Trafikljus fiskguiden större

Frågor och svar om Fiskguiden

Frågor och svar om Fiskguiden

Undrar du något om det du läser i Fiskguiden hittar du kanske svaret här, och gör du det inte ta gärna kontakt med oss i vårt frågeforum.

Vad gäller för svenska sötvattenskräftor?

Flodkräftan i svenska vatten får rött ljus i Fiskguiden och är klassad som akut hotad på Artdatabankens rödlista. Forskarna uppskattar att den bara finns på cirka tusen platser (lokaler) i Sverige. Antalet flodkräftor i Sverige har minskat stadigt till följd av kräftpest och försurning i våra sjöar. Jämfört med början av 1900-talet beräknas beståndet av flodkräfta vara nere under 5 procent.

Signalkräfta introducerades i Sverige på 1960-talet, efter att flodkräftan slagits ut av kräftpest i samtliga av de stora sjöarna. Signalkräfta från svenska vatten står idag på gult ljus i Fiskguiden. Detta beror främst på att det är en invasiv art (främmande art) som inplanterats och att det fortfarande förekommer illegala utsättningar av den för att möjliggöra fortsatt fiske. Kräftpesten fortsätter därmed spridas i våra vatten vilket försvårar flodkräftans återhämtning. Signalkräftan klarar att bli immun mot kräftpest men kan sprida sjukdomen vidare till den känsligare flodkräftan.

Vad har hänt med gäddorna?

Övergödning och miljögifter hotar lekområdena, utdikning tar bort våtmarker och lekplatser. Gädda fiskas intensivt i sportfisket och tas som bifångst i kommersiellt fiske. Både kvoter och beståndsuppskattningar saknas. Rött ljus gäller för gäddan vid Östersjökusten och de svenska stora sjöarna samt i Europa generellt. Det kan dock finnas hållbart förvaltade bestånd lokalt eller i mindre sjöar som nyttjas för fritidsfiske.

Hör med fiskekonsulenten i ditt län eller kommun.

Varför är ålen akut hotad? Kan jag äta odlad ål?

I huvudsak är det överfiske och vattenkraftsdammar som orsakar stora problem. Ålarna skadas svårt i turbinerna vid vandring nedströms och många dör. Detta begränsar återvandring och leken i Sargassohavet. Återväxten minskar och ålen riskerar på sikt att utrotas. Odlad ål är inte förökad på konstgjord väg utan man tar av vilda individer för att sedan driva upp ålen i odlingarna och man bör därför inte äta den heller. Odlad ål är lika med vild ål som göds i fångenskap.

Kan jag vara säker på att fisk från Östersjön eller våra svenska insjöar som har grönt ljus i guiden inte innehåller miljögifter?

Nej, Fiskguiden tar inte hänsyn till miljögifter, utan hänvisar till Livsmedelsverkets råd för fisk och skaldjur. Fet fisk bör konsumeras med försiktighet då gifter som PCB och dioxider ackumuleras i fiskens fettvävnad. Livsmedelsverket rekommenderade kostråd omfattar vildfångad lax, öring och strömming/sill från hela Östersjön, vildfångad lax, öring och sik från Vänern och Vättern samt röding från Vättern.

Varför är vildlaxen i Östersjön och nordöstra Atlanten röd?

Den vilda laxen hotas starkt av vattenkraften. Den är en vandrande art som när den ska leka går upp i rinnande vatten och fastnar nedanför kraftverkens turbiner då det inte finns någon vandringsväg förbi dessa. Blockeringarna från dammarna gör att man inte kan fiska vild lax på ett hållbart sätt. Det kan dock finnas hållbart förvaltade bestånd i vissa älvar som nyttjas för fritidsfiske.

Hör med fiskekonsulenten i ditt län eller kommun.

Varför hamnar gösen i Östersjön på rött ljus? Finns hållbara alternativ?

Beståndsuppskattningarna är osäkra och pekar nedåt. Gösen är känslig för överfiske och saknar en hållbar förvaltning. MSC-certifierad gös, och odlad gös från norra Europa har grönt ljus i guiden och kan ätas med gott samvete. Det kan även finnas hållbart förvaltade bestånd i mindre sjöar för fritidsfiske.

Hör med fiskekonsulenten i ditt län eller kommun.

Är butiker och restauranger tvungna att uppge var och hur fisken fångats?

Ja, men trots krav är informationen ofta otillräcklig. Enligt EUs förordning nr 1379/2013 för fisk- och vattenbruksprodukter måste butiker och restauranger visa:

  • Artens namn i dagligt tal och vetenskapligt namn
  • Info om produkten är vildfångad eller odlad
  • För vildfångade arter måste fångstplats och fångstmetod/fiskeredskap anges
  • För odlad fisk odlad ska odlingsplats uppges (vatten och land)

Också information om produkten är tinad och minsta hållbarhetstid (”bäst före-dag” eller ”sista förbrukningsdag”) ska finnas med enligt kraven i livsmedelsmärkningen. Frivillig information om fångst- eller landningsdag, miljömässiga, sociala och etiska aspekter, produktionsteknik och näringsinnehåll kan också finnas med.

