Gå till huvudinnehållet

Tillsammans ställer vi om

Skapa engagemang och meningsfull dialog – verktyg och tips

Välkommen till WWFs ”Tillsammans ställer vi om”, ett lärandematerial särskilt utformat för dig som leder, samordnar eller främjar hållbar utveckling i en kommun, skola eller företag. Materialet består av filmer, frågebatteri och tips för samtal. Syftet är att främja dialog och underlätta agerande i den omställning som krävs.

Tillsammans ställer vi om – Filmer  Filmer

Fyra filmer att använda för att skapa engagemang, väcka tankar och öppna för samtal.

TILLSAMMANS_KLIMATET

Tillsammans ställer vi om – Filmer
Tillsammans för klimatet

TILLSAMMANS_BIOLOGISK MANGFALD

Tillsammans ställer vi om – Filmer
Tillsammans för biologisk mångfald

TILLSAMMANS_MATEN

Tillsammans ställer vi om – Filmer
Tillsammans för hållbar mat

TILLSAMMANS_KONSUMTION

Tillsammans ställer vi om – Filmer
Tillsammans för hållbar konsumtion

wwf_Tillsammans_film_trailer_hero

Tillsammans ställer vi om – Filmer

Tillsammans ställer vi om – trailer

wwf_Tillsammans_film_introduktionsseminarium


Tillsammans ställer vi om – Introduktion

 

Guide till materialet

Vad används det till?

Tillsammans ställer vi om är utformat för att passa olika typer av möten i syfte att driva på omställningen genom lärande och engagemang. Det kan handla om workshops, utbildningar och seminarier där du vill bjuda in till dialog och skapa delaktighet. Du kan även använda materialet för att uppmuntra till handling i sociala medier. Det går också utmärkt att kombinera med fler av WWFs erbjudanden och initiativ.

Vad består det av?

Materialet består av fyra temafilmer med tillhörande frågebatteri samt tips för att leda samtal och skapa engagemang i olika sammanhang, både fysiskt och digitalt. Filmerna finns här och på WWFs Youtube kanal. Vardera del beskrivs nedan. Navigera på sidan genom att klicka på ikonerna framför rubriken nedan eller på länkarna i ankarmenyn upptill för att ta dig till respektive område.

Tillsammans ställer vi om – Filmer  FILMER

Temafilmer som presenterar fakta, utmaningar och lösningar för framtiden.
Filmerna presenterar fyra centrala teman: klimatomställning, biologisk mångfald, hållbar konsumtion och hållbar mat. Vardera film är ca 10 minuter lång och det finns även en trailer samt kortare filmklipp. Använd dem för att väcka tankar och öppna upp för samtal på t ex utbildningar, workshops eller i social media. 

Tillsammans ställer vi om – FFrågebatteri  FRÅGEBATTERI

Frågor som engagerar, stimulerar lärande och bidrar till en meningsfull dialog. Frågorna är utformade som ett aktiveringsmaterial i kombination till vardera film. Du kan även anpassa frågorna till att passa andra teman, syften och sammanhang där du vill driva på omställningen genom samtal med dina målgrupper.

Tillsammans ställer vi om – Samtal  TIPS: SAMTAL FÖR OMSTÄLLNINGEN

Tips kring hur du kan organisera och genomföra olika typer av aktiviteter med fokus på dialog och delaktighet. Oavsett om du ska arrangera enklare möten eller workshops så ger vi tips på tillvägagångssätt för att främja delaktighet och lärande genom dialog och samskapande tillsammans med dina målgrupper.

Tillsammans ställer vi om – kommunikation  TIPS: KOMMUNIKATION & SOCIALA MEDIER

Här ger vi tips till dig som vill skapa engagemang genom kommunikation i sociala medier. Du finner även förslag på frågor som knyter an till vardera filmtema och som är utformade för att väcka nyfikenhet och uppmuntra till interaktion och handling.

Tillsammans ställer vi om – Pdf  NEDLADDNINGSBAR PDF

Här kan du ladda ned det kompletta materialet inklusive guidning, frågebatteri och tips.

När kan du använda det?

Här ger vi några exempel på när du kan använda materialet och hur de olika verktygen kan kombineras. Välj det som passar dig och kombinera verktygen som du vill – du vet bäst hur verktygen ger mest nytta i ditt specifika sammanhang!

