Fiskguiden-blackfisk

OM Fiskguiden

Till Fiskguiden

Du som konsument kan bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk genom att göra ett medvetet val när du köper fisk och skaldjur. Till din hjälp finns Fiskguiden, WWFs konsumentguide för mer hållbara val av sjömat.

Varför behövs Fiskguiden?

Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. Globalt är idag cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns. WWF Fiskguiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller från ansvarfulla miljöanpassade vattenbruk.

Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter också stark press på livet i haven, men ju fler medvetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. Många följer Fiskguidens råd sedan många år.

Fiskguiden är, tillsammans med de andra konsumentguiderna, Köttguiden och Vegoguiden, en viktig komponent i många projektet som till exempel Eat4Change, vars mål är att inspirera unga att göra mer hållbara matval. Projektet finansieras av Europeiska unionen.

Vad är det som bedöms i guiden?

Guiden tar upp flera olika hållbarhetsparametrar som är viktiga för att göra en bedömning av hur hållbart ett fiske, eller en fiskodling är. Fisk och skaldjur får efter utvärdering sedan grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen.

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: – hur bestånden mår – om kontrollen och förvaltningen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosystemet där bland annat fiskeredskapen och bifångstmängder räknas in. För odlade arter granskas även var fodret kommer ifrån och miljöpåverkan från odlingen, liksom anställdas sociala och etiska rättigheter.

Fiskguiden tar upp cirka 80 olika arter och ger en så detaljerad bild av vilka val som är mer eller mindre hållbara. En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.

Du kan bidra till ett mer hållbart fiske

Äter du fisk och skaldjur? Välj då arter som har grönt ljus i Fiskguiden, och sprid gärna guiden till vänner och bekanta. Här är fler sätt att hjälpa till:

  • Visa att du bryr dig! Har din mataffär eller favoritrestaurang dåligt utbud av grön eller miljömärkt fisk? Eller säljer de produkter som har rött ljus i WWFs fiskguide? Ju fler som frågar desto större sannolikhet att företaget ändrar sina policies och utbud.
  • Kräv information så du kan göra ett medvetet val. Det är inte alltid lätt att få svar på hur fisken du vill köpa är fiskad eller odlad eller vart den kommer ifrån, men butiker och restauranger är faktiskt skyldiga att uppge det enligt EUs marknadslagstiftning. Artens svenska och vetenskapliga namn måste framgå, samt fångstmetod och ursprung. Är det inte tydligt skyltat i butiken eller i menyn på restaurangen så kan du be personalen ta reda på svaren åt dig, för du har rätt att veta.
  • Välj gärna miljöcertifierat med MSC, ASC eller KRAV. Miljöcertifiering är inget självändamål men ett bra verktyg för att driva fisket och vattenbruket i en mer hållbar riktning.
  • Kolla upp fiskredskapet och odlingsmetoden. Fisk fiskas på många olika sätt, bland annat med trål, garn, långrev och bur. Olika fiskemetoder har olika påverkan på miljön. Bottentrål påverkar bottenlevande arter och livsmiljöer eftersom redskapet släpas längs havsbotten. Fiske med garn och långrev kan skada sjöfåglar och marina däggdjur som kan fastna på krokarna eller i garnen och drunkna. Välj gärna fisk som fångats med bur. Fisk som inte var tänkt att fångas kan släppas ut levande, och buren har liten påverkan på botten. Fisk som har odlats i slutna system på land har mindre påverkan på den omgivande miljön, men kräver mer energi än havsbaserade kassodlingar. Undersök därför om anläggningen är klimatcertifierad, eller hur deras energianvändning ser ut. Musslor som odlats i havet kan du äta med gott samvete – de kräver inget foder utan livnär sig på växtplankton och alger i vattnet vilket bidrar till bättre vattenkvalité.
  • Vissa fiskar är bättre att äta än andra. Arter som sill, skarpsill och makrill lever i stim, och fångas med mängdfångande redskap som snörpvad och flyttrål. Fisket kan bedrivas med låg bränsleförbrukning eftersom mycket fisk kan fångas på ganska kort tid, bifångsterna är små och bottenkontakten liten. Undvik djuphavsfiskar som hälleflundra, marulk, kungsfisk/uer, rödtunga och havskatt. De växer långsamt och blir könsmogna sent vilket gör dem känsliga för överfiske.

