Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|16 okt, 2023

Över 200 företag: Skrota inte klimatmålet

Trafik
WWF och 213 andra är kritiska till att transportmålet kan tas bort. Foto: James Osmond

Det vore ett stort misstag av regeringen att skrota 2030-målet för transportsektorn, menar 214 företag och organisationer i en debattartikel. Målet gynnar såväl klimatet som Sveriges renommé, konkurrenskraft, arbetsmarknad, säkerhet och exportintäkter.

Publicerad i Dagens industri 12 oktober 2023.

Mål i närtid har mycket större betydelse för näringslivet än mål för en avlägsen framtid. Specifika mål är lättare att omvandla till konkreta affärer än vaga mål för samhället i stort och nationella mål kompletterar och förtydligar europeiska mål. Utifrån detta betonar vi från vikten av att det svenska 2030-målet finns kvar och får en trovärdig handlingsplan.

På sistone har en oro spridit sig att det svenska klimatmålet för transportsektorn till 2030 ska strykas. Oron bottnar i att statsministern tidigare sagt att målen kan komma att ses över. Men det uppdrag som regeringen gett till ekonomen John Hassler tyder på motsatsen.

Uppdragsbeskrivningen handlar om att ta fram principer som skapar ”... förutsättningar för att nå Sveriges etappmål och långsiktiga klimatmål om noll nettoutsläpp senast 2045.” Vi presenterar nu fem punkter om varför mål och planer i närtid är viktigast:

1. Målstyrning. Näringslivets konkurrenskraft är starkt kopplad till den tydlighet som klimatmålen ger. Efter det nationella klimatmötet den 16 juni slog statsminister Ulf Kristersson fast att ”alla målen är lika viktiga” – men de mer närliggande målen är mycket lättare att operationalisera, omvandla till handlingsplaner och mobilisera kring än 2045-målet, som är 22 årsbokslut och fem mandatperioder bort. Sedan 2030-målet antogs i bred enighet har tusentals företag planerat och investerat för en snabb klimatomställning. Den nationella målbilden bör ligga fast, annars urholkas förtroendet för politiken både på detta och andra områden, och samhällsviktiga förändringar blir svårare att genomföra.

2. Sverige som föregångsland. Det är viktigt för svensk industri att Sverige går före på klimatområdet. Det innebär att industrin tidigt kan prova ny teknik på den svenska marknaden i närhet till vår forskning och utveckling. Dessa lösningar kan sedan skalas upp och bli globala lösningar och bidrar då till minskad klimatpåverkan. Samtidigt säkras svenska jobb och Sveriges konkurrenskraft. Nyckeln är att vara ledande när ny teknik laseras och då behövs en stark hemmamarknad. När resten av världen växlar upp genom EU:s Fit for 55 och Bidens klimatpaket är det nu enklare att ligga före, utan risk att befinna sig på ett stickspår. När andra flyttar fram positionerna bör Sverige göra detsamma, inte motsatsen. 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn åren 2010–2030 är det svenska klimatmål som internationellt sett starkast signalerar föregångsland. Inför regeringens klimatmöte i juni gjorde företagsuppropet We Can Do It en enkätundersökning om Sveriges klimatmål. Samtliga deltagande företag angav 2030 som det viktigaste delmålet: Det gynnar svenska aktörer och det stimulerar andra länder att följa efter. Forskning och erfarenhet visar tydligt på vikten av föregångare, och 2030- målet bör därför särskilt värnas.

3. Synergier. Ingen annan sektor än transporterna har i nuläget något etappmål för sin klimatpåverkan, men rätt utformad bidrar transportomställningen till en snabbare omställning av bl.a. energisektorn och fastighetssektorn. 2030-målet hjälper oss att samverka för synergier, som sänker omställningskostnader i flera sektorer och samtidigt skapar värdefulla sidonyttor för samhället. Bäst vore om alla klimatmål samordnas med andra mål och strategier, såsom Sveriges strategi för cirkulär ekonomi, den kommande exportstrategin och de andra nationella och internationella miljömålen. Med en ambitiös klimatpolitik kan många målkonflikter vändas till positiva synergier.

4. Långsiktighet och bredd. De svenska klimatmålen har starkt stöd i näringslivet, är framtagna i unik enighet mellan sju partier och alla riksdagspartier önskar kompletterande klimatmål för export och konsumtion. En så bred och långsiktig samsyn ger trygghet för näringslivet att investera, för fackförbund att satsa på vidareutbildning och omskolning och för konsumenter att göra klimatsmarta val. Vi vill nu att politiken enas i ett brett beslut om en ambitiös klimathandlingsplan till hösten. Den bör innehålla tidssatta åtgärder som noga beräknas med fokus på 2030-målet och därefter kommande klimatmål. Om vissa politiska beslut ger ökade utsläpp bör det redan nu motsvaras av beslut som ger samma eller större utsläppsminskningar.