 • När du planerar möten av olika slag →  Tillsammans ställer vi om – Samtal
 • När du ska introducera eller höja kunskapsnivån kring ett tema →  Tillsammans ställer vi om – Filmer  Tillsammans ställer vi om – FFrågebatteri
 • När du ska hålla en utbildning →  Tillsammans ställer vi om – Filmer  Tillsammans ställer vi om – FFrågebatteri  Tillsammans ställer vi om – Samtal
 • När du ska leda ett meningsfullt samtal →  Tillsammans ställer vi om – FFrågebatteri  Tillsammans ställer vi om – Samtal
 • När du ska skapa engagemang i sociala medier →  Tillsammans ställer vi om – Filmer   Tillsammans ställer vi om – kommunikation

 

Tillsammans ställer vi om – FFrågebatteri  Frågebatteri

Introduktion

Att leda förändring handlar i stort om att ändra människors attityder och beteenden. Frågebatteriet innehåller därför olika typer av frågor som berör detta och som du kan använda för att leda samtal som ökar förståelsen och skapar engagemang för omställningen.

 • Användningsområde: Frågorna är utformade för dig som leder möten av olika slag t ex workshops, seminarier eller utbildningar. Frågorna är flexibla och kan anpassas till det område inom hållbarhet och klimat du önskar adressera.
 • Struktur: För att underlätta för dig som samtalsledare att hitta frågor som är relevanta för just ditt sammanhang har vi delat upp frågebatteriet i tre kategorier: Inledande, Utforskande & Fördjupande samt Avslutande frågor.
 • Mentimeter: Varje frågekategori inkluderar även exempel på frågor anpassade för Mentimeter eller annan form av enkätverktyg.

Frågebatteri – Avslutande frågor

Det är bra att ge deltagarna tid att reflektera och låta tankarna gå några varv till innan samtalet avslutas, för att ge en chans till nya insikter. De avslutande frågorna lämpar sig väl för att avrunda en aktivitet där såväl inledande, utforskande som fördjupande frågor berörts. Frågorna syftar till att stimulera reflektion, koppla området till den egna situationen samt uppmuntra till handling.

Frågor:
 1. Av allt vi har pratat om, vad fastnade särskilt hos dig?
 2. Fick du några nya insikter från vår diskussion som du önskar dela med dig av?
 3. Vad skulle du vilja att vi pratade mer om framåt?
 4. Hur tar du med dig det vi har pratat om idag i ditt arbete framåt?
 5. Vad konkret ska du göra framåt för att bidra till omställningen (i din roll som medborgare, yrkesroll etc.)?
 6. Vilket ord checkar du ut med? (avsluta mötet med en utcheckning)

Mentimeter frågor:

 • Ordmoln: Vad var bäst med dagens seminarium/workshop/möte? (valfritt ord)
 • Skala: Vad tyckte du om dagens seminarium/workshop/möte? (1. dåligt – 5. fantastiskt)
 • Ordmoln: Vad ska du göra för att bidra till omställningen inom ämne X imorgon?
 • Ordmoln: Vad tar du med dig från idag?
 • Ordmoln: Vilket ord checkar du ut med?

Frågebatteri – Inledande frågor

Lättsamma uppvärmningsfrågor för att starta igång samtalet och skapa ett gott samtalsklimat. De inledande frågorna har betoning på känslor och mer generella reflektioner och kräver ingen bakgrundskunskap inom ämnet hos deltagarna. Ett gott samtalsklimat skapas av att både få tänka själv och prata med andra. Se även Tips: Samtal för omställningen.

