Gå till huvudinnehållet
Archipelago

Havsförvaltning på naturens villkor

Haven är betydelsefulla för oss alla och används av många olika delar av samhället, exempelvis för oljeutvinning, fiske och vindkraft. WWF har jobbat under flera decennier för att stärka skyddet för haven. Ett led i det arbetet är att uppnå en bra havsplanering, det vill säga att man ser över hur resurserna bör fördelas och var det behövs skydd för att kunna bevara mångfalden av liv.

I Östersjön och Västerhavet är det jordbruk och fiske som har störst påverkan på havsmiljön. Läckage av näringsämnen från jordbruk påverkar växter och djur i haven och olika fiskeredskap kan påverka hela ekosystemet och inte bara den art man vill fiska. Vad som händer under ytan kan vara svårt att förstå då vi inte ser det. Men när algblomningen hindrar oss från våra sommarbad vet vi att något är fel.

Runt Östersjön lever omkring 90 miljoner människor i nio länder. Det innebär att många påverkar och påverkas av Östersjöns miljö – allt från sjöfart och fiske till utvinning av mineraler och olja, vindkraft, turism och rekreation. Havets begränsade utrymme och resurser krymper då konkurrensen ständigt ökar och risken är att effekten av våra samlade mänskliga aktiviteter överskrider gränsen för vad havens ekosystem klarar. Det är inte bara ett hot mot havens växt- och djurliv samt de naturresurser vi alla är beroende av, utan även mot de ekologiska processer som är livsviktiga för oss för att få mat, rent vatten och ren luft.

 

Waxholmsbolagets Norrskär. Östersjön, Sverige
Bättre samordning minskar konflikter

För att komma till rätta med Östersjöns och Västerhavets problem menar WWF att det behövs en mer ekosystembaserad och integrerad havsförvaltning. Alltså, att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat. Och att alla aktörer som har intresse av ett område eller en resurs också får vara delaktiga i de beslut som tas. Det skulle innebära många fördelar både för havsmiljön och samhället i stort.

Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka, vilket ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för en mer hållbar ekonomisk utveckling. Det viktigaste är att vår samlade användning av havets resurser alltid utgår från hur mycket resurser som kan användas innan ekosystemet blir negativt påverkat.

Påverkansarbete ger resultat

WWFs påverkansarbete genom åren har gett goda resultat:

  • Östersjön är numera klassad som ett särskilt känsligt havsområde av den Internationella Maritima Organisationen (IMO), vilket innebär striktare regler för fartygens utsläpp.
  • Genom dialog med lantbrukare och deras organisationer har medvetenheten om näringsläckage och dess effekt i haven blivit tydligare och många har vidtagit olika åtgärder för att minska utsläppen.
  • Fiskerestriktioner har inrättats för att skydda arters lek- och uppväxtområden och för att bevara biologisk mångfald på havsbotten. Selektiva redskap har utvecklats och insikten om sambanden mellan ekosystemens välmående och fiskbeståndens tillväxt har ökat.
  • Flera områden har fått ökat skydd. Kosterhavets nationalpark invigdes 2009 och var därmed den första marina nationalparken i Sverige. Andra skyddade områden genom åren är Bratten, Hoburgs bank, Midsjöbankarna och Sandö Salvorev. Nu har vi 14 procent skyddade svenska havsområden.
  • Sverige har åtagit sig att skydda minst 30 procent av representativa och ekologiskt sammanhängande nätverk av väl förvaltade havsområden till år 2030 där effektiva bevarandeplaner finns på plats.
  • Ett Natura 2000-område söder om Gotland har utsetts för skydd av den akut hotade östersjötumlaren, men behöver nu en förvaltningsplan.
  • För första gången ska Sverige nu besluta om statliga havsplaner och hur man hållbart förvaltar sina havsområden.

Ekosystemansatsen är en strategi för att säkerställa att användningen av ekosystemen sker inom naturens gränser. Där ingår bevarande av naturvärden, hållbart nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser. Ekosystemansatsen ställer krav på delaktighet och samverkan på flera nivåer samt en ekonomisk analys av värdena i ekosystemen och de tjänster vi får från dem. Ekosystembaserad förvaltning och försiktighetsprincipen är viktiga verktyg som WWF uppmanar myndigheter och användare av havsmiljön till att använda.

Action destruction of forests and other ecosystems.

Årsöversikt 2020

Året som många av oss helst vill glömma. Året som skulle blivit ett supermiljöår men som slutade med att alla toppmöten lades på is på grund av den pågående pandemin. Ändå har många bra saker hänt inom naturvården.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 07/05/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se