Gå till huvudinnehållet

Debattartiklar|05 aug, 2020

Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat

Fjäril

Publicerad i GP den 4/8 2020

Våra ekosystem står inför en stor kris. Trots det intar Sveriges regering en hållning kring biologisk mångfald som är svagare än den som föreslås inom EU. Det är djupt oroande att Sveriges röst tystnat i denna livsviktiga fråga, skriver representanter för bland annat Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.

Krisen för den biologiska mångfalden och artdöden är lika allvarlig som klimatkrisen, trots det hamnar frågan ofta på en undanskymd plats i debatten och får stryka på foten vid skarpa och viktiga politiska beslut.

Utan fungerande ekosystem raseras grunden för ett hållbart samhälle. Människors matförsörjning och tillgången till rent vatten hotas, liksom vår ekonomi och vår hälsa.

Allvarligt läge i Sverige

Naturvårdsverket publicerade nyligen en rapport som visar att läget för den biologiska mångfalden är allvarligt i Sverige. Rapporten visar status för arter och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet i Sverige, och resultatet visar att endast drygt 40 procent av arterna och 20 procent av naturtyperna i direktivet har gynnsam bevarandestatus. Och i många fall fortsätter tillståndet för biologisk mångfald att försämras. Även årets rapport från SLU Artdatabanken över rödlistade arter visar på allvaret: nära var femte art av cirka 22 000 arter i Sverige löper risk att dö ut.

Enligt en rapport från den internationella och oberoende vetenskapliga expertpanelen för biologisk mångfald (IPBES) är dagens utrotningstakt redan mellan tio- och hundratals gånger högre än genomsnittet för de senaste 10 miljoner åren. De centrala drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald utgörs av ohållbart nyttjande av mark och vatten, jakt och fiske, klimatförändringar, spridning av gifter och andra föroreningar samt förekomsten av invasiva arter.

Ebola och covid-19

En ytterligare aspekt är att det finns en koppling mellan pandemier som SARS, ebola och covid-19 och hur vi hanterar vårt ekosystem. Enligt en färsk rapport från FN framhålls att vi måste minska förstörelsen av biologisk mångfald för att minska risken för fler pandemier. Larmen är många.

Biologisk mångfald är även viktigt för att vi ska kunna hantera ett varmare klimat, då den bidrar till motståndskraftiga ekosystem, som också kan ta upp växthusgaser.

I våras presenterade EU-kommissionen en ny, visionär strategi för biologisk mångfald, som en del av EU:s gröna giv. I strategin föreslås bland annat att 30 procent av både land- och havsområden ska skyddas. Men i sin preliminära ståndpunkt till strategin skriver den svenska regeringen att skyddet av landområden ska fortsätta utredas.

Regeringen förvånar

Det är inte bara viktigt att skydda naturområden. Det är lika viktigt att de brukade markerna och ekosystemen nyttjas på ett sätt som främjar biologisk mångfald. Det krävs en omfattande omställning av hur vi brukar mark och vatten, hur vi konsumerar och hur vi producerar.

Regeringen skriver dock förvånande nog i sin ståndpunkt att det är viktigt EU:s skogsstrategi inte underordnas strategin för biologisk mångfald. Vi anser tvärtom att EU:s strategi för biologisk mångfald ska vara överordnad de samhällssektorer som påverkar eller är beroende av biologisk mångfald, däribland både EU:s skogsstrategi och livsmedelsstrategi (som går under benämningen “Från jord till bord”).

Hantera krisen

Situationen för biologisk mångfald är en global kris där alla EU:s medlemsländer har ett gemensamt ansvar. Trots tidigare höga ambitioner i frågan uttrycker regeringen sig nu vagt och ambitionslöst och hänvisar till nationella anpassningar. Vi är djupt oroade över Sveriges hållning och vill att regeringen:

– Agerar för en stark EU-strategi för biologisk mångfald. Sverige måste stå upp för eller stärka kommissionens förslag i de kommande förhandlingarna inom EU, och inte gömma sig bakom fler utredningar.

– Verkar för att EU:s strategi för biologisk mångfald blir vägledande för andra sektorsstrategier, såsom skogsstrategin och livsmedelsstrategin.

– Agerar förebild genom att säkra den biologiska mångfalden i Sverige. De nationella miljömålen ska genomföras och regeringen måste visa i höstbudgeten att man menar allvar. Den biologiska mångfalden måste vara vägledande i pågående nationella processer.

– Driver på för en hög ambition i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald med övergripande mål att vända kurvan för den biologiska mångfalden till 2030.

Vi är helt beroende av naturen och de ekosystemtjänster som den ger och vi har alla ett ansvar att bevara den biologiska mångfalden för kommande generationer. Regeringen måste ta krafttag för att vända trenden och hantera krisen för den biologiska mångfalden nu.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Line Gordon, chef, Stockholm Resilience Center, SU

Tuija Hilding-Rydevik, professor, föreståndare SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Gustaf Zachrisson, grundare Svenska ungdomsnätverket för biologisk mångfaldDela gärna:

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 05/08/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se