Gå till huvudinnehållet
Cykelpendlare i stan

One Planet Mobility

Arkiv äldre projekt

One Planet Mobility är ett internationellt projekt som i samverkan med aktörer i fyra Europeiska städer utforskat vägar till en hållbar mobilitet. Projektet har inkluderat visions- och scenarioarbete, lokala stakeholder dialoger och studentprojekt som engagerat och utmanat stadsplanerare i mobilitetsfrågor. Ett forskningsteam har följt projektet och utvecklat ett scenarioverktyg för policyanalys av transporter/mobilitet i städer. Detta verktyg har med hjälp av WWF uppmärksammats av bland annat Malmö i arbetet med sitt Trafikmiljöprogram.

Hållbar mobilitet

Vår tids radikalt ökade rörlighet har på många sätt varit frigörande, men den har också lett till ökade koldioxidutsläpp som bidrar till globala klimatförändringar och till lokala miljö- och hälsoproblem såsom problem med luftkvalitet, buller, trängsel och olyckor.

Man kan också diskutera om den ökade rörligheten verkligen påverkar välbefinnandet positivt för alla och vilka nackdelar den även bär med sig. Den genomsnittliga brittiske pendlaren tillbringar t ex 29 arbetsdagar per år bara på sina resor till arbetet. Det motsvarar mer än fem år under ett arbetsliv. Det långa pendlandet, ofta med bil, bidrar till fysiska och psykiska hälsoproblem och bilpendlandet kan även kopplas samman med fetma, stress, trafikolyckor och sociala orättvisor. Det ger också samhället stora ekonomiska kostnader genom den energi- och resursåtgång som krävs för drivmedel, fordon, vägbyggen och annan infrastruktur.

Ambitionen med det europeiska projektet One Planet Mobility European cities var att bidra till smartare lösningar på människors behov av att förflytta sig och mötas och samtidigt minska bilberoendet och beroendet av fossila bränslen. Initiativet genomfördes av WWF-UK i samarbete med WWF kontor och fyra städer i Europa:

  • Barcelona, Spanien
  • Freiburg, Tyskland
  • Sofia, Bulgarien
  • Malmö, Sverige
Used with permission from the authors of “One Planet Mobility – Transforming Cities towards low carbon mobility”, Technical University Berlin.

I samarbete med Stockholm Environment Institute  (SEI) och Berlins Tekniska universitet utvecklades också ett scenarioverktyg för att kunna studera scenarier för hur stadens trafiksystem och befolkningens beteende kan förändras i riktning mot en mobilitet som ryms på en planet, d v s en mobilitet som på sikt har noll koldioxidutsläpp.
Ett viktigt övergripande resultat av projektet var insikten om vikten av synergier mellan insatser på temat ”push”, ”pull” och ”landuse” för att åstadkomma verklig förändring i människors transportbeteenden, från privatbilism till mer hållbara transportsätt i staden.

Slutsatsen var framför allt att det inte räcker med så kallade pull-insatser, med vilket menas ”mjuka” åtgärder som gör det mer attraktivt att välja kollektivtransport eller att cykla och gå. Så kallad push-påverkan behövs också för att göra det mindre attraktivt att ta bilen, t ex att man gör det svårare och dyrare att köra och parkera i staden. Dessutom krävs en genomtänkt stadsplanering som minskar förflyttningsbehovet överlag och säkerställer att cykel, gång och kollektivtransporter görs möjliga, säkra och attraktiva överallt i staden.

Deltagarorienterad ansats

I projektet bjöds lokala intressenter från näringsliv, myndigheter och det civila samhället in för att diskutera och belysa olika visioner och scenarier. Processen hade också som avsikt att skapa support från nyckelaktörer för de åtgärder som rekommenderades för att uppnå en mobilitet som ryms på en planet. Flera designinstitutioner engagerades också för att öka förankringen av och det kreativa tänkandet kring hållbara mobilitetsscenarier. Företaget Strategic Design Scenarios  bidrog i samarbete med lärare och studenter vid Malmö Högskola med ett första pilotprojekt på detta område. För att veta mer om resultaten från designstudenternas arbete välkommen att kontakta oss.

Transporter för hållbar stadsutveckling
Transporter för hållbar stadsutveckling

En film med Lena Smidfelt Rosqvist, Lunds universitet och Trivector Traffic.

Fem utmaningar för hållbara städer
Rapport

Hållbara städer

I Fem utmaningar för hållbara städer sammanfattar Världsnaturfonden sin syn på hållbar stadsutveckling och vilka utmaningar som Sveriges och världens städer står inför.

Ladda ner In English

Living Planet Report
Rapport

Living Planet Report

WWF rapporterar regelbundet om planetens tillstånd och mänsklighetens ekologiska fotavtryck i Living Planet Report, LPR.

Läs mer

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Världsnaturfondens arbete med One Planet Mobility?
Välkommen att kontakta oss.

Dela gärna:

Senast ändrad 20/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se