5. Huvudfokus Sverige. Regeringen vill utreda utsläppsminskningar utomlands. Det är bra att undersöka om det kan stärka konkurrenskraften, men åtgärder på hemmaplan är i regel till större gagn för export och tillväxt än det som sker i fjärran land. Att kortsiktigt föra över miljardbelopp till andra länder istället för att satsa dem på svensk omställning gynnar inte jobb, företag och klimatmål – och att nå klimatmålen genom omfattande inköp av utsläppsrätter kan inte vara vägen framåt för Sverige. Insatser på andra håll istället för i Sverige i närtid, leder främst till att omställningen i Sverige måste ske på kortare tid i en framtid, när andra hunnit före.

Slutligen: Naturvårdsverket och Energimyndigheten har visat att 2030-målet kunde nås med den klimatpolitik som det tidigare fanns bred enighet om. När nu flera betydande åtgärder tas bort eller minskas i omfattning, behövs andra grepp, som vi i bred samverkan gärna bistår i att ta fram. Med rätt åtgärder i handlingsplanen kan och ska 2030-målet ändå nås. Det gynnar såväl klimatet som Sveriges renommé, konkurrenskraft, arbetsmarknad, säkerhet och exportintäkter.

Mathias Abrahamsson, vd Freebo AB

Cecilia McAleavey, Director Sustainable Eating & Public Affairs, Oatly

Maria Andark, investerare, Xana

Andreas Anderholm Pedersen, Hållbarhetschef, GIAB Nordic AB

Jonas Andersson, vd, WRS AB

Sebastian Andersson, vd, Solceller Syd AB

Lars Andreasson vd Lidalco AB

Jonathan Angel, vd, The Decade AB

Dan-Eric Archer, vd, CheckWatt AB

Johan Aronsson, vd Marknadsbyrån i Skandinavien AB

Tommy Aronsson vd Solmont AB

Anna Axelsson, vd Envima

Åsa Backman Partner, Greengoat

Lars Backström, vd, Västtrafik 

Michel Bajuk, kanslichef, Cradlenet

Mattias Bergman, Mobility Sweden 

Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter 

Dr Avit Bhowmik, Assistant professor, Risk and Environmental Studies, Karlstads universitet