Fiskguiden och företag

WWF välkomnar att konsumentguiderna Köttguiden, Fiskguiden, och Vegoguiden marknadsförs mot konsumenter i butik, på restaurang och i konsumentappar och andra verktyg! Många fler behöver göra betydligt bättre val för planeten och vi är glada om företag vill bidra till det. Guiderna kan också fungera bra i utbildningar eller som information till anställda.

WWF vill gärna se företag använda Fiskguiden och ser positivt på att företag lyfter fram guiden i sin marknadsföring. För att detta ska bli trovärdigt mot konsument och kunder måste företaget leva upp till sina påståenden. Här finns mer information om hur guiderna får användas i marknadsföring liksom marknadsföringsmaterial.

Läs mer här
gulfenad-tonfisk-fot.jpg
Läs mer här

Frågor och svar om Fiskguiden

Vad är Fiskguiden?

Fiskguiden är WWFs konsumentguide för mer hållbara och miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Guiden i Sverige har getts ut sedan 2002. I år omfattar den närmre 90 av de fisk- och skaldjursarter som vanligen finns på den svenska marknaden. 

Vad avgör om fisken får grönt ljus (Bra val), gult ljus (Var försiktig) eller rött ljus (Låt bli)? 

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: – hur bestånden mår – om kontrollen och förvaltningen är effektiv – och fiskets påverkan på ekosystemet där bland annat fiskeredskapen och bifångstmängder räknas in.  

För odlade arter tittar vi också på var fodret kommer ifrån och miljöpåverkan från odlingen liksom anställdas sociala och etiska rättigheter. Fisk och skaldjur får efter utvärdering av odlingen sedan grönt, gult eller rött ljus – som trafikljusen.  

En art kan ha flera olika färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad.  

Hur bör jag tänka om jag vill äta sjömat som har liten påverkan på klimatet?

Fiskguiden innehåller ingen klimatgranskning, men sill, skarpsill och makrill är miljösmarta val, enligt WWF. De lever i stim och fångas med redskap som snörpvad och flyttrål. Fördelarna med fångstmetoderna är låg bränsleförbrukning för båtarna, fisken fångas på ganska kort tid, bifångsterna är små och bottenkontakten liten. Odlade musslor (som fångar kväve och minskar övergödning) är också klimatsmarta.

WWFs matkalkylator ger tips om hur du kan äta klimatsmart. Där kan du se vilka utsläpp olika livsmedel ger, bland annat de vanligaste matfiskarna, och komponera en måltid som ryms inom de planetära gränserna.

Hur kan jag som konsument bidra till ett mer hållbart fiske?

Välj fisk och skaldjur som har grönt ljus i Fiskguiden, och sprid gärna guiden till vänner och bekanta. Upptäcker du restauranger eller butiker som säljer fisk med rött ljus, säg gärna till och fråga varför de har dessa arter i sin butik. Ju fler som påtalar att de vill se fler hållbara fiskar i handeln, desto större sannolikhet att företaget ändrar sig. 
 
Ta reda på hur fisken fångats eller odlats. Fisk fiskas på många olika sätt, bland annat med trål, garn, långrev och bur. Olika fiskemetoder har olika påverkan på miljön. Bottentrål påverkar bottenlevande arter och livsmiljöer eftersom redskapet släpas längs havsbotten. Fiske med garn och långrev kan skada sjöfåglar och marina däggdjur som kan fastna på krokarna eller i garnen och drunkna. Fisk som har odlats i slutna system på land har mindre påverkan på den omgivande miljön, men kräver mer energi än havsbaserade kassodlingar. Undersök om anläggningen är klimatcertifierad, eller hur deras energianvändning ser ut.

Vilka är nyheterna i Fiskguiden 2021?

Strömming (Clupea harengus):
Strömming/sill fiskad i Östersjön med garn eller flyttrål går från grönt till gult ljus på grund av att Östersjöbeståndet är utsatt för ett högt fisketryck, samt osäkerhet råder kring hur uttag av strömming påverkar torsken och torskens återhämtning. Andelen lekmogen fisk har minskat, strömmingen är mindre i storleken, och blir könsmogen/lekmogen tidigare.

