Kött och djurvälfärd

Djurvälfärd handlar om hur våra djur mår och har det. Köttguiden finns till för att visa på bättre kött för de som äter kött, och att visa på alternativ till kött i kosten. Att äta vegetarisk och vegansk kost är bra på flera sätt, bla för klimatet. Men kött är en viktig del av jordbruket och kosten för många människor på jorden och det påverkar självklart både planetens och djurens välbefinnande. Vi vill ge vägledning de som äter kött att äta kött på ett mer hållbart sätt, dvs att äta mindre och bättre kött. Djurvälfärd bedöms lika viktig i Köttguiden som de andra parametrarna klimat, biologiskt mångfald och bekämpningsmedel.

 

Kriterier för djurvälfärd

Köttguiden ger grönt ljus till kött där djuren gått ute och betat/pickat/bökat i jorden samt att produktionen uppfyller svensk djurskyddslagstiftning eller motsvarande. Gult ljus får kött där man uppfyller svensk djurskyddslagstiftning eller motsvarande ELLER går ute och betar minst halva året och slaktas med bedövning. Alla andra djurslag får rött ljus för djurvälfärd.

 

Djuren behöver beta, picka eller böka i jorden

Utevistelse med bete eller födosök ses som en viktig förutsättning för god djurvälfärd eftersom djuren får stimulans genom att de kan söka efter föda. Dessutom blir det sociala kontakter med andra djur. Det finns forskning som visar att djur i mer stimulerande miljöer mår bättre. Bete och frigång för lantbruksdjuren har dock också utmaningar, dagens lantbruksdjur är inte anpassade till ett liv med mycket rörelse och ojämnt underlag.

 

Vad säger lagen om djurskyddslagstiftningen

Sverige har en djurskyddslag som omfattar alla djur som hålls i fångenskap. Här finns regler som handlar om att djur ska ges tillräckligt med vatten och foder, samt att de ska ges vård vid sjukdom. Det finns även en skrivning om naturligt beteende som lyder:

 

”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.”

 

Inom EU finns också en djurskyddslag på mycket allmän nivå, samt mer omfattande regler för kalvar, grisar och fjäderfä, men med ett svagare skydd än den svenska. Dessutom har efterlevnaden av lagen varit dålig i många EU-länder. Det pågår ett arbete inom EU med att öka tillsynen och förbättra informationen till konsumenterna. Vissa EU-länder har liksom Sverige egna djurskyddslagar som går längre än de EU-gemensamma.

 

Djurvälfärd handlar inte bara om hur djuren har det när de lever utan också om under vilka omständigheter de dör. Inom EU-lagstiftningen finns krav på att djuren ska bedövas innan slakt. EU-lagstiftningen ger dock möjlighet att göra undantag från bedövning av religiösa skäl, och detta undantag utnyttjas i stor utsträckning i Europa idag.  Sverige är det enda land i EU som inte medger detta undantag, utan här bedövas alla djur innan slakt.

 

Det är viktigt att djuren får bete sig naturligt

Ett naturligt beteende är ett artspecifikt beteende som djuret är starkt motiverat till att utföra. Till exempel vill suggor bygga ett bo åt sina griskultingar några dagar innan grisningen och hönor vill värpa i reden och bada i sand för att rena sin fjäderdräkt. I naturen spenderar många djur stor del av sin vakna tid till att söka föda. När djuren inte får utlopp för dessa beteenden riskerar det att ta sig uttryck i olika beteendestörningar, som till exempel att grisar biter i gallret eller på varandra (svansbitning), eller att hönor plockar fjädrar av varandra. Men även om dessa störningar inte utvecklas och djuren producerar bra trots en steril miljö, omfattar begreppet djurvälfärd att djurens hälsa ska vara god och det uppnår man bland annat genom att de får bete sig så naturligt som möjligt.


 

Senast uppdaterad 2016-09-15

Köttguiden från WWF

 

Köttguiden i lång version

Köttguiden i miniformat 

 

Köttguiden som app

Köttguiden som app

Köttguiden finns även som mobilapp för Android och iPhone.

Ladda ner Köttguiden app


Allt om Köttguiden

Att äta mindre men bättre kött är något av det viktigaste du kan göra för vår planet. Köttguiden hjälper dig att välja rätt när du väl äter kött. Läs mer på:
wwf.se/kottguiden

Kontakt

Anna Richert, sakkunnig Hållbar mat, WWF

 

 


Sakkunnig Hållbar mat

Anna Richert
anna.richert@wwf.se

 

Hjälp till att förbättra Köttguiden
Ny forskning, ny kunskap, förändrade regelverk och en föränderlig verklighet gör att Köttguidens kriterier och bedömningar behöver utvärderas och uppdateras kontinuerligt.


Mejla därför gärna tips och synpunkter till oss på: kottguiden@wwf.se