Frågor:
 • Hur känns det att vara här idag? (starta mötet med att checka in med ett ord/en känsla)
 • Vilka förväntningar har du på …? (t.ex. dagen, mötet, utbildningen)
 • Vilka tankar väcktes hos dig när du…? (t.ex. såg filmklippet, hörde föreläsaren)
 • Vad fastnade du särskilt för i …? (t.ex. filmen, föreläsningen)
 • Var det något som förvånade dig i …? (t.ex. filmklippet, föreläsningen)
 • Hur relaterar … (t.ex. hållbar mat, biologisk mångfald) till dig idag (yrkesmässigt/personligt)? Ge exempel!
 • Kan du se exempel på … (t.ex. klimatförändringar, biologisk mångfald) i din närmiljö?
 • Hur ser du att ämne X påverkar eller skulle kunna påverka dig på ett personligt plan?
Mentimeter frågor:
 • Ordmoln: Vilka tankar väcktes hos dig när du… (t.ex. såg filmen, hörde föreläsaren)
 • Ordmoln: Vilka förväntningar har du på dagens aktivitet?
 • Ordmoln: Vilka exempel kan du se kopplat till (klimatförändringar, biologisk mångfald) i din närmiljö?
 • Flervalsfrågor: Hur mycket kan du om ämnesområdet? Inget alls, Nybörjare, Kan lite grann, Vet en hel del, Expert
 • Skala: I vilken utsträckning tycker du att ämne X relaterar till dig personligen/yrkesmässigt: 0. Inte alls – 5. Väldigt mycket

Frågebatteri – Utforskande och fördjupande frågor

Frågor som passar bra när det finns tid och vilja att utbyta erfarenheter, diskutera och utveckla lärandet inom ett område. Frågorna är indelade i tre olika teman.

 • Övergripande frågor → som öppnar upp för olika perspektiv på ämnet
 • Handlingsorienterade frågor → som konkretiserar hur omställningen kan se ut
 • Utmanande frågor → som ifrågasätter status quo

 

Övergripande frågor:
 1. Vad har du för egna erfarenheter av att arbeta med ämne X?
 2. Vems ansvar tycker du det är att lösa utmaningen med ämne X?
 3. Hur ser du på din/din organisations roll och ansvar att bidra till en positiv utveckling inom ämne X?
 4. Vilka förutsättningar behövs för att nå utveckling inom ämne X? Har vi rätt förutsättningar idag?
 5. Vilka fördelar kan du se med ett klimatneutralt geografiskt område eller en organisation, t.ex. din kommun?
 6. Vilka möjligheter ser du med ämne X?
 7. Vilka möjligheter ser du med att kommunen utvecklas inom ämne X?
 8. Vilka utmaningar ser du med ämne X?
 9. Vilka ser du som de största hindren för omställningen inom ämne X?
 10. Vad har du för egna erfarenheter av att nå framgång inom ämne X?
 11. Har du inspirerande/goda exempel som du vill dela med dig av inom ämne X? Hur kan just vi, i vår specifika kontext, lära oss av dem?
 12. Hur ser vår hållbara kommun ut 2030/2050 (eller valfritt årtal)?
 13. Hur ser arbetet med ämne X ut i vår kommun år 2030/2050?
 14. Hur hänger ämne X (t.ex. klimat) ihop med ämne Y (t.ex. hälsa) i just vår kommun? Vilka synergier eller motsättningar ser du?
Handlingsorienterade frågor
 1. Vad ser du som viktiga förutsättningar för att organisationen ska kunna stärka sitt arbete med ämne X?
 2. Vad tror du är viktigast att fokusera på och prioritera (globalt, nationellt, lokalt, inom organisationen) för att accelerera omställningen inom ämne X (på kort och lång sikt)?
 3. Vad tror du är mest effektivt för att nå önskad utveckling inom ämne X?
 4. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja jobba med ämne X?
 5. Har du några konkreta förslag på hur organisationen skulle kunna stärka sitt arbete inom ämne X?
 6. Vad upplever du att vi borde sluta göra för att bidra till en hållbar utveckling?
 7. Hur kan vi samarbeta inom kommunen/mellan kommuner på bästa sätt för att bidra till utveckling inom ämne X?
 8. Vilka synergieffekter kan accelerera omställningen? Kan vi hitta exempel på åtgärder som bidrar till att lösa flera utmaningar samtidigt?
 9. Vad kan du/ni göra annorlunda för att bidra till önskad utveckling inom ämne X?
Utmanande frågor
 1. Varför tror du att omvärlden/Sverige/kommunen hittills inte agerat tillräckligt kraftfullt i linje med Parisavtalet?
 2. Kan man leva hållbart i vår kommun idag?
 3. Vilka typer av åtgärder upplever du som ineffektiva eller till och med kontraproduktiva för att åstadkomma hållbar utveckling inom ämne X?
 4. Vilka målkonflikter ser du inom ämne X alternativt mellan ämne X och Y?
 5. Hur ser en rättvis omställning ut? (globalt/lokalt/generationsperspektivet)

