Earth Hour 2018. 24 mars 2018. 

Vad händer med klimatet?

Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. Utsläppen av växthuser ökar fortare än väntat och konsekvensen är att vår jord värms upp allt snabbare. Men om vi tillsammans agerar för klimatet kan vi vända trenden!

 

Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt, bland annat på grund av hotad livsmedelsproduktion. Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem.

 

Isbjörn. Foto: Steve Morello / WWF


De senaste tre decennierna har varit varmare vid jordytan än samtliga tidigare årtionden sedan 1850, då man började mäta temperaturen. 2015 var det varmaste året som uppmätts någonsin och det år världen uppnådde 1 grads global uppvärmning sedan förindustriell tid. Enligt FNs klimatpanel IPCCs senaste rapport är det sannolikt att temperaturökningarna fram till 2100 kommer att överstiga 2 grader i genomsnitt, vilket vore början till katastrofala följder för framtida generationers människor, växter och djur.

I Paris i december 2015 enades därför världens ledare att vi nu måste agera i alla länder för att tillsammans försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och åtminstone väl under 2 grader. Det var ett stort och viktigt steg framåt som innebär att ambitionen från alla länder, investerare, företag och individer nu ska dra åt samma håll för att uppnå klimatkonventionens mål.   

 

Når vi klimatkonventionens mål med att stanna under 1,5 graders global uppvärmning?

Nej, inte om vi fortsätter på samma bana som idag med enorma beroenden av fossila bränslen i våra transporter, industrier, livsmedelsproduktion, bostäder mm. För att ha en chans att nå målet måste vi uppnå en ekonomi som är helt bortkopplad från utsläpp av fossila bränslen och andra växthusgaser senast år 2050 globalt.

Klimatkonventionen har beslutat att vi globalt måste uppnå en balans mellan utsläpp (främst från förbränning av fossila bränslen) och sänkor (t ex från att öka skogsutbredningen). Länder som Sverige måste ligga långt före i tid så att fattigare länder med större utvecklingsbehov får längre tid på sig.

 

Sverige måste bli fossilenergifritt snabbt och våra utsläpp måste på sikt bli negativa

Solceller. Foto: Globalwarming imagesFör att hjälpa världen uppnå klimatkonventionens mål och samtidigt utnyttja möjligheterna med denna nödvändiga omställning anser Världsnaturfonden WWF att Sverige bör sätta ett mål att bli fritt från fossil energi i hela energisystemet till år 2030.

Det finns en del marginella men svårare utsläpp att adressera snabbt som kommer från stålindustrins användning av processkol samt en del utsläpp från jordbruket som kan behöva ytterligare några år innan de når noll. Fram till år 2050 bör Sverige ha uppnått negativa utsläpp vilket även är nödvändigt för hela världen 10-20 år senare för att kunna klara målet på 1,5 graders global uppvärmning. 

Utsläppen per person år 2050 bör även den vara noll och får högst uppgå till ett ton koldioxidekvivalenter – beräknat för en befolkning på nio miljarder, för att vi ska klara det. I Sverige släppte vi 2013 ut 11 ton koldioxidekvivalenter per person genom vår konsumtion, enligt Naturvårdsverkets siffror. I Sverige har vi en lång spännande resa framför oss att banta bort detta stora överskott. 

 

Finns det inget hopp för klimatet?

Jo! Det finns goda möjligheter att uppnå våra klimatmål och vända trenden, men i så fall måste politiker, investerare, företag och individer anta klimatkonventionens mål som en integrerad del av sin dagliga verksamhet vilket innebär att vi prioriterar klimatfrågan och börjar agera nu!
 
Det är den stora anledningen till att vi gör Earth Hour, vi vill väcka uppmärksamhet för klimatfrågan och visa på människors engagemang för att uppnå förändring och samtidigt sätta press på politikerna att visa handlingskraft i klimatfrågan. Sverige kan bidra till en fossilfri värld.

 

Senast uppdaterad 2017-12-14

 

Kontakt

Frågor om Earth Hour?

Läs gärna frågor och svar eller kontakta:
 

Cecilia Stenström, Projektledare för Earth Hour


Cecilia Stenström

Projektledare för Earth Hour
cecilia.stenstrom@wwf.se