Earth Hour 2018. 24 mars 2018.

Tema: BILEN

WWFs klimatutmaning: Halvera resandet med fossila bränslen – men res klimatsmart och rör på dig dubbelt så mycket, till exempel med cykel.

 

Våra bilturer och flygresor orsakar stora klimatutsläpp

Inrikestransporter, det vill säga all vägtrafik samt sjöfart, järnväg och flyg inom landet, står enligt Naturvårdsverket för en tredjedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser – cirka 18 av totalt 54 miljoner ton utsläpp år 2015. Personbilarna bidrar mest och släpper ut 11 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala nationella klimatutsläpp.

 

Hela 80 procent av bilresorna i tätort är kortare än 3–4 kilometer, där det finns betydligt energieffektivare alternativ än bilen. För att kunna minska vår klimatpåverkan är det centralt att vi åker mindre med bil, men också att vi går över till fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Tekniken finns redan här och den utvecklas hela tiden.

 

El som produceras i Norden har betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel, men är ännu inte helt klimatneutral. Tar politiker, företag och privatpersoner rätt beslut mot en 100 procent förnybar nordisk elmix och att samtidigt främja elfordon finns det goda förutsättningar att inom en tioårsperiod komma ner till mycket låga utsläpp från personbilarna. Eftersom elen ännu inte är helt förnybar och även tillverkningen av bilar, inte minst elbilar, är mycket resurskrävande och bidrar till klimatutsläpp är det viktigt att för varje resa välja det energisnålaste alternativet snarare än att per automatik lita på att elbilen är ”fossilfri”. 

 

Även flyget står för en betydande del av utsläppen från privatpersoners resande. De utsläpp som svenskarnas flygresor inom och utanför Sveriges gränser ger upphov till ökar kontinuerligt och uppskattas idag till cirka 1 ton/per person och år, vilket är nästan lika mycket som utsläppen från personbilarna. För att vända trenden behöver vi flyga mindre och välja andra färdsätt när det är möjligt. En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har cirka 20 000 gånger större klimatpåverkan än motsvarande tågresa. Som privatpersoner är vi i stort behov av bättre tågförbindelser för att kunna motivera klimatsmarta transportval. Att åka tåg Stockholm–Amsterdam skulle exempelvis ta fem timmar idag om det fanns motsvarande snabbtågsförbindelser som Shanghai–Peking. I dag tar resan minst 15 timmar.

 

Acceptansen för att spendera fem respektive 15 timmar på ett tåg skiljer sig åt avsevärt. Även svenskarnas långväga semesterresor orsakar stora utsläpp. Vi behöver skapa andra attraktiva semestervanor, som inte ger samma klimatpåverkan.

Så kan du resa mer klimatsmart

  • Ställ bilen varannan gång ett år.
    Ungefär hälften av våra bilresor är kortare än fem kilometer. Åk kollektivt, cykla eller gå, så minskar du utsläppen markant.


  • Upptäck Semestersverige istället för att resa utomlands.
    Svenskarna gör i snitt nästan tre utrikesflygresor per person och år. En lång flygresa till exempelvis Sydostasien tur och retur släpper ut ungefär 4,4 ton CO2e per person.

 

  • Ta tåget istället för att flyga.
    Svenskarna gör nästan 1 inrikesflygresa per person och år, trots att det i många fall går ungefär lika snabbt att åka tåg.

 

Politikerna måste minska transporternas klimatpåverkan snabbt

Ansvariga politiker – gör det lättare för Sveriges befolkning att leva transportsnålt, resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha resurs- och energisnåla transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen.

Runt 70 procent av de globala koldioxidutsläppen genereras idag i städer, och andelen väntas öka ännu mer eftersom trenden är fortsatt urbanisering. Det är också i städerna som andra problem kopplade till bilism och andra vägburna tranporter är tydligast: trängsel, avgaser, buller, dålig luftkvalitet, med mera. Samtidigt finns just i städerna goda möjligheter att vara först med att gå över till fossilfria transporter. Exempelvis genom elektrifiering och energieffektivisering av fordon, effektiviseringar i transportsystemen, satsningar på fotgängare och cykelpendling, samt en väl utbyggd kollektivtrafik för dessa korta och intensivt utnyttjade transportsträckor. Potentialen för en bättre miljö, både lokalt och globalt, för natur och människors hälsa, är alltså stor om vi lyckas ställa om transporterna i och till/från städerna. 

 

Dags för klimatsmart samhälls- och transportplanering

På grund av en lång tid av samhällsplanering med bilismen i centrum så är många idag beroende av bil i Sverige, till exempel de som bor och arbetar utanför städerna. Samhällsplaneringen måste göras om och för bilberoende finns elbilar och bilar som körs på biodrivmedel som till exempel biogas. Bränslekostnad för en elbil är 1,50–2 kronor per mil, att jämföra med 6,50–15 kronor per mil för en diesel- eller bensinbil. Nu krävs tydliga politiska incitament och utbyggd infrastruktur så att elbilar och biogas på allvar kan slå igenom i Sverige även på landsbygden, och bilar som drivs av fossil diesel och bensin på allvar fasas ut. Trenden går dock åt fel håll i Sverige vad gäller bilberoendet. År 2016 såldes fler bilar än någonsin i Sverige varav bara 3 procent var så kallade supermiljöbilar med låga utsläppsnivåer.