Rött ljus om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada – västra Newfoundland). Gult ljus om fiskad med garn eller flyttrål i Östersjön (se undantag på grönt), om fiskad med garn i Skagerrak och Kattegatt eller om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada). Grönt ljus om fiskad med flyttrål vid Irland, nordvästra Skottland, i Keltiska havet eller i Engelska kanalen. Grönt ljus för norsk vårlekande sill som fiskas med trål eller ringnot i Barents hav och Norska havet, Nordsjön, Island, Färöarna, östra Grönland.

Grönt ljus om fiskad med flyttrål i Bottenhavet och Bottenviken eller om fiskad med fällor eller flyttrål i Rigabukten. Om fiskad med flyttrål eller ringnot i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön eller i östra engelska kanalen (höstlekande sill) eller om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (USA). MSC-certifierad. KRAV-certifierad.

Amerikansk hummer (Homarus americanus):
Burfångad amerikansk hummer (USA och Kanada ekonomisk zon) går från grönt till rött ljus på grund av bifångst av valen Nordkaparen (Eubalaena glacialis) i hummerfisket. Nordkaparen är listad som kritiskt hotad på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista över hotade växter och djur. Endast ca 360–450 individer av Nordkaparen finns nu kvar. Av dessa är endast 100 honor. Intrassling i fiskeredskap samt kollisioner med båtar är de största hoten mot Nordkaparen.

Hummer (Homarus gammarus, Homarus americanus):
Rött ljus om fiskad med bur i Nordsjön eller Barents hav (norskt fiske, Homarus gammarus), samt om trålad, oavsett fångstområde. Burfångad amerikansk hummer (Homarus americanus) – USA och Kanada ekonomisk zon. Gult ljus om fiskad med bur i Skagerrak och Kattegatt (svenskt fiske, Homarus gammarus), eller om fiskad med bur vid Skottland eller England. Grönt ljus om MSC-certifierad.

Skipjack tonfisk (Katsuwonus pelamis):
Skipjack fiskad med ringnot i Atlanten går från gult till rött ljus. Beståndsuppskattningar är osäkra, beståndet är utsatt för ett högt fisketryck och en successiv minskning av medelvikten på skipjack över tid och som nu är lägre än den någonsin varit indikerar att beståndet fiskas för hårt. Fisket är även förknippat med hög andel av ungfisk i fångsten. Ringnotsfiske på fritt simmande tonfiskstim har lägre bifångster än ringnotsfiske med så kallad FAD (Fish Aggregating Device), men bifångster av hajar, rockor och svärdfisk kan inte uteslutas. För hårt fiske på tonfisk, kan generera effekter längre ner i näringsväven eftersom tonfisk fyller en viktig roll i ekosystemet som toppredator.

Skipjack fiskad med ringnot i Indiska Oceanen (både FAD-Free och med FAD) går från gult till rött ljus på grund av osäkra beståndsuppskattningarna, högt fisketryck, hög fiskedödlighet, bifångst av hajar, rockor och havssköldpaddor samt hög andel ungfisk i fångsten. Förvaltningen bedöms vara ineffektiv.

Skipjack fiskad med handlina eller spö i Indiska Oceanen går från grönt till gult ljus på grund av osäkra beståndsuppskattningarna, högt fisketryck samt hög andel ungfisk i fångsten. Förvaltningen bedöms vara ineffektiv och de vetenskapliga råden efterlevs ej.

Skipjack fångad med handlina i västcentrala och norra Atlanten går från gult till grönt ljus i och med genomförda förbättringar i förvaltningen som nu bedöms vara effektiv till största del. Fiskeredskapen har låg påverkan på känsliga och hotade arter, låg andel bifångst och utkast av andra arter, samt har liten/låg påverkan på bottenhabitat. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring beståndsuppskattningarna och deras tillförlitlighet, samt andelen ungfisk i fångsten.

