arbete med hållbarhetsfrågor ska utvecklas.

Läs brevet här.

2013 gjorde WWF sin första granskning av hur AP-fondernas finansiering av fossilbubblan riskerar klimatet och pensionerna. Mer om den kan läsas här

WWF har även studerat vad som behövs för att påskynda utvecklingen av lämpliga finansiella instrument för att möjliggöra ökade investeringar i energieffektivisering och förnybar energi världen över. Om detta går att läsa i diskussionspappret Financial Vehicles– Driving Private Investments in Climate Innovations som togs fram 2012.

 

 

Hållbar blå ekonomi

Stora Nassa, Stockholm. Foto: Germund Sellgren

 

Att haven mår bra är helt avgörande för vår hälsa, matförsörjning och för miljontals jobb i världen – ja för hela mänsklighetens framtid. Bland annat så producerar haven ungefär hälften av allt syre på planeten. Välmående hav är grunden till människans välfärd och till god ekonomi.

 

Men haven är i kris. De marina ekosystemen är hårt pressade. Utfiskning, försurning, föroreningar och döda havsbottnar med mera innebär stora utmaningar. För att haven långsiktigt ska må bra måste vi säkerställa att vi använder dem på sätt som inte förstör dem.

Principles for a Sustainable Blue EconomyWWF arbetar för en hållbar ”blå ekonomi” och att verksamheter som utgår från havet som till exempel fiske, sjötransporter, turism, fiskodling, energi och bioteknik görs på hållbara sätt. För att skapa en bred förståelse om vad som karaktäriserar en hållbar blå ekonomi har WWF genom en bred samrådsprocess utvecklat ett antal principer för detta – “Principles for a Sustainable Blue Economy”. Dessa innebär en tydlig definition, vägledning för styrning och policy, och ett antal nödvändiga insatser för att en hållbar blå ekonomi ska bli verklighet.

 

Världen har redan kommit överens om att säkra levande hav till år 2030, ta ansvar för havens framtid för att uppnå FNs globala utvecklingsmål om haven. Utvecklingsmålet kallas SDG 14 och antogs 2015. Principerna för hållbar blå ekonomi ska kunna hjälpa till i arbetet för att uppnå SDG 14.
The Sustainable Blue Economy Finance Principles”
Under hösten 2018 lanserades även ett antal principer riktade till den finansiella sektorn – ”The Sustainable Blue Economy Finance Principles” . Dessa principer ska säkerställa att investeringar inte skadar den marina miljön och är framtagna i samarbete mellan EU-kommissionen, Europeiska Investeringsbanken (EIB), World Resources Institute (WRI) och WWF. Tanken är också att kunna påvisa hur lönsamhet kan gå hand i hand med miljömässig och social hållbarhet. 


Fler rapporter finns på WWFs internationella hemsida

 

 

 

 

Exempel på ekosystemtjänster som haven ger oss:

Människan är beroende av en mängd ekologiska tjänster som världens hav producerar:

 • Havets förmåga att producera fisk och andra värdefulla naturresurser

 • Kustekosystem som korallrev, sjögräsängar och mangroveskogar utgör ekologiskt viktiga yngelplatser samt skyddar befolkningar mot stormar och kraftiga översvämningar

 • Upprätthåller havens vattenkvalitet

 • Ekosystemen och deras estetiska värden, från tropiska korallrev till den svenska skärgården, ger förutsättningar för turism och friluftsaktiviteter

 • Klimat – oceanerna fungerar som en viktig koldioxidsänka

 • Havet som energiförsörjare i form av vågkraft

 

Östersjön och hållbar blå ekonomi

Östersjön är idag ett hav i kris. Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter är några orsaker till problemen. Men Östersjön går att rädda. Och vi har allt att vinna på att göra det.

Det är många sektorer som påverkar och påverkas av Östersjöns miljö – allt från sjöfart och fiske till utvinning av mineraler och olja, energiproduktion, turism och rekreation. År efter år har konkurrensen om havets begränsade utrymme och resurser ökat.
All Hands on Deck
Ett välmående hav är grunden till vår välfärd och en god ekonomi, och för att havet långsiktigt ska må bra krävs en hållbar användning av dess resurser. Men idag är vår användning inte hållbar, Östersjön är inte välmående och dess potential att ge oss samhällsnytta är betydligt sämre än vad den skulle vara om vårt innanhav mådde bra. WWF tar i rapporten "All Hands on Deck" ett samlat grepp om utmaningen och ger förslag på kursändring och hur principerna för en hållbar blå ekonomi kan guida utvecklingen framåt.