Mentimeter frågor:

 • Skala: Hur viktigt tycker du det är att organisationen (t.ex. kommunen, företaget, skolan) jobbar aktivt för att ställa om inom ämne X? (1. inte alls viktigt; 5. jätteviktigt)
 • Flerval: Vilka aspekter inom ämne X tycker du det är allra viktigast att organisationen jobbar med för att i största möjliga mån bidra till omställningen? (använd er av de aspekter som är relevanta för er organisation, såväl internt som externt)
 • Ordmoln: Ge förslag på åtgärd för att accelerera omställningen inom ämne X
 • Ordmoln: Vilka aspekter inom ämne X ser du som viktiga att vi arbetar med (internt/externt) för att bidra till att accelerera omställningen?
 • Ordmoln / Flervalsfråga: Inom ämne X, var har vi har störst positiv påverkan? (om flervalsfråga, lägg in relevanta alternativ)
 • Ordmoln / Flervalsfråga: Inom ämne X, var har vi har störst negativ påverkan? (om flervalsfråga, lägg in relevanta alternativ)
 • Ordmoln: Hur känns det att bo i den hållbara kommunen/regionen/landet år 2050?

Förklaring: Med ”ämne X” ovan menar vi ämnesområden för respektive film.


Tillsammans ställer vi om – Samtal  Tips: Samtal för omställningen

Mellanmänskliga samtal inriktade på lärande och delaktighet är en hörnsten i omställningen till ett hållbart samhälle. WWF vill med dessa tips stödja dig som leder aktiviteter och möten av olika slag såsom workshops, seminarium och utbildningar med syfte att främja en hållbar utveckling.

Tipsen är indelade i följande kategorier:

 • Syftet
 • Temat
 • Deltagarna
 • Samtalsledaren
 • Processen & det praktiska
 • Det digitala rummet

Tips: Samtal för omställningen – Temat

Det tematiska fokuset för aktiviteten är tätt kopplat till dess syfte, men har också bäring på vilka som bör delta och hur samtalet kan utformas på bästa sätt. En viktig avvägning är mellan bredd och djup i frågan som ska diskuteras: är det bättre att prata lite om många saker än mycket om få saker? För att förtydliga och skapa samsyn kring inriktningen för samtalet kan det vara bra att utforma en fokusfråga att utgå från, t.ex. “Hur kan vi minska klimatpåverkan från skolmaten i kommunen?”

Frågor att ha i åtanke:
 • Vad har aktiviteten för tematiskt fokus? Bredd vs. djup?
 • Vilken/vilka aspekter av temat berörs?
 • Vilka avgränsningar görs till andra områden?
 • Krävs någon bakgrundskunskap för att kunna delta i ett meningsfullt samtal?

Tips: Samtal för omställningen – Processen & det praktiska

När man planerar en aktivitet kan det vara bra att dela upp den i tre huvudsakliga faser: förberedelser, genomförande och efterarbete. En viktig del i förberedelsestadiet är kommunikationen med deltagarna. Inbjudan och förberedande information till deltagarna bör målgruppsanpassas för att skapa intresse, klargöra syftet och sammanhanget. Det är bra om det tydligt framgår både vad deltagarna kan förvänta sig av aktiviteten och vad ni som organisatörer förväntar er av deltagarna (t.ex. om de ska bidra med sin kunskap). Uppföljning efter aktiviteten är också bra att planera i god tid, såsom hur eventuell dokumentation ska tas fram eller hur engagemanget ska hållas uppe i ett nästa steg.

Val av mötesplats

Den rumsliga dimensionen är också av betydelse för resultatet. Platsen man väljer och maten man bjuder på kan ha ett signalvärde, t.ex. kan ett klimatsmart arrangemang på en plats nära naturen förstärka engagemanget för en aktivitet med fokus på hållbar utveckling. Det är också bra att tänka på att rummet är ändamålsenligt anpassat för aktivitetens syfte, till exempel vad gäller möblering, plats för kreativa övningar och tillgång till ljus och frisk luft.