Rött ljus om fiskad med garn eller ringnot i Indiska oceanen eller om fiskad med ringnot i östcentrala och östra Atlanten. Om fiskad med ringnot (FSS) i västcentrala och norra Atlanten. Om fiskad i östcentrala och södra Stilla havet eller om fiskad med garn i västcentrala Stilla Havet.

Gult ljus om fiskad med ringnot i västcentrala Stilla havet, fiskad med handlina eller spö i Indiska oceanen eller i östcentrala och östra Atlanten. Grönt ljus om MSC-certifierad, eller om fiskad med handlina eller spö i Indiska oceanen (Indonesisk ekonomisk zon), västcentrala Stilla havet eller i västcentrala och norra Atlanten.

Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares):
Gulfenad tonfisk som fiskas med ringnot i västra och centrala Stilla havet går från gult till
rött ljus på grund av hög andel ungfisk i fångsten, bifångst av känsliga och hotade arter (hajar, rockor, havssköldpaddor, marina däggdjur). Beståndet kännetecknas av osäkert dataunderlag (utkast, bifångst) på grund av otillräckliga observationstillfällen. Förvaltningen bedöms vara delvis effektiv. Beståndet bedöms vara fullt nyttjat och det finns väldigt lite eller inget utrymme för ett ökat fisketryck.

Rött ljus generellt om fiskad med långrev, ringnot eller garn oavsett fångstområde (se undantag på gult ljus). Gult ljus om fiskad med ringnot (DOL) i östcentrala och södra Stilla havet, fiskad med ringnot (FSS) i västcentrala och södra Stilla havet, om fiskad med handlina eller spö i Indiska Oceanen, Atlanten eller vid Maldiverna. Grönt ljus om MSC-certifierad, om fiskad med handlina eller spö i Indiska oceanen (Indonesisk ekonomisk zon) västcentrala Stilla havet eller i västcentrala och norra Atlanten

Torsk (Gadus morhua):
Torsk fiskad med handlina eller spö vid Färöarna får gult ljus i årets Fiskguiden (ny utvärdering). Rekryteringen (mängden nytillkommen fisk) har legat på en låg nivå under 2019 och 2020. Handlina och spö bedöms vara skonsamma fiskemetoder med låg ekosystempåverkan, både på livsmiljöer och andra arter. Färöarna har ett implementerat utkastförbud på plats. Förvaltningen bedöms vara effektiv. Bifångst- och utkastnivåer är låga.

Rött ljus om fiskad i norra Atlanten (se undantag på gult ljus, Gadus Morhua). Om fiskad i nordvästra Stilla Havet (Gadus macrocephalus). Gult ljus om fiskad med långrev, trål eller garn i Barents hav och Norska havet (Gadus morhua). Om fiskad med handlina eller spö vid Färöarna (Gadus morhua). Grönt ljus om MSC-certifierad eller KRAV-certifierad.

Makrill (Scomber scombrus):
Makrill fiskad med flyttrål i Nordostatlanten går från gult till grönt ljus på grund av att fisketrycket bedöms vara hållbart, och beståndet livskraftigt. Andel lekmogen fisk överstiger aktuellt gränsvärde. Fisket bedöms ha en låg påverkan på ETP-arter, dvs känsliga och hotade arter, samt en låg andel bifångst och ungfisk i fångsten. Utkastförbud råder (Ryssland, Island, Färöarna, Norge, EU (landningsskyldighet)). Förvaltningen bedöms vara effektiv.

Rött ljus om fiskad i ostcentrala Atlanten eller Medelhavet. Gult ljus om fiskad med garn i Nordostatlanten, eller om fiskad med flyttrål i Nordvästatlanten. Grönt ljus om fiskad i Nordostatlanten.

Skarpsill (Sprattus sprattus):
Skarpsill fiskad med flyttrål i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön går från gult till grönt ljus på grund av definierade referenspunkter om minskad fiskedödlighet, ökad andel lekmogen fisk och ökad reproduktionskapacitet. Bifångst och utkast bedöms vara låga. Låg påverkan på ETP-arter, dvs känsliga och hotade arter samt låg påverkan på bottenhabitat. Förvaltningen bedöms vara delvis implementerad.