I annan rapport granskar WWF hur Östersjöländerna lever upp till sina åtaganden att skydda Östersjön – ”Baltic Sea Action Plan Scorecard 2018”. I år granskar rapporten även hur länderna arbetar för att uppnå en hållbar blå ekonomi. Sverige, Finland, Tyskland och Ryssland har utvecklat sina politiska och ekonomiska förutsättningar. Till exempel har Sverige antagit en Baltic Sea Action Planmaritim strategi och genomför en omfattande havsplanering. Övriga länder sackar efter. Undersökningen tyder på att ökade investeringar för att uppnå målen och en hållbar blå ekonomi för Östersjön kommer att löna sig i form av ekonomisk tillväxt och fler jobb.

Läs pressmeddelandet här

 

Att återställa havsmiljön i Östersjön kan till år 2030 skapa 550 000 jobb och ge cirka 280 miljarder kronor i årligt mervärde till regionen. Det visar en rapport gjord 2013 av Boston Consulting Group på uppdrag av WWF. Östersjöns hälsa har länge enbart setts som en miljöfråga, men rapporten visar att den också måste ses som en ekonomisk och social angelägenhet. Misslyckas insatserna att återskapa en frisk Östersjö påverkas inte bara havsmiljön, utan också den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i regionen.
Här kan du läsa den fullständiga rapporten på engelska

Turning Adversity Into Opportunity: A business plan for the Baltic Sea.


Att vända motgångar till möjligheterHär kan du läsa en sammanfattning på svenska 

Att vända motgångar till möjligheter – En affärsplan för Östersjön

Under 2014 följde WWF upp med en ny analys av från Boston Consulting Group med siffror på vad en återställd havsmiljö i Östersjön skulle innebära i ekonomiskt mervärde för Sverige. Läs pressmeddelandet från 2014-07-01 här:
Sunda svenska satsningar för Östersjön kan ge friskt hav, fler jobb och ekonomisk tillväxt

 

Arktis och hållbar blå ekonomi: 

Getting it right in a new ocean: Bringing sustainable blue economy principles to the ArcticWWFs Arktisprogram presenterade under hösten 2018 en studie som ger en överblick över hur biodiversiteten, de marina resurserna och ekonomierna i Arktis kan utvecklas för att säkra långsiktig ekonomisk och ekologisk hållbarhet för både regionen och planeten.
Läs mer i rapporten “Getting it right in a new ocean: Bringing sustainable blue economy principles to the Arctic” eller i sammanfattningen här.
Läs mer om rapporten på WWFs internationella Arktissida

 

 

Utvecklingsbankernas regler måste skärpas

De multilaterala utvecklingsbankerna – Världsbanken, den Afrikanska och Asiatiska utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken med flera – är viktiga aktörer som finansiärer av utvecklingsprojekt värda hundratals miljarder kronor årligen. Många av de normer och regler som bankerna tillämpar i sin egen verksamhet tjänar även som förebilder för andra finansiella institutioner och utvecklingsaktörer, exempelvis bilaterala biståndsorgan och exportkreditinstitut.

Utvecklingsbankernas så kallade safeguard policies för miljö, social utveckling och rättighetsfrågor spelar därför en viktig roll för att uppnå globala och nationella miljö- och utvecklingsmål.

WWF menar att miljö och sociala hänsyn till fullo måste integreras i all typ av utvecklingsfinansiering på ett holistiskt, effektivt och rättvist sätt.  Vi har därför under lång tid engagerat oss i samrådsprocesser och dialog om hur utvecklingsbankernas regler successivt kan skärpas och tillämpningen förstärkas.

 

WWFs råd till utvecklingsbanker och exportkrediter

WWF menar att länder inte kan offentligt stötta smutsig fossil energi genom exportkrediter och utvecklingsbanker - och samtidigt låtsas göra något åt klimatförändringarna! WWF rekommenderar att ett lågt utsläppstak sätts för finansiering genom utvecklingsbanker och exportkrediter.

 

  

Finansiering för hållbar stadsutveckling

 

I världens städer krävs enorma investeringar för att ställa om till en hållbar utveckling. För utvecklingsekonomiernas snabbväxande städer är det avgörande att grundläggande infrastruktur byggs upp på ett hållbart sätt. I den äldre industrialiserade världen behöver befintlig infrastruktur ställas om till klimatsmarta och resurseffektiva system. Innovationer och ny teknik på bred front är nödvändigt för att bryta dagens hårt fossilbränsleberoende struktur.

