Foto: Thomas Öberg

Praktiska åtgärder för ett levande skogsvatten

Vet du att det finns mer diken än naturliga vattendrag i Sverige?

Det finns ca 90 000 mil diken och ca 60 000 mil naturliga vattendrag.  Minst 300 000 hektar skogsmark har dikats utan att det givit någon förbättrad skogsproduktion. Här finns en stor potential att återskapa våtmarker. 

Skogsdikning och dikesrensning kan medföra negativa mikljökonsekvenser. Innan man rensar skogsdiken bör man därför göra en avvägning mellan vinsten i skogsproduktion och de negativa miljöeffkterna.

 

Det finns en mängd diken i Sveriges skogar som inte bidrar till ökad skoglig tillväxt. De onödiga skogsdikena skulle kunna läggas igen för att öka naturvärdet utan att det blir en stor förlust i skogsproduktion. Tänk om 10% av dikena täpptes igen, då skulle 30 000 hektar våtmark återskapas.

 

I en studie undersöktes 545 hektar stort delavrinningsområde mellan Borås och Alingsås. Där bedömdes skogsdikenas produktionsnytta. I området fanns det cirka 3,7 kilometer skogsdiken och 3,2 kilometer skogsvägdiken.  Bedömningen av dikenas produktionsnytta resulterade i att 1,2 kilometer (32 %) av skogdikena saknade produktionsnytta. Några dikningar skulle vinna på att nya diken togs upp. Andra var en potential för återskapande av våtmark.

 

Igenläggning av ”onödiga” diken är ett billigt sätt att återskapa våtmarker i vardagslandskapet till nytta för våtmarksarter, vilt och ekologisk tjänster som vattenrening. Läs mer i rapporten Diken i skogsmark .

Gallåsen och Laskerud — återskapande av våtmarker i praktiken

På Gallåsen (Västergötland) och i Laskerud (Värmland) har projekt Levande Skogsvatten återställt naturliga vattenflöden genom att täppa igen diken. Laggkärr, sumpskogar och öppna vattenytor har återskapats. Åtgärderna på Gallåsen gjordes i samverkan med Sveaskog (kontaktperson Per Petersson) och åtgärderna i Laskerud med Stora Enso, en privat markägare och Skogsstyrelsen (kontaktperson Bo-Erland Johansson).
  

Återskapande av sumpskog i Gallåsen. Skog av dålig kvalitet har avverkats och ett dike har lagts igen. Foto: Lennart Henrikson

 

Alkärr före igenläggning av dike, Gallåsen.

Foto: Per Petersson

 

Alkärr några timmar efter igenläggning av dike, Gallåsen.

Foto: Per Petersson 

   

Senast uppdaterad 2012-01-19