Grönt ljus om MSC-eller KRAV-certifierad eller om fiskad i nordostatlanten eller Östersjön.

Sardin (Sardina pilchardus):
Sardin fiskad med ringnot i Biscayabukten går från gult till grönt ljus på grund av förbättrat beståndstatus, minskad fiskedödlighet och ökad andel lekmogen fisk. Förvaltningen bedöms till stor del vara effektiv.

Rött ljus om trålad i Medelhavet. Gult ljus om fiskad med ringnot i Nordostatlanten eller Medelhavet. Grönt ljus om fiskad med trål eller ringnot vid Mauretanien och Marocko. Finns som MSC-certifierad.

Abborre (Perca fluviatilis):
Abborre fiskad med garn i Schweiz (insjö), går från gult till grönt ljus på grund av effektiv förvaltning, livskraftiga bestånd, minimal negativ ekosystempåverkan samt minimal bifångst.

Abborre fiskad i Peipussjön i Estland går från gult till grönt ljus.
Effektiv förvaltning, livskraftiga bestånd, minimal negativ ekosystempåverkan, minimal bifångst.

Rött ljus om fiskad i Östersjön generellt (se undantag på gult ljus), generellt om fiskad i Europa (insjö). Gult ljus om fiskad med garn eller bur i Östersjön (svensk kust), om fiskad med garn eller bur i Rigabukten (Estland), om fiskad i Vörtsjärvssjön (Estland) eller om fiskad med garn eller bur i Polen (insjö). Grönt ljus om MSC-certifierad, om fiskad med garn i Vänern, Vättern, Hjälmaren eller Mälaren.

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss):
Regnbåge odlad i dammar, tankar eller i genomflödessystem i Schweiz går från gult till grönt ljus. Detta vattenbruk kännetecknas av en låg foderkoefficient. Majoriteten av foderingredienserna är fullt spårbara och kommer från hållbara och ansvarfulla källor. GMO-fritt. Ynglen kommer från kläckerier. Låg energiförbrukning och kemikalieanvändning. Ekosystempåverkan är låg i och med låg andel näringsläckage, föroreningar och förekomst av sjukdomar och parasiter. Låg risk för rymningar och påverkan på den vilda populationen. Schweiz har ratificerat ILO-konventionerna. Rättvisa arbetsförhållanden och en god relation till lokalbefolkningen råder.

Rött ljus om odlad i Sydamerika eller om odlad i dammar eller genomflödessystem i Turkiet. Gult ljus om odlad i öppna kassar i Sverige eller om odlad i RAS; dammar, tankar eller genomflödessystem i Europa. Grönt ljus om ASC-certifierad, om odlad i landbaserade recirkulerande system (RAS) i Danmark eller om odlad i öppna kassar i Finland.

Varför behövs en konsumentguide om fisk?

Guiden hjälper både privatpersoner och andra aktörer att välja miljövänliga och hållbara sjömatsprodukter som kommer från hållbart förvaltade fisken eller från ansvarfulla miljöanpassade vattenbruk.  

Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. Globalt är idag cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns.    

Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter också stark press på livet i haven. Ju fler medvetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. Många följer Fiskguidens råd sedan många år.

Hur många arter får grönt ljus, gult och rött ljus i guiden?

Av de 89 arterna i guiden har 75 arter alternativ på grönt ljus (84%), 59 på gult ljus (66%), 79 på rött ljus (89%). 47 stycken har grönt ljus, dvs 53% även utan certifiering. 

Finns det arter i guiden som saknar alternativ på grönt ljus?

Sju arter saknar idag alternativ på grönt ljus. 

För ål (Anguilla anguilla), hajar, rockor, röd snapper (Lutjanus campechanus) och vitling (Merlangius merlangus) saknas även alternativ på gult ljus och bör därför alltid undvikas. Det gäller också den svenska flodkräftan (Astacus astacus) som är akut hotad på SLU Artdatabankens rödlista. 

Ger WWF ut fiskguider i andra länder?

Ja. Arbetet med Fiskguiden och utvärderingen av fisk- och skaldjur (sjömat) görs i samarbete mellan många WWF-kontor. Fiskguider finns numera i 28 länder. 

Vad är skillnaden mellan rödlistning och rött ljus?