Fredrik Billing, vd, Eljun AB 

Erik Bjerlestam, vd på Energy Balance

Maja Bjuggstam, Ordförande, Young Sustainability Professionals

Tomas Bjöersdorff, Nordic Head of Public Policy, B Corps in the Nordics

Nils Bohlin, Ordförande, Innoventum AB

Johanna Bohn, vd wpd Scandinavia

Paul Bothén, vd på Solenergi Sverige AB

Jonas Brandt, ekonomichef, Arvet Trä AB

Lova Brodin, vd MiljöMatematik/Svensk Kolinlagring

Maria Brolin, medgrundare Svea Vind Offshore

Hanna Bühlmann, chef Verkstadskoncept & Hållbarhet, Autoexperten 

Jenny Brusk, Innovationsledare och affärscoach, Science Park Skövde

Leobert Buis, vd, Smithereens AB

Marlene Burwick, Director Public Affairs, St1 Sverige AB 

Nicolas Cadei vd SO Solkraft AB

Håkan Carefall, vd på Sala-Heby Energi AB 

Anna Carendi, grundare Hållbarhetsteamet i Sverige AB

Marius Chard Uscilo vd, Recurrent Energy Sweden AB

Tony Clark, vd, Avfall Sverige 

Sara Davidsson, Sustainability & Compliance Director, Stena Recycling AB

Joel Degerman, vd på Nova Solar AB

Mattias Detrij, vd på Smart Solar Norden AB

John Diklev, vd på Flower

Johan Dolva Törnberg, vd, Sustema

Marika Edoff, föreståndare för Solelforskningscentrum Sverige

Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

Markus Ekelund, vd, 2050

Staffan Ekholm, vd, Another Tomorrow

Veronika Ekstrand, Miljökonsult, Miljö & Avfallsbyrån

Stefan Enerud, vd Svesol värmesystem AB

Magnus Engström, grundare, Envivo

Tobias Engström, vd Klevgrand

Anna Ervast Öberg, affärs/projektutvecklingschef, Folkhem

Nickie Excellie, Chef Hållbarhet och Kommunikation, Alecta Fastigheter

Evelina Fahlesson, ordförande, Klimatkommunerna

Johan Falk, vd, Exponential Roadmap Initiative 

Victor Falkenklev, vd, Falkenklev Logistik AB

Roger Filipsson, verksamhetsledare, Coompanion Västerbotten

Maria Fiskerud, Innovation Ecosystem Lead, Heart Aerospace

Roland Flaig, vd, RWE Renewables Sverige 

Gustaf Forsberg, vd NitroCapt AB 

Linda Fransson, vd Gnosjö Automatsvarvning AB

Christofer Friberg, vd, MontLibre Group

Urban Freidrichsen vd på Solenta AB

Cathrin Fogelberg, Medgrundare, Revive

Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag 

Mattias Goldmann, grundare, 2030-sekretariatet

Anna Gunterberg, hållbarhetschef, Dreams Sustainable AB

Lina Gustavsson, vd, the Bacon Hospital

Hanns Hallesius, vd & Grundare, Tructric AB

Fredrik Hjelm, vd, Voi Technology 

Sebastian Holmström Hållbarhetschef, Inrego

Erik Huss, vd, Husstainability AB

Mikael Jacobsson, vd på PPAM Solkraft

Sara Jansson, Projektledare och Hållbarhetskoordinator, LIFE Academy

Erik Jarlöv, vd, Urban Design

Erika Johansson, vd, Fellow Future AB

Jesper Johansson, ordförande, Gröna Mobilister 

Martin Johansson, vd, Layer Ten Collective AB

Martin Johnsson, vd på Paneltaket AB

Emma Järund, hållbarhetskonsult, Femton Innovation AB

Gunnar Jönsson, vd, 1KOMMA5° Sverige och Norden

Ola Jönsson, vd, Coest

Eva Karlsson, vd, Houdini Sportswear

Erik Klavefors, vd på ZolarTech

Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef, Tengbom 

Eva Kimborn Heivert, vd, Circle K Sverige  

Oscar von Konow, vd, NA-KD 

Pontus Kristiansson, styrelseordförande Realinvest AB 

Louise König, vd, The New Division

Johanna Lakso, vd, Power Circle  

Henrik Landelius, Affärsområdeschef, NCC Building Sweden

Jörgen Lantto, vd, Milepost

Anna Larsson Corcoran, vd, U&We

Björn Larsson, vd, The ForeSight Group 

Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Gustaf Lind, Generalsekreterare WWF Sverige

Jeanette Lindeblad, vd på Renewable Sweden AB 

Helena Lindquist, grundare, LightSwitch

Kai Lippert, vd på EWS GmbH & Co

Malin Ljung Eiborn, Hållbarhetsdirektör, Rejlers AB

Mikael Ljungman, hållbarhetsdirektör, x-trace AB, IPMG Sverige AB

Jonas Ljungström, vd Naventus Corporate Finance

Dag Lokrantz-Bernitz, vd, Vy Tåg i Sverige 

Lingyi Lu, Hållbarhetschef, Söderberg & Partners

Martin Lundgren, Skandinavienchef, Virta 

David Lundgren Fetah, vd, Refurbly

Therese Lundquist, vd, Green Little Heart

Catherine Löfquist, Hållbarhetschef, Bring 

Johan Löfquist, Ansvarig för hållbarhetsdata, Worldfavor!

Jörgen Lööf, vd, ElectriCITY Innovation

Amin Maaz, vd, Solar Choice AB

Susanne Malm, vd, LEVA i Lysekil AB

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Nina Macpherson, ordförande, Ecocide Law Alliance stiftelse 

