Foto: Sergey Gorshkov

WWF: ”Rovdjurskonflikten – det är dags att lösa den nu!” 

2015-08-18 (Publicerad på Supermiljöbloggen)
Det är hög tid för Sveriges politiker att sluta med paj­kast­ning­en, kavla upp ärmarna, och gemensamt över par­ti­grän­ser­na skapa för­ut­sätt­ning­ar för att få ordning och reda i den svenska rovdjurs- och vilt­po­li­ti­ken. Det går att åstad­kom­ma och måste göras. Det är po­li­ti­kens ansvar att skapa en lösning på denna utdragna kon­flikt­frå­ga.


Sverige lämnar i dagarna in sitt svar till EU-kom­mis­sio­nen om var­g­jak­ten. Vi hoppas att re­ge­ring­en pre­sen­te­rar en kraftfull och tydlig hand­lings­plan på hur det ska skapas en lång­sik­tigt hållbar varg­po­li­tik. Det här är en fråga som Sverige kan och bör lösa.


Vi behöver skapa en grund så att för­valt­ning­en av våra rovdjur och annat vilt blir lång­sik­tig, för­ut­säg­bar och tydlig. Oviss­he­ten är en av män­ni­skans största problem och gäller i högsta grad för rovdjurs- och vilt­po­li­ti­ken. Ingen vet vad som ska hända i morgon eller framöver – och det har varit väldigt tydligt när det gäller varg­frå­gan.

 

De senaste 20 åren har de som lever med vargen, tycker mer eller mindre om den, plågats av att inte få några klara och tydliga besked i små eller stora frågor som rör för­valt­ning­en. Tänkvärt är att EU-kom­mis­sio­nen har samma problem – och orsaken är otyd­lig­he­ten i den svenska rovdjurs- och vilt­för­valt­ning­en.

 

Vad behöver då göras politiskt? Det vik­ti­gas­te är att skapa en trovärdig färdplan framåt som har acceptans och är formellt beslutad. Den ska innehålla en hand­lings­plan med tids­an­gi­vel­ser för vad som ska göras och när. Hela arbetet ska grunda sig på en eko­system­ba­se­rad för­valt­ning som tar hänsyn till män­ni­skor­na, naturen och djuren – ett hel­hets­per­spek­tiv!

 

WWF föreslår följande process för att komma vidare och göra för­valt­ning­en logisk, trans­pa­rent och operativ:

1. Upprätta och besluta om en tydlig handlingsplan med tidsangivelser.

 

2. Att det i jaktförordningen införs en ny paragraf som ger Naturvårdsverket och länsstyrelserna mandat att utfärda förvaltningsplaner efter gemensamma riktlinjer för vilda däggdjur och fåglar.

 

3. Där anges vad förvaltningsplanerna ska innehålla och hur de ska förhålla sig till varandra.

 

4. Att det i jaktförordningen införs mandat att använda förvaltningsplanerna som underlag vid beslut om förvaltningen.

 

5. Att en arts gynnsamma bevarandestatus slås fast utifrån bästa möjliga vetenskapliga underlag och inte genom politiska beslut.

 

6. Att beslut fattas om att en ny modern jaktlagstiftning för förvaltningen av vilda däggdjur och fåglar ska utarbetas.

 

7. Att i jaktlagstiftningen införa organisationers rätt att överklaga beslut fattade med stöd av denna till domstol.

 

8. Att skapa ett forum för dialog mellan olika intressentgrupper kring viltförvaltning och rovdjursfrågor.

 

Det här är ett första steg och en för­ut­sätt­ning för att arbetet med rov­djurs­frå­gan ska kunna nor­ma­li­se­ras. Det kommer att ta tid men arbetet måste inledas.

