Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|30 nov, 2019|Pressmaterial

Ny rapport: Biltrafiken måste minska med 30 procent till 2030

Det kan fortfarande gå att nå Sveriges mål att minska transportsektorns klimatutsläpp med 70 procent till 2030 - samtidigt som ett globalt perspektiv och fler hållbarhetsaspekter tas i beaktande. Det visar en ny rapport som IVL tagit fram på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Men krafttag behövs nu; i synnerhet åtgärder som ökar elektrifiering och som minskar biltrafiken.

WWF har gett IVL i uppdrag att se om, och i så fall hur, det går att uppnå och helst överträffa klimatmålet till 2030 – detta samtidigt som hänsyn tas till den globala omställningen och hållbarhetsaspekter som värnar ekosystem och biologisk mångfald.

Enligt riksdagsbeslutet 2016 om det klimatpolitiska ramverket ska Sverige gå före och ställa om på ett sätt som kan spridas till och skalas upp i andra länder. Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av förnybar el, effektivisering och hållbara biobränslen.

- Rapporten visar att vi behöver mycket kraftfullare satsningar än i dag för att nå transportmålet. Annars riskerar vi att använda en ohållbart stor andel av världens biodrivmedel, och då skapar vi inte en modell som kan skalas upp internationellt, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Sverige använder nära en fjärdedel av världens biodiesel

I Sverige har åtgärderna i transportsektorn hittills fokuserat på biodrivmedel. Dessa är i huvudsak importerade och vi riskerar därmed att driva på avskogning i andra länder. Sverige använder exempelvis nästan en fjärdedel av den globala tillgången på HVO (biodiesel). Många analyser av hur klimatmålet för transportsektorn ska nås tar inte hänsyn till att biodrivmedel är en begränsad resurs som behövs av fler länder i omställningen.

- WWF anser att Sverige på sikt inte bör använda mer biodrivmedel än vad vi själva kan producera från hållbart framtagen svensk bioråvara. En ökad svensk produktion av biodrivmedel måste bygga på att ekosystem och biologisk mångfald inte skadas, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.

Eftersom omställningen mot minskad förbrukning av fossila bränslen inte i för hög grad kan baseras på biodrivmedel krävs mer kraftfulla åtgärder för en snabbare elektrifiering och effektivisering av transportsektorn. Men enligt rapporten räcker inte heller detta för att uppnå klimatmålet. Det kommer dessutom att krävas att biltrafiken vid 2030 har minskat med en tredjedel jämfört med nuvarande trafikprognoser. Rapporten pekar på att minskningen av biltrafiken framförallt kan ske i och runt städerna där alternativa transportmedel är möjliga.

- Våra politiker måste ta krafttag redan den här mandatperioden för att lyckas. I regeringens kommande klimathandlingsplan vill vi förutom åtgärder för att minska bilarnas utsläpp även se satsningar som minskar biltrafiken rejält, särskilt runt städerna. Idag planeras tyvärr transportinfrastrukturen utan hänsyn till klimatmålet. Klimatet prioriteras ständigt bort, säger Ola Hansén.

WWF anser att transporternas utsläpp måste minska betydligt mer än 70 procent till 2030 för att ge ett rättvist bidrag till Parisavtalet och vara i linje med 1,5-gradersmålet. Enligt IVLs rapport är dock sannolikheten liten för att nå längre än 70 procent till 2030. Anledningarna bedöms vara den korta tidsramen på tio år och utmaningarna med att införa ännu mer kraftfulla och delvis oprövade styrmedel som till exempel ett stoppdatum för fossila bränslen.

Några av rapportens rekommendationer för att nå 70 % utsläppsminskning till 2030:

 • Anpassa nationella och regionala infrastrukturplaner till hållbart och minskat bilresande. Satsa på mer transporteffektiv stadsplanering som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 • Förstärk bonus-malus för att ställa om till mer klimatsmarta bilar och fordons- och drivmedelsskatter som styr inköpen mot fordon med låg förbrukning av drivmedel och el.
 • Satsa på infrastruktur för laddfordon.
 • Sänk hastigheter på vägar och öka kontroller av hastighetsöverträdelser.
 • Minska parkeringssubventioner och mängden parkeringsplatser vid nybyggnation.
 • Inför åtgärder som främjar bilpooler, biluthyrning och bildelning.
 • Inför fler miljözoner i städer för att styra mot el.
 • Flytta långväga godstransporter till sjöfart och järnväg, samt transporter inom staden från dieseldrivna distributionslastbilar till ellastcyklar/små eldrivna godsfordon.
 • Genomför prioriterade satsningar på kollektivtrafik, gärna i kombination med statligt stöd till kommuner (stadsmiljöavtal) och klimatmål på kommunal nivå (stadstrafikmål).
 • Öka investeringar i järnvägsinfrastruktur och satsningar på tågresande som kan flytta bilresande till och mellan städer till tåg.
 • Driv på i EU för skärpta regelverk för fordons koldioxidutsläpp och att viss andel av bilföretagens försäljning ska vara laddbar eller ha motsvarande klimatprestanda.
 • Gradvis övergång till km-skatt för lätta och tunga fordon som styr mot laddbara fordon och differentieras efter körning stad/land, trängsel m.m.

För mer information, kontakta: 

 • Ola Hansén, senior klimat- och energiexpert, 0702808033, ola.hansen@wwf.se
 • Madeleine van der Veer, ansvarig samhällspolitik, 0702924412, madeleine@wwf.se
 • Erika Reje, pressekreterare, 0765454000, erika.reje@wwf.se

Om klimatmålen:

I det klimatpolitiska ramverk som sju av åtta riksdagspartier står bakom har Sverige satt målet att nå nettonollutsläpp 2045. Ett delmål är att minska utsläppen från transportsektorn (ej inräknat flyg) med 70 procent mellan 2010 och 2030. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges nationella klimatutsläpp. Vägtransporterna dominerar och står för över 90 procent av transportsektorns utsläpp. Personbilarna bidrar med den största delen, cirka 10 miljoner ton koldioxid per år, en femtedel av Sveriges nationella klimatutsläpp. Det klimatpolitiska rådet, som utvärderar regeringens klimatpolitik, menar att en minskning av transporternas utsläpp till nära noll är en förutsättning för att nå nettonoll till 2045. Innan årsskiftet ska regeringen enligt lag presentera en klimathandlingsplan som visar hur förd och planerad politik leder till att vi når klimatmålen, där transporterna utgör ett viktigt område.

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se