Tjäder. Foto: Wild Wonders of Europe

WWFs stöd till Svensk Naturvård 2016-2018

Tio nya naturvårdsprojekt runt om i landet har fått dela på 1 770 000 kronor från Världsnaturfonden WWF. Syftet är att stödja innovativa projekt och idéer som bidrar till värdefullt nytänkande inom naturvårdsarbetet. Genom WWFs stöd till innovativ naturvård kan lovande projekt och idéer ges möjlighet att testas och utvecklas för att kunna skalas upp och spridas i större skala.


Mer information om varje projekt finns under flikarna nedan. 

Jämtgeten

Foto: Henrik Ponten Get2Gehter

Naturvårdande jämtgetter

Jämtgeten, en lantras som hotas försvinna, får nya möjligheter genom WWFs stöd till pilotprojekt där man ska använda jämtgeten till naturbete, och på så vis hitta ett användningsområde för geten samtidigt som biologisk mångfald gynnas tack vare betet och slyröjningen.


WWF bidrar med 50 000 kr

 

 

Idre Sameby

Foto: Benny Jonsson

Hållbar förvaltning av Idre Nya Samebys marker

Idre Sameby har fått stöd från WWF att utbilda samebymedlemmar i hållbar förvaltning av samebyns marker utifrån inventering av lavar och örter samt kartläggning av samiska lämningar.

WWF bidrar med 250 000 kr

 

 

Besöksvänligt skogsbruk

Foto: Sofi Alexanderson

Besöksvänligt skogsbruk

Ekoturismföreningen har fått stöd från WWF för utveckling av besöksvänligt skogsbruk och naturturism i Tiveden. Projektinsatsen ska bidra till att utveckla och anpassa olika metoder för skötsel och förvaltning av skogarna i den avsatta buffertzonen runt Tivedens nationalpark. Syftet är att skogen ska skötas på ett miljöanpassat och hållbart sätt och samtidigt öka möjligheten att skapa nya jobb och bidra till landsbygdsutveckling.

WWF bidrar med 140 000 kr

 

 

Ejderhusprojektet

Foto: Bildbeviset Peter Karlsson

Ejderhusprojektet

Ejderstammen i Sörmland har, liksom på många andra håll, minskat kraftigt på senare tid. Orsakerna är flera, men havsörnen och minken är en bidragande orsak till den kraftiga minskningen. Föreningen Sörmlands Ornitologer har fått bidrag till ett pilotprojekt för att skydda ejdrarnas häckning, i första hand på Hövringe. Detta skall göras genom att bygga och erbjuda skydd till ådorna när de ruvar. Förhoppningen är att projektet kan skalas upp och kan bidra till att ejderstammen ökar.

WWF bidrar med 20 000 kr

 

 

Ekosystemtjänster med marktäckedata

Illustration: Metria AB

Ekosystemtjänster med marktäckedata

Företaget Metria AB, som arbetar med geografisk data, har fått stöd från WWF för att utveckla en användbar karta för hållbar samhällsplanering.  Projektet ska ta fram ett innovativt förslag på en standardiserad metod att kartlägga ekosystemtjänster baserat på ett nytt heltäckande nationellt marktäckedata.

 

WWF bidrar med 240 000 kr

 

 

Landskapsbaserad naturvårdshänsyn

Foto: Sofi Alexanderson

Landskapsbaserad naturvårdshänsyn

I dagsläget saknas det evidensbaserade och praktiskt tillämpbara koncept som beaktar landskapet vid utformning av den skogliga naturvårdshänsynen. WWF har nu gett stöd till ett projekt som ska utveckla ett praktiskt och lätthanterligt koncept för landskapsbaserad naturvårdshänsyn för skogsbruket kopplat till befintlig naturvårdsbiologisk forskning. Målgruppen för materialet är framförallt personal inom skogsföretag med ansvar för natur-och kulturmiljövård, skoglig åtgärdsplanering samt planläggning, intressenter inom skogssektorn såsom skogsägarföreningar, producenter av skogsbruksplaner samt företrädare för kommunskogsbruket. Det långsiktiga målet är förbättrade förutsättningar för bevarandet av och utvecklingen av biologisk mångfald i det brukade skogslandskapet samt ett ökat medvetande om landskapets betydelse för resultatet av naturvårdshänsynen.


WWF bidrar med 250 000 kr

 

 

Pollinerare i urbana landskap

Foto: Petter Andersson

Pollinerare i urbana landskap

Ekerö kommun får stöd från WWF för att utveckla en databas som sammanfattar och visar all naturvårdsfrågor. På så vis hoppas man få till en bättre hantering av naturvårdsfrågorna. Detta kommer att göras tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm samt Stockholms universitet. Målet är att detta senare skall kunna växlas upp och användas av andra regioner och kommuner.

