Traktor på åker. Foto: Ola Jennersten / WWF

 

 

Landsbygdsprogrammet – en obehaglig överraskning

2015-03-13 (Publicerad i Land Lantbruk)
För alla lantbrukare som söker miljöersättningar blir det nya landsbygdsprogrammet en obehaglig överraskning. Det innehåller nämligen en rad försämringar för alla som vill minska sin miljöpåverkan eller behålla ett levande landskap med synliga kulturlämningar.


Landsbygdsprogrammet som ska gälla fram till 2020 godkänns troligen av EU-kommissionen till sommaren. Återigen kan lantbrukare söka åtaganden för miljöfrämjande insatser och få ersättning för delar av de kollektiva nyttigheter de skapar. Mycket är sig likt som åtgärder för att minska näringsläckage.

Men trots ljusglimtar saknas flera viktiga stöd som strukits ur det kommande programmet – exempelvis stödet till natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet som stenmurar och odlingsrösen. Det är helt avgörande för lantbrukarnas acceptans och engagemang för att de här miljöerna ska hållas öppna och synliga. Konsekvensen av neddragningarna blir att förbuskningen av landskapet går snabbare.

För det öppna åkerlandskapet, där insatser för att motverka en minskande mångfald är som mest akut, har fågelåker, mångfaldsträda och växtskyddsplanering försvunnit. Resultatet blir mer ansträngda förhållanden för arter i odlingslandskapet och svårare att nå flera miljömål.

Även för stödet till betesmarker blir stödnivåerna till lantbrukare med betande djur olyckligt låga. Nödvändiga signaler om att lantbrukare med djur och betesmarker värderas högt av samhället uteblir.

Varför är då situationen som den är? Det enkla svaret är minskad budget. I den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål kan vi läsa att målet ”Ett rikt odlingslandskap” fick 38 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013. Av det gick ungefär 70 procent till miljöåtgärder. I det nya programmet är budgeten 36 miljarder, varav cirka 60 procent går till miljöåtgärder.

Det står klart att lantbruket och lantbrukets miljöåtgärder har prioriterats ned i den politiska process som föregått det slutliga förslaget. Samtidigt finns ett starkt politiskt engagemang för Landsbygdsprogrammet. Ett bevis för detta är att sju av nio riksdagspartier i WWFs valenkät inför höstens val sade sig vilja öka programmets budget. Av dessa är två idag i regeringsställning.

Vi uppmanar regeringen att visa att man verkligen satsar på att ha en levande landsbygd med lantbruksföretag som ges möjlighet att bidra till både produktion och miljö. Ett första steg är att öka anslagen till miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet. Det enklaste är att återinföra stödet till kulturmiljöer, men att också se över åtgärder som gynnar mångfald på slätten, till exempel växtskyddsplanering.

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Jan Wärnbäck, sakkunnig i jordbruksfrågor Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2015-03-16