Gå till huvudinnehållet

Nyheter|19 jun, 2023

Ny rapport visar på hur det FSC-certifierade skogsbruket bättre kan hitta naturvärden

Tallskog @Ola Jennersten
Gammeltallskog med block, lågor och torrakor Karats-Råvvåive Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Inom det FSC certifierade skogsbruket ställs krav på identifiering av naturvärden inför föryngringsavverkning, sista gallring och byggnation av skogsbilväg. Samtidigt förekommer en stor mängd klagomål om att höga naturvärden avverkas inom FSC systemet. Därför har WWF identifierat naturvärdesbedömning hos FSC-certifierade aktörer som ett viktigt utvecklingsområde. Konsulten Martin Pilstjärna fick i uppdrag att genomföra en utvärderande studie och ta fram förslag på hur naturvärdesbedömning inom det FSC certifierade skogsbruket kan förbättras.

Tio FSC-certifierade organisationer deltog i studien som byggde på dokumentgranskning och intervjuer. Resultaten visar på relativt stora likheter avseende vilka naturvärden organisationerna eftersöker i fält i samband med naturvärdesbedömning. Studien har även undersökt i vilken grad organisationerna utvecklat rutiner för att styra utförandet av naturvärdebedömning i särskilt känsliga bedömningssituationer. Hur detta genomförs har stor betydelse för FSC-systemets trovärdighet när exempelvis det certifierade skogsbruket omför tidigare frivilligt avsatta områden till produktion. Studien visar på att det här finns stora skillnader i ambitionsnivån mellan olika aktörer. Detsamma gäller vid kalibrering och kvalitetsuppföljning av naturvärdesbedömning.

Rapporten beskriver flera bra arbetssätt som bör få större spridning:

  • Två organisationer har utvecklat särskilda rutiner för naturvärdesbedömning i sand- respektive kalkbarrskogar där större vikt läggs vid förekomsten av arter. I dessa skogstyper är det extra viktigt att beakta artförekomster vid naturvärdesbedömning. 
  • En majoritet av organisationerna har utvecklat skriftliga rutiner som beskriver vad som skall ske om personal är osäker på ett områdes naturvärden. Detta är ett viktigt stöd som minskar risken för felaktiga bedömningar och skador på höga naturvärden. 
  • Flera större, skogsägande företag har idag anställda naturvärdesspecialister med särskilt hög naturvårdskompetens som ett stöd till fältorganisationen.

I rapporten ges även en mängd förslag på hur naturvärdesbedömning i det FSC certifierade skogsbruket kan vidareutvecklas såsom:

  • Naturvärdesbedömningar bör i högre grad beakta möjligheten till alternativa, mer variationsskapande, skötselformer som hyggesfritt eller blandskogsbruk.
  • Naturvärdesbedömning bör i högre grad beakta beståndets naturvärden utifrån landskapets naturvårdsbiologiska förutsättningar.
  • Mer detaljerade artinventeringar behövs för att öka precisionen och kvaliteten i flera typer av bedömningssituationer.
  • Kompetenskrav avseende artkunskap bör höjas väsentligt för skogsbruksplanläggare som producerar certifieringsanpassade skogsbruksplaner.
  • I samband med virkesköp bör naturvårdsbedömningen ske av en person som står fri från virkesaffären, och tidsmässigt ske innan kontrakt tecknas och avverkningsanmälan skickas in.
  • För att leva upp till befintliga standardkrav bör många aktörer genomföra mer ambitiös kalibrering och kvalitetsuppföljning.

WWF kommer i samverkan använda sig av denna rapports rekommendationer för att stärka FSC-systemets trovärdighet i bevarandet av naturvärden.

Dela gärna:

Annat aktuellt

Annat aktuellt

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/06/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se