Planera för övningar och reflektion

För att främja både individuellt och gemensamt lärande är det bra att ge generöst med tid för såväl egen reflektion som samtal i mindre grupper och gemensam reflektion i helgrupp. Planera in övningar där teorier och begrepp kan översättas till deltagarnas egna situationer och utforma gärna aktiviteten som en process i flera steg.

Vi lär när vi gör

Om aktiviteten syftar till att höja kunskapsnivån eller bygga kapacitet hos deltagarna är det bra att planera in övningar där teorier och begrepp kan översättas till deltagarnas egen verklighet. Om möjlighet finns att utforma aktiviteten som en process i flera steg eller uppdelad på flera tillfällen är detta också något som främjar lärande och delaktighet. Det kan exempelvis göras genom att lägga in en arbetsuppgift för deltagarna mellan tillfällena.

Bygg in marginal

Hur väl man än planerar så inträffar ofta oförutsedda händelser. För att rusta för sådana är det bra att bygga in lite marginal i schemat, saker tar ofta längre tid än de borde. Ha en Plan B kring kritiska aspekter och sådant som kan gå fel.

Återkoppla

Efter genomförd aktivitet är det bra att återkoppla till deltagarna, antingen bara för att tacka för deras engagemang eller för att bygga vidare på resultatet från samtalet och förbereda inför ett nästa steg. Om insikter och slutsatser från aktiviteten dokumenterats är det bra att dela detta med deltagarna.

Frågor att ha i åtanke:
 • Vilken information behövs från deltagarna för att planera aktiviteten?
 • Hur kan kommunikationen med deltagarna innan och efter aktiviteten utformas för att främja lärandet? Kan de t.ex. få en liten uppgift eller en fråga att fundera på inför aktiviteten?
 • Hur ser tidsplaneringen ut för förberedelse, genomförande och efterarbete? Är det realistiskt?
 • Hur mycket tid behövs för att syftet med mötet ska kunna uppnås? Hur mycket tid finns tillgänglig, både för arrangören och deltagarna?
 • Hur ska tiden bäst disponeras (föreläsning/samtal/reflektion/skapande)?
 • Vilken typ av lokal behövs för att framgångsrikt genomföra aktiviteten och skapa den önskvärda stämningen? Hur relaterar platsen till frågan ni ska prata om?
 • Vilken förtäring behövs, om någon?
 • Hur kan aktiviteten dokumenteras på bästa sätt för att underlätta lärande och delaktighet? Finns möjlighet att skapa gemensamma bilder/visualisera?
 • Finns det några moment i programmet som hjälper deltagarna att lära känna och stärka relationerna mellan varandra och främja en miljö för utforskande samtal?

Tips: Samtal för omställningen – Deltagarna

Deltagarna är den viktigaste ingrediensen i ett meningsfullt samtal. Det är därför avgörande att ta hänsyn till deltagarnas specifika förutsättningar, erfarenheter och behov. Ju mer en aktivitet tar hänsyn till deltagarna, desto större blir deras engagemang och vilja att delta konstruktivt. Vem som bör delta i aktiviteten styrs av vad man vill åstadkomma, exempelvis om deltagarna bör ha en specifik roll eller om de bör besitta viss kunskap för att kunna bidra till och tillgodogöra sig samtalet. Människor med olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv behövs för att förstå och ta sig an de komplexa frågor som berör omställningen.

Frågor att ha i åtanke:
 • Vilka personer bör vara med för att uppnå syftet med aktiviteten? Vilka olika perspektiv/kompetenser/funktioner bör inkluderas?
 • Hur många personer bör delta? Vilka praktiska begränsningar finns?
 • Vad har deltagarna för behov och intressen? Vilken kunskap och inställning har de till temat för aktiviteten? Vad är viktigt för dem?
 • Vilken relation har deltagarna till organisationen/personerna som arrangerar aktiviteten?
 • Vilka förväntningar har deltagarna på aktiviteten? Varför väljer de att delta?
 • Vilka förväntningar har du/organisatören på deltagarna (t.ex. att bidra aktivt med sin kunskap)? Är deltagarna införstådda med det?
 • Vilken typ av grupp är det? Är det en homogen eller heterogen grupp (roller, kunskapsnivå, mandat)? Hur väl bekanta är deltagarna med varandra? Vilken grad av trygghet och tillit finns/kan förväntas finnas i gruppen?

