© Adriano Gambarini / WWF Living Amazon Initiative / WWF-Brazil

Sötvatten

Sötvattnet är en viktig resurs som ska räcka till alla. Det behövs i hushållen, för lantbruk, industri och inte minst för naturen.  Stora områden i världen lider av permanent vattenbrist. När konkurrensen om vattnet hårdnar, blir ofta naturens behov bortglömda och många sötvattenlevande arter drabbas.

 

Många arter är beroende av sötvattnet

Nästan 10 procent av alla världens kända arter lever i sötvattensmiljöer. Sedan början av 1970-talet har sötvattenlevande fiskar, fåglar, däggdjur, reptiler och groddjur minskat med över 80 procent, på global nivå.  WWF arbetar för att bevara och återställa dessa miljöer. Den negativa trenden måste vändas.

De sötvattenlevande arterna påverkas av allt från dammar och andra vandringshinder till föroreningar, överfiskning och ett ohållbart nyttjande av vattenresurserna.

Till utmaningarna hör att de avrinningsområden WWF arbetar för att bevara och återställa kan sträcka sig över flera länder – med olika politiska förutsättningar att kunna uppnå en hållbar förvaltning av sötvattensekosystemen.  Därför arbetar WWF på flera fronter, i både projekt och olika typer av samarbeten för att uppnå resultat.  


 

strömstare

Strömmande vatten

Naturligt strömmande vatten är ganska ovanligt i Sverige idag. Det beror till stor del på byggnation av dammar och andra hinder i våra vattendrag – många gånger för vattenkraftsändamål. WWF arbetar för en hållbar vattenkraft på naturens villkor. Projektet i Ångermanälven visar vägen...

Läs mer om strömmande vatten

 

 

Algblomning i Östersjön

Stoppa övergödningen

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. De mänskliga verksamheter som bidrar till övergödningen är bland annat jordbruk, industrier och avlopp. WWF arbetar för att skydda våra sötvattensmiljöer och bromsa övergödningen.

Läs mer om övergödningen  

 

© naturepl.com / Anup Shah / WWF

Projekt i världen

WWF driverflera viktiga projekt i sötvattenområden runt om i världen.

 

Lake Naivasha i Kenya

Lake Niassa (Malawisjön)

Mekongfloden i Kambodja 

 

© Edward Parker / WWF

Water Stewardship

Alla företag använder sig av sötvatten på ett eller annat sätt. WWF arbetar med den privata sektorn för att driva förändringar som ska värna den framtida tillgången till rent sötvatten, för alla.

Läs mer om Water Stewardship

 

Senast uppdaterad 2018-09-19

 

Aktuellt

Ny rapport om de viktiga floderna

Fritt strömmande flod

Översvämningar och torka riskerar bli vanligare. I en ny WWF-rapport lyfts vikten av friska och fungerande floder för att exempelvis mildra naturkatastrofer.

Rapporten Valuing Rivers lyfter floders betydelse


Nu ökar floddelfinerna i Mekong

Irrawaddydelfin i Mekongfloden Foto: Gerry Ryan, WWF Greater Mekong

För första gången på 20 år ökar den lilla populationen av hotade Irrawaddydelfiner i Mekongfloden i Kambodja. Beståndet har stigit från 80 till 92 individer på två år.

Krafttag mot tjuvfiske gav resultat


Så kan vattenkraften miljöanpassas

Rapport från WWF, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna, om hur vattenkraften kan bli långsiktigt hållbar.

Till rapporten 


De ekonomiska värdena av miljöanpassad vattenkraft

Bild ur rapporten Rikedomar runt rinnande vatten

Det lönar sig att miljöanpassa svensk vattenkraft. Tack vare bland annat bättre fiske och ökad turism genereras drygt 11 miljarder kronor i årliga intäkter och minst 6.900 årliga arbetstillfällen under lång tid, visar rapporten Rikedomar i rinnande vatten.

Till rapporten

 

Några sötvattenlevande arter

Många arter är beroende av friska välmående sötvattenmiljöer.

 

© Global Warming Images / WWF

I Europa minskade antalet uttrar drastiskt efter 1950-talet.

Läs mer om uttern

 

Foto: WWF

Människans aktiviteter ligger till stor del bakom flodpärlmusslans kraftiga tillbakagång.

Läs mer om flodpärlmusslan