Att en art får rött ljus i Fiskguiden är inte samma sak som att den är officiellt rödlistad av SLU Artdatabanken. Rödlistan är en bedömning över arters risk att dö ut i Sverige. WWFs röda ljus Fiskguiden är en ögonblicksbild från verkligheten baserad på hur bestånden mår, förvaltningens effektivitet och hur fisket eller odlingen påverkar ekosystemet (uttag, redskap och bifångster).

Hur ser rekommendationerna i Fiskguiden ut för våra vanligaste matfiskar?

Lax (Salmo salar):
Grönt ljus om ASC- eller KRAV-certifierad, samt om fiskad med garn i Vättern.

Gult ljus om odlad i öppna kassar (Norge, Skottland, Irland, Island eller Färöarna). Om stödutsatt i avelsprogram från Sverige eller norra Europa, samt om fiskad med garn i Vänern.

Rött ljus oavsett fångstmetod eller fångstområde (se undantag på gult och grönt ljus), samt oavsett produktionssystem eller produktionsland (vattenbruk) (se undantag på gult och grönt ljus).

Räka / Nordhavsräka (Pandalus borealis):
Grönt ljus om MSC-certifierad, KRAV-certifierad eller om fiskad med trål utanför Baffinön (Kanada). Gult ljus om fiskad med trål vid Svalbard, Island eller Grönland eller om fiskad med trål vid Kanada (se undantag grönt ljus). Rött ljus om fiskad med trål i Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.

Torsk (Gadus morhua, Gadus macrocephalus):
Grönt ljus om MSC-certifierad eller KRAV-certifierad. Gult ljus om fiskad med långrev, trål eller garn i Barents hav och Norska havet (Gadus morhua) eller om fiskad med handlina eller spö vid Färöarna (Gadus morhua). Rött ljus om fiskad i norra Atlanten (se undantag på gult ljus, (Gadus morhua) eller om fiskad i nordvästra Stilla Havet (Gadus macrocephalus).

Strömming/Sill (Clupea harengus):
Grönt ljus om MSC-certifierad eller KRAV-certifierad. Om fiskad med flyttrål eller ringnot i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön eller i östra Engelska kanalen (höstlekande sill). Om fiskad med trål eller ringnot i Barents hav, Norska havet, Nordsjön, Island, Färöarna, östra Grönland (norsk vårlekande sill). Om fiskad med flyttrål i Bottenhavet och Bottenviken. Om fiskad med fällor i Östersjön (öster om Bornholm). Om fiskad med fällor eller flyttrål i Rigabukten. Om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (USA).

Gult ljus om fiskad med garn eller flyttrål i Östersjön (se undantag på grönt). Om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada). Om fiskad med flyttrål vid Irland, nordvästra Skottland, i Keltiska havet eller i Engelska kanalen.

Rött ljus om fiskad med ringnot i nordvästra Atlanten (Kanada – västra Newfoundland). Om fiskad med flyttrål eller garn i Skagerrak, Kattegatt tom Västra Östersjön (vårlekande sill).

Alaska Pollock (Theragra chalcogramma):
Grönt ljus om MSC-certifierad. Gult ljus om fiskad med snurrevad i Nordvästra Stilla havet, om fiskad med flyttrål i Nordvästra Stilla havet (Ryssland, öster om 174 breddgraden)

Rött ljus om fiskad med bottentrål i Nordvästra Stilla havet (Japans ekonomiska zon – EEZ) eller om fiskad med flyttrål i Nordvästra Stilla havet (Rysslands ekonomiska zon – EEZ; väst om 174 breddgraden).

Sej / Gråsej (Pollachius virens):
Grönt ljus om MSC-certifierad eller KRAV-certifierad, fiskad med långrev eller garn vid Island eller om fiskad med ringnot i Barents Hav eller Norska havet.

Gult ljus om trålad vid Island eller Färöarna. Rött ljus om fiskad med bottentrål i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön, Barents hav eller Norska havet.

Kontakt

Mejla gärna dina frågor och funderingar om Fiskguiden till oss på fiskguiden@wwf.se.

Dela gärna:

Senast ändrad 22/11/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se