 

Högsta växeln mot klimatsmarta transporter behövs

Trafikverket konstaterar att Sveriges åtgärder för att minska utsläpp från transporter inte räcker till för att nå de klimatmål som riksdag och regering har enats om. Trenden går dock i rätt riktning med 15 procents lägre utsläpp från alla Sveriges inrikestransporter 2015 jämfört med år 2007, men det går inte tillräckligt snabbt. Vi behöver planera, styra och investera för ett transportsnålare samhälle. Det måste bli dyrare och svårare att välja resurs- och energikrävande sätt att resa och transportera gods. Vi behöver minska utsläppen från det privata bilåkandet, flytta godstrafik från lastbilar till tåg, samt bygga ut och modernisera järnvägsnätet. Modernare, snabbare och bekvämare tåg kan också bidra till att minska en del av flygresorna. Samtidigt måste vi göra tekniska storsatsningar för att få tunga vägtransporter, sjöfart och flyg att ställa om till hållbara förnybara bränslen. När vi väl flyger är det viktigt att klimatkompensera eller donera till utveckling av klimatsmartare flygresor.

 

Fossilfria transporter fullt möjliga

WWF vill att Sveriges politiker ska lagstifta om långsiktiga styrmedel och kraftfulla åtgärder i transportsektorn som steg för steg ställer om Sverige till ett transportsnålt samhälle. Fokus ska vara på energieffektivitet i de transporter som trots allt måste göras. Senast 2030 drivs alla kvarvarande transporter på el och hållbara förnybara bränslen eller ny teknik med ännu mindre klimatutsläpp. För att klara detta måste omställningstakten snabbas på betydligt. Sveriges regering bör trycka på för att EUs fordonskrav succesivt skärps till noll klimatutsläpp under drift. WWF vill också att alla stora företag som har kopplingar till transportsektorn sätter verkligt ambitiösa klimatmål utifrån vad som krävs enligt vetenskapen. Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg visar att en inhemsk transportsektor enbart på el och hållbara förnybara bränslen är fullt möjlig . Det är oerhört viktigt att de förnybara bränslena, batterierna, elen, och så vidare produceras på ett hållbart sätt för att Sverige också ska kunna uppnå övriga miljömål som exempelvis Levande skogar och Giftfri miljö.


WWF-rapport om hållbar energi

Det är fullt möjligt att ställa om till 100 procent förnybar och hållbar energi i Sverige
– Vårt mål är att all energiproduktion ska ske inom naturens ramar, med minimal negativ påverkan på klimat, biologisk mångfald och ekosystem, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.
Ladda ner och läs rapporten

Samåkning en växande trend

Mattias Jägerskogs samåkningsprojekt Skjutsgruppen har växt till en folkrörelse. 

 

Billigt, trevligt och miljövänligt att åka ihop

 

Senast uppdaterad 2017-04-20

Heidi och Björn ska bli fossilfria

 

– Varför ska vi vänta på att andra ska gå före, när vi kan ta tag i det själva? Det tar mycket mer energi att vänta än att göra något, säger Heidi Andersson, som tillsammans med maken Björn Ferry ska bli fossilfri till 2025.

Halverade utsläppen på ett år

Med elcykel reser du miljövänligt
– utan att svettas 

Lisa Månsson elcyklar till jobbet. Foto: Elin Dunås

 

De blir allt vanligare på vägarna – de supersnabba cyklisterna som svischar förbi med sina eldrivna tvåhjulingar.

– Det känns som att man har superkrafter, säger Lisa Månsson, som varje dag cykelpendlar 3,5 mil tur och retur till jobbet, med gott miljösamvete.

 

Följ med Lisa på en tur med elcykeln

Bäst med att inte ha bil: ALLT!

- Om jag skulle berätta allt som är bra med att inte ha bil skulle du få sitta här i flera timmar. Jag säger bara ALLT!
Det svarar Mårten, snart 10 (i grön jacka), på frågan om vad han tycker om familjens bilfria år.

 

Häng med till bilfria familjen!

Res klimatsmart med Min Vardag

Fördel tågsemester

Skulle du kunna tänka dig att ta tåget hela vägen till Spanien? Här får du tips och inspiration från vane tågresenären Philipp Weiss.

Min Vardag om fördelarna med tåg

 


"Bättre utan bil"

Bilarna blir allt fler, i världen och i Sverige. Men det finns människor som går mot strömmen och hittar miljösmartare sätt att ta sig fram - och sparar både tid och pengar på det.
Min Vardag om det bilfria livet

 

"Otroligt smidigt med bilpool"

Att dela bil med andra är en del i en växande trend där man samsas om prylar – i stället för att alla ska ha sin egen. Något både miljön och deltagarna tjänar på.

Min Vardag om bilpooler