Financing the TransitionTillsammans med organisationen Long Finance tog WWF under 2015 fram en rapport om finansiering för hållbar infrastruktur i städer. Några slutsatser i rapporten är att:

 

 • Avsaknad av investeringsbara projekt uppges av investerare vara det största hindret för storskaliga satsningar på hållbar infrastruktur snarare än brist på pengar.
 • Vissa finansiella instrument, som till exempel skattelättnader, tillgångsbaserade garantier och gröna obligationer, har högre potential att stödja investeringar i hållbar infrastruktur.
 • Det behövs en vägledning för investerare som förtydligar vad hållbar infrastruktur innebär, för att bedöma hur stort bidrag till klimatomställningen olika projekt ger.


Financing the Transition - SammanfattningHär kan du läsa rapporten Financing the Transition: Sustainable Infrastructure in Cities (på engelska). WWF tog även fram en sammanfattning baserad på ovanstående rapport (även denna på engelska).


Läs mer om WWFs arbete med hållbar stadsutveckling på sidan Hållbara Städer – Investera i framtiden.


Läs mer om WWFs internationella arbete med finansiering för hållbara städer (på engelska) på Financing Sustainable Cities. 

 

 

 

 

 

Svenska beslutsfattare om hållbarhet i ekonomiska beslutsprocesser

Svenska beslutsfattare om hållbarhet i ekonomiska beslutsprocesserHur pengar rör sig är avgörande för att samhällen och marknader ska kunna ställa om så att de blir hållbara. Under 2014 undersökte WWF hur svenska beslutsfattare upplever att ekonomi och hållbarhet hänger ihop.

Här sammanfattas resultaten

  

Senast uppdaterad 2019-01-07

Aktuellt

Kapitalägarnas bidrag till Rapport - EUROPEAN ASSET OWNERS: Climate alignment of public equity and corporate bond portfoliosParisavtalet

Mer arbete krävs för att Europas stora kapitalägare ska investera i linje med Parisavtalet. Flera av dem är överexponerade mot fossila bränslen. Nya analysmetoder är en nyckel till att öka finansmarknadens bidrag till klimatmålen, visar en rapport från WWF.

Läs hela rapporten (på engelska)

En svensk sammanfattning finns här

Läs pressmeddelandet från WWF här

 

Principer för hållbar blå ekonomi – Vad innebär det i Arktis?

Getting it right in a new ocean: Bringing sustainable blue economy principles to the ArcticWWFs Arktisprogram presenterade under hösten 2018 en studie som ger en överblick över hur biodiversiteten, de marina resurserna och ekonomierna i Arktis kan utvecklas för att säkra långsiktig ekonomisk och ekologisk hållbarhet för både regionen och planeten.
Läs mer i rapporten “Getting it right in a new ocean: Bringing sustainable blue economy principles to the Arctic” eller i sammanfattningen här.
Läs mer om rapporten på WWFs internationella Arktissida

 

The Sustainable Blue Economy Finance Principles

The Sustainable Blue Economy Finance Principles” Under hösten 2018 lanserades ”The Sustainable Blue Economy Finance Principles” – ett antal principer som ska säkerställa att investeringar inte skadar den marina miljön. Principerna är framtagna i samarbete mellan EU-kommissionen, Europeiska Investeringsbanken (EIB), World Resources Institute (WRI) och WWF.
Läs om principerna här (på engelska)

 

Elefanten i rummetElefanten i rummet

Den globala obligations-marknaden värderas till mer än 600 biljoner kronor. Hur påverkar detta kapital målen för klimatomställningen och hur kan investerare styra sina obligationsportföljer?

Läs mer i analysen (på engelska) som den globala tankesmedjan 2° Investing Initiative (2°ii) tagit fram med stöd av WWF:
The elephant in the room – Aligning global bonds market with climate goals 

 

Investera för en planet

Invenstera för en planet

Foldern ”Investera för en planet” beskriver hur finanssektorn kan styra våra finansiella flöden mot globala hållbarhetsmål. 

Investera för en planet 

  

Läs mer om WWFs arbete inom hållbar ekonomi

Kontakt

Har du frågor om WWFs arbete med hållbar ekonomi?

hallbarekonomi@wwf.se