James Morgon / WWF-Canon

Palmolja

Hur många av oss tänker på vilken sorts matolja som finns i det vi äter? Världens viktigaste vegetabiliska olja, palmolja, finns i mat och produkter som vi använder varje dag. Förutom i margarin, kakor, friterade produkter och choklad kan palmolja också finnas i smink, tvål, tvättmedel, ljus och mycket annat. Restprodukter efter utvinning av palmkärnolja från oljepalmsodlingarna i Sydostasien används också och exporteras till Sverige för att bli djurfoder.

 

Foto: Sjöberg Bild, WWF/Cede Prudente, WWF/Alain Compost

 

Oljepalmsplantage hotar ovärderliga regnskogar

En ständigt ökande världshandel gör att vi konsumenter allt mer påverkar förhållanden på andra håll i världen. Ofta är vi konsumenter inte medvetna om vilka effekter våra inköp och vår konsumtion har. Det behöver vi ändra på. Vi måste både reagera och agera! Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar. I samband med det har människor, djur och växtarter trängts undan och fått kraftigt försämrade eller förstörda livsmiljöer.


Ursprungsbefolkningarnas hävdvunna rättigheter sätts åt sidan och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Förutom hoten mot viktiga och ovärderliga ekosystem bidrar omvandlingen av tropikskog till stora utsläpp av växthusgaser och har negativa effekter på de omgivande områdenas tillgång till rent vatten. Men det behöver inte vara så; vi kan ställa krav på en mer ansvarsfull produktion som tar hänsyn till både natur och människor.

 

Utveckling med högt pris

Produktionen av palmolja ökar snabbt och uppgår nu till närmare 60 miljoner ton per år, varav mer än 85 procent produceras i Indonesien och Malaysia.

 

James Morgan/WWF-Canon

Produktionen av palmolja är nationalekonomiskt viktig. Odlingarna och oljeframställning skapar viktiga arbetstillfällen och exportintäkter. 

 

Ett annat stort problem är de plantager som anlagts på torvmarker i Indonesien och Malaysia.  När torvmarkerna odlas upp genom dränering frigörs enorma mängder markbundet kol som koldioxid och bidrar till den globala uppvärmningen. Ofta används svedjebränning vid uppodlingen vilket dessutom leder till omfattande bränder som orsakar stora risker för människor och djursom anlagts på torvmarker.


Det finns förutsättningar att möta den ökade efterfrågan genom att öka produktiviteten på befintliga plantager och genom att plantera på redan avskogad mark.

 

Produktiv olja

Oljepalmen är 4-9 gånger mer produktiv per ytenhet än till exempel raps och solros. Den är grön året runt och kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än andra oljeväxter. Odlingen är arbetskrävande och skörd sker så ofta som var fjortonde dag.

 

I dag räknar man med att 4,5 miljoner människor enbart i Sydostasien får sin försörjning genom att odla oljepalm, som också passar utmärkt för småskalig odling. I exempelvis Indonesien produceras 40 procent av palmoljan av småbrukare som därigenom kan försörja sig och höja sin levnadsstandard.

 

Intresset för odling av oljepalm har också ökat snabbt i till exempel Kamerun, Liberia och Demokratiska republiken Kongo i Afrika, i Peru och Brasilien i Sydamerika och i Papua Nya Guinea.

 

Certifiering eller bojkott?

WWF tror inte på bojkott av palmolja. Det hjälper vare sig regnskog eller orangutanger eller alla de människor i Indonesien som drabbats av bränderna. Bojkott kan till och med ha motsatt effekt. Vi kan inte hejda världens sug efter palmolja, efterfrågan växer globalt hela tiden, framför allt från en växande medelklass i Indien och Kina. Att ersätta palmolja med andra oljor som kokos-, soja- eller sheaolja skulle också leda till att betydligt mer mark skulle behöva tas i anspråk.  Istället är det viktigt att vi använder oss av de möjligheter vi har när det gäller att arbeta för en mer ansvarsfull utveckling. Vi konsumenter i de rikare delarna av världen måste ställa tuffare krav på de företag som handlar med palmolja och som använder palmolja i sina produkter.

