Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|19 jan, 2021

Ny lag kan stärka livet i haven

Archipelago
The beautiful Swedish archipelago, Sweden. Baltic sea. Water. Notch. Cliffs. Oceans.

DEBATT. Haven mår dåligt efter åratal av överfiske, övergödning, sjöfart, nedskräpning och kemikalieutsläpp. I Miljömålsberedningens havsuppdrag finns ett förslag om en ny havsmiljölag som vi tror kan göra avgörande skillnad, skriver Världsnaturfonden WWF.

Publicerad på Altinget.se 2021-01-19

Förvaltningen av haven är komplex, otillräcklig och splittrad. Det har framkommit i många utredningar. Fiskeförvaltningen är en del, skydd av havet en annan, infrastruktur som exempelvis ledningar och vindkraft en tredje, och så vidare. Ansvaret är uppdelat på olika departement, myndigheter och förvaltningsnivåer – från staten till länsstyrelser och kommuner – och samordningen brister. Olika politikområden och intressen, lagstiftningar, direktiv och internationella åtaganden har lett till målkonflikter.

WWF har därför länge påpekat att det behövs en samlad förvaltning av haven. Senast i raden att konstatera vikten av en samlad förvaltning är Miljömålsberedningen som förra veckan överlämnade sitt havsuppdrag till miljöminister Isabella Lövin (MP). Där framgår att en stor utmaning är att det finns väldigt många olika mål som är tänkta att vara styrande för genomförandet av havsmiljöpolitiken.

Otydligheten om vilket mål som är viktigast leder till att olika aktörer kan välja att arbeta mot de mål som bäst motsvarar deras egna intressen. Det skapar målkonflikter och gör det svårt att fatta informerade beslut om till exempel styrmedel.

Förbinda regeringen

Ett av beredningens förslag är att inrätta en havsmiljölag som, i likhet med klimatlagen, antas av riksdagen med fokus att nå miljömålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård". I förslaget ingår att varje ny regering en gång per mandatperiod ska presentera en havsmiljöpolitisk proposition som talar om vilka insatser som ska genomföras under mandatperioden.

WWF är positiva till detta förslag. Vi tror att detta är en förstärkning som havspolitiken behöver. En sådan lag skulle "binda" kommande regeringar, att driva havsmiljöpolitiken framåt i riktning att nå målet "Hav i balans samt levande kust och skärgård".

Skapar en röd tråd

Genom beredningens förslag att ändra preciseringarna för miljömålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" till ett tydligt fokus på att nå mål och åtaganden i Havsmiljödirektivet, Vattendirektivet och Art- och habitatdirektivet skapas också en röd tråd. Miljömålet bidrar då tydligt till att genomföra EU-direktiv och förordningar samt andra internationella åtaganden.

Den "funktion" som föreslås för att bistå regeringen med uppföljning och analys är mycket viktig. WWF anser att denna måste vara oberoende och tvärvetenskaplig för att trovärdigt kunna utvärdera det arbete som görs och vad som saknas för att målen ska nås.

En samlad havsförvaltning

Beredningen lämnar även en rad andra förslag som välkomnas av WWF, bland annat:

  • Att Havs- och vattenmyndigheten får ett särskilt ansvar för att säkerställa ett samordnat genomförande av Vattenförvaltningen, Havsmiljöförvaltningen och Art- och habitatdirektivet för akvatiska arter och livsmiljöer.
  • Att kustlänsstyrelserna får tydligare och utökat ansvar för att samordna det lokala havs- och vattenmiljöarbetet inklusive fiskevårdsarbetet.
  • Tydliggörande av kraven på den fysiska planeringen för kustvattenområdet och att översiktsplanerna måste länkas ihop med havsplanerna.
  • Ett nytt etappmål för skydd som innebär att till 2030 ska ett nätverk av skyddade områden omfatta minst 30 procent av Sveriges havsområde, och tio procent ska vara strikt skyddade.

Slutligen, så anser WWF att beredningen lämnat en rad förslag som kan bidra till en stärkt och mer samlad havsförvaltning. Lagen har en möjlighet att göra skillnad. Vi uppmanar regeringen att se till att beredningens förslag blir verklighet.

Peter Westman
Biträdande generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Åsa Ranung
Senior policyrådgivare, Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/01/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se