Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|19 jan, 2023

Öppet brev till klimat- och miljöministern med anledning av regeringens satsning på återvätning av våtmarker

Ålö våtmark

2023 01 16
Dnr: 2022/9161
Klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari
Klimat-och näringslivsdepartementet
103 33 Stockholm
Kopia: Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet

Bästa Romina,
Vi skriver till Dig med anledning av regeringens satsning på återvätning av
våtmarker i budgetpropositionen för 2023. Det är glädjande att regeringen ser
hur restaurering och nyskapande av våtmarker är en viktig del av lösningen för
flera av dagens stora miljö- och klimatutmaningar och därmed har förståelse
för betydelsen av ett fortsatt aktivt våtmarksarbete. Våra organisationer är
positiva till regeringens satsning och den stabilitet som det innebär med
långsiktighet i medelstilldelningen.

För att uppnå bästa möjliga utdelning på våtmarkssatsningarna är vår samlade
erfarenhet att det behövs en bredd i våtmarksarbetet och att en effektiv
åtgärdssamordning i kombination med tillräcklig finansiering är centralt för
hur framgångsrikt arbetet blir. Vår uppfattning är därför att regeringens
satsning behöver gå hand i hand med en permanent satsning även på lokal
åtgärdssamordning och en ökad medelstilldelning inom LOVA-anslaget.

Åtgärdstakten har i många år varit för låg för att nå målen i både vatten- och
havsmiljödirektiven och utsläppsmålen men Havs- och Vattenmyndighetens
rapportering av regeringsuppdraget Pilotområden mot övergödning visar hur
satsningen på lokal åtgärdssamordning inneburit en avsevärd ökning av
åtgärder i pilotområdena. Vår förhoppning är därför att funktionen med
åtgärdssamordnare utökas och permanentas för att öka åtgärdstakten och att
en nationell stödfunktion som kan fungera som en gemensam plattform för
landets åtgärdssamordnare inrättas.

Pilotprojekten med åtgärdssamordnare visar på behovet av en resurs som
fungerar som en katalysator och håller samman åtgärdsplaneringen i ett
avrinningsområde. Åtgärdssamordnarna samarbetar med markägare,
organisationer och myndigheter och driver igenom åtgärder på rätt plats för
att minska övergödningen, gynna biologisk mångfald, bidra till
klimatanpassning av samhällen och lantbruket och minska utsläppen av
växthusgaser.

Förutom en satsning på lokala åtgärdssamordnare anser vi att det är viktigt att
Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Jordbruksverket får till
uppgift att tillhandahålla en nationell rådgivnings- och stödfunktion för hela
det nationella åtgärdsarbetet, vilket även utredningen Havet och Människan
(SOU 2020:83) ger som förslag. Till en kostnad på cirka 3 miljoner kronor per
år kan samordnarna ges nödvändigt stöd, inspiration, kompetensutveckling
och erfarenhetsutbyte som är viktigt för att få fram kostnadseffektiva
metoder. Det säkerställer också att data för samtliga åtgärder rapporteras in
och synliggörs så att underlaget till utvärderingar och uppföljningar av bland
annat miljömålen blir mer träffsäkert. Länsstyrelserna bör dessutom får en
instruktionsenlig uppgift att stödja den regionala åtgärdssamordningen för
lokala havs- och vattenåtgärder så som också föreslås i Havet och människan
(SOU 2020:83).

Mot bakgrund av de positiva resultat som lokal åtgärdssamordning hittills
resulterat i vill vi veta hur regeringen ställer sig till förslagen om att satsa
särskilda resurser på lokalt åtgärdsarbete genom åtgärdssamordnare med
support från en central stödfunktion?

Vi vill också erbjuda miljöministern och landsbygdsministern ett studiebesök
tillsammans med oss vid en nyrestaurerad våtmark till våren för att visa på de
stora fördelarna med våtmarkssatsningar. En separat inbjudan kommer att
skickas längre fram med mer detaljerade uppgifter.

Med vänliga hälsningar,
Palle Borgström, Förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund
Karin Lexen, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Gustaf Lind, Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/01/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se