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision

Lucie Mandaus Stephansen, vd, Enkelhet Sverige AB

Daniel Marcko, vd, Dragon Egg Holding AB

Miriam Márkus-Johansson, vd, HoloHouse

Daniel Medlöv, vd Kopernicus 

Foed Meliane, vd, Widriksson Logistik  

Bengt Melin, vd, BrAm informel.se AB

Andreas Molin, vd på PPAM.se Sweden AB

Erik Nillius, vd The Forest Solution

Bo Nilsson, Grundare, A Sustainable Tomorrow

Elias Nilsson vd, Eco Sightseeing Sthlm AB

Johan Nilsson, vd, JN Solar AB 

Kalle Nilver, vd, GoClimate Sweden AB

Görgen Nordin, vd på Consize AB

Joachim Nordin, vd Skellefteå Kraft AB

Sanna Norén, Hållbarhetsansvarig, Hanssons Hus Entreprenad

Johan Nyblom, vd på ECOKRAFT

Fredrik Ohlsson, vd, Haglöfs

Per Olofsson, Ordförande, Svensk Vindkraft

Anders Olsson, vd på Soldags i Sverige AB

Mattias Olsson, vd på Egen Energi SWEDEN AB

Stefan Olsson, Grundare, Stacky´s

Per Olofsson, Ordförande, Svensk Vindkraft 

Matilda Olstorpe, vd, Håva

Thomas Parker, Founder, WA3RM AB

Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare, Svenska kyrkan

Fredrik Pahlberg vd Wängkraft AB

Magnus Palm, Hållbarhetsansvarig, Glasgruppen i Sverige AB 

Katharina Paoli, vd Nudgd och Ordförande, Nudging Sweden 

Lisa Pelling, chef, tankesmedjan Arena Idé

Björn Paulsson, grundare, Sicopa the Gamechanger  

Johan Perander, vd, Neste 

Finn Persson, Partner, Spintop Ventures

Anton Pohjalainen, vd, 1000 skis

Lucas Pontén, Hållbarhets- & kvalitetsansvarig, Team ET AB

Caroline von Post, vd, Beskow von Post AB 

Zandra Rauchwerger, vd, Antrop

Karin Rehnberg, vd, Revive

Ingmar Renzhog, vd, We Don’t Have Time 

Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities, CTEK 

Karin Ruiz, ClimateTech Lead, Sting

Jenny Rundbladh, vd, SPP Pension & Försäkring

Robin Rushdi Al-Salehi, vd, Vakansa.se

Olle Rydqvist, Grundare, PE Accounting

Maria Röske , vd Baywa-re

Robert Sabelström, vd och grundare, ClimateHero

Niclas Sahlgren, grundare och vd, Eways 

Magnus Sahlin vd för Trelleborgs Energi AB

Marco Salhpour, vd, SolarAdvantage AB

Pierre Sandberg, förbundsdirektör, Tågföretagen 

Karin Sandén, vd, Nous Psykiatri AB

Suzanne Sandler, Ordförande, Håva

Cathrin Sandström, projektledare, RE Start Umeå

Anette Seger, vd, Ramboll

Chiara Selvetti, Director Sustainable Business, Atea

Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen 

Magnus Sjöholm, vd och grundare, Oxycon AB

Anton Sjöstrand, vd, Rebel Light

Lena Smidfelt Rosqvist, vd, Trivector Traffic 

Thomas Sorensson, vd, Scandinavian Enviro Systems AB

Patrick Stahl, vd, Perfect Life Group AB

Sven Staiger, vd, Scharc Group

Jacob Steen, vd, Brukspecialisten

Maria Stenman, tf. förbundsordförande, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund 

Jimmy Stensson, vd Gosol Energi

Susanna Sternberg Lewerin, programchef SLU Future One Health

Simon Strandvik, vd, Greentime AB

Jonas Stålhandske, vd Biofrigas Sweden AB

Karin Sundby, grundare Ideando AB

Annika Sundin, vd, Medveten kommunikation  

Annika Svedberg, Chef Farmaci, Kvalitet & Hållbarhet, Apotek Hjärtat

Joel Svedlund, Grundare/partner, Peak 63

Christer Svensson, professor i elektroniska komponenter, Linköpings Universitet

Ruth Josefin Svensson, vd på +Moveco AB

Johan Svenungsson, Partner, Accigo AB

Fredrik Söderström, vd, InQuire  

Thomas Sörensson, vd, Scandinavian Enviro Systems AB

Helena Thelander, verksamhetsledare, Hållbar Utveckling Skåne

Ralf Timmerman, vd, Klimatprojekt i Mälardalen AB

Annachiara Torciano, Head of ESG and Communications, Slättö

Beatrice Torgnyson Klemme, vd, Expertorganisationen BioDriv Öst 

Helena Torhage, vd, Backing The Future 

Lise Tormod, vd, Cordial AB

Fernanda Torre, vd, Next Agents Peter Ullstad, vd Codesign AB

Pontus Vallström, vd Isorent AB

Christian von Essen, poddare, Heja Framtiden 

Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik

Anna Werner, vd, Svensk Solenergi

Sara Wimmercranz, medgrundare, BackingMinds

Ulrika Wilhelmsson, vd, Uturn

Mathias Wideroth, Styrelseordförande, Scanlog

Samuel Williams , verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder  

Sara Wimmercranz, medgrundare, BackingMinds 

Filip Wiqvist, vd KP Energy 

Per Witalisson, vd Eolus

Eric Witt, vd Fenix Solar 

Lisa Wärn, vd , Svea Green Foundation

David Öberg, vd, Hyre Sverige

Stefan Ölander, vd, Soltech Energy 

Anders Östlund, vd, Öresundskraft AB

Dela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 16/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se