 

Varför inte redan nu med en fast­ställd hand­lings­plan och några första hand­grip­li­ga beslut som visar att re­ge­ring­en och po­li­ti­ker­na menar allvar? WWF föreslår ovan hur en sådan process ska kunna komma igång för att skapa lugn och till­för­lit i rov­djurs­frå­gan men även för övriga vilt­frå­gor. En ut­gångs­punkt för in­ne­hål­let i hand­lings­pla­nen kan vara det förslag till ”Strategi för svensk vilt­för­valt­ning” som Na­tur­vårds­ver­ket över­läm­na­de till re­ge­ring­en före sommaren.


För­valt­ning­en av vilda djur måste baseras på en eko­system­ba­se­rad grundsyn där både människor och djur re­spek­te­ras. För att nå dit måste för­valt­ning­en vila på en solid lag­stift­ning.
Dagens vilt­lag­stift­ning saknar grunderna för att genomföra en väl ge­nom­tänkt och praktisk för­valt­ning. Det går lätt att rätta till genom att re­ge­ring­en inleder med att göra några enkla ändringar och tillägg i jakt­för­ord­ning­en, vilket medför att för­valt­nings­pla­ner­na blir styrande för vilt­för­valt­ning och därmed skapar en logisk be­sluts­pro­cess som alla kan förstå. Att för­valt­nings­pla­ner­na ska vara styrande be­slu­ta­des av riksdagen i december 2013. Det är dags att genomföra detta nu.


För att få ett lång­sik­tigt hel­hets­grepp i vilt­för­valt­ning­en måste det införas en sam­för­valt­ning av olika arter av däggdjur och fåglar – med beaktande av skador och problem som de orsakar i sina livsmil­jö­er i eller vid kontakt med mänsklig aktivitet. Det gäller ex­em­pel­vis för stora rovdjur, älg, rådjur, vildsvin, säl, skarv, tranor, gäss och ingår i förslaget ovan.
De fem punkter som mi­nist­rar­na Bucht (S) och Romson (MP) i SvD Opinion den 4 februari anger att re­ge­ring­en ska arbeta utifrån är bra och lovvärda – men inte till­räck­li­ga för att åtgärda grund­pro­ble­men. Stannar arbetet med de punkterna riskerar frågan att hamna i en fortsatt långbänk under många år framöver.


EU-kom­mis­sio­nen har under lång tid följt den svenska varg­för­valt­ning­en och uttryckt missnöje med att den saknar tydlig lång­sik­tig­het. WWF hoppas att re­ge­ring­en och de ansvariga mi­nist­rar­na – Åsa Romson, Sven-Erik Bucht och förre mil­jö­kom­mis­sio­nä­ren Margot Wallström – i sitt svar till EU tar till­fäl­let i akt och pre­sen­te­rar en kraftfull och tydlig hand­lings­plan på hur re­ge­ring­en planerar att skapa en lång­sik­tigt hållbar varg­po­li­tik och för­valt­ning – som säkrar en gynnsam be­va­ran­de­sta­tus så att kom­mis­sio­nen inte känner sig för­an­le­den att dra Sverige inför EU-dom­sto­len.


Varg­frå­gan är egent­li­gen en relativt liten fråga. Samtidigt är den stor. Den skär rakt igenom samhället från stats­mi­nis­tern ner till kön i mat­va­ru­af­fä­ren, till fru­kost­bor­det och vidare till EU-kom­mis­sio­nen i Bryssel. En fråga som berör så många får inte vara olöst. Det är re­ge­ring­ens och po­li­ti­kens ansvar att efter dialog med brukare, mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner och andra in­tres­sen­ter skapa för­ut­sätt­ning­ar för en lång­sik­tigt hållbar lösning.


Peter Westman, na­tur­vårds­chef, Världs­na­tur­fon­den WWF
Tom Arnbom, rov­djurs­ex­pert, Världs­na­tur­fon­den WWF
Mats Forslund, na­tur­vårds­ex­pert, Världs­na­tur­fon­den WWF

 

Senast uppdaterad 2015-08-19

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se