Tips: Samtal för omställningen – Samtalsledning

De som leder aktiviteten och faciliterar samtalet mellan deltagarna kan ha olika roller beroende på sammanhang och syfte, t.ex. facilitator, workshopledare eller moderator.

Samtalsledning innefattar flera viktiga uppgifter, såsom att:
 • främja ömsesidig förståelse mellan deltagarna
 • hålla fokus på temat och syftet
 • skapa och bibehålla en trygg och tillitsfull stämning
 • uppmuntra deltagarna till att bidra med sin kunskap
 • inkludera alla deltagare i aktiviteten, säkerställa att alla kommer till tals

För att främja ett gott samtal är det viktigt att samtalsledaren försöker vara så neutral som möjligt, både avseende det tematiska innehållet (inte framhäva sina egna åsikter) och i relationen till deltagarna i grupper (inte ta någons parti). För att frigöra den kreativa skapandekraften i människors kollektiva intelligens är det viktigt att tänka på att skapa en trygg miljö där deltagarna känner sig välkomna att testa sig fram och provprata tillsammans samt att säkerställa att allas behov och perspektiv tillgodoses.

Frågor att ha i åtanke:
 • Vilken relation har samtalsledaren till aktiviteten och organisatören? Representerar denne någon organisation? (Neutralitet?)
 • Vilken relation har samtalsledaren till deltagarna? Vad vet samtalsledaren om deltagarna och deras behov/intressen?
 • Vilken kompetens har samtalsledaren kring temat?
 • Vilka spelregler/förhållningsregler behövs för att skapa ett tryggt och inkluderande samtalsklimat?
 • Hur kan jag som samtalsledare på bästa sätt ta hänsyn till deltagarnas situation och behov för att skapa ett så givande samtal som möjligt?
 • Se även tips gällande deltagarna, för viktiga frågor att ställa sig som samtalsledare

Tips: Samtal för omställningen – Det digitala rummet

Digitala möten har många praktiska fördelar, till exempel finns inga geografiska begränsningar och det är ekonomiskt fördelaktigt då man slipper kostnader för lokaler och mat. Det digitala rummet är dock mer krävande när det gäller att skapa och bibehålla engagemang och en meningsfull dialog. Som samtalsledare kan det vara svårt att uppfatta och bemöta hur deltagarna reagerar på det som händer under mötet. De flesta av tipsen ovan (Syftet, Deltagarna, etc.) gäller även för digitala aktiviteter, men några aspekter är extra viktiga att tänka på i det digitala rummet:

 • Specificera spelregler med hänsyn till det digitala rummet, t.ex. att stänga mejlprogrammet och dylikt medan aktiviteten pågår för att alla deltagarna ska vara aktivt närvarande.
 • Lägg fokus på det mellanmänskliga/sociala och avsätt ordentligt med tid för att checka in, lära känna varandra, stämma av förväntningar och sätta gemensamma spelregler för aktiviteten. Använd gärna menti, chatten och annan interaktion!
 • Balansera presentationstid med samtalstid och lägg mer tid på det senare. Ju mer du kan förmedla ditt budskap utan att deltagarna behöver titta på en presentation desto bättre. Vid användning av presentation, använd gärna kortare videoklipp och illustrationer för att förmedla ditt budskap.
 • Be deltagarna ha webbkameran på medan samtal pågår, men planera gärna in skärmfri tid, t.ex. för individuell reflektion.
 • Antalet deltagare påverkar vår benägenhet att bidra aktivt i digitala sammanhang. Ju fler deltagare, desto svårare är det att skapa och bibehålla ett genuint engagemang. Detta kan avhjälpas genom att ge deltagarna konkreta arbetsuppgifter och låta dem prata i mindre grupper.
 • Pausa ofta eftersom det är svårare att hålla fokus i ett digitalt möte.

