Remiss ang. Allmänna råd om Natura 2000 och Handbok om Natura 2000 (Dnr 127-4243-02)

Helene Lindahl
Naturvårdsverket
Blekholmsterrassen 36
106 48 Stockholm

2002-09-25

Remiss ang. Allmänna råd om Natura 2000 och Handbok om Natura 2000
(Dnr 127-4243-02)
Rubr. remiss omfattar också allmänna råd om natur- och kulturreservat samt handbok om bildande och förvaltning av naturreservat, men WWF har avstått från att i detalj yttra sig om dessa rapporter. Generellt är det dock viktigt att hänvisningarna till följande två rapporter om Natura 2000 lyfts fram, t ex i förordet till handboken om "Bildande och förvaltning av naturreservat". Möjligheterna att strategiskt planera naturreservatsbildning bör också utvecklas, liksom när det gäller avgränsningen av våtmarker samt behovet av och rekommendationer för hydrologisk restaurering av skadade våtmarker.

1) Allmänna råd om Natura 2000
Världsnaturfonden WWF har följande generalla synpunkter på remissversionen: På flera ställen i texten som berör prioritering och skydd fokuseras på Natura 2000-områdena. Detta låter naturligtvis logiskt, men det finns risk att redan hårt prioriterade naturvårdsresurser kan komma att användas till felaktiga insatser. Texten bör därför omformuleras så att det tydligt framgår att prioriteringar och skydds- och bevarandeinsatser verkligen inriktas på de livsmiljötyper (som förtecknats i habitatdirektivets Annex 1) och de livsmiljötyper som kopplas till arter som förtecknats i såväl habitatdirektivet (bilaga 2) och fågeldirektivet (bilaga 1) och som förekommer inom ett område och dessutom har motiverat områdets klassificering som ett Natura 2000-område. På detta sätt utesluts områden som ligger mellan de nämnda livsmiljöerna i ett Natura 2000-område, vilket alltså ger en inbesparing av naturvårdsmedel.

WWF föreslår, i enlighet med ovanstående argumentation, att texten ändras på följande ställen:

1) "Områden som ska prioriteras i skyddsarbetet" (första styckets första mening och andra styckets andra mening)

2) "Bevaka att gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs" (första stycket, sista raden)

3) "När krävs tillstånd enligt 7 kap 28a§ miljöbalken?" (andra stycket, första meningen).

Vidare föreslår WWF att i rubriken "Bevaka att gynnsam bevarandestatus bibehålls eller återställs" ordet "Bevaka" ändras till "Tillse". Under rubriken "Beskrivning av bevarandesyftet" bör meningen "De senare beskrivs genom att viktiga förutsättningar för gynnsam bevarandestatus anges tillsammans med deras känslighet" skrivas om så att den blir begriplig! Den sista meningen under denna rubrik hänvisar till livsmiljöer och arter som förtecknats inom ett visst område. Detta kan tolkas i ett vidare perspektiv varför det är viktigt ur tydlighetssynpunkt att man anger att det är livsmiljöer och arter som listats i berörda direktiv som avses.

2) Handbok om Natura 2000
Syftet med handboken är mycket gott och remissutgåvan är konkret och välskriven. En definitionsfråga: definitionen av "bevarandesyfte" är oklar. Man får intryck av att "syfte" jämställs med "betydelse", vilket knappast avsetts. I bevarandeplanen finns tyvärr ingen hänvisning till bevarandemålen, vilket bör införas.

I kap 1.3 (sid 8 nederst) - Strukturer och funktioner - bör några av myrarnas strukturer nämnas, t ex sträng, flark och lagg, eftersom de är viktiga både ur ett ekologiskt och hydrologiskt perspektiv för de olika myrtyper som utgör prioriterade habitat.

Lars Kristoferson
generaldirektör

Lennart Nyman
naturvårdsdirektör

Michael Löfroth
programchef, Våtmarker & Sötvatten
Senast uppdaterad 2007-10-04