Gå till huvudinnehållet
Naturskog

Naturnära skogsbruk i Tiveden

WWF stöttar förändring mot hållbar skogsförvaltning

Sverige, med sin rika skogsresurs, har länge använt sig av kalhyggesbruk på nästan 97 procent av den brukade skogsmarken enligt Skogsstyrelsen. Men en allt djupare förståelse för naturens komplexitet och klimatförändringarnas påverkan har framhävt behovet av att utveckla en mer varierad och naturnära metod för skogsbruk. Sedan 2022 stödjer WWF därför ett lokalt initiativ i Tiveden, Laxå kommun, som syftar till att främja övergången mot ett mer naturnära skogsbruk.

Med en önskan om att balansera vår användning av naturresurser för ekosystemens hälsa och vårt välbefinnande, har behovet av ett hållbart skogsbruk blivit en prioritet, inte bara nationellt utan även i internationella överenskommelser inom klimat och biologisk mångfald. Under det sena 1900- och tidiga 2000-talet dominerades skogsbruket av kalhyggesmetoden, som svarade på skogsindustrins växande behov av biomassa. Resultatet var en homogen skogsmiljö som har negativa följder för både växt- och djurliv. Enligt SLU Artdatabanken är upp till 400 skogsarter hotade till följd av denna metod, och det likformiga produktionsbruket ökar dessutom risken för skogsskador, vilket i sin tur medför ekonomiska förluster

Därför är det glädjande att EU har en uttalad ambition att medlemsstater ska utveckla ett mer naturnära skogsbruk. Samtidigt ser vi ett ökat intresse hos enskilda privata skogsägare att vilja lära sig och utveckla ett mer naturnära skogsbruk. Men stödet till skogsägare för att använda mer naturnära skogsbruksmetoder är idag mycket begränsat

tiveden1

I Tiveden vill man motverka kalhyggesbruk

Lokalt i Tiveden har det funnits en påtaglig vilja att påverka skogsbruket i en mer hållbar riktning. Bland annat på grund av den ekonomiskt betydelsefulla naturturism som finns i anslutning till Tivedens Nationalpark. Detta gäller speciellt den största skogsägaren i området, Sveaskog. Samtidigt har även privata skogsägare i Tiveden visat ett växande intresse för alternativa metoder till kalhyggesbruk. Som svar på detta stödjer WWF Tivedens Utvecklingsgrupp i deras arbete med projektet Ett Naturnära Skogsbruk i Tiveden, som påbörjades 2022 och pågår i två år.

Projektet har redan börjat visa intressanta resultat. Det sätter fokus på lärande och samverkan. Hittills har 17 privata skogsägare deltagit i projektet och genomgått kurser om alternativa skogsbruksmetoder. De har även fått hjälp med biotopskartering och utveckling av skogsbruksplaner som tar hänsyn till mångfaldiga aspekter. Skogsdagar har anordnats och överraskande hög deltagarintresse har noterats. Även det nationella nätverket för kvinnliga skogsägare, Spillkråkan, och SMHI har varit involverade i projektet genom olika kurser om klimatanpassning och hållbart skogsbruk. Resultaten har inte undgått uppmärksamhet i media, bland annat tidskriften ETC.

 

Under 2023 kommer projektledningen tillsammans med WWF att utvärdera hur de framsteg och insikter som har uppnåtts kan användas för att påverka och sprida konceptet om naturnära skogsbruk utanför Tiveden. Denna utmaning innebär inte bara att överföra kunskap, utan även att påverka sociala normer och värderingar. För att röra sig bortom den nuvarande dominansen av kalhyggesbruk krävs framgångsrika lokala projekt som en del av en större omvandling mot hållbar skogsförvaltning.

För Tiveden och dess engagerade aktörer representerar detta en lovande framtid med större biologisk mångfald och en hållbar balans mellan människans behov och naturens överlevnad. Mer information om projektet och dess deltagare finns tillgänglig på webbplatsen Naturnära Skogsbruk i Tiveden (naturnaraskogsbruk.se)

ÅR framsida 2023-04-21 103353

Årsöversikt 2022

WWF firade Tigerns år 2022 med framgångar där tigrarna ökat i antal i flera geografier.  WWFs Living Planet report visade samtidigt att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 69 %. Året var också ett ödesår för miljön med val i Sverige som ledde till nedmonterad miljöbudget. WWF har därför ökat samarbetet ytterligare med företag för att ta fram strategier och mål för att främja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan.

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 29/08/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se