Tips: Samtal för omställningen – Syftet

Syftet styr till stor del vilka som bör delta och hur aktiviteten ska utformas. Ett tydligt uttalat syfte är också en viktig komponent för att motivera deltagande i aktiviteten. En aktivitet kan till exempel syfta till att:

 • Öka kunskap och medvetenhet kring ett specifikt tema
 • Skapa engagemang och “tillsammans-känsla”
 • Samskapa lösningar till konkreta utmaningar
 • Ta fram gemensamma visioner och strategier
 • Förbereda för konkret handling
Frågor att ha i åtanke:
 • Vad är syftet med aktiviteten?
 • Vad ska aktiviteten leda till? Konkretisera hur det önskade utfallet ser ut.
 • Vilka mål (t.ex. verksamhetsmål) relaterar aktiviteten till? Hur bidrar aktiviteten till de målen?
 • Vilka förutsättningar krävs för att syftet med aktiviteten ska uppnås?
 • I vilken kontext ska aktiviteten genomföras? Vad har hänt innan? Är aktiviteten del av en längre process? Vad händer i nästa steg?

Tillsammans ställer vi om – kommunikation  Tips för sociala medier

Introduktion

Här har vi samlat tips till dig som vill skapa engagemang genom kommunikation i sociala medier. Nedan finner du förslag på frågor som knyter an till temafilmerna och som är utformade för att väcka nyfikenhet kring centrala teman och uppmuntra till interaktion och handling. Därutöver får du tillgång till kortare filmklipp som kan spridas i sociala medier för att väcka intresse och engagemang.

Tips för kommunikation i sociala medier

 • Håll er till ett ämne/tema per inlägg för att undvika att det blir spretigt.
 • Avsluta gärna era inlägg med en uppmaning att antingen göra något, såsom att kommentera, gilla, dela eller att läsa vidare och länka dit ­­– en så kallad ”call to action”.
 • Använd humor när det passar.
 • Ofta kan du korta ner mer än du tror.
 • Knyt an till något lokalt som händer – passa på att kommunicera ert klimat och hållbarhetsarbete.
 • Planera och schemalägg i god tid. Då har ni möjlighet att tänkta igenom innehållet och stämma av med berörda personer som behöver titta på inlägget före publicering
 • Dokumentera ert arbete kontinuerligt med bilder och uppdatera löpande om er process – då samlar din content både till nu och framtiden.

Tips SoMe – Allmänt kring hållbar utveckling

 • Har du några förslag på din kommun ska göra för att lösa utmaning X?
 • Vad tycker du är viktigast att göra när det gäller…?
 • Vilka positiva konsekvenser ser du av att vi ställer om till ett klimatsmart/hållbart samhälle?

Tips SoMe – Hållbar konsumtion

 • Vad är dina bästa tips på hållbart resande?
 • Vad skulle du kunna dra ner på för att minska ditt klimat/ekologiska fotavtryck? Vad kan du göra redan imorgon, vad kan du göra inom 10 år?
 • Dela med dig om dina bästa tips för minska på utsläppen inom de 5 B:na
 • Har du testat att leva efter din klimatbudget under ett år?
 • Hur många månader klarar du dig på din klimatbudget?

Tips SoMe – Klimatomställning

 • Berätta om något som du har gjort för klimatet, stort som smått!
 • Vilka positiva effekter ser du av att ställa om?
 • Vilka är de främsta hindren för att ställa om enligt dig?

Tips SoMe – Hållbar mat

 • Dela med dig av dina bästa klimatsmarta recept!
 • Hur tar du vara på dina matrester? Dela med dig av dina bästa svinnsmarta recept!

Tips SoMe – Biologisk mångfald

 • Dela med dig av bilder på dina favoritdjur/naturpärlor i närområdet!
 • Dela med dig av något som du har gjort (eller tänker göra) för den biologiska mångfalden! Stort som smått!

Filmklipp för sociala medier

Kortare filmklipp att använda i sociala medier för att skapa nyfikenhet och engagemang. Komplettera gärna filmerna med frågeställningarna ovan.

Tillsammans ställer vi om – trailer
En kris för den biologiska mångfalden
Vi konsumerar för fyra jordklot
Orsaker till förlusten av biologisk mångfald
9 ton behöver minska till 1 ton
Matproduktionen är största boven
Livet efter klimatomställningen
Vad vill du ha i stan istället för bilar?

Nyfiken på WWFs arbete?

Här presenterar WWF fler erbjudanden och initiativ riktade till kommuner.

Länkar till fördjupning

 

Böcker om klimatkommunikation

Kontakta oss

Har du frågor om Tillsammans ställer vi om? Har du använt materialet i din verksamhet och vill dela med dig av din erfarenhet? Vi tar gärna emot din återkoppling.

Dela gärna:

Senast ändrad 16/05/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se