 

Därför har WWF tillsammans med intressenter i hela kedjan – från plantage till butik – initierat ”Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO” för att ta fram en standard för en mer hållbar produktion.

 

Ställ krav på certifierad palmolja!

Som konsumenter ska vi ställa krav på att palmoljan som finns i de hushållsprodukter vi använder och i de livsmedel vi äter ska vara certifierad enligt RSPO. De företag som handlar med och använder palmolja måste omgående skaffa certifikat för all palmolja de köper och i princip endast använda palmolja som kommer från certifierade plantager.

 

Råd till företag:

1. Bli medlem av RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil och engagera er i arbetet och rapportera årligen om era framsteg.
2. Börja köpa certifierad palmolja genast.
3. Sätt upp ambitiösa mål att endast köpa olja med spårbarhet till plantage inom några år. Sätt också mål om att köpa palmolja som är kommer från plantager som uppfyller standarderna för RSPO NEXT – en ny högre frivillig nivå som innebär flera nya skärpningar av certifieringen. Producenter kommer att kunna certifiera sig enligt den nya standarden under 2017. 
4. Var öppen och transparent om användningen av palmolja, palmkärnolja eller palmoljeexpeller (finns i djurfoder).
5. Samverka med andra företag för att gemensamt öka pressen på palmoljeleverantörer att ta sitt ansvar.

 

Råd till konsumenter:

Ställ krav på ansvarsfullt producerad palmolja – fråga i butiken och köp endast produkter från företag som använder 100 procent certifierad palmolja.

 

 

Råd till banker och finansiella institutioner

Svenska banker och finansiella institutioner som investerar i palmoljeproducerande företag, direkt eller indirekt genom andra banker, bör kräva att företagen:

  • är RSPO-medlemmar
  • har åtaganden att ha alla deras plantager är RSPO certifierade senast 2018 samt RSPO Next certifierade senast 2022, samt
  • årligen publicerar tredje-parts verifierade rapporter på hur arbetet framskrider.


Film om palmolja

Senast uppdaterad 2017-12-14

 

Palm Oil Scorecard 2016

WWF har kommit med en ny upplaga av Scorecard för palmolja.  I 2016 års upplaga har vi rankat 137 större företag från 15 länder – från dagligvaruhandeln och måltidsleverantörer till producenter av livsmedel och kemisktekniska produkter som värmeljus och tvättmedel. 

Palm Oil Scorecard 2016

Fakta: Oljepalmen

Oljepalm. © WWF-Malaysia / Mazidi Abd Ghani

 

Oljepalmen (Elaesis guineensis) växer naturligt i det tropiska Västafrika och är nära släkt med kokospalmen. Köpmän och kolonisatörer tog den med sig till Sydostasien på 1800-talet. Oljepalmen är en grov palm som kan bli 15 meter, ibland upp till 30 meter hög, och leva i 200 år. De orangea fruktklasarna sitter i toppen av palmen. Man kan utvinna två sorters olja: palmkärnolja från palmkärnan och palmolja från fruktköttet. Resterna pressas till så kallade presskakor och används som djurfoder.

Jämförelse hur mycket olja som olika råvaror producerar

Producerad olja i ton per hektar.

 

 

Klicka på bilden för större version

Palmolja – världens viktigaste vegetabiliska olja

Palmolja är världens viktigaste vegetabiliska olja och produktionen förväntas fördubblas under de närmaste tio åren. Oljan är mycket användbar och finns i allt från livsmedel till kemisk-tekniska produkter, kosmetika och även som råvara för bioenergi och biodiesel. Framför allt är palmolja den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner människor i syd. De länder som konsumerar mest palmolja är Indonesien, Indien och Kina. På fjärde plats kommer EU.

Vad kräver RSPO av certifierade oljepalmsplantager?