Hur kan jag som konsument bidra till ett mer hållbart fiske?

Välj fisk och skaldjur som har grönt ljus i Fiskguiden, gärna certifierade enligt MSC, ASC eller KRAV.

Fråga efter certifierad fisk när du går på restaurang och handlar i butik!

Vad är skillnaden mellan rödlistning och rött ljus?

Att en art får rött ljus i WWFs fiskguide är inte samma sak som att den är officiellt rödlistad av till exempel Artdatabanken. Rödlistorna bedömer risken för om en art kan komma att dö ut beroende på populationsförändringar. WWFs röda ljus ger en ögonblicksbild ur verkligheten som baseras på hur bestånden mår, hur fisket eller odlingen påverkar ekosystemet och förvaltningens effektivitet.

Hur ställer sig WWF till certifierade arter?

WWF rekommenderar MSC-, ASC- och KRAV-märkta produkter som hållbara val. Arter som är certifierade får automatiskt grönt ljus (titta efter miljömärkta arter i Fiskguiden). Gå gärna in på respektive märknings webbplats för att se fullständiga listor och uppdateringar.

Läs om miljömärkning för fiske

Ger WWF ut fiskguider i andra länder?

Ja. Arbetet med fiskguiden och utvärderingen av fisk- och skaldjursarterna/ sjömatsarterna görs i samarbete mellan många WWF-kontor. Guiden ges ut i 25 länder på ett 20-tal olika språk.

Hur många av våra Östersjöfiskar finns på grönt ljus?

Av de cirka 13 Östersjöarter som finns med i fiskguiden är det endast tre som har alternativ på grönt ljus. Dessa är abborre som fiskats med garn i Rigabukten, strömming fångad i östra Östersjön och MSC certifierad skarpsill från Östersjön.

Läs om miljömärkning för fiske

Finns det arter i guiden som saknar alternativ på grönt ljus?

Ja, 15 arter saknar idag alternativ på grönt ljus i fiskguiden vilket kan jämföras med 17 arter i fjol. För ål, haj (pigghaj), rocka, vitling och röd snapper saknas även alternativ på gult ljus och bör därför alltid undvikas.

Hur många arter får grönt ljus, gult och rött ljus i guiden?

Cirka 80 procent av arterna i fiskguiden har alternativ på grönt ljus, vilket inkluderar de miljömärkta. Vidare finns ca 75 procent av arterna även representerade på gult ljus, och närmare 90 procent återfinns på rött ljus.

Vad avgör om fisken får grönt ljus (Ät gärna), gult ljus (Var försiktig) eller rött ljus (Låt bli)?

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: – hur bestånden mår – om kontrollen och förvaltningen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosystemet.

För odlade arter tittar vi också på var fodret kommer ifrån och miljöpåverkan från odlingen liksom anställdas sociala och etiska rättigheter. Fiskarna får sedan grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen. En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.

Varför behövs en konsumentguide om fisk?

Guiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller från ansvarsfulla miljöanpassade vattenbruk. Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. I dag är cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns.

Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter också stark press på livet i haven. Ju fler medvetna konsumenter som finns, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. Många följer Fiskguidens råd sedan många år.

Var kan jag ladda ner den?

Fiskguiden finns här på sajten och är anpassad för mobil, dator och surfplatta. Den finns också som gratis app för androidtelefoner och iPhones. Sök i appbutiken eller på sidan Fiskguiden som app.

OBS! Ingen tryckt upplaga ges ut sedan 2017, dels för att spara resurser men också för att alla uppdateringar görs digitalt och i appen.

Vad är Fiskguiden?

Fiskguiden är WWFs konsumentguide för mer hållbara och miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Guiden i Sverige har getts ut sedan 2002. I år omfattar den drygt 70 av de vanligaste fisk- och skaldjursarterna som finns på den svenska marknaden.

Torsk Fisk

Fiskguiden

WWFs konsumentguide för mer miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Sök på artens svenska eller vetenskapliga namn, alternativt sortera efter färgerna grönt, gult och rött.

fiskguiden.wwf.se

Svensk skärgård
  • Steg 1
  • Steg 2
  • Steg 3

Östersjöfadder

Tillbaka Steg 1 / 3

Månadsbelopp

Som fadder bidrar du månadsvis via autogiro regelbundet till WWFs arbete.

Premie

Faktureringsadress

Sverige

Signera ditt autogiro

Senast ändrad: 2019-01-31

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se tills vidare om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.