 

WWF bidrar med 250 000 kr

 

 

Selektion av småräka

Foto: Fiskeföreningen Norden

Selektion av småräka

Sveriges Fiskares Producentorganisation ska med stöd från WWF testa en ny, mer hållbar, fiskemetod för räkor. Syfte är att selektera bort den allra minsta räkan från fångsten, för ett mer hållbart resursutnyttjade och ett lönsammare fiske. 


WWF bidrar med 70 000 kr

 

 

Steget före i rika odlingslandskap

Foto: Karl-Olof Bergman

Steget före i rika odlingslandskap

Ängs- och betesmarker hotar att växa igen på grund av att lantbrukare lägger ned sin verksamhet. Med stöd från WWF ska nu Linköpings universitet identifiera vilka marker som hotas att växa igen och på så vis kunna agera proaktivt för att stödja fortsatt skötsel av dem. Projektet ska peka ut de regioner där hävden av marker gör störst naturvårdsnytta. Målet är att kunna kombinera detta resultat med landskapsbaserad ersättning som ger ett extra stöd till marker som ligger i biologiskt rika landskapsavsnitt och därmed kan göra naturvård till en mer påtaglig marknadsekonomisk faktor. Detta skulle främja en grannsamverkan som skulle kunna rädda de hotade hagarna.

 

WWF bidrar med 250 000 kr

 

 

Emån – historiska avtryck i hydrologin

Foto: Pelle Klippinge

Emån – historiska avtryck i hydrologin

Med stöd från WWF ska Älvräddarnas samorganisation genomföra en hydrologisk analys på hur Emån, som studieobjekt, skulle sett ut idag utan de stora omdaningar som skett i avrinningsområdet (dikning, dammbyggen, sjösänkningar mm). Det färdiga materialet kan sedan användas som exempel för andra avrinningsområden och öka förståelsen för de åtgärder som behövs för att uppnå EUs krav om god Ekologisk Status, samt våra nationella miljömål kopplade till sötvatten.

 

WWF bidrar med 250 000 kr

 

 

Senast uppdaterad 2017-03-09

WWF-stöd till naturvårdsprojekt i Sverige 2016:

Naturvårdande jämtgetter
Jämtgeten, en lantras som hotas försvinna, får nya möjligheter genom WWFs stöd
(50 000 SEK)


Hållbar förvaltning av Idre Nya Samebys marker

Idre Sameby har fått stöd från WWF att utbilda samebymedlemmar i hållbar förvaltning
(250 000 SEK)


Besöksvänligt skogsbruk
Ekoturismföreningen har fått stöd från WWF för utveckling av besöksvänligt skogsbruk och naturturism i Tiveden (140 000 SEK)


Ejderhusprojektet
Föreningen Sörmlands Ornitologer har fått bidrag till ett pilotprojekt för att skydda ejdrarnas häckning.
(20 000 SEK)

 

Ekosystemtjänster med marktäckedata
Företaget Metria AB, som arbetar med geografisk data, har fått stöd från WWF för att utveckla en användbar karta för hållbar samhällsplanering
(240 000 SEK)

 

Landskapsbaserad naturvårdshänsyn
WWF har nu gett stöd till ett projekt som ska utveckla ett praktiskt och lätthanterligt koncept för landskapsbaserad naturvårdshänsyn för skogsbruket.
(250 000 SEK)

 

Pollinerare i urbana landskap
Projektet ska utveckla analysverktyg för identifiering av fungerande grön infrastruktur för pollinerare i urbana landskap.
(250 000 SEK)

 

Selektion av småräka
Sveriges Fiskares Producentorganisation ska med stöd från WWF testa en ny, mer hållbar, fiskemetod för räkor.
(70 000 SEK)

 

Steget före i rika odlingslandskap
Linköpings universitet ska identifiera vilka marker som hotas att växa igen och på så vis kunna agera proaktivt för att stödja fortsatt skötsel av dem.
(250 000 SEK)

 

Emån – historiska avtryck i hydrologin
Älvräddarnas samorganisation ska genomföra en hydrologisk analys på Emån. Resultatet ska användas för att öka förståelsen för de åtgärder som behövs för att uppnå EUs krav om god Ekologisk Status, samt våra nationella miljömål kopplade till sötvatten.
(250 000 SEK)

Pressbilder

Björn. Foto: Leif Ragnarsson
WWFs stöd till Innovativ Naturvård delas ut för att främja den biologiska mångfalden och minska de ekologiska fotavtrycken, foto: Leif Ragnarsson.
Ladda ner bilden högupplöst

